Doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2019r.

W dniu 26 lutego 2019r. zostało podpisane Zarządzenie nr 20/B/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Serock w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2019r.  zostało zaplanowane 75 511,00 zł. Środki te przeznacza się na organizację różnych form doskonalenia nauczycieli, w tym na szkolenia rad pedagogicznych, w następujących obszarach wskazanych przez dyrektorów szkół:

1) rozwiązywanie problemów wychowawczych, dotyczących bezpieczeństwa w szkołach i placówkach,

2) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, praca z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

3) warsztaty z kreatywnego nauczania i uczenia się,

4) wolontariat jako forma kształcenia postaw prospołecznych.

Ponadto ze środków wydzielonych na doskonalenie zawodowe, nauczyciele mogą otrzymać dofinansowanie do podjętego kształcenia w celu uzyskania kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu, w tym: katechezy, chemii, geografii, fizyki, informatyki, techniki, muzyki, uzyskanie kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej, uzyskaniem kwalifikacji do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego oraz wychowania do życia w rodzinie. Wyżej wymienione kierunki i specjalności objęte dofinansowaniem zostały wskazane przez dyrektorów szkół i przedszkoli. Maksymalna kwota dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez uczelnie, placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli wynosi do 70% kwoty opłaty za jeden semestr  (w przypadku studiów), ale nie więcej niż 1300,00zł za semestr oraz do 70%  kwoty całkowitej opłaty za kurs kwalifikacyjny, jednak nie więcej niż 1500,00zł za kurs.

Podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli odbędzie się także w oparciu o realizowany projekt pn. „Kluby Kluczowych Kompetencji” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego prowadzone będą bezpłatne szkolenia dla 90 nauczycieli, mające na celu podniesienie ich umiejętności i kompetencji zawodowych, w zakresie: wykorzystania w pracy dydaktycznej nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych, nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych metodą eksperymentu oraz efektywnego rozwijania kompetencji językowych uczniów. Szkolenia realizowane w ramach ww. projektu są zgodne z przeprowadzoną diagnozą potrzeb nauczycieli.

 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

wstecz

Powrót do topu strony