Główna treść strony Aktualności 2019

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym

Rekrutacja do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock rozpocznie się 9 marca 2020 r. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

W rekrutacji mogą wziąć udział dzieci urodzone w latach 2014-2017 oraz te, którym odroczono obowiązek szkolny.

Postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny przeprowadza się  w oparciu o zapisy ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.).

Zgodnie z art. 156 ustawy Prawo oświatowe wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej można złożyć  do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru ze wskazaniem przedszkola/szkoły drugiego i trzeciego wyboru, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci  w określonym wieku.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131  ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr 315/XXX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto i Gmina Serock.

 

Załączniki :

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkoły 2020/2021

Terminy rekrutacji obowiązujące tylko uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły określone są przez organ prowadzący  w  załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 8/B/2020  Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 29.01.2020 r.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkoły 2020/2021 określa uchwała NR 324/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto i Gmina Serock, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

 ZOSiP              

Załączniki:

                                                      

wstecz