Informacja dotycząca zapisywania dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej, przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w sytuacji, gdy szkoła po przyjęciu zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie, nadal dysponuje wolnymi miejscami w oddziale/oddziałach klas pierwszych i może przyjąć dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły

Terminy rekrutacji oraz kryteria rekrutacyjne dla kandydatów spoza obwodu określone są przez organ prowadzący  w  załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 10/B/2019  Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30.01.2019 r.

Do klasy pierwszej przyjmowane są:

  • dzieci 7 letnie (urodzone w 2012 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym
  • dzieci 6 letnie (urodzone w 2013 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko:

- korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

- posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

Terminy zgłoszeń dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko,  prowadzonej przez Miasto i Gminę Serock, ustala Dyrektor Szkoły.

Druki zgłoszeń będą dostępne w sekretariatach poszczególnych szkół podstawowych oraz na ich stronach internetowych.

        ZOSiP                                                                      

wstecz

Powrót do topu strony