Darmowy podręcznik na rok szkolny 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 rodzice uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych, nie muszą martwić się zakupem podręczników oraz ćwiczeń dla swoich dzieci. To szkoła zapewnia wszystkie materiały edukacyjne. Szkoły otrzymują dotację celową na zakup nowych podręczników dla uczniów klasy II, V i VIII szkoły podstawowej, natomiast uczniowie klas I, III, IV, VI, VII szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum otrzymają podręczniki z lat ubiegłych. Ponadto szkoły otrzymują również dotację na materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I – VIII szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum.

Podręczniki są na 3 lata i są własnością szkoły, która wypożycza podręczniki uczniom.

Z racji tego, że mają służyć co najmniej trzem kolejnym rocznikom, uczniowie muszą o nie dbać - tak, by po roku mogli z przyjemnością i powodzeniem korzystać z nich młodsi koledzy. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia rządowego podręcznika, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręcznika.

ZOSiP Serock

Organizacja dyżuru wakacyjnego 2018

Harmonogram pracy przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych

w okresie wakacji lipiec-sierpień 2018 roku

 

W okresie lipiec-sierpień 2018 roku samorządowe przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą pracowały według załączonego harmonogramu.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z opieki pracującego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej składają wniosek w danej placówce  w terminie do 31 maja 2018 r.

Wnioski mogą składać rodzice dzieci, które uczęszczały do samorządowych  przedszkoli/oddziałów  przedszkolnych w roku szkolnym 2017/2018.

Lp.

 

Nazwa placówki

 

Miesiąc

 

lipiec

 

sierpień

1.

Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały   w Serocku

 

 przedszkole pracujące

przerwa wakacyjna

2.

Oddział przedszkolny zorganizowany  w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku

przerwa wakacyjna

 

przedszkole pracujące

 

3.

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

przerwa

wakacyjna

przedszkole pracujące

4.

Oddział przedszkolny zorganizowany  w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu

W związku z remontem oddział przedszkolny będzie wyłączony z pracy w okresie wakacji.

5.

Oddział przedszkolny zorganizowany  w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie

przedszkole pracujące

przerwa wakacyjna

6.

Samorządowe Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w  Woli Kiełpińskiej.

przedszkole pracujące  

przerwa

wakacyjna

 

ZOSiP Serock

Konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Samorządowego Przedszkola w Zegrzu oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej

Gimnazjalisto, wybierz swoją szkołę

Kolejny raz swoją ofertę podczas Powiatowej Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych zaprezentują szkoły z terenu powiatu legionowskiego.                                                          
 
Giełda, na którą zapraszają Starosta Legionowski i Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie, jest adresowana do gimnazjalistów rodziców i nauczycieli. Dostępne na niej informacje pomogą uczniom w dokonaniu wyboru miejsca dalszej edukacji.

Zaprezentują się:
• Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Legionowie
• II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie
• Liceum Ogólnokształcące w Komornicy w Zespole Szkół w Wieliszewie
• Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Legionowie
• Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie
• Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku
• Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości

Doradzą Wam pracownicy:
• Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
• Powiatowego Urzędu Pracy
• Powiatowej Izby Gospodarczej

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock na rok szkolny 2018/2019

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2014 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2015 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, burmistrz, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Dzieci urodzone w 2016 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

 1. Postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli   i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych na rok szkolny przeprowadza się  w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).
 2. Zgodnie z art. 156 ustawy Prawo oświatowe wniosek o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych można składać  do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci   w określonym wieku, w tym:
 • Samorządowego Przedszkola  im. Krasnala Hałabały w Serocku,
 • Samorządowego  Przedszkola w Zegrzu,
 • Przedszkola w Woli Kiełpińskiej,
 • Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego   w Jadwisinie,
 • Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku,
 • Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zegrzu.

Rodzice mogą złożyć wniosek od 8 do 22 marca 2018r. w wybranej placówce.

W przypadku wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – w postępowaniu uzupełniającym mogą być przyjmowane także dzieci młodsze.

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną    i przyjętych w rekrutacji.

III. Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym (2017/2018)

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.

IV. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
 • Wypełniony i podpisany wniosek, rodzice/prawni opiekunowie mogą złożyć do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 
 • Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

     - żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza    termin przedstawienia dokumentów),

     - zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

     W tym celu burmistrz:

    - korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

    - może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

   - może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie  o   samotnym wychowywaniu dziecka (do  wywiadu stosuje się przepisy dotyczące   rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie  z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U.   z 2017 r. poz. 1851  z późn. zm.)

         O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:
 • w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
 • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr 315/XXX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto i Gmina Serock.
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu od 4 do 10.04.2018r. i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły- 11.04.2018r.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Alicja Melion

Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  w Serocku

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2018 roku

W dniu 29 stycznia 2018r. zostało podpisane Zarządzenie nr 10/B/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Serock w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2018r. zostało zaplanowane 85 104 zł.

Priorytetowe kierunki doskonalenia zostały wskazane przez Dyrektorów i obejmują:

 • specjalności związane z uzyskaniem kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej;
 • doradztwo zawodowe;
 • zarządzanie oświatą.

W ramach tych środków odbędą się szkolenia rad pedagogicznych, których celem będzie podniesienie wiedzy merytorycznej i praktycznej w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, humanistycznych oraz programowania, co bezpośrednio wpłynie na wzrost kompetencji kluczowych określonych w podstawach programowych. Ponadto część warsztatów i szkoleń obejmowała będzie sferę wychowawczą, a mianowicie zagrożenia w cyberprzestrzeni, profilaktykę uzależnień i zachowań agresywnych, wolontariat jako forma kształcenia. Ponadto nauczyciele mogą uzyskać dofinansowanie do zdobycia kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu: geografii, informatyki, katechezy.

Wszystkie wskazane obszary doskonalenia pracy szkół wpisują się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym.

 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

w Serocku

Umiem pływać w gminie Serock 2018

Miasto i Gmina Serock otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia nauki pływania dla uczniów klas III i II szkół podstawowych.

Na 2018 rok zaplanowano udział w programie 197 dzieci. Zajęcia odbywają się na basenie w Hotelu Warszawianka w Jachrance oraz na basenie w Stanisławowie Pierwszym gm. Nieporęt.

Program „Umiem pływać w gminie Serock 2018” będzie realizowany w dwóch turach: Pierwsza tura trwa od lutego do czerwca 2018r., natomiast druga od września do grudnia 2018r.(rok szkolny 2018/2019).

Uczniowie podczas 20 jednostek zajęć oswajają się z wodą, uczą się podstawowych technik pływackich, doskonalą pływanie. Nauka pływania wpływa na lepszą aktywność fizyczną dziecka, przeciwdziała otyłości, koryguje wady postawy. Program jest bezpłatny dla ucznia, dlatego warto motywować dzieci do systematycznego uczestnictwa w zajęciach i skorzystać z szansy nauki pływania.

Planowany koszt realizacji zadania 81.538,00 zł; dofinansowanie MSiT 30.000,00 zł.

ZOSiP Serock

Informacje dotyczące terminów i kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Informacje dotyczące terminów i kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019

 1. Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 obowiązują:

- kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) tzw. kryteria ustawowe,

oraz

- kryteria określone w uchwale nr 315/XXX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 lutego 2017 r.

 • W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria określone na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe)
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria ustawowe

brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Zgodnie z art. 131 ust. 3  ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

 

 

2.

Niepełnosprawność kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria  - określone w uchwale

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

1.

Dziecko  objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, które ma siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka

60

2.

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko

20

3.

Dziecko 5-letnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, które ma siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej, właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka

25

4.

Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny rozliczając podatek dochodowy, wskazuje adres zamieszkania na terenie gminy Miasto i Gmina Serock

6

5.

Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat

2

6.

Dochód na osobę w rodzinie dziecka

a)        w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 90% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518, z późn.zm.) - 1 pkt;

b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 90% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

Wzór:

                                    90% kwoty, o której mowa w art. 5  pkt.1 

                                      ustawy o świadczeniach rodzinnych*

liczba punktów = -----------------------------------------

                                dochód na osobę w rodzinie dziecka

 

 

 

*wysokość  kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)
określono w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428)   - 674 zł.

       II.           Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku: 
 

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych

(art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe)

1)      Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)

3)      Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4)      Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.).

 Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

2. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów na drugim etapie postępowania (uchwała nr 315/XXX/2017 Rady Miejskiej w Serocku. z dnia 21 lutego 2017r.):

1)      Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

2)      Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzającej naukę w trybie dziennym.

    Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego.

4)      Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

5)      Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka, że przy rozliczaniu podatku dochodowego za rok poprzedni wskazany został adres zamieszkania w gminie Miasto i Gmina Serock.

6)      Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka, o kontynuacji edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym.

7)      Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 określone w Zarządzeniu    Nr 11/B/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 29 stycznia 2018 roku.

 

Informacje dotyczące terminów i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z harmonogramem rekrutacji (Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11/B/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Serock  z dnia 29 stycznia 2018 r.)

 W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 obowiązują kryteria określone w  uchwale nr 324/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2017 r.

 

Opracował: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

                    w Serocku

 

 

Podsumowanie ferii organizowanych przez szkoły

W czasie tegorocznych ferii zimowych szkoły zorganizowały 39 wyjazdów, w których uczestniczyło 753 uczniów. Zimowiska obfitowały w zajęcia wyjazdowe, ponieważ od kilku lat cieszą się one największą popularnością i zainteresowaniem.

Uczniowie wyjeżdżali do: kina, Parku Trampolin oraz na: lodowisko, kręgle, basen i wystawę klocków Lego na Stadionie Narodowym.

Młodsze dzieci uczestniczyły w warsztatach plastycznych i przedstawieniach teatralnych zorganizowanych w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. Starsza młodzież brała udział w rozgrywkach i zajęciach sportowych zorganizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Z tegorocznych doświadczeń wynika, iż większym powodzeniem cieszyły się wyjazdy, natomiast mniejszym zajęcia organizowane na terenie gminy.

 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

Kluby Kluczowych Kompetencji

Kluby Kluczowych Kompetencji - to tytuł wniosku, który został złożony przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock w konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

Projekt przygotował Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku we współpracy z firmą Vulcan, w oparciu o diagnozy przeprowadzone w szkołach.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych, języków obcych, oraz przedmiotów matematyczno – przyrodniczych uczniów, a także nauczycieli czterech szkół podstawowych i wyposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na lipiec 2018r.

 

Alicja Melion

Dyrektor ZOSiP

Zimowisko organizowane przez szkoły w roku szkolnym 2017/2018

Ferie zimowe w województwie mazowieckim zaplanowane są od 15 stycznia 2018r. do 26 stycznia 2018r. Uczniowie w tym czasie będą mogli skorzystać z oferty przygotowanej przez szkoły we współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Centrum Kultury i Czytelnictwa, świetlicą środowiskową. Szczegółowe programy zimowiska będą zamieszczone na stronach internetowych: UMIG Serock, szkół, ZOSiP, CKiCz od 2 stycznia 2018r.

Szkoły będą proponować aktywność poza placówką w formie wyjazdów m.in. na lodowisko, basen, kręgle, do kina a także będą brały udział w warsztatach plastycznych, spektaklach teatralnych organizowanych przez CKiCz w Serocku; imprezach sportowych, turniejach przygotowanych przez OSiR w Serocku.

Zapisy uczestników zimowiska odbywają się w poszczególnych szkołach do 8 stycznia 2018r.

Uczestnicy zimowiska opłacają tylko bilety wstępu (jeśli obowiązują), natomiast przejazd oraz opiekę wychowawczą finansuje Miasto i Gmina Serock. Karta uczestnika zimowiska do pobrania ze strony oświaty oraz stron internetowych szkół.

                               Zapraszamy

Powrót do topu strony