Wnioski o zorganizowanie lub zwrot kosztów przejazdu dzieci/uczniów z niepełnosprawnością do szkół i placówek

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością z terenu Miasta i Gminy Serock, zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59) mogą wystąpić z wnioskiem o zorganizowanie lub zwrot kosztów dowożenia dzieci/uczniów do najbliższych szkół lub placówek, w których realizują obowiązek przedszkolny, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

Uprawnieni do dowozu są:

 1. dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w najbliższym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego,   
 2. uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, w najbliższej szkole podstawowej i gimnazjum,
 3. uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w najbliższej szkole ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 4. uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, uczestniczący w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, w ośrodkach umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.

Dowóz zorganizowany (Wniosek Nr 1)

Usługa przewozowa zakupowana jest przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

Rodzice zainteresowani tą formą przewozu powinni złożyć w ZOSiP w Serocku, ul. T. Kościuszki 15, następujące dokumenty:

 1. wniosek o dowóz zorganizowany,
 2. kopię orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
 3. aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 4. zaświadczenie ze szkoły placówki, do której uczęszcza lub będzie uczęszczać dziecko.

Dowóz indywidualny realizowany przez rodziców własnym samochodem (Wniosek Nr 2)

Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić dziecko do szkół lub placówek otrzymują zwrot kosztów przejazdu na zasadach określonych w umowie pomiędzy Dyrektorem ZOSiP i rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.

Rodzice zainteresowani tą formą powinni złożyć w ZOSiP w Serocku, ul. T. Kościuszki 15 następujące dokumenty:

 1. wniosek o dowóz indywidualny,
 2. kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
 3. kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 4. zaświadczenie ze szkoły, placówki do której uczęszcza lub będzie uczęszczało dziecko,
 5. kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu,

Warunkiem korzystania z tej formy dowozu jest aby rodzice / prawni opiekunowie byli właścicielami samochodu.

Zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej (Wniosek Nr 3)

Rodzice zainteresowani tą formą powinni złożyć w ZOSiP w Serocku, ul. T. Kościuszki 15, następujące dokumenty:

 1. wniosek o zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej,
 2. kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
 3. kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 4. zaświadczenie ze szkoły, placówki, do której uczęszcza lub będzie uczęszczało dziecko.

Do pobrania:

Powrót do topu strony