Główna treść strony Przedszkola niepubliczne

Przyjmowanie interesantów oraz informacja telefoniczna w sprawach oświaty niepublicznej

 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, ul. Tadeusza Kościuszki 15, 05-140 Serock

(drugie piętro pokój nr 5)

 

poniedziałek –piątek w godz.8:00 – 16:00

 

kontakt telefoniczny 22 768 35 65 wew. 22

 

WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, ze zm.),
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1657) w sprawie rodzaju innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Wpis do Ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto i Gminę Serock dokonywany jest w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli na podstawie pisemnego zgłoszenia.

Niepubliczne placówki oświatowe mogą być zakładane i prowadzone przez:

• osoby prawne, którymi są: stowarzyszenia, fundacje, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne,

• osoby fizyczne (mające pełną zdolność do czynności prawnych)

Osoby te zwane są organami prowadzącymi.

Osoby prawne lub fizyczne zamierzające prowadzić placówki niepubliczne powinny złożyć zgłoszenie placówki wraz z wymaganymi dokumentami (lub ich poświadczonymi kserokopiami) w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Serock – parter, pokój nr 1 lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock.

Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

1) określenie odpowiednio typu i rodzaju placówki niepublicznej z podaniem jej nazwy oraz daty rozpoczęcia funkcjonowania;

2) wskazanie miejsca prowadzenia placówki (adres z kodem pocztowym, numer telefonu, adres e-mail);

3) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby (adres z kodem pocztowym, telefon, e-mail);

4) adres właściwego urzędu skarbowego osoby prowadzącej;

5) dane szkoły lub placówki do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO).

Wzór zgłoszenia znajduje się w pliku do pobrania.- Załącznik nr 1

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1. statut placówki podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 172 ustawy Prawo oświatowe, a w przypadku innych form wychowania przedszkolnego projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danym punkcie lub zespole przedszkolnym -opracowany zgodnie z § 6 wymienionego wyżej rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Statut powinien określać:
a) nazwę, cel placówki, siedzibę oraz jej zadania;
b) osobę prowadzącą placówkę;
c) organy placówki oraz zakres ich zadań;
d) organizację placówki;
e) prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów placówki;
f) sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność placówki;
g) zasady przyjmowania uczniów do placówki;

2. wykaz pracowników pedagogicznych z podaniem informacji dotyczących ich kwalifikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi, przewidzianych do zatrudnienia w placówce oraz wskazanie osoby pełniącej funkcję dyrektora placówki (wykaz podpisany przez osobę uprawnioną; bez kserokopii świadectw i dyplomów);

Wzór wykazu znajduje się w pliku do pobrania – Załącznik nr 2

 

3. informację o warunkach lokalowych prowadzenia działalności oświatowej, które będą odpowiadały standardowi ustalonemu w przepisie art. 168 ust 4 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe zapewniających:

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

b) realizację zadań statutowych,

c) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,

oraz informacja osoby zgłaszającej placówkę wg wzoru.

Wzór informacji znajduje się w pliku do pobrania – Załącznik nr 3

4. dokument potwierdzający osobowość prawną wnioskodawcy zamierzającego prowadzić placówkę tj.:
– kserokopia dokumentu tożsamości – osoba fizyczna,
– aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego – osoba prawna.

5. dane placówki do wpisania do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej – dane uzupełniające do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO)

Wzór znajduje się w pliku do pobrania - Załącznik nr 4

INFORMACJE DODATKOWE

Termin realizacji wpisu:

Organ ewidencyjny - Burmistrz Miasta i Gminy Serock dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty złożenia zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.

 

Opłaty:

Wpis do ewidencji szkół i placówek oświatowych nie podlega opłacie skarbowej – zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 lit.g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)

 

DECYZJA O ODMOWIE WPISU DO EWIDENCJI

W przypadku niekompletności wniosku pod względem formalnym osoba prawna lub osoba fizyczna, która wystąpiła ze zgłoszeniem o wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonym przez gminę Miasto i Gminę Serock wzywana jest do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie.

W przypadku nieuzupełnienia formalnych braków w wyznaczonym terminie, Burmistrz Miasta i Gminy Serock wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji.

Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się również w przypadku, gdy statut placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji Zgłaszającemu służy prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Serock w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

DOKONANIE ZMIANY WE WPISIE DO EWIDENCJI

Zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dokonaniu wpisu do ewidencji osoba prowadząca placówkę jest obowiązana zgłosić Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock w ciągu 14 dni od ich powstania. Informację pisemną w tej sprawie osoba prowadząca składa w Urzędzie Miasta i Gminy Serock (kancelaria ogólna parter, pokój nr 1)

wzór zgłoszenia znajduje się w pliku do pobrania – Załącznik nr 5

WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

1. niepodjęcia działalności przez placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji;

2. prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej placówkę, prowadzenia działalności oświatowej;

3. stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność placówki lub organu prowadzącego tę placówkę jest niezgodna z przepisami ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, jeżeli placówka lub osoba prowadząca placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe;

4. dokonania wpisu z naruszeniem prawa;

5. zaprzestania działalności przez placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją placówki.

Likwidacja szkoły/placówki

1. Niepubliczną placówkę oświatową może zlikwidować osoba prowadząca z końcem roku szkolnego,

2. Osoba prowadząca placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów oraz Burmistrza Miasta i Gminy Serock (kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Serock, parter, pokój nr 1),

3. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej placówki przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji,

4. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

Pliki do pobrania:

Wykaz szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Miasto i Gmina Serock

Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty", Serock, ul. Pułtuska 53 D

Niepubliczne Przedszkole "Magiczny Las",  Stasi Las, ul. Jutrzenki 7

 

 

Uchwała Nr 425/XL/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dn. 29 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Miasto i Gmina Serock na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

TREŚĆ UCHWAŁY