Dzień Edukacji Narodowej

W Dniu Edukacji Narodowej swoje myśli i życzenia kierujemy do nauczycieli i pracowników oświaty dziękując im za codzienny trud, zaangażowanie w pracę, za wyrozumiałość i serdeczną życzliwość dla uczniów.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznawane są nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Serock, za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej.

W tym roku nagrody otrzymali:

 1. Pani Małgorzata Leszczyńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie
 2. Pani Barbara Tomczak – Dyrektor Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku
 3. Pani Danuta Prusinowska – były dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu, obecnie nauczyciel.
 4. Pani Anna Błaszczyk – wieloletni nauczyciel Szkoły Podstawowej im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie
 5. Pani Teresa Dytyniak – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku
 6. Pani Dorota Krzyczkowska - nauczyciel Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku
 7. Pani Aneta Nasalska - nauczyciel Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku
 8. Pani Danuta Parys – nauczyciel Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej
 9. Pani Gabriela Kłosowska – nauczyciel Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w
  Serocku
 10. Pan Tomasz Jaczyński – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu.

Na nagrody Burmistrza rozdysponowano kwotę 35.200,00 zł.

 

Informacja dotycząca świadczeń stomatologicznych dla uczniów

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U.poz.1078) Burmistrz Miasta i Gminy Serock podpisał porozumienie z następującymi  podmiotami udzielającymi świadczeń stomatologicznych dla dzieci:

 

1. Spidermed Sp. z o.o. Centrum Medyczne Goldenmed, 05-140 Serock, ul. Pułtuska 53D

 

2. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Serocku, 05-140 Serock,

ul. Kędzierskich 2

 

Obydwa podmioty były zainteresowane opieką zdrowotną w zakresie usług stomatologicznych dla dzieci i młodzieży, oferując objęcie świadczeniami stomatologicznymi uczniów szkół podstawowych ze szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.

 W związku z tym rodzice uczniów zainteresowani świadczeniami stomatologicznymi dla dziecka/ ucznia szkoły mogą dokonać wyboru przychodni.

Zgodnie z art. 9 ust.1 ww. ustawy lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:

 1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
 2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia

- określone w przepisach wydanych na podst. art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

 

Uczniowie szkół korzystają ze świadczeń w zakresie leczenia stomatologicznego poza kolejnością, zgodnie z harmonogramem przyjęć uczniów, ustalonym przez przychodnie.

Szkoła w Woli Kiełpińskiej laureatem konkursu #OSEWyzwanie!

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej – Pani Dorota Perczyńska odebrała z rąk Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego certyfikat potwierdzający wygraną w konkursie #OSEWyzwanie! Nagrodą jest mobilna pracownia multimedialna, która będzie wsparciem przy prowadzeniu lekcji i korzystaniu z internetowych zasobów edukacyjnych.

W konkursie mogły wziąć udział szkoły z miejscowości liczących do 50 tysięcy mieszkańców. Wymagania obligatoryjne obejmowały zgłoszenie szkoły do projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz do programu mLegitymacja szkolna. Kryterium dodatkowym, które zwiększyło liczbę przyznanych punktów było przygotowanie pracy plastycznej pt. „Smart szkoła”.

Nowe podręczniki i wyposażenie pracowni w Klubach Kluczowych Kompetencji

W ramach projektu „Kluby Kluczowych Kompetencji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zakupiono podręczniki do zajęć wyrównawczych oraz językowych. Każde dziecko uczestniczące w zajęciach Klubu Poligloty lub w zajęciach wyrównawczych otrzymało w tym semestrze nowe książki.

W okresie wakacyjnym szkoły otrzymały również wyposażenie do pracowni matematycznych i przyrodniczych. Zakupiono m.in. teleskopy, zestawy do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów, zestawy preparatów biologicznych, stacje pogody, mikroskopy, preparaty mikroskopowe, modele szkieletów, wagi laboratoryjne, zestawy odczynników do nauki chemii, zestawy do pomiaru masy, temperatury i długości, zestawy do kształtowania pojęć związanych z czasem,  pakiety do nauki rachunku prawdopodobieństwa.

W pierwszym okresie realizacji projektu dla szkół zakupiono:  45 komputerów przenośnych, 105 tabletów, 60 zestawów robotów edukacyjnych, 5 zestawów obejmujących: komputer przenośny, tablicę interaktywną i projektor, 7 szaf  do ładowania i przechowywania tabletów, 3 szafy do ładowania i przechowywania komputerów przenośnych.

Zachęcamy uczniów do uczestnictwa w zajęciach i korzystania z nowego wyposażenia.

 

ZOSiP Serock

 

Narada kuratoryjna

10 września 2019r. dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock oraz dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku uczestniczyli w naradzie organizowanej przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Podczas narady omawiane były ważne kwestie związane z podsumowaniem nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019 , plan nadzoru Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok 2019/2020, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020, a także przedstawiono zmiany w przepisach prawa wchodzących w życie od 1 września 2019r.

Podczas narady wystąpienie mieli także przedstawiciele:

Komendy Powiatowej Policji w Legionowie – nt. współdziałania ze szkołami w obszarze zagrożeń,

SANEPID – prezentował ofertę działań programowych,

NASK – państwowy instytut badawczy, operator OSE odpowiadający m.in. za zapewnienie bezpieczeństwa Internetu w szkołach podłączonych do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).

Informacje przekazane podczas narady będą pomocne dyrektorom i organowi prowadzącemu w wykonywaniu zadań.    

 

A. Melion

Dyrektor ZOSiP

Nowo powołani dyrektorzy szkół podstawowych w gminie Serock

Od 1 września 2019r., stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku zostało powierzone na 5 lat szkolnych Pani Małgorzacie Szczerbie, która została wyłoniona na to stanowisko w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego.

Pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu zostało powierzone na okres 10 miesięcy Pani Małgorzacie Paliszewskiej – dotychczasowemu wicedyrektorowi tej szkoły.

Gratulujemy i życzymy sukcesów oraz zadowolenia z pracy zawodowej.

 

ZOSiP Serock

Szkoła w Zegrzu otrzyma nową pracownię językową

W ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” Szkoła Podstawowa w Zegrzu otrzyma  z budżetu Województwa Mazowieckiego dofinansowanie w wysokości 37.500,00 zł.

W szkole powstanie nowoczesna pracownia wyposażona między innymi w stanowiska uczniowskie ze słuchawkami, mikrofonem, przyciskiem zgłaszania chęci odpowiedzi, ścienne głośniki dające lepszą jakość dźwięku, monitor interaktywny oraz stanowisko nauczyciela z panelem kontrolnym i sterującym, magnetofonem  cyfrowym wraz z  oprogramowaniem.

Zastosowanie nowych technologii zachęci uczniów do nauki języków obcych oraz zwiększy efektywność nauczania. Pracownia bowiem umożliwia swobodny, głośny trening wymowy przez dialogi udoskonalające mowę i przełamujące naturalny opór do rozmów w obcym języku. Pracownia językowa, to również maksymalne wykorzystanie czasu lekcyjnego. Nauczyciel ma możliwość  przysłuchiwania się rozmowom uczniów we wszystkich trybach pracy. Funkcja ta pozwala monitorować przebieg, postęp  i prawidłowość wykonywanych zadań. Uczniowie mają możliwość samokontroli. Prowadzący zajęcia może też nagrywać rozmowy, dialogi danej pary lub grupy uczniów, odtwarzać je i w ten sposób uzyskiwać  materiał do analizy i korekcji błędów.

SP Zegrze

„Wyprawka szkolna” 2019

Zgodnie z programem wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, składa się do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczało dziecko.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ostateczny termin składania wniosków o przyznanie pomocy został ustalony Zarządzeniem Nr 119/B/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 21.08.2019r. i podany do publicznej wiadomości tj. 12.09.2019r.

Kwoty pomocy, wynikające  z treści rozporządzenia:

225 zł  – dla  ucznia:

a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

– uczęszczających do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

390 zł  – dla ucznia:

a) słabowidzącego

b) niesłyszącego,

c) słabosłyszącego,

d) z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

– uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia;

445 zł  – dla ucznia:

a) słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) słabosłyszącego

d) z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

– uczęszczających do: klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum;

Aby uzyskać pomoc w ramach programu, niezbędny jest wniosek złożony do dyrektora szkoły. Przedmiotowe pismo mogą złożyć rodzice, rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. Pełnoletni uczeń może złożyć wniosek samodzielnie. Za zgodą tych osób dokument może zostać złożony również przez nauczyciela, pracownika socjalnego i innych osób.

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest sporządzenie listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy (imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły oraz klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020).

Dyrektor szkoły zwraca środki przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych po otrzymaniu dowodu zakupu, na rachunek bankowy.

Co może stanowić taki dowód? MEN wymienia tu imienną fakturę VAT, rachunek, paragon, oświadczenie o zakupie podręczników. Istotnym jest, by takie potwierdzenie zawierało imię i nazwisko ucznia, wskazywało szkołę i klasę, do której będzie on uczęszczał oraz wykaz zakupionych podręczników oraz materiałów edukacyjnych, a także kwotę zakupu, datę oraz podpis osoby kupującej.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

 

ZOSiP Serock

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola i oddziału przedszkolnego

Informujemy, iż w związku z posiadanymi wolnymi miejscami w dwóch placówkach świadczących wychowanie przedszkolne na terenie gminy Miasto i Gmina Serock   tj. w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu – 11 miejsc oraz w  oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu – 1 miejsce, przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca, odpowiednio: dla dzieci w wieku 3-6 lat do przedszkola, jak też  do oddziału przedszkolnego dla dzieci w wieku  6 lat.

Nabór wniosków w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2019/2020, zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock, odbędzie się w dniach od 1 do 7 sierpnia 2019 r.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka w roku szkolnym 2019/2020 do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto i Gmina Serock dostępny na stronie internetowej http://www.oswiata.serock.pl w zakładce: dla ucznia i rodzica →  edukacja przedszkolna → przedszkola publiczne    - oraz w wymienionych placówkach oświatowych.

 

ZOSiP Serock

Zmiana godzin pracy Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

Ze względu na prognozowaną w tym tygodniu falę upałów, Dyrektor ZOSiP podjął decyzję o zmianie godzin pracy Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku.

W dniach 25 – 28 czerwca 2019r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli będzie czynny w godz. od 07.00 do 15.00.

W godzinach 15.00 – 16.00 będzie pełniony dyżur.

Szkoły z gminy Serock w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto i Gminę Serock podpisały umowy na usługę OSE, czyli zapewnienie bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s.

OSE to sieć zapewniająca dostęp do szybkiego Internetu, usług i treści edukacyjnych oraz bezpieczeństwo w sieci. Program został przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Rolę Operatora OSE powierzono Państwowemu Instytutowi Badawczemu, z którym szkoły podpisują umowy. Usługi te świadczone są nieodpłatnie.

Szkoły powinny zostać podłączone do sieci OSE w ciągu 6 miesięcy od podpisania umów. 

Od nowego roku szkolnego gminne szkoły wdrażają również mLegitymację. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Serocku i dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej podpisali już porozumienie z Ministrem Cyfryzacji na wdrożenie programu.

Pozostałe placówki oświatowe są w trakcie zgłaszania szkół i od roku szkolnego 2019/2020 uczniowie będą mogli używać elektronicznej wersji legitymacji szkolnej – w formie aplikacji na telefon.

 

ZOSiP Serock

 

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora szkoły

W dniu 30 maja 2019r., w Urzędzie Miasta i Gminy w  Serocku odbyły się konkursy wyłaniające kandydatów na stanowisko dyrektora:

 1. Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku
 2. Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu.

Komisja konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku - Panią Małgorzatę Szczerbę.

Przeprowadzone postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu, nie zostało rozstrzygnięte.

 

ZOSiP Serock

Harmonogram pracy przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych

w okresie wakacji lipiec-sierpień 2019 roku

 

W okresie lipiec-sierpień 2019 roku samorządowe przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą pracowały według załączonego harmonogramu.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z opieki pracującego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej składają wniosek w danej placówce  w terminie do 10 czerwca  2019r.

Wnioski mogą składać rodzice dzieci, które uczęszczały do samorządowych  przedszkoli/oddziałów  przedszkolnych w roku szkolnym 2018/2019.

Lp.

Nazwa placówki

 

 

Miesiąc

lipiec

 

sierpień

1.

Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały   w Serocku

 

 przedszkole pracujące

przerwa wakacyjna

2.

Oddział przedszkolny zorganizowany  w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku

przerwa wakacyjna

 

przedszkole pracujące

 

3.

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

przerwa

wakacyjna

przedszkole pracujące

4.

Oddział przedszkolny zorganizowany  w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu

W związku z remontem oddział przedszkolny będzie wyłączony z pracy w okresie wakacji.

5.

Oddział przedszkolny zorganizowany  w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie

przerwa  wakacyjna

przedszkole pracujące

6.

Samorządowe Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w  Woli Kiełpińskiej.

przedszkole pracujące  

przerwa

wakacyjna

 

ZOSiP Serock

 

Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu”

W dniu 29 kwietnia br. Burmistrz Miasta i Gminy Serock złożył wniosek o dofinansowanie 4 stołówek szkolnych.

Dofinansowanie jest możliwe z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019-2023. W ramach tego programu szkoły podstawowe będą mogły doposażyć i poprawić standard stołówek szkolnych.

Maksymalna kwota wsparcia finansowego do każdej szkoły objętej wnioskiem wynosi 80.000,00 zł.

Informacja w sprawie strajku nauczycieli

Szanowni Państwo,

informujemy, że w wyniku przeprowadzonych referendów w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock, przewiduje się, że od poniedziałku 8 kwietnia 2019r. w trzech Szkołach Podstawowych (Jadwisin, Serock, Zegrze) oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej najprawdopodobniej nie będą odbywały się planowane zajęcia.

W związku z powyższym informujemy, że w szkołach podstawowych oraz w zespole szkolno – przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej będą organizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla tych dzieci/uczniów, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki w tym czasie - w innej formie, po wcześniejszym zgłoszeniu tej potrzeby szkole lub zespołowi szkolno – przedszkolnemu. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat funkcjonowania oraz organizacji szkół w dniu strajku proszę kontaktować się bezpośrednio z Dyrektorami szkół.

 

Józef Zając

Zastępca Burmistrza

Miasta i Gminy Serock

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2019r.

W dniu 26 lutego 2019r. zostało podpisane Zarządzenie nr 20/B/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Serock w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2019r.  zostało zaplanowane 75 511,00 zł. Środki te przeznacza się na organizację różnych form doskonalenia nauczycieli, w tym na szkolenia rad pedagogicznych, w następujących obszarach wskazanych przez dyrektorów szkół:

1) rozwiązywanie problemów wychowawczych, dotyczących bezpieczeństwa w szkołach i placówkach,

2) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, praca z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

3) warsztaty z kreatywnego nauczania i uczenia się,

4) wolontariat jako forma kształcenia postaw prospołecznych.

Ponadto ze środków wydzielonych na doskonalenie zawodowe, nauczyciele mogą otrzymać dofinansowanie do podjętego kształcenia w celu uzyskania kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu, w tym: katechezy, chemii, geografii, fizyki, informatyki, techniki, muzyki, uzyskanie kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej, uzyskaniem kwalifikacji do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego oraz wychowania do życia w rodzinie. Wyżej wymienione kierunki i specjalności objęte dofinansowaniem zostały wskazane przez dyrektorów szkół i przedszkoli. Maksymalna kwota dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez uczelnie, placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli wynosi do 70% kwoty opłaty za jeden semestr  (w przypadku studiów), ale nie więcej niż 1300,00zł za semestr oraz do 70%  kwoty całkowitej opłaty za kurs kwalifikacyjny, jednak nie więcej niż 1500,00zł za kurs.

Podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli odbędzie się także w oparciu o realizowany projekt pn. „Kluby Kluczowych Kompetencji” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego prowadzone będą bezpłatne szkolenia dla 90 nauczycieli, mające na celu podniesienie ich umiejętności i kompetencji zawodowych, w zakresie: wykorzystania w pracy dydaktycznej nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych, nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych metodą eksperymentu oraz efektywnego rozwijania kompetencji językowych uczniów. Szkolenia realizowane w ramach ww. projektu są zgodne z przeprowadzoną diagnozą potrzeb nauczycieli.

 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

Kolejna dostawa sprzętu TIK do szkół

Szkoły prowadzone przez Miasto i Gminę Serock otrzymały kolejną część sprzętu TIK -  komputery przenośne i tablety, oraz szafy do ich przechowywania i ładowania.  Są to pomoce zakupione do prowadzenia zajęć w ramach projektu pn. Kluby Kluczowych Kompetencji dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.01 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.01.01 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” RPO WM 2014 – 2020.

W najbliższym czasie zostaną dostarczone do szkół tablice interaktywne i projektory.

ZOSiP Serock

Roboty edukacyjne dla szkół

1 marca 2019r. została dostarczona pierwsza część sprzętu TIK – roboty edukacyjne do prowadzenia zajęć z programowania i robotyki. Jest to tylko część pomocy, jaką szkoły otrzymają w ramach projektu pn. Kluby Kluczowych Kompetencji dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.01 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.01.01 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” RPO WM 2014 – 2020.

W najbliższym czasie zostanie dostarczony kolejny sprzęt: komputery przenośne, tablety, tablice interaktywne i projektory.

W obecnych czasach kompetencje cyfrowe są niezwykle ważne dla młodego człowieka. Ich kształtowanie jest możliwe wyłącznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu i narzędzi, dlatego zakupione pomoce mają być wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli na zajęciach Klubów Kluczowych Kompetencji.

 

ZOSiP Serock

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock na rok szkolny 2019/2020

 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

W rekrutacji mogą wziąć udział dzieci urodzone w latach 2013-2016 oraz te, którym odroczono obowiązek szkolny.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2013 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2014 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2015 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2016 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, burmistrz, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Dzieci urodzone w 2017 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

Postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny przeprowadza się  w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 966 ze zm.).

Zgodnie z art. 156 ustawy Prawo oświatowe wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej można złożyć  do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru ze wskazaniem przedszkola/szkoły drugiego i trzeciego wyboru, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci   w określonym wieku, w tym:

 • Samorządowego Przedszkola  im. Krasnala Hałabały w Serocku,
 • Samorządowego  Przedszkola w Zegrzu,
 • Przedszkola w Woli Kiełpińskiej,
 • Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego  w Jadwisinie,
 • Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku,
 • Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zegrzu.

Rodzice mogą złożyć wniosek od 11 do 25 marca 2019 r. w wybranej placówce.

W przypadku wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych –  w postępowaniu uzupełniającym mogą być przyjmowane także dzieci młodsze.

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną    i przyjętych w rekrutacji.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym.

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego.

           W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
 • Rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
 • Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 
 • Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
 • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza    termin przedstawienia dokumentów),
 • zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych 
   w oświadczeniach.

       W tym celu burmistrz:

 • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
 • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
 • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o   samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące   rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa                        do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie  z dnia 11 lutego 2016 r.     o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 ze zm.)

O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:
 • w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
 • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr 315/XXX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto i Gmina Serock.
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości 08.04.2019r. do godz.15.00 w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu od 9 do 12.04.2019 r. i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły – 16.04.2019r., do godz.15.00.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock można uzyskać pod numerem telefonu 22 768 35 65 wew. 22

 

Alicja Melion

Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  w Serocku

Informacja dotycząca zapisywania dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej, przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w sytuacji, gdy szkoła po przyjęciu zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie, nadal dysponuje wolnymi miejscami w oddziale/oddziałach klas pierwszych i może przyjąć dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły

Terminy rekrutacji oraz kryteria rekrutacyjne dla kandydatów spoza obwodu określone są przez organ prowadzący  w  załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 10/B/2019  Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30.01.2019 r.

Do klasy pierwszej przyjmowane są:

 • dzieci 7 letnie (urodzone w 2012 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym
 • dzieci 6 letnie (urodzone w 2013 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko:

- korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

- posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

Terminy zgłoszeń dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko,  prowadzonej przez Miasto i Gminę Serock, ustala Dyrektor Szkoły.

Druki zgłoszeń będą dostępne w sekretariatach poszczególnych szkół podstawowych oraz na ich stronach internetowych.

        ZOSiP                                                                      

Rozpoczęły się dodatkowe zajęcia dla uczniów

Po feriach rozpoczęły się w szkołach dodatkowe zajęcia dla uczniów w ramach projektu pn. „Kluby Kluczowych Kompetencji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz program „Umiem pływać w gminie Serock 2019”.

W projekcie „Kluby Kluczowych Kompetencji” ruszyły zajęcia wyrównawcze, językowe i naukowe, natomiast informatyczne zostaną uruchomione po wyłonieniu wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. W najbliższym czasie zostaną rozstrzygnięte przetargi na dostawę sprzętu do prowadzenia zajęć.

Warto przypomnieć, iż sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne zostaną zakupione za ponad 600 tys. zł.

Zachęcamy uczniów do udziału w zajęciach, które są szansą na rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie ciekawości, umiejętności rozumowania naukowego. Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi, z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Program nauki pływania skierowany jest do uczniów klas III, II i I szkół podstawowych. Dla ucznia przeznaczonych jest 20 godzin nauki pływania na basenach: w Stanisławowie Pierwszym gm. Nieporęt lub w hotelu Warszawianka w Jachrance.

Organizator - Miasto i Gmina Serock zapewnia kompleksowo organizację i finansowanie zadania, ze współudziałem finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Szczegółowe informacje o programach otrzymacie Państwo w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku oraz w szkole, do której uczęszcza dziecko.

 

A. Melion

Dyrektor ZOSiP

Za nami pierwsze półkolonie zimowe organizowane w gminie Serock

Po raz pierwszy w gminie Serock zorganizowano półkolonie dla uczniów szkół podstawowych, na bazie Szkoły Podstawowej w Serocku. W pierwszym turnusie od 28.01.2019 – 01.02.2019r. uczestniczyło 15 uczniów, w drugim turnusie od 04.02.2019 – 08.02.2019r. uczestniczyło 12 uczniów, pod opieką profesjonalnych wychowawców.

Na uwagę zasługuje fakt, że w półkolonii uczestniczyły także dzieci  ze szkół w Jadwisinie, Woli Kiełpińskiej, oraz w Zegrzu. Zajęcia odbywały się w godzinach 7.00 – 17.00 i codziennie  dzieci miały zapewnione wyżywienie w postaci śniadania, obiadu i podwieczorka.

Rodzice kolonistów wnosili opłatę w wysokości 200,00 zł za turnus, pozostałe koszty pokryło Miasto i Gmina Serock.

W ciągu dwóch tygodni dużo się działo na półkoloniach, dzieci wyjeżdżały do Muzeum Etnograficznego w Warszawie, gdzie malowały na szkle oraz pod opieką przewodnika zwiedzały muzealne wystawy. W Pułtusku jeździły na łyżwach oraz w pracowni „AKMA” robiły mydełka. Temat mydła zgłębili w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku szukając legendy o Zabłockim. Jazda na łyżwach cieszyła się dużym powodzeniem, w drugim turnusie dzieci były na lodowisku w Legionowie oraz w pracowni „Stacja Frajda”, gdzie wykonały karmniki dla ptaków. Dużo wrażeń dzieci miały podczas odwiedzin w CKiCz, uczestnicząc w skokach spadochronowych, warsztatach „Break Dance”, warsztatach teatralnych oraz przedstawieniach. Z ochotą uczestniczyły w zajęciach sportowych organizowanych przez  OSiR w Serocku, bo jak się okazało, wielu z nich to sympatycy piłki nożnej. Do kolonistów przybyli ratownicy WOPRu, którzy mówili o ważnych rzeczach dotyczących bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych, lekarz weterynarii – mówił jak dokarmiać ptaki zimą, a znawczyni kuchni wschodniej – przygotowała warsztaty kulinarne.

Dzieci wykazały się wiedzą, spostrzegawczością podczas wielu konkursów organizowanych przez wychowawców. Na zakończenie półkolonii otrzymały nagrody za udział w konkursach oraz dyplomy.

Dziękujemy kolonistom i ich rodzicom/ opiekunom za udział w półkolonii, za wszystkie miłe chwile i za dobrą zabawę. Wyrażamy nadzieję, iż był to dobrze spędzony czas w okresie ferii zimowych.

 

ZOSiP Serock

Informacja o terminach rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Rodzice, za miesiąc rozpoczną się czynności związane z rekrutacją do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji określony Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock publikujemy poniżej:

Program "Umiem pływać w gminie Serock 2019"

Miasto i Gmina Serock (oświata) otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na prowadzenie nauki pływania w 2019r. Wysokość dofinansowania wynosi 31.800,00 zł, a wkład własny gminy - 42.394,40 zł.

Programem zostanie objętych 180 dzieci z klas III i II czterech szkół podstawowych. Zajęcia odbywać się będą na basenach w Stanisławowie Pierwszym gm. Nieporęt i w hotelu Warszawianka w Jachrance, po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych. I tura programu odbędzie się w okresie luty – czerwiec 2019r, druga tura w okresie wrzesień – grudzień 2019r.

 

Dyrektor ZOSiP

Rozpoczął się nabór uczniów do projektu Kluby Kluczowych Kompetencji

Od 2 do 25 stycznia 2019r. trwa rekrutacja uczniów do projektu „Kluby Kluczowych Kompetencji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna).

Zapisy prowadzą szkoły podstawowe prowadzone przez gminę Serock tj. Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu, Szkoła Podstawowa im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej oraz Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie.

Rekrutacja odbywa się zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kluby Kluczowych Kompetencji”, określonym Zarządzeniem Nr 225/B/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 21.12.2018r.

Treść zarządzenia

ZOSiP Serock

wEbpLPP1XpvNgAAAABJRU5ErkJggg==

Wolne miejsca na zimowe półkolonie dla uczniów

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dysponujemy 5 wolnymi miejscami na zimowe półkolonie w II turnusie (04.02.2019 – 08.02.2019r.)  dla uczniów szkół podstawowych organizowane w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e- mail: zosip@serock.pl i wypełnienie załączonych dokumentów.

Wpłaty w wysokości 200 zł za turnus należy dokonywać  na rachunek bankowy:

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku, ul. Kościuszki 15, 05 – 140 Serock

 02 8013 0006 2007 0015 1294 0001.  

W tytule przelewu : półkolonie zimowe, turnus .…, imię i nazwisko dziecka

Opłata jest bezzwrotna i nie będą uwzględnianie nieobecności w pojedyncze dni półkolonii.

W załączeniu:

 

 • autor: Dyrektor ZOSiP

Do 28 grudnia 2018r. zapisy na zimowe półkolonie

Szanowni Państwo,

 

Miasto i Gmina Serock planuje zorganizować zimowe półkolonie dla uczniów szkół podstawowych, w terminach:

 I turnus feryjny od 28.01.2019r. do 01.02.2019r.

II turnus feryjny od 04.02.2019r. do 08.02.2019r.

w godzinach od 7.00 do 17.00  w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku oraz w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie.

 Przewidujemy ciekawe zajęcia różnotematyczne i rozwijające (o charakterze plastycznym, rekreacyjnym, konkursy, zabawy), udział w warsztatach i zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku. Oferujemy wykwalifikowaną kadrę wychowawców z gminnych placówek oświatowych.

Koszt jednego turnusu dla dziecka wyniesie 200 zł i obejmie: realizację programu, w tym wyjazdy - dwa dłuższe np. do Warszawy, Pułtuska  i jeden krótszy po terenie gminy, wraz z ceną biletów wejściowych, ubezpieczenie NNW i wyżywienie.

Szczegółowe programy będą podane po zebraniu chętnych dzieci na półkolonie i dostosowane do ich wieku.

Zapraszamy na półkolonie - zapis drogą mailową na adres: zosip@serock.pl  do dnia 28 grudnia 2018r. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, jego wiek, termin turnusu i miejsce (SP Serock, SP Jadwisin) oraz  telefon kontaktowy do rodziców/ opiekunów.

Podstawowym warunkiem zorganizowania półkolonii w wyżej wymienionych placówkach, będzie odpowiednia ilość uczestników min. 15 dzieci na jeden turnus feryjny. 

Po potwierdzeniu utworzenia grupy rodzice będą dokonywali wpłat na półkolonie w pierwszym tygodniu stycznia 2019r.

Kontakt telefoniczny - 22 768 35 65.

 

                                                                    Dyrektor 

                                                                    Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

 

Tytuł Szkoły Uczącej Się (SUS) dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej

19 listopada 2018 w naszej szkole mialo miejsce szczególne zdarzene - podsumowanie programu Szkoła Ucząca Się (SUS).

Do programu przystąpiliśmy dwa lata temu, po realizacji (w latach 2014- 16) programu Rozwój Uczenia i Nauczania (RUN), którego SUS był kontynuacją. Program SUS powstal w r. 1999 na podstawie materiałów i procedur przygotowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Szkoły, które zrealizują program otrzymują tytuł Szkoły Uczącej Się, który jest najważniejszym honorowym tytulem nadawanym przez CEO placówkom, w których dyrektor i nauczyciele wspólnie pracują na poprawę jakości nauczania, wdrażając strategie oceniania kształtującego na poziomie zaawansowanym. 

W ramach podsumowania dwuletnich wysiłków szkoła zorganizowała panel koleżeński, w którym wzięli udział nauczyciele ze szkół podstawowych w Konarach i Podgórzu, również uczestniczących w projekcie oraz opiekun szkoły w programie CRS2 (CEO)- p. Katarzyna Olejnik. W ramach panelu goście odbyli tzw. „spacer edukacyjny” i obserwowali sześć lekcji prowadzonych przez nauczycieli z naszej szkoły: p. Danutę Parys - historia, p. Dorotę Piwowar- język niemiecki, p. Anetę Mikulską-Pietrzak- chemia, p. Wiolettę Niezgodę- język polski, p. Magdalenę Olkowską- edukacja wczesnoszkolna i p. Agatę Augustyniak- język angielski. Przedmiotem obserwacji bylo stosowanie strategii oceniania kształtującego na różnych etapach lekcji.

Następnie odbyły sie spotkania panelistów kolejno z mentorem grupy, uczniami, nauczycielami i dyrektorem szkoły, na których rozmawiano na temat wzorców, które udało sie zaobserwować w trakcie poszczególnych lekcji. Okazało się, że postawione cele zrealizowaliśmy w 100 procentrach!

W drugiej części panelu udział wzięli także rodzice i uczniowie oraz p. Alicja Melion – Dyrektor ZOSiP w Serocku. W bardzo miłej atmosferze „word cafe” p. Aneta Mikulska-Pietrzak w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła naszą drogę „zaprzyjaźniania się” z  Ocenianiem Kształtującym, mówiła o trudnościach i problemach, ale także o satysfakcji, jaką przynosi nam praca metodą OK, a następnie w ramach pracy warsztatowej wypracowano i przedstawiono wnioski z dyskusji panelowej na następujące tematy:

Współpraca- potrzeba czy przeszkoda?

Rola rodzica we współczesnej szkole.

Szkoła marzeń czyli jaka?

Dobra lekcja czyli jaka?

Co oznacza odpowiedzialność ucznia za proces uczenia się?

Podsumowanie spotkania i wręczenie trofeum odbyło się w obecności- p. Sylwestra Sokolnickiego - Burmistrza Miasta i Gminy Serock-, p. Alicji Melion  - Dyrektora ZOSiP-u w Serocku, rodziców, nauczycieli i uczniów. Przedstawiciel CEO-p. Katarzyna Olejnik wręczyła pani dyrektor Dorocie Perczyńskiej certyfikat Szkoły Uczącej Się, która podziękowała panelistom i wszystkim gościom za przybycie, a nauczycielom za dwuletnią pracę w programie.

Agata Augustyniak –  szkolny koordynator programu, nauczyciel j.angielskiego w SP Wola Kiełpińska.

Złoto dla Jadwisina

Uczniowie z oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej imienia Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie wzięli udział w X edycji konkursu „Zdrowie w bajce”. Konkurs został zorganizowany przez: Powiat Legionowski, Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Legionowie oraz klasę I D Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie.

Tematem tegorocznej edycji konkursu była „Pierwsza Pomoc”. Celem konkursu było pogłębienie świadomości dzieci na temat zdrowego trybu życia, jak również kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie. Uczniowie z oddziału przedszkolnego przygotowali, pod kierunkiem wychowawczyń, przedstawienie pt. „Niesforna Żabka”. Dzieci, wcielając się w role zwierząt leśnych oraz służb ratunkowych, ukazali, że znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy może uratować ludzkie życie.

Znakomita gra aktorska, scenariusz trzymający w napięciu, własnoręcznie wykonane rekwizyty oraz finałowa piosenka streszczająca zasady udzielania pierwszej pomocy – te wszystkie czynniki złożyły się na to, że komisja konkursowa spośród 14 grup, przyznała I miejsce Zerówkowiczom z Jadwisina.     

Kowalska Aniela

Węgłowska Edyta

 

Jesienny Wernisaż Poplenerowy

Dnia 19 listopada 2018r. w Gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie odbył się Jesienny Wernisaż Poplenerowy, na który prace przygotowali uczniowie w większości ze Szkoły Podstawowej w Jadwisinie, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej, ale w zespole znaleźli się także uczniowie z innych szkół gminy Serock. Zaprezentowane dzieła malarskie młodzi artyści stworzyli podczas X Pleneru Malarskiego w miejscowości Miętne.

Ideą przewodnią pleneru było uwrażliwianie dzieci i młodzieży na piękno natury, rozwijanie talentu oraz warsztatu malarskiego z użyciem profesjonalnych materiałów. Prace zostały przygotowywane pod kierunkiem pań Agaty Dutkiewicz  i Anny Pawlak.
Młodzi twórcy świetnie ukazali pejzaż polskiej natury. Umiejętności operowania światłem, kolorami, fakturą pozwoliły w doskonały sposób odzwierciedlić tegoroczny temat pleneru „łąkę”. W wernisażu uczestniczyli artyści, ich rodziny, a także Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli pani Alicja Melion i inni zaproszeni goście.

„Umiem pływać w gminie Serock 2019”

Burmistrz Miasta i Gminy Serock złożył wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie w 2019r. organizacji zajęć sportowych dla uczniów, w ramach kolejnego programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Wniosek jest kontynuacją działań, na które Miasto i Gmina Serock otrzymało dofinansowanie w poprzednich latach. Program „Umiem pływać w gminie Serock 2019” skierowany jest do uczniów klas III oraz częściowo II i I szkół podstawowych.  Zasady programu nie zmieniają się, planowane jest zrealizowanie po 20 godzin zajęć na grupę. Dzieci będą uczyły się pływać i bezpiecznie obcować z wodą na basenie w Stanisławowie Pierwszym gm. Nieporęt oraz na basenie hotelowym w Hotelu Warszawianka w Jachrance. Program będzie bezpłatny dla ucznia.

 

ZOSiP Serock

 

Duża radość w oświacie

2 października 2018r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zaakceptował wniosek Miasta i Gminy Serock pn. „Kluby Kluczowych Kompetencji” złożony na konkurs nr RPMA 10.01.01-IP.01-14-061/17 dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja Ogólna” (w tym w szkołach zawodowych)” RPOWM 2014-2020.

Przyznana kwota dofinansowania wynosi - 1.173.657,60 zł.

Wartość projektu Kluby Kluczowych Kompetencji - 1.256.217,60 zł; 82.560,00 zł stanowi wkład własny w formie rzeczowej – wynajęcie sal.

Realizacja projektu ma podnieść kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi cyfrowych TIK w nauczaniu nie tylko na zajęciach komputerowych, czy informatycznych, ale także w nauczaniu innych przedmiotów. Podnieść jakość i efekty nauczania w szkołach. W tym celu będą prowadzone zajęcia dla uczniów w Klubach Naukowca, Informatyka, Poligloty – zajęcia językowe.

W projekcie przewidziano także zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas II i III mających problemy z czytaniem, pisaniem i umiejętnościami matematycznymi.

Przeprowadzone zostaną szkolenia dla nauczycieli podnoszące ich kompetencje w zakresie korzystania z narzędzi TIK, nauczanie metodą eksperymentu, efektywnego nauczania języków obcych.

Szkoły zostaną wyposażone w zestawy sprzętu komputerowego, w tym:

- komputery przenośne

- tablety                                     z szafami do przechowywania i ładowania komputerów

- roboty edukacyjne,

- tablice interaktywne,

- projektory.        

Doposażone zostaną także szkolne pracownie do nauczania przedmiotów przyrodniczych (metodą eksperymentu, doświadczeń, obserwacji) i matematyki (kształcenie logiczno – pojęciowe, analityczne), utworzona zostanie międzyszkolna pracownia przyrodnicza.

Zaplanowana w projekcie kwota na wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne stanowi ponad 600.000,00 zł.

Okres realizacji projektu - dwuletni do 30.06.2020r.

 

A.Melion

Dyrektor ZOSiP     

„Wyprawka szkolna” 2018/2019

Celem przyjętego Rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

Zgodnie z programem wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, składa się do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczało dziecko.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ostateczny termin składania wniosków o przyznanie pomocy został ustalony Zarządzeniem Nr 154/B/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 27.09.2018r. i podany do publicznej wiadomości tj. 12.10.2018r.

Kwoty pomocy, wynikające  z treści rozporządzenia:

225 zł  – dla  ucznia:

a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

– uczęszczających do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, klasy I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

390 zł  – dla ucznia:

a) słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) słabosłyszącego,

d) z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a –f

– uczęszczającego do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia lub klas I i II branżowej szkoły I stopnia;

445 zł  – dla ucznia:

a) słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) słabosłyszącego,

d) z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a – f

– uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego, technikum;

175 zł  – dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającego do klasy III szkoły podstawowej – w przypadku gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Aby uzyskać pomoc w ramach programu, niezbędny jest wniosek złożony do dyrektora szkoły. Przedmiotowe pismo mogą złożyć rodzice, rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. Pełnoletni uczeń może złożyć wniosek samodzielnie. Za zgodą tych osób dokument może zostać złożony również przez nauczyciela, pracownika socjalnego i innych osób.

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest sporządzenie listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy (imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły oraz klasę, do której uczeń będzie uczęszczał).

Dyrektor szkoły zwraca środki przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych po otrzymaniu dowodu zakupu, na rachunek bankowy.

Co może stanowić taki dowód? MEN wymienia tu imienną fakturę VAT, rachunek, paragon, oświadczenie o zakupie podręczników. Istotnym jest, by takie potwierdzenie zawierało imię i nazwisko ucznia, wskazywało szkołę i klasę, do której będzie on uczęszczał oraz wykaz zakupionych podręczników oraz materiałów edukacyjnych, a także kwotę zakupu, datę oraz podpis osoby kupującej.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

 

ZOSiP Serock

Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej w Jadwisinie

Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie doposaży pracownię geograficzną, biologiczną, chemiczną oraz fizyki. Są to środki pozyskane przez Miasto i Gminę Serock z 0,4% rezerwy subwencji oświatowej w wysokości 16.871,00 zł.

W gminie Serock tylko szkoła w Jadwisinie mogła ubiegać się o dofinansowanie, ponieważ jako jedyna nie ma w swojej strukturze od 1 września 2018r. klas dotychczasowego gimnazjum. 

Szkoła zakupi  m.in. teleskop, globusy, lornetki, mapy, modele szkieletów, fantom dziecięcy, probówki, bibuły laboratoryjne, zestaw do badania wody.

 

ZOSiP Serock

 

 

 

Zapraszamy uczniów do udziału w zajęciach nauki pływania

W nowym roku szkolnym kontynuujemy program „Umiem pływać w gminie Serock 2018” z klasami trzecimi oraz częściowo drugimi, które nie były objęte programem w pierwszej połowie 2018r. tj. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jadwisinie oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Serocku. Planowany termin rozpoczęcia zajęć od połowy września, formalności zgłoszeniowe prowadzone są przez szkoły, do których będą uczęszczać uczniowie. 

Program jest bezpłatny dla ucznia, dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą do Rodziców o zgłaszanie dzieci na  zajęcia i skorzystanie z możliwości nauki pływania.    

 Serdecznie zapraszamy!

 

ZOSiP Serock  

 

Życzenia z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Życzymy Uczniom, Nauczycielom i społecznościom szkolnym owocnego roku szkolnego 2018/2019.

W rzeczywistości zmieniającej się coraz szybciej oraz wymagającej nieustannie nowych umiejętności, życzę poczucia dobrze wykorzystanego czasu i zrealizowania czegoś więcej niż podstawa programowa, a przede wszystkim równowagi między nauką, pracą i odpoczynkiem.

 

 

Alicja Melion

Dyrektor ZOSiP

Program „Umiem pływać w gminie Serock 2018”

- również od września nowego roku szkolnego

 

W czerwcu 2018r. zakończyła się pierwsza tura programu „Umiem pływać w gminie Serock 2018”. Uczniowie z III i II klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock uczyli się pływać na basenie w Hotelu Warszawianka w Jachrance oraz na basenie w Stanisławowie Pierwszym gm. Nieporęt.  Jest to już trzeci program nauki pływania dofinansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu  i Turystyki.

Od lutego do czerwca 2018r. zajęciami objęto łącznie 127 dzieci ze szkół: w Serocku, w Zegrzu oraz w Woli Kiełpińskiej.

Uczniowie podczas 20 jednostek zajęć oswajali się z wodą, uczyli się podstawowych technik pływackich, doskonalili pływanie, zdobyli umiejętności ruchowe umożliwiające uczestnictwo w różnych wodnych formach aktywności rekreacyjno - sportowej.

Nauka pływania postrzegana jest jako podstawowa umiejętność, którą powinno posiąść dziecko, najlepiej w jak najmłodszym wieku. Realizacja programu przez gminę pozwala na podejście systemowe i powszechne do nauki pływania, dlatego gmina Serock będzie realizowała program w kolejnych latach.

Od nowego roku szkolnego będziemy kontynuować program z 2018r. i realizować go z klasami trzecimi oraz częściowo drugimi, które nie były objęte programem w pierwszej połowie 2018r. tj. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jadwisinie oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Serocku. Planowany termin rozpoczęcia zajęć od połowy września, formalności zgłoszeniowe prowadzone są przez szkoły, do których będą uczęszczać uczniowie. 

Program jest bezpłatny dla ucznia, dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą do Rodziców o motywowanie dzieci do systematycznego uczestnictwa w zajęciach i skorzystanie z możliwości nauki pływania.  

 

 

ZOSiP Serock  

Wyremontowane sale oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Serocku

W trosce o odpowiednie warunki pracy dla dzieci oddziałów przedszkolnych w 3 salach przeprowadzono remont, polegający na odnowieniu drewnianej podłogi i pomalowaniu ścian. Zabezpieczono także wszelkie brzegi ścian, tak aby nie stanowiły one zagrożenia dla korzystających z pomieszczeń dzieci. Ponadto pomieszczenia wyposażone zostały w system okablowania do nowych stanowisk komputerowych i audiowizualnych tak, aby można było korzystać z nowych technologii, w pracy z najmłodszymi dziećmi.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Serocku

Nabór uzupełniający do Samorządowego Przedszkola w Zegrzu

Informujemy, iż w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu przeprowadzone zostanie  postępowanie uzupełniające na pozostałe wolne miejsca w przedszkolu dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć w siedzibie Samorządowego Przedszkola w Zegrzu przy ul. Oficerskiej 2, w terminie od 1 do 6 sierpnia 2018 r.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do pobrania:

-  na stronie internetowej Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku (tutaj)

- w siedzibie Samorządowego Przedszkola w Zegrzu przy ul. Oficerskiej 2.

 

ZOSiP Serock

Powierzenie stanowisk dyrektorom szkół i przedszkola

Od 1 września 2018r.  Samorządowym Przedszkolem w Zegrzu będzie kierowała Pani Barbara Kołecka,  która w wyniku przeprowadzonego postępowania  konkursowego  ponownie została wyłoniona na stanowisko dyrektora przedszkola. Pani Barbara Kołecka będzie pełniła swoją funkcję do 31 sierpnia 2023 roku.

W oparciu o przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego – Prawo oświatowe Burmistrz Miasta i Gminy Serock przedłużył powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Zegrzu  Pani Danucie Prusinowskiej na jeden rok szkolny, do 31 sierpnia 2019 roku.

W przeprowadzonym postępowaniu konkursowym na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej w dniu 22 maja 2018 r., komisja konkursowa nie wyłoniła kandydata na stanowisko. W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Serock w uzgodnieniu z  Mazowieckim Kuratorem Oświaty powierzył stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej Pani Dorocie Perczyńskiej na okres od 1 września 2018 roku  do 31 sierpnia 2023 roku.

 

ZOSiP Serock

Wyższe dodatki dla nauczycieli

Wynagrodzenia nauczycieli ustalane są na poziomie centralnym rządowym i samorządowym.
Minister Edukacji Narodowej określa wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli natomiast samorządy dodatki do wynagrodzenia zasadniczego tj. za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe   i zastępstwa doraźne.

25 czerwca 2018r. Rada Miejska w Serocku podjęła uchwałę, w wyniku której zwiększone zostaną środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, wicedyrektorów oraz dyrektorów, a także podniesione zostaną dodatki funkcyjne z tytułu powierzenia stanowiska dyrektora, wicedyrektora nauczycielom i dodatki funkcyjne dla wychowawców klas i oddziałów przedszkolnych oraz opiekunów stażu nauczycielskiego.

Dodatek motywacyjny związany jest z jakością pracy nauczyciela i przyznawany jest nauczycielowi przez dyrektora szkoły pod warunkiem, iż nauczyciel osiąga m.in. wysokie wyniki w realizowanym procesie dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym. Wprowadza innowacje pedagogiczne, skutkujące efektami w procesie kształcenia, wychowania, angażuje się w realizację zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, prowadzi  zajęcia opiekuńcze i wychowawcze zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów (poza swoim tygodniowym pensum): aktywnie działa na rzecz tworzenia dodatkowej oferty edukacyjnej i wychowawczej w szkole. Do istotnych warunków, od których zależy dodatek – wpisano także jakość prowadzonych zadań związanych z kierowaniem rozwojem ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Jeśli chodzi o dyrektorów, wicedyrektorów szkół to podkreślono, iż jednym z elementów warunkujących wysokość dodatku motywacyjnego będzie zapewnienie wysokiego standardu organizacyjnego szkoły/przedszkola, uwzględniającego przede wszystkim potrzeby uczniów.

Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela dyrektora zależy od spełnienia kryteriów szczegółowo określonych w regulaminie.

Dodatek funkcyjny wynika z powierzonej funkcji i z tej racji jest należny, natomiast jego wysokość dla dyrektora, wicedyrektora, nauczyciela zależy od wielkości szkoły, klasy, złożoności i zaangażowania w wykonywanie zadań.
Dodatki funkcyjne znacząco podniesiono z uwagi na wielkość zadań kierowniczych i wychowawczych, które wymagają zwiększonego nakładu pracy, czynniki utrudniające pracę oraz zakres odpowiedzialności.

Wśród czynników warunkujących wysokość dodatku funkcyjnego wskazano pracę wychowawczą z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Treść uchwały dostępna na stronie bip.serock.pl

                        
Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
                                Alicja Melion

 

Darmowy podręcznik na rok szkolny 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 rodzice uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych, nie muszą martwić się zakupem podręczników oraz ćwiczeń dla swoich dzieci. To szkoła zapewnia wszystkie materiały edukacyjne. Szkoły otrzymują dotację celową na zakup nowych podręczników dla uczniów klasy II, V i VIII szkoły podstawowej, natomiast uczniowie klas I, III, IV, VI, VII szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum otrzymają podręczniki z lat ubiegłych. Ponadto szkoły otrzymują również dotację na materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I – VIII szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum.

Podręczniki są na 3 lata i są własnością szkoły, która wypożycza podręczniki uczniom.

Z racji tego, że mają służyć co najmniej trzem kolejnym rocznikom, uczniowie muszą o nie dbać - tak, by po roku mogli z przyjemnością i powodzeniem korzystać z nich młodsi koledzy. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia rządowego podręcznika, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręcznika.

ZOSiP Serock

Organizacja dyżuru wakacyjnego 2018

Harmonogram pracy przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych

w okresie wakacji lipiec-sierpień 2018 roku

 

W okresie lipiec-sierpień 2018 roku samorządowe przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą pracowały według załączonego harmonogramu.

 

Lp.

 

Nazwa placówki

 

Miesiąc

 

lipiec

 

sierpień

1.

Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały   w Serocku

 

 przedszkole pracujące

przerwa wakacyjna

2.

Oddział przedszkolny zorganizowany  w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku

przerwa wakacyjna

 

przedszkole pracujące

 

3.

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

przerwa

wakacyjna

przedszkole pracujące

4.

Oddział przedszkolny zorganizowany  w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu

W związku z remontem oddział przedszkolny będzie wyłączony z pracy w okresie wakacji.

5.

Oddział przedszkolny zorganizowany  w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie

przedszkole pracujące

przerwa wakacyjna

6.

Samorządowe Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w  Woli Kiełpińskiej.

przedszkole pracujące  

przerwa

wakacyjna

 

ZOSiP Serock

Konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Samorządowego Przedszkola w Zegrzu oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej

Gimnazjalisto, wybierz swoją szkołę

Kolejny raz swoją ofertę podczas Powiatowej Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych zaprezentują szkoły z terenu powiatu legionowskiego.                                                          
 
Giełda, na którą zapraszają Starosta Legionowski i Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie, jest adresowana do gimnazjalistów rodziców i nauczycieli. Dostępne na niej informacje pomogą uczniom w dokonaniu wyboru miejsca dalszej edukacji.

Zaprezentują się:
• Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Legionowie
• II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie
• Liceum Ogólnokształcące w Komornicy w Zespole Szkół w Wieliszewie
• Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Legionowie
• Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie
• Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku
• Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości

Doradzą Wam pracownicy:
• Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
• Powiatowego Urzędu Pracy
• Powiatowej Izby Gospodarczej

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock na rok szkolny 2018/2019

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2014 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2015 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, burmistrz, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Dzieci urodzone w 2016 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

 1. Postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli   i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych na rok szkolny przeprowadza się  w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).
 2. Zgodnie z art. 156 ustawy Prawo oświatowe wniosek o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych można składać  do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci   w określonym wieku, w tym:
 • Samorządowego Przedszkola  im. Krasnala Hałabały w Serocku,
 • Samorządowego  Przedszkola w Zegrzu,
 • Przedszkola w Woli Kiełpińskiej,
 • Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego   w Jadwisinie,
 • Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku,
 • Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zegrzu.

Rodzice mogą złożyć wniosek od 8 do 22 marca 2018r. w wybranej placówce.

W przypadku wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – w postępowaniu uzupełniającym mogą być przyjmowane także dzieci młodsze.

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną    i przyjętych w rekrutacji.

III. Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym (2017/2018)

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.

IV. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
 • Wypełniony i podpisany wniosek, rodzice/prawni opiekunowie mogą złożyć do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 
 • Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

     - żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza    termin przedstawienia dokumentów),

     - zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

     W tym celu burmistrz:

    - korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

    - może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

   - może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie  o   samotnym wychowywaniu dziecka (do  wywiadu stosuje się przepisy dotyczące   rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie  z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U.   z 2017 r. poz. 1851  z późn. zm.)

         O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:
 • w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
 • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr 315/XXX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto i Gmina Serock.
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu od 4 do 10.04.2018r. i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły- 11.04.2018r.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Alicja Melion

Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  w Serocku

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2018 roku

W dniu 29 stycznia 2018r. zostało podpisane Zarządzenie nr 10/B/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Serock w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2018r. zostało zaplanowane 85 104 zł.

Priorytetowe kierunki doskonalenia zostały wskazane przez Dyrektorów i obejmują:

 • specjalności związane z uzyskaniem kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej;
 • doradztwo zawodowe;
 • zarządzanie oświatą.

W ramach tych środków odbędą się szkolenia rad pedagogicznych, których celem będzie podniesienie wiedzy merytorycznej i praktycznej w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, humanistycznych oraz programowania, co bezpośrednio wpłynie na wzrost kompetencji kluczowych określonych w podstawach programowych. Ponadto część warsztatów i szkoleń obejmowała będzie sferę wychowawczą, a mianowicie zagrożenia w cyberprzestrzeni, profilaktykę uzależnień i zachowań agresywnych, wolontariat jako forma kształcenia. Ponadto nauczyciele mogą uzyskać dofinansowanie do zdobycia kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu: geografii, informatyki, katechezy.

Wszystkie wskazane obszary doskonalenia pracy szkół wpisują się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym.

 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

w Serocku

Umiem pływać w gminie Serock 2018

Miasto i Gmina Serock otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia nauki pływania dla uczniów klas III i II szkół podstawowych.

Na 2018 rok zaplanowano udział w programie 197 dzieci. Zajęcia odbywają się na basenie w Hotelu Warszawianka w Jachrance oraz na basenie w Stanisławowie Pierwszym gm. Nieporęt.

Program „Umiem pływać w gminie Serock 2018” będzie realizowany w dwóch turach: Pierwsza tura trwa od lutego do czerwca 2018r., natomiast druga od września do grudnia 2018r.(rok szkolny 2018/2019).

Uczniowie podczas 20 jednostek zajęć oswajają się z wodą, uczą się podstawowych technik pływackich, doskonalą pływanie. Nauka pływania wpływa na lepszą aktywność fizyczną dziecka, przeciwdziała otyłości, koryguje wady postawy. Program jest bezpłatny dla ucznia, dlatego warto motywować dzieci do systematycznego uczestnictwa w zajęciach i skorzystać z szansy nauki pływania.

Planowany koszt realizacji zadania 81.538,00 zł; dofinansowanie MSiT 30.000,00 zł.

ZOSiP Serock

Informacje dotyczące terminów i kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Informacje dotyczące terminów i kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019

 1. Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 obowiązują:

- kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) tzw. kryteria ustawowe,

oraz

- kryteria określone w uchwale nr 315/XXX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 lutego 2017 r.

 • W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria określone na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe)
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria ustawowe

brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Zgodnie z art. 131 ust. 3  ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

 

 

2.

Niepełnosprawność kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria  - określone w uchwale

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

1.

Dziecko  objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, które ma siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka

60

2.

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko

20

3.

Dziecko 5-letnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, które ma siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej, właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka

25

4.

Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny rozliczając podatek dochodowy, wskazuje adres zamieszkania na terenie gminy Miasto i Gmina Serock

6

5.

Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat

2

6.

Dochód na osobę w rodzinie dziecka

a)        w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 90% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518, z późn.zm.) - 1 pkt;

b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 90% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

Wzór:

                                    90% kwoty, o której mowa w art. 5  pkt.1 

                                      ustawy o świadczeniach rodzinnych*

liczba punktów = -----------------------------------------

                                dochód na osobę w rodzinie dziecka

 

 

 

*wysokość  kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)
określono w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428)   - 674 zł.

       II.           Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku: 
 

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych

(art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe)

1)      Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)

3)      Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4)      Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.).

 Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

2. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów na drugim etapie postępowania (uchwała nr 315/XXX/2017 Rady Miejskiej w Serocku. z dnia 21 lutego 2017r.):

1)      Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

2)      Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzającej naukę w trybie dziennym.

    Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego.

4)      Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

5)      Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka, że przy rozliczaniu podatku dochodowego za rok poprzedni wskazany został adres zamieszkania w gminie Miasto i Gmina Serock.

6)      Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka, o kontynuacji edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym.

7)      Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 określone w Zarządzeniu    Nr 11/B/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 29 stycznia 2018 roku.

 

Informacje dotyczące terminów i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z harmonogramem rekrutacji (Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11/B/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Serock  z dnia 29 stycznia 2018 r.)

 W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 obowiązują kryteria określone w  uchwale nr 324/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2017 r.

 

Opracował: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

                    w Serocku

 

 

Podsumowanie ferii organizowanych przez szkoły

W czasie tegorocznych ferii zimowych szkoły zorganizowały 39 wyjazdów, w których uczestniczyło 753 uczniów. Zimowiska obfitowały w zajęcia wyjazdowe, ponieważ od kilku lat cieszą się one największą popularnością i zainteresowaniem.

Uczniowie wyjeżdżali do: kina, Parku Trampolin oraz na: lodowisko, kręgle, basen i wystawę klocków Lego na Stadionie Narodowym.

Młodsze dzieci uczestniczyły w warsztatach plastycznych i przedstawieniach teatralnych zorganizowanych w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. Starsza młodzież brała udział w rozgrywkach i zajęciach sportowych zorganizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Z tegorocznych doświadczeń wynika, iż większym powodzeniem cieszyły się wyjazdy, natomiast mniejszym zajęcia organizowane na terenie gminy.

 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

Kluby Kluczowych Kompetencji

Kluby Kluczowych Kompetencji - to tytuł wniosku, który został złożony przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock w konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

Projekt przygotował Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku we współpracy z firmą Vulcan, w oparciu o diagnozy przeprowadzone w szkołach.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych, języków obcych, oraz przedmiotów matematyczno – przyrodniczych uczniów, a także nauczycieli czterech szkół podstawowych i wyposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na lipiec 2018r.

 

Alicja Melion

Dyrektor ZOSiP

Zimowisko organizowane przez szkoły w roku szkolnym 2017/2018

Ferie zimowe w województwie mazowieckim zaplanowane są od 15 stycznia 2018r. do 26 stycznia 2018r. Uczniowie w tym czasie będą mogli skorzystać z oferty przygotowanej przez szkoły we współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Centrum Kultury i Czytelnictwa, świetlicą środowiskową. Szczegółowe programy zimowiska będą zamieszczone na stronach internetowych: UMIG Serock, szkół, ZOSiP, CKiCz od 2 stycznia 2018r.

Szkoły będą proponować aktywność poza placówką w formie wyjazdów m.in. na lodowisko, basen, kręgle, do kina a także będą brały udział w warsztatach plastycznych, spektaklach teatralnych organizowanych przez CKiCz w Serocku; imprezach sportowych, turniejach przygotowanych przez OSiR w Serocku.

Zapisy uczestników zimowiska odbywają się w poszczególnych szkołach do 8 stycznia 2018r.

Uczestnicy zimowiska opłacają tylko bilety wstępu (jeśli obowiązują), natomiast przejazd oraz opiekę wychowawczą finansuje Miasto i Gmina Serock. Karta uczestnika zimowiska do pobrania ze strony oświaty oraz stron internetowych szkół.

                               Zapraszamy

Awans zawodowy nauczycieli

9 sierpnia 2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy Serock odbyły się egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego.

Do 30 czerwca 2018r. czterech nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Serock złożyło wnioski o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego, po odbyciu stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy i otrzymaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego, od dyrektora szkoły, w której odbywali staż.

Podczas egzaminu nauczyciele:

prezentowali swój dorobek zawodowy oraz odpowiadali na pytania członków komisji egzaminacyjnej dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Wszyscy nauczyciele zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego z czym wiąże się stabilizacja zatrudnienia w zawodzie nauczyciela, wzrost wynagrodzenia oraz możliwości sprawowania funkcji kierowniczych w szkołach.

Od 1 września 2018r. zmieniają się przepisy dotyczące uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli min. Odbyty staż kończył się będzie oceną pracy nauczyciela oraz postępowaniem awansowym według nowych przepisów.   

A.Melion

Dyrektor ZOSiP

Ponad milion złotych dla projektu Kluby Kluczowych Kompetencji w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock

2 października 2018r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zaakceptował listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014- 2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.01 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.01.01 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” RPO WM 2014 – 2020.

Zgodnie z zatwierdzoną listą Miasto i Gmina Serock otrzyma dofinansowanie na realizację projektu Kluby Kluczowych Kompetencji. Wartość projektu 1.256.217,00 zł, z czego gmina otrzyma 1.173.657, 00 zł.

Głównym celem projektu jest przygotowanie i przystosowanie serockiej oświaty do prowadzenia zinformatyzowanej, innowacyjnej edukacji i kształcenia uczniów gotowych na wyzwania współczesnego rynku pracy i społeczeństwa wiedzy.

W ramach projektu będą realizowane:

- zajęcia matematyczno – przyrodnicze w Klubach Naukowca, informatyczne- Klub Informatyka, językowe - Klub Poligloty, zajęcia wyrównawcze,

- szkolenia dla nauczycieli podnoszące ich kompetencje cyfrowe w zakresie nauczania metodą eksperymentu, efektywnego nauczania języków obcych, a także umiejętności cyfrowych w obszarze korzystania z narzędzi TIK zakupionych dla szkół w ramach niniejszego projektu,

- zakup wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne do realizacji wyżej wymienionych zajęć tj. komputery przenośne, tablety, roboty, tablice interaktywne, powstanie także międzyszkolna pracownia przyrodnicza.

 

A. Melion

Dyrektor ZOSiP

Powrót do topu strony