Ponad milion złotych dla projektu Kluby Kluczowych Kompetencji w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock

2 października 2018r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zaakceptował listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014- 2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.01 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.01.01 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” RPO WM 2014 – 2020.

Zgodnie z zatwierdzoną listą Miasto i Gmina Serock otrzyma dofinansowanie na realizację projektu Kluby Kluczowych Kompetencji. Wartość projektu 1.256.217,00 zł, z czego gmina otrzyma 1.173.657, 00 zł.

Głównym celem projektu jest przygotowanie i przystosowanie serockiej oświaty do prowadzenia zinformatyzowanej, innowacyjnej edukacji i kształcenia uczniów gotowych na wyzwania współczesnego rynku pracy i społeczeństwa wiedzy.

W ramach projektu będą realizowane:

- zajęcia matematyczno – przyrodnicze w Klubach Naukowca, informatyczne- Klub Informatyka, językowe - Klub Poligloty, zajęcia wyrównawcze,

- szkolenia dla nauczycieli podnoszące ich kompetencje cyfrowe w zakresie nauczania metodą eksperymentu, efektywnego nauczania języków obcych, a także umiejętności cyfrowych w obszarze korzystania z narzędzi TIK zakupionych dla szkół w ramach niniejszego projektu,

- zakup wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne do realizacji wyżej wymienionych zajęć tj. komputery przenośne, tablety, roboty, tablice interaktywne, powstanie także międzyszkolna pracownia przyrodnicza.

 

A. Melion

Dyrektor ZOSiP

wstecz

Powrót do topu strony