Główna treść strony Przedszkola niepubliczne

Przyjmowanie interesantów oraz informacja telefoniczna w sprawie oświaty niepublicznej

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, ul. Tadeusza Kościuszki 15, 05-140 Serock

(drugie piętro pokój nr 5)

kontakt telefoniczny 22 768 35 65 wew. 22

e-mail: zosip@serock.pl

ePUAP: /ZOSIP_Serock/domyslna

                /ZOSIP_Serock/SkrytkaESP

WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.),
    • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r., poz.868),
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1520) w sprawie rodzaju innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Wpis do Ewidencji  szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto i Gminę Serock dokonywany jest w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli na podstawie pisemnego zgłoszenia.

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzona przez Miasto i Gminę Serock obejmuje niepubliczne:

- przedszkola,

- punkty przedszkolne,

- szkoły podstawowe.

 

Niepubliczne placówki oświatowe mogą być zakładane i prowadzone przez:

  • osoby prawne
  • osoby fizyczne

Osoby te zwane są organami prowadzącymi.

Osoby prawne lub fizyczne zamierzające prowadzić placówki niepubliczne powinny złożyć formularz zgłoszeniowy szkoły/placówki wraz z wymaganymi dokumentami (lub ich poświadczonymi kserokopiami) w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Serock – parter stanowisko nr 1, lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock.

Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

1)  oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby (adres z kodem pocztowym, telefon, e-mail);

2) określenie odpowiednio typu lub rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły podstawowej – informację, czy szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży czy dla dorosłych i czy w szkole będzie zorganizowany oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne;

3) wskazanie adresu siedziby szkoły lub placówki (adres z kodem pocztowym, numer telefonu, adres e-mail) oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jeżeli ich utworzenie jest przewidywane, przy czym inne lokalizacje muszą znajdować się na terenie jednostki samorządu terytorialnego dokonującej wpisu do ewidencji, a także informację o warunkach lokalowych zapewniających:

       a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

       b) realizację innych zadań statutowych,

       c) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
          publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
          przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej, spełnienie tych wymagań potwierdza się przez
          dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz
          pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;

4) statut szkoły lub placówki, projekt organizacji wychowania przedszkolnego w przypadku innych form wychowania przedszkolnego;

5) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;

6) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe

7) dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (RSPO).

Wzór zgłoszenia znajduje się w pliku do pobrania

  • przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego  - Załącznik nr 1
  • szkoły podstawowe - Załącznik nr 1a

 

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1. statut szkoły lub placówki podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 172 ustawy Prawo oświatowe, a w przypadku innych form wychowania przedszkolnego projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danym punkcie lub zespole wychowania przedszkolnego -opracowany zgodnie z § 6 wymienionego wyżej rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Statut powinien określać:
a) nazwę, typ szkoły, cel placówki, siedzibę oraz ich siedzibę i zadania;
b) osobę prowadzącą szkołę lub placówkę;
c) organy  szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań;
d) organizację szkoły lub placówki;
e) szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów;
f) formę kształcenia – w przypadku szkoły dla dorosłych;
g) prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw uczniów;
h) sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki;
i) zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki;

2. wykaz pracowników pedagogicznych z podaniem informacji dotyczących ich kwalifikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi, przewidzianych do zatrudnienia w szkole/placówce oraz wskazanie osoby pełniącej funkcję dyrektora szkoły/placówki (wykaz podpisany przez osobę uprawnioną; bez kserokopii świadectw i dyplomów);

Wzór wykazu znajduje się w pliku do pobrania

1) przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego - Załącznik nr 2

2) szkoły podstawowe - Załącznik nr 2a

3. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 w przypadku szkoły niepublicznej niebędącej szkołą artystyczną – wzór w pliku do pobrania – Załącznik nr 6

4. informację o warunkach lokalowych prowadzenia działalności oświatowej, które będą odpowiadały standardowi ustalonemu w przepisie art. 168 ust 4 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe zapewniających:
a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b) realizację innych zadań statutowych,
c) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej.
Spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,
oraz informacja osoby zgłaszającej placówkę wg wzoru.

Wzór informacji znajduje się w pliku do pobrania
1) przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego - Załącznik nr 3
2) szkoły podstawowe - Załącznik nr 3a

5. pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty w przypadku szkoły podstawowej

6. dokument potwierdzający osobowość prawną wnioskodawcy zamierzającego prowadzić placówkę tj. aktualny wypis z Krajowego
     Rejestru Sądowego – osoba prawna.

7. dane szkoły/placówki niezbędne do wpisania do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej – dane
    uzupełniające do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) prowadzonego przez jednostki samorządu terytorialnego
    zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw).

Wzór znajduje się w pliku do pobrania:  
1) przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego - Załącznik nr 4
2) szkoły podstawowe - Załącznik nr 4a

Dokumenty powinny być złożone: -  w oryginale lub
- poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem lub
- oryginały przedłożone do wglądu pracownikowi Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku, w celu poświadczenia za
  zgodność z oryginałem kopii dokumentu przez pracownika ZOSiP.

INFORMACJE DODATKOWE

Termin realizacji wpisu:
Organ ewidencyjny - Burmistrz Miasta i Gminy Serock dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty złożenia zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.

Opłaty:
Wpis do ewidencji szkół i placówek oświatowych nie podlega opłacie skarbowej – zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 lit.g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.)

DECYZJA O ODMOWIE WPISU DO EWIDENCJI

W przypadku niekompletności wniosku pod względem formalnym osoba prawna lub osoba fizyczna, która wystąpiła ze zgłoszeniem o wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonym przez Miasto i Gminę Serock wzywana jest do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie.

W przypadku nieuzupełnienia formalnych braków w wyznaczonym terminie, Burmistrz Miasta i Gminy Serock wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji.

Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się również w przypadku, gdy statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji Zgłaszającemu służy prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Serock w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

DOKONANIE ZMIANY WE WPISIE DO EWIDENCJI

Zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dokonaniu wpisu do ewidencji osoba prowadząca szkołę/placówkę jest obowiązana zgłosić Burmistrzowi Miasta i Gminy w Serocku w ciągu 14 dni od ich powstania. Informację pisemną w tej sprawie osoba prowadząca składa w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku (kancelaria ogólna parter, stanowisko nr 1)

Wzór zgłoszenia znajduje się w pliku do pobrania:
1) przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego - Załącznik nr 5
2) szkoły podstawowe - Załącznik nr 5a

WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach określonych w art. 169 ustawy Prawo oświatowe:

1. niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji;

2. prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej;

3. stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna z przepisami ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, a w szkole podstawowej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – również w przypadku gdy:

- nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6,

- szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe;

4. dokonania wpisu z naruszeniem prawa;

5. zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.

Likwidacja szkoły/placówki

1. Szkołę lub placówkę oświatową może zlikwidować osoba prowadząca z końcem roku szkolnego,

2. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów oraz Burmistrza Miasta i Gminy Serock (kancelaria Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, parter, stanowisko nr 1),

3. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji,

4. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

Pliki do pobrania:

Wykaz szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Miasto i Gmina Serock

Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty", Serock, ul. Pułtuska 53 D

Niepubliczne Przedszkole "Magiczny Las",  Stasi Las, ul. Jutrzenki 7

 

 

Uchwała Nr 425/XL/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dn. 29 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Miasto i Gmina Serock na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

TREŚĆ UCHWAŁY