Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

oswiata.serock.pl

Wyszukiwarka

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

Menu

Wirtualny spacer

po mieście

Kalendarz

wydarzeń

«Styczeń 2018»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Nawigacja:

 • Prawo oświatowe

Treść strony

Uchwała Nr 235/XXV/2012 z dnia 31 lipca 2012r.

 

 

Uchwała Nr 235/XXV/2012

Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 31.07.2012r.

 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gminę Serock

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5, ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska w Serocku, uchwala co następuje:

 

§ 1

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  prowadzone przez gminę Miasto i Gmina Serock realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego i zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 8.00 do 13.00.

 

§ 2

 1. Za świadczenia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w czasie wykraczającym poza czas określony w § 1 rodzice (prawni opiekunowie) dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego zobowiązani są do comiesięcznego uiszczania opłaty.
 2. Świadczenia realizowane odpłatnie obejmują zajęcia ogólnorozwojowe, w tym w szczególności:
 1. rozwijające zainteresowania i uzdolnienia,
 2. kształtujące twórcze postawy,
 3. inspirujące do poznawania i odkrywania siebie i świata,
 4. kształtujące samodzielność i umiejętności samoobsługowe,
 5. rozwijające kompetencje społeczne
 6. umożliwiające relaksację i wyciszenie,
 7. wspierające dziecko w zakresie psychologiczno – pedagogicznym,
 8. doskonalące sprawność motoryczną i koordynację.

3. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń, o których mowa w    ust. 2 wynosi 0,16% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.)

4. Przy ustalaniu odpłatności za  1 godzinę stosuje się zaokrąglenia do dziesiątek, groszy, zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania.

5. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej określonej w ust. 3 oraz liczby godzin, w czasie których dziecko korzystało ze świadczeń określonych w ust. 2.

6. W przypadku korzystania ze świadczeń w danym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej przez dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny opłata określona w ust. 5 ulega obniżeniu o 30% za drugie i każde następne dziecko.

7. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych organizowanych na życzenie rodziców.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 roku.

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 235/XXV/2012

Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.07.2012r.

w sprawie ustalenie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zmiany w ustawie o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 sierpnia 2011r. (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) rozszerzyły zakres delegacji dla rad gmin zawartych w art. 14 ust. 5 w zakresie ustalania wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) rada gminy ustala opłaty za świadczenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych  przez gminę z uwzględnieniem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

W związku z tym, iż oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oferują usługi w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, zasadnym jest pobieranie opłaty za konkretne świadczenia rodzajowo i ilościowo przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń przekraczających podstawę programową skalkulowano w wysokości porównywanej do kosztów świadczenia usług w przedszkolu zorganizowanym w zespole szkolno – przedszkolnym.

 

Strona główna

Copyright 2009-2018 - Urząd Miasta i Gminy Serock. Wszelkie prawa zastrzeżone.