Życzenia

Trzecioklasiści z gminy Serock potrafią pływać

Od dwóch lat trzecioklasiści ze szkół podstawowych Miasta i Gminy Serock uczęszczają na zajęcia nauki pływania. Ubiegłoroczny projekt „Pływam na 6” oraz tegoroczny pn.„Umiem pływać w gminie Serock” przygotowała oświata i jest dofinansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki. Program obejmuje 20 godzin zajęć, na których uczestnicy oswajają się z wodą, uczą się podstawowych technik pływackich i doskonalą pływanie. Poznają zasady bezpiecznego przebywania nad wodą, które przydają się im w okresie letnim.

Lekcje są bezpłatne dla uczniów i odbywają się na basenie w Stanisławowie Pierwszym i w hotelu Warszawianka w Jachrance. Dzieci dowożone są na pływalnie autokarami, pod opieką nauczycieli, którzy czuwają nad nimi również podczas zajęć. Lekcje prowadzą instruktorzy pływania. W program zaangażowani są również rodzice - wolontariusze, którzy jeżdżą na zajęcia w roli opiekunów.

Zajęcia w wodzie przynoszą dzieciom same korzyści, dostarczają im dodatkowej aktywności ruchowej, poprawiają sprawność fizyczną, wzmacniają odporność organizmu, a ponadto stanowią profilaktykę dla uczniów z wadami postawy, nadwagą lub otyłością.

W projekcie „Pływam na 6” realizowanym od lutego do czerwca 2016r. wzięło udział 114 uczniów, natomiast na zajęcia z projektu „Umiem pływać w gminie Serock” od lutego do grudnia 2017r.uczęszcza łącznie 223 uczniów. W okresie od września 2016r. do lutego 2017r. gmina Serock realizowała na tych samych zasadach program nauki pływania wyłącznie z własnych środków, wzięło w nim udział 120 trzecioklasistów.

Program cieszy się dużą popularnością wśród uczniów, dlatego przygotowywany jest kolejny wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zajęć w okresie od lutego do grudnia 2018r.

 

ZOSiP Serock

Seminarium „Finansowanie oświaty – nowe regulacje prawne”

W dniach 6 i 7 listopada 2017 roku pracownicy Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku uczestniczyli w seminarium „Finansowanie oświaty – nowe regulacje prawne”. Seminarium zrealizowane zostało we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej z udziałem pracowników ministerstwa. W czasie spotkania zostały zaprezentowane główne założenia projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz zmiany w ustawie Karta Nauczyciela. Osoby zainteresowane tematem odsyłamy do załączonej prezentacji.

 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego

Uczniowie wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Serock, zostali objęci Programem badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych, realizowanym przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Program badań jest kompleksowym działaniem realizowanym we współpracy z rodzicami, pracownikami szkół oraz lekarzami. Jego podstawowym celem jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej. Dotychczasowe programy pokazały, że aż ok. 60% dzieci może mieć różnego rodzaju problemy ze słuchem, które mają istotne znaczenie dla ich rozwoju i wyników nauczania. Dlatego cieszymy się, że wszystkie szkoły zaangażowały się w realizację przedsięwzięcia i zachęciły rodziców do udziału dzieci w badaniach.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

w Serocku

VI Dni Osób Niepełnosprawnych w Legionowie

W dniu 16.11.2017r. Pani Alicja Melion – Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku uczestniczyła w podsumowaniu VI Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego.

W programie było:

-przedstawienie teatralne pt. „Pinokio w wykonaniu aktorów Teatru Dzieci Nemówiących – uczniów i absolwentów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie,

- finał powiatowej akcji Międzynarodowy Miesiąc AAc „Mówię ręką, okiem, nogą, nosem”,

- otwarcie wystawy „Malowane sercem 2017”.

Podczas spotkania można było zobaczyć, że osoby niepełnosprawne, ich rodzice i opiekunowie – często potrafią więcej niż osoby sprawne.

Gratulujemy i dziękujemy za cenne inicjatywy.

 

ZOSiP Serock

Liczba uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock w roku szkolnym 2017/2018

 

(według danych SIO - stan na 30 września 2017r.)

Lp

Nazwa placówki

Liczba uczniów / wychowanków

1

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku z oddziałami przedszkolnymi, prowadząca klasy dotychczasowego Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku

Szkoła podstawowa – 497

Oddziały gimnazjalne - 137

Oddziały przedszkolne – 72

 

2

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu z oddziałami przedszkolnymi, prowadząca klasy dotychczasowego Gimnazjum im. K.M. Radziwiłła w Zegrzu

Szkoła podstawowa – 204

Oddziały gimnazjalne -  86

Oddziały przedszkolne – 48

 

3

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

Szkoła podstawowa – 311

Oddziały gimnazjalne - 86

Przedszkole – 94

 

4

Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie z oddziałami przedszkolnymi

Szkoła podstawowa - 217

Oddziały przedszkolne – 47

 

5

Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku

175

6

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

95

 

 

RAZEM

Szkoły podstawowe – 1229

Oddziały gimnazjalne - 309

Przedszkola/oddz.przedszkolne – 531

 

 

 

Badania przesiewowe słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych

Inwestowanie w oświatę

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jadwisinie, remont instalacji CO, łazienek, sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zegrzu, remont zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej w Serocku, remont pomieszczeń w Przedszkolu w Zegrzu – to zadania, które gmina zrealizowała w tym roku.

Rozbudowa szkoły w Jadwisinie trwała ponad 2 lata, prace zostały zakończone w tym roku, i od 1 września budynek został oddany do użytkowania. W ramach rozbudowy powstała nowa część przedszkola, ciągi komunikacyjne łączące poszczególne części kompleksu szkolnego, przebudowano i zmodernizowano świetlicę szkolną, toalety szkolne oraz szatnie szkolne. Budynek wyposażony jest w windę. Wartość zadania 2.164.367,00 zł.

W wakacje został przeprowadzony remont kapitalny w budynku Szkoły Podstawowej w Zegrzu, polegający na wymianie instalacji wodociągowej, sanitarnej i centralnego ogrzewania wraz z remontem 4 łazienek i wymianą podłogi w sali gimnastycznej. Koszt zadania 569.386,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Serocku wykonano remont zaplecza sportowego sali gimnastycznej; przebudowano pomieszczenia dzięki czemu powstały funkcjonalne łazienki oraz szatnie dla uczniów z nowym wyposażeniem, wyremontowany został także pokój nauczycieli wychowania fizycznego oraz magazynek sprzętu sportowego. Prace obejmowały również remont instalacji wodno – kanalizacyjnej. Koszt zadania 327.858,00 zł.

W wakacje wykonano też szereg drobnych remontów typu: adaptacja i malowanie sal lekcyjnych, stołówki szkolnej - za kwotę 30.000,00 zł.

Remont przeprowadzony w przedszkolu w Zegrzu polegał na wymianie stolarki drzwiowej i podłóg w sali przedszkolnej. Dzięki remontowi wnętrze placówki uzyskało przestronność i estetyczny wygląd. Koszt zadania 35.335,00 zł.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej zaaranżowano na nowo i wyremontowano łazienkę przedszkolną. Koszt zadania 14.500,00 zł

W przedszkolu w Serocku – wyremontowano podłogę w sali przedszkolnej za kwotę 7.300,00 zł

Wszystkie główne prace remontowe wykonano w wakacje 2017r.

 

ZOSiP Serock

Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Legionowie wspomaga przedszkola i szkoły prowadzone przez Miasto i Gminę Serock w zakresie warunków organizowania kształcenia uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

W dniu 20 września 2017 roku, z inicjatywy Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku – Pani Alicji Melion odbyło się kolejne spotkanie kadry zarządzającej szkół i przedszkoli, przedstawicieli organu prowadzącego oraz nauczycieli uczestniczących w organizacji kształcenia specjalnego uczniów, z dyrekcją Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie.

Głównym tematem spotkania była kwestia odpowiedniej organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a pobierających naukę w szkołach ogólnodostępnych.

Z uwagi na fakt, iż w sierpniu 2017 r., zmieniły się przepisy odnośnie warunków kształcenia ww. grupy uczniów, zasadne stało się zorganizowanie spotkania z dyrekcją poradni, aby dokładnie omówić zadania szkoły wynikające z zaleceń wydawanych przez Poradnię.

Podczas spotkania, Pani Grażyna Okarska – dyrektor poradni w przygotowanej prezentacji w jasny i czytelny sposób przedstawiła zasady i sposób organizacji kształcenia i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Ponadto wszyscy uczestnicy spotkania, które odbyło się w poszerzonym gronie, mieli możliwość skonsultowania i przedyskutowania wątpliwych kwestii ze specjalistami, aby zespoły nauczycielskie w szkołach, mogły właściwie opracować dla danego ucznia z orzeczeniem indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

Bardzo dziękujemy dyrekcji Poradni za udzielenie merytorycznego wsparcia naszym szkołom, które będą wspierały swoich uczniów w procesie edukacji odpowiednio do indywidualnych potrzeb.

 

 

Jadwiga Stradomska

ZOSiP

Kontynuacja nauki pływania dla uczniów klas III

Od września do grudnia 2017r. w szkołach podstawowych kontynuowany jest program „Umiem pływać w gminie Serock” dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.  Kolejna grupa uczniów klas trzecich będzie uczęszczać na zajęcia nauki pływania na basenach w Stanisławowie Pierwszym w gm. Nieporęt oraz w hotelu Warszawianka w Jachrance. Dla każdego ucznia na naukę pływania przewidziano 20 godzin. Program jest bezpłatny dla uczestników i stanowi kontynuację projektu, który rozpoczął się w lutym 2017r. Gmina Serock uzyskała wtedy dofinansowanie w wysokości 37.900,00zł, co stanowi 50% kosztów realizacji programu, połowę kosztów gmina pokrywa ze środków własnych.

„Wyprawka szkolna” 2017/2018

Podobnie jak w ubiegłych latach w roku szkolnym 2017/2018 funkcjonować będzie program „Wyprawka szkolna”.

Pomoc w zakupie podręczników i materiałów edukacyjnych przysługuje uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zgodnie z programem wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, składa się do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczało dziecko.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ostateczny termin składania wniosków o przyznanie pomocy został ustalony zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 11.08.2017r., i podany do publicznej wiadomości tj. 11.09.2017r.

Kwoty pomocy, wynikające z treści rozporządzenia:

225 zł – dla ucznia:

a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym

– uczęszczającego do klasy II i II dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum albo szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

390 zł – dla ucznia:

a) słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) słabosłyszącego,

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a –f

– uczęszczającego do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia albo klasy I branżowej szkoły I stopnia;

445 zł – dla ucznia:

a) słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) słabosłyszącego,

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a – f

– uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego, technikum;

175 zł – dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającego do klasy I–III szkoły podstawowej – w przypadku gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Aby uzyskać pomoc w ramach programu, niezbędny jest wniosek złożony do dyrektora szkoły. Przedmiotowe pismo mogą złożyć rodzice, opiekunowie prawni, rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. Pełnoletni uczeń może złożyć wniosek samodzielnie. Za zgodą tych osób dokument może zostać złożony również przez nauczyciela, pracownika socjalnego i innych osób.

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest sporządzenie listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy (imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły oraz klasę, do której uczeń będzie uczęszczał).

Dyrektor szkoły zwraca środki przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych po otrzymaniu dowodu zakupu, na rachunek bankowy.

Co może stanowić taki dowód? MEN wymienia tu imienną fakturę VAT, rachunek, paragon, oświadczenie o zakupie podręczników. Istotnym jest, by takie potwierdzenie zawierało imię i nazwisko ucznia, wskazywało szkołę i klasę, do której będzie on uczęszczał oraz wykaz zakupionych podręczników oraz materiałów edukacyjnych, a także kwotę zakupu, datę oraz podpis osoby kupującej.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Jak organizować w szkołach ogólnodostępnych kształcenie uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego?

W tym celu 1 września 2017 roku odbyło się w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku spotkanie dotyczące organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Na zaproszenie Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku – Pani Alicji Melion w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele:

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie – Pani Anna Okarska – dyrektor poradni i Pani Anna Suchecka – przewodnicząca zespołu orzekającego,

- kadry zarządzającej ze Szkoły Podstawowej w Serocku – Pani Barbara Pszczoła i Pani Małgorzata Szczerba – wicedyrektorzy szkoły oraz inspektor ds. oświaty Pani Jadwiga Stradomska.

Głównym tematem spotkania była kwestia odpowiedniego organizowania w szkołach/przedszkolach ogólnodostępnych kształcenia specjalnego uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone. Organizacja w danej placówce kształcenia specjalnego dla ucznia posiadającego orzeczenie powinna wynikać z opracowanego Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.

 

ZOSiP

Informacja dla uczniów dowożonych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

Harmonogram jazdy autobusu szkolnego dowożącego uczniów do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, ul. Jagiellońska 69 w roku szk. 2017/2018

w dniu 4 i 5 września 2017r.

I BUS – 9 osób Legionowo

Opiekun: p. Urszula Izbicka

Lp

Miejscowość / przystanek

 Godzina odjazdu 04.09.2017r.

  Godzina odjazdu 05.09.2017r.

1

Dębinki

7.45

6.45

2

Łacha

7.55

6.55

3

Wierzbica

8.00

7.00

4

Wierzbica Rondo

8.05

7.05

5

Jadwisin

8.15

7.15

6

Borowa Góra

8.20

7.20

7

Dosin

8.22

7.22

8

Legionowo

8.45

7.45

 

II BUS – 22 osoby Legionowo

Opiekun: p. Ewa Kisiel

Lp

Miejscowość / przystanek

 Godzina odjazdu 04.09.2017r.

  Godzina odjazdu 05.09.2017r.

1

Jachranka

8.00

7.00

2

Izbica

8.05

7.05

3

Borowa Góra / Izbica

8.07

7.07

4

Dębe

8.10

7.10

5

Zabłocie

8.20

7.20

6

Ludwinowo

8.30

7.30

7

Legionowo

8.50

7.50

 

Spotkanie w sprawie szczegółowych zasad dowożenia i harmonogramu jazdy odbędzie się 8.09.2017r. o godz. 15.00 w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku, ul. T. Kościuszki 15. Proszę o obecność rodziców uczniów/ prawnych opiekunów, korzystających ze zbiorowego dowożenia dzieci do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.

W załączeniu oświadczenie , które należy złożyć w ZOSiP:

Zarządzenia Burmistrza dotyczące powierzenia stanowisk dyrektorom szkół

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 110/B/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie zostało powierzone Pani Małgorzacie Leszczyńskiej, na okres od 1 lipca 2017r. do 31 sierpnia 2021r.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 111/B/2017 z 30 czerwca 2017r. w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku przedłużono powierzenie stanowiska dyrektora Pani Krystynie Affek do 31 sierpnia 2019r.

W załączeniu treść Zarządzeń.

ZOSiP Serock

Bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2017/2018

Od 1 września 2017 roku, uczniowie klasy I, IV, VII szkoły podstawowej otrzymają zupełnie nowe książki, czyli podręczniki i ćwiczenia, zgodne z wprowadzaną podstawą programową, według założeń nowej reformy. Pozostałe klasy szkoły podstawowej II, III ,V oraz II klasa gimnazjum otrzymają podręczniki z poprzednich lat i nowe ćwiczenia.

Bezpłatnie książki do szkoły otrzymają także uczniowie, którzy nie zostali objęci dotacją w zeszłym roku, a więc: VI klasa szkoły podstawowej i III klasa gimnazjum.

Jest to pierwszy rok szkolny, kiedy wszystkie klasy szkoły podstawowej i gimnazjum otrzymają darmowe podręczniki.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny z Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku (tel. kontaktowy- 22 768 35 65).

 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

 

Dowożenie zbiorowe (busem) dla uczniów niepełnosprawnych na rok szkolny 2017/2018

W związku z planowanym ogłoszeniem przetargów na dowożenie zbiorowe uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek proszę o składanie wniosków do 30 czerwca 2017r. do Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku, ul. T. Kościuszki 15.

Uprawnieni do zapewnienia dowozu przez gminę są:

 1. dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w najbliższym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego,
 2. uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, w najbliższej szkole podstawowej i gimnazjum,
 3. uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w najbliższej szkole ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 4. uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, uczestniczący w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, w ośrodkach umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.

Wzór wniosku w załączeniu.

 

ZOSiP Serock

Wycieczka młodzieży szkolnej do Czech w dniach 4 - 11 czerwca 2017r.

Do Czech do zaprzyjaźnionego miasta Lanskroun pojechało 40 uczniów i czterech nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej gminy W pierwszym dniu odwiedziliśmy Burmistrza partnerskiego miasta Lanskroun, który ugościł nas słodyczami. Uczniowie z wdzięczności podarowali słodki upominek i pracę plastyczną wykonaną przez ucznia z jednej ze szkół.

Pogoda była słoneczna, co pozwoliło na liczne piesze wędrówki po górach. Zwiedziliśmy Suchy Wierch. Byliśmy na tradycyjnym festynie, który rozmieszczony był na poszczególnych poziomach góry, a na szczycie stały ruiny. Dobra kondycja była tu niezbędna.

Poznaliśmy historię powstania tamy. Oglądaliśmy krajobrazy i przepiękne widoki z perspektywy 800 m.n.p.m.

Pojechaliśmy do Pragi, poznaliśmy jej ciekawe zabytki i spacerowaliśmy po moście Karola.

Do jednej ze szkół zaprosiła nas pani Dyrektor. Opowiadała nam o systemie oświaty, który również bardzo dba o edukację dzieci i młodzieży.

Mieliśmy również atrakcje sportowe. Pływaliśmy na kajakach- wyścigi goście kontra gospodarze. Graliśmy w mini golfa i pływaliśmy na basenie. Ogólnie wyjazd był udany. Dziękujemy za umożliwienie nam poznania partnerskiego miasta.

Udział nauczycieli z Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku w wakacyjnych kursach zagranicznych w ramach programu Erasmus +

Ośmioro nauczycieli z Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku w czasie wakacji wyjedzie na tygodniowe kursy prowadzone w języku angielskim w Portugalii i Hiszpanii, dzięki środkom pozyskanym z funduszy unijnych w związku z projektem Aktywnie po wiedzę przygotowanym przez szkołę i zaakceptowanym przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ spośród 695 złożonych wniosków.

W dniach 9.07.2017 – 13.07.2017r. czworo nauczycieli Gimnazjum w Serocku uczestniczyć będzie w kursie Learning, Creativity and the Future Classroom Lab w Lizbonie. Kurs poświęcony będzie rozwijaniu kreatywności u uczniów zgodnie z europejską strategią kształcenia, wykorzystywaniu nowoczesnych technologii i innowacyjnych metod pracy
w procesie edukacyjnym na różnych przedmiotach. W ramach zajęć nauczyciele poznają nowoczesne koncepcje typów inteligencji oraz percepcji świata przez uczniów, związaną z nimi motywację do nauki oraz sposoby tworzenia innowacyjnego środowiska do nauki w szkole, dostosowanego do potrzeb i możliwości współczesnych uczniów.

Nauczyciele będą mieli sposobność zapoznać się z różnorodnymi programami multimedialnymi i aplikacjami, sposobami wykorzystania komputerów, tabletów oraz smartfonów na lekcjach w szkole, celem uatrakcyjnienia zajęć grupowych, a także zachęcenia uczniów do wykorzystywania tych narzędzi w codziennej indywidualnej nauce, zgodnie z wymogami cywilizacji XXI wieku.

W ramach kursu zorganizowanego we współpracy z Uniwersytetem Lizbońskim nauczyciele z naszej gminy wraz z uczestnikami z innych krajów będą brać udział w wykładach, warsztatach oraz wizytach w szkołach portugalskich i instytucjach związanych z edukacją, które pozwolą na wymianę doświadczeń oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej.

W dniach 21.08.2017 – 25.08.2017r inna czteroosobowa grupa nauczycieli z Gimnazjum w Serocku będzie uczestnikami kursu Animate your class! Creative methodology to develop active learning w hiszpańskiej Granadzie. W ramach zajęć o charakterze warsztatowym nauczyciele zmierzą się z zagadnieniami z zakresu psychologii szkolnej, inteligencji emocjonalnej, motywacji do nauki, umiejętności interpersonalnych i współdziałania w grupie. Pedagodzy poznają nowoczesne metody aktywizujące, dzięki czemu będą mogli zachęcić uczniów do czynnego udziału w zajęciach, podejmowania własnych inicjatyw w ramach procesu edukacyjnego, przezwyciężenia obaw oraz niechęci wobec aktywności indywidualnej i grupowej na lekcjach różnych przedmiotów. Kurs umożliwi także nauczycielom przyswojenie skutecznych strategii komunikacyjnych oraz technik usprawniających proces uczenia się, które zastosowane na zajęciach lekcyjnych, a także w domu przez uczniów, pozwolą im na przezwyciężenie lęku przed niepowodzeniami szkolnymi, osiąganie większych sukcesów, poczucie satysfakcji z podejmowanych wysiłków edukacyjnych oraz czerpanie większej radości z nauki.

Dzięki odbytym kursom zagranicznym oraz nawiązanym kontaktom ze szkołami z innych krajów, nauczyciele z Serocka będą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami z innymi pedagogami z terenu naszej gminy i promować ideę mobilności kadry edukacji szkolnej w Unii Europejskiej.

Uczniowie Gimnazjum w Zegrzu laureatami ogólnopolskiego projektu edukacyjnego

We wrześniu br. uczniowie klas drugich Gimnazjum im. Konstantego Mikołaja Radziwiłła w Zegrzu przystąpili do realizacji ogólnopolskiego projektu Instytutu Pamięci Narodowej „O tym nie można zapomnieć... - spotkania z osobami, które przeszły piekło obozów i deportacji podczas II wojny światowej”. Gimnazjaliści regularnie brali udział w organizowanych przez IPN seminariach, podczas których zdobywali informacje na temat II wojny światowej.

W czasie kolejnych spotkań, które odbywały się w siedzibie Centrum Edukacyjnego IPN im. J. Kurtyki Przystanek Historia, uczniowie mieli okazję wysłuchać m.in. wykładów:
„O niemieckich nazistowskich miejscach odosobnienia ludzi” Stanisława Zalewskiego, Prezesa Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych; Alicji Świerczyńskiej-Gawlikowskiej, Przewodniczącej Warszawskiego Koła Ravensbrüczanek; Mieczysława Pogodzińskiego, Prezesa Związku Sybiraków; Joanny Gierczyńskiej, Kierownika Muzeum Więzienia Pawiak oraz Barbary Oratowskiej, Kierownika Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” w Lublinie. Gimnazjaliści poznali również wojenne losy osób należących do Stowarzyszenia Więźniów – Byłych Dzieci Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych oraz uczestniczyli w spotkaniu z psychologiem przygotowującym ich do rozmów ze świadkami historii i w warsztatach pracy z kamerą i tworzenia wywiadu.

Zdobytą w ten sposób wiedzę i umiejętności uczniowie wykorzystali przy realizacji filmów stanowiących zapis ich spotkań z paniami, które jako małe dziewczynki przeżyły piekło niemieckich obozów. 8 czerwca br. w Instytucie Pamięci Narodowej podczas ogólnopolskiej prezentacji nagranych wywiadów uczniowie w niezwykle wzruszający sposób przedstawili wojenne historie trzech wyjątkowych pań: Marii Stroińskiej, Barbary Piotrowskiej i Zofii Szymańskiej. Po trwającej cały dzień prezentacji konkursowych notacji historycznych zespołów z całej Polski jury ogłosiło wyniki. Dwie z naszych grup projektowych zostały laureatami pierwszej i drugiej nagrody. Opiekunami zwycięskich zespołów były panie: Agnieszka Królak i Magdalena Zalewska. Jedną z nagród dla laureatów projektu „O tym nie można zapomnieć” jest wyjazd do Niemiec, który odbędzie się w kwietniu przyszłego roku. Tegoroczna edycja projektu została objęta honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

Teatr „Ach!” z Gimnazjum w Zegrzu nagrodzony na XIV Festiwalu Małych Form Teatralnych Gimnazjów Mazowieckich

12 czerwca br. uczniowie Gimnazjum im. Konstantego Mikołaja Radziwiłła w Zegrzu wzięli udział w gali finałowej XIV Festiwalu Małych Form Teatralnych Gimnazjów Mazowieckich. Podczas uroczystości aktorzy szkolnego Teatru „Ach!” kierowanego przez panią Magdalenę Zalewską nie tylko poznali wyniki konkursu i odebrali nagrody za docenione przez komisję spektakle, lecz także – na zaproszenie organizatorów – po raz kolejny zaprezentowali znane naszej społeczności lokalnej „Wigilie polskie”, które stanowiły zwieńczenie tegorocznej edycji festiwalu.

Już na początku uroczystości finałowych okazało się, że po trzech dniach przesłuchań zespołów teatralnych z całego województwa jury XIV Festiwalu Małych Form Teatralnych Gimnazjów Mazowieckich przyznało artystom teatru „Ach!” aż dwie nagrody, obie w kategorii miniatura dramatyczna. Aktorzy zostali docenieni m.in. za przełożenie ważnych czasów z historii Polski na scenę, ruch sceniczny czy dobór kostiumów oddających realia minionej epoki. Radość z drugiego miejsca za spektakl pt. „Wigilie polskie” oraz z wyróżnienia za premierowe wykonanie pantomimy pt. „Lawina” spotęgowały nagrody indywidualne dla trzech artystek Teatru „Ach!” - Anny Życińskiej, Natalii Kuleszy oraz Leny Majdanik, których kunszt aktorski jury postanowiło wyróżnić.

Przegląd, którego organizatorem było Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów w Warszawie, objął patronatem Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

 

Konferencja „Oświata polonijna i oświata polska poza granicami kraju”

W dniu 13.06.2017r. Pani Alicja Melion – Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku brała udział w konferencji nt. Oświaty polonijnej i oświaty polskiej poza granicami kraju organizowanej w Pułtusku przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Jednym z bloków tematycznych konferencji było „Przygotowanie szkół na przyjęcie dzieci z doświadczeniem migracyjnym” jest to obszar, z którym spotykamy się także w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock. Do szkół przychodzą dzieci, które mają obywatelstwo polskie lub niebędące obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. Wtedy rodzą się pytania: na jakich zasadach przyjąć dziecko do szkoły i jak mu pomóc.

Na te, i wiele innych pytań znajdziemy odpowiedź w rozporządzeniu MEN z dnia 9 września 2016r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

Istotne, że dla uczniów przybywających z zagranicy, a podlegających obowiązkowi szkolnemu, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, organ prowadzący szkołę czyli gmina organizuje w szkole dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego i ewentualnie zajęcia wyrównawcze przez maksymalny okres 12 miesięcy . Ponadto w uzasadnionych przypadkach szkoła dostosowuje warunki egzaminów zewnętrznych do możliwości ucznia.

Konferencja była też okazją do zaprezentowania przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – programów dedykowanych do szkół, które przygotowane i realizowane są we współpracy ze szkołami polonijnymi.

 

Alicja Melion

Dyrektor ZOSiP

Program „Bezpieczna +”

Przed nami kolejna edycja Rządowego programu - „Bezpieczna +”. Gmina Miasto i Gmina Serock złożyła wniosek do Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie projektów przygotowanych przez dwie szkoły.

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku przygotowała program pn. „Każdy inny, wszyscy tacy sami" oraz Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku program rewalidacyjno – wychowawczy „Słowa uczą, przykład pociąga”.

Są to przedsięwzięcia wychowawcze, rozwijające umiejętności komunikacyjne i kształtujące więzi interpersonalne między uczniami. Programy są skierowane nie tylko do uczniów, ale również rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.

Kwota wnioskowanej dotacji to łącznie 16.984 zł. Gmina zapewnia finansowy wkład własny w wysokości 20% całkowitych kosztów zadania.

 

ZOSiP Serock

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

Opieka przedszkolna także w okresie wakacyjnym

Harmonogram pracy przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych

w okresie wakacji lipiec-sierpień 2017 roku

 

W okresie lipiec-sierpień 2017 roku samorządowe przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą pracowały według załączonego harmonogramu.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z opieki pracującego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej składają wniosek w danej placówce  w terminie do 31 maja 2017 r.

Wnioski mogą składać rodzice dzieci, które uczęszczały do samorządowych  przedszkoli/oddziałów  przedszkolnych w roku szkolnym 2016/2017.

Lp.

Nazwa placówki

 

 

Miesiąc

lipiec

 

sierpień

1.

Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały   w Serocku

 

 przedszkole pracujące

przerwa wakacyjna

2.

Oddział przedszkolny zorganizowany  w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku

 

przerwa wakacyjna

 

przedszkole pracujące

 

3.

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

 

przerwa

wakacyjna

 

przedszkole pracujące

 

4.

Oddział przedszkolny zorganizowany  w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu

 

przedszkole pracujące

 

 

przerwa

wakacyjna

 

5.

Oddział przedszkolny zorganizowany  w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie

 

W związku z rozbudową szkoły i pracami wykończeniowymi oddział przedszkolny będzie wyłączony z pracy w okresie wakacji

 

6.

Samorządowe Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w  Woli Kiełpińskiej.

 

przedszkole pracujące

 

 

przerwa

wakacyjna

 

 

 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

w Serocku

 

Uchwała Nr 323/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2017r. w sprawie dostowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

Zgłoszenia dzieci do klasy I szkoły podstawowej

Informujemy Państwa, iż do klasy I szkoły podstawowej, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodzicówdzieci zamieszkałe w tym obwodzie (art. 133 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). Szczegółowe informacje można uzyskać w szkołach podstawowych na terenie gminy Serock (wzór zgłoszenia do pobrania w szkole).

Sieć szkół podstawowych oraz obwody szkół określa Uchwała Nr 323/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2017r. – dostępna na stronie BIP gminy w zakładce Prawo lokalne – Uchwały Rady.

 

Uchwała nr 324/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dn. 27 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych - dla kandydatów spoza obwodu szkoły

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock na rok szkolny 2017/2018

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock na rok szkolny 2017/2018

 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2011 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2012 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2013 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2014 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, burmistrz, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

 1. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).  Zgodnie z art. 156 ustawy prawo oświatowe wniosek o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych można składać  do wybranych przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku:
 • Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku – dzieci 3 - 5 lat,
 • Samorządowe Przedszkole w Zegrzu  – dzieci 3 - 5 lat,
 • Przedszkole w Woli Kiełpińskiej – dzieci  3-6 lat,
 • Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego  w Jadwisinie – dzieci 5 – 6 lat,
 • Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku  – dzieci 6 letnie,
 • Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zegrzu   – dzieci 6 letnie.

W przypadku wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – w postępowaniu uzupełniającym mogą być przyjmowane także dzieci młodsze.

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

II. Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym (2016/2017)

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.


III. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
 • Wypełniony i podpisany wniosek, rodzice/prawni opiekunowie mogą złożyć do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 
 • Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
 • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 • zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych 
  w oświadczeniach.

W tym celu burmistrz:

 • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
 • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
 • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)

O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:
 • w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
 • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr 315/XXX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 lutego 2017 r.  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto i Gmina Serock.
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Opracowano: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

Walentynki w Zespole Szkół w Zegrzu

Walentynki w świetlicy Zespołu Szkół w Zegrzu

W tym dniu, w barwnie przystrojonej świetlicy w zegrzyńskiej szkole, królował kolor czerwony  -  symbol miłości. W zabawie walentynkowej (obchodzonej przed właściwym  terminem – bo 14 II  wypada w czasie ferii zimowych), uczestniczyło ponad 150 uczniów. Były tańce, konkursy, śpiewy i słodki poczęstunek. Nie mogło też zabraknąć poczty walentynkowej.

Został rozstrzygnięty konkurs na „Walentynkowe Serduszko”. Zwycięzcy otrzymali nagrody, a wyróżnieni lizaki - serduszka.

Rozdaliśmy ponad 200 lizaków - nie tylko uczestnikom zabawy. Świetliczaki „dały serca” nauczycielom, pracownikom obsługi i młodszym kolegom z oddziału przedszkolnego.

Dziękujemy Rodzicom - sponsorom za ufundowanie słodkości.

Wychowawcy świetlicy

 

Walentynki w oddziale przedszkolnym Zespołu Szkół w Zegrzu

10 lutego dzieci z oddziału przedszkolnego obchodziły Walentynki. Aby podkreślić nastrój święta wszystkie dzieci ubrane były na czerwono. Zajęcia tego dnia ukierunkowane były na takie pojęcia jak: szczęście, miłość, przyjaźń. Wspólnie spędzony czas w walentynkowym klimacie sprzyjał prowadzeniu z dziećmi rozmów na temat znaczenia uczuć w naszym codziennym życiu. Muzyka i zabawa towarzyszyła dzieciom cały czas, najważniejsze, że nie zabrakło uśmiechu, bo przecież o to najbardziej wszystkim chodziło. Każdy powrócił do domu z balonikiem w kształcie serca oraz uśmiechem na twarzy. Wszystkim ten dzień bardzo się podobał!

Wychowawca: Ola Korytkowska

Nowy ustrój szkolny

21 lutego 2017r. Rada Miejska w Serocku podjęła uchwałę intencyjną dotyczącą dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Planuje się, iż od 1 września 2017r. na terenie gminy będą funkcjonować 4 ośmioletnie szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie,

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku,

Szkoła Podstawowa im. W. Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej,

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu.

Zgodnie z art. 118 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, uczniowie klas I-VI dotychczasowej szkoły podstawowej stają się uczniami odpowiednich klas ośmioletnich szkół podstawowych.

Zmiany strukturalne w systemie oświaty likwidują gimnazja, przez ich stopniowe wygaszanie. Zgodnie z art. 127 ww. ustawy z dniem 1 września 2017r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. Na rok szkolny 2017/2017 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego gimnazjum.

Planuje się, że gimnazja prowadzone przez Miasto i Gminę Serock od 1 września 2017r. zostaną włączone do szkół podstawowych. Za takimi rozwiązaniami przemawiają obecne uwarunkowania organizacyjne; funkcjonowanie w jednym budynku szkolnym, korzystanie ze wspólnej infrastruktury i kadry, systemu dowożenia.

Od 1 września 2017r. w systemie szkolnym będą funkcjonowały klasy gimnazjalne prowadzone w szkołach podstawowych. Na tym etapie nie ulegają zmianie granice obwodów ośmioletnich szkół podstawowych poza Szkołą Podstawową w Zegrzu, z której obwodu miejscowość należąca do sąsiedniej gminy (Zegrze Południowe) zostaje wpisana do obwodu szkoły znajdującej się na terenie gminy Nieporęt. Uchwała opublikowana na BIP Miasta i Gminy Serock.

21 lutego 2017r. Radni Rady Miejskiej w Serocku podjęli także uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto i Gmina Serock, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego – w oparciu o nowe przepisy – ustawę z dn. 14.12.2016r. Prawo oświatowe. Uchwała dostępna na BIP Miasta i Gminy Serock.    

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock na rok szkolny 2017/2018 z uwagi na zmiany w prawie oświatowym rozpocznie się pod koniec marca br.

 

Alicja Melion

Dyrektor ZOSiP

NOWY GABINET TERAPII PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SEROCKU

W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku z każdym rokiem wzrasta liczba uczniów, którym udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Organ prowadzący oraz Dyrekcja szkoły zabiegają o to, by była ona prowadzona w odpowiednich warunkach i z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych. W związku z tym w ostatnim czasie odnowiono pomieszczenie socjalne, które po feriach zimowych będzie służyło jako gabinet terapii pedagogicznej. Efekty odrestaurowania pomieszczenia zaskoczyły wszystkich. Mały pokoik odzyskał zupełnie nowe oblicze.

            W pomieszczeniu dominuje biel, którą ożywia piękny, jasnoniebieski kolor. Ściany i podwieszany sufit pomalowane zostały lateksową emalią odporną na szorowanie i zmywanie. Stary zniszczony parkiet został zastąpiony antypoślizgową wykładziną winylową w ciepłym, jasnobeżowym kolorze. Idealnym dopełnieniem całości jest nowoczesne oświetlenie ledowe delikatnie rozświetlające całe wnętrze. Jasny wystrój będzie wpływał kojąco na przebywające w tym pomieszczeniu osoby. Jego wyjątkowy charakter podkreślają meble: bardzo pojemna, wygodna szafa wnękowa w kolorze jasnoniebieskim oraz biały regał służący do       przechowywania pomocy dydaktycznych oraz prac uczniów. Pięknym elementem dekoracyjnym są: ażurowa zabudowa z lakierowanej płyty MDF maskująca kaloryfer oraz białe wertikale.

            W sali tej będą odbywały się zajęcia o charakterze terapeutycznym: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów. Dzięki tej inwestycji zajęcia z uczniami o indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz z uczniami uzdolnionymi uzyskały odpowiednie miejsce i będą realizowane w nowoczesnych warunkach.

SP Serock

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów wiejskich szkół podstawowych, pn. „Bezpiecznie na wsi to podstawa– środki chemiczne to nie zabawa’’

 

BEZPIECZNIE NA WSI TO PODSTAWA

ŚRODKI CHEMICZNE TO NIE ZABAWA !

Już po raz siódmy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów wiejskich szkół podstawowych, pn.

 

Bezpiecznie na wsi to podstawa– środki chemiczne to nie zabawa’’

Celem Konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej lat 16. Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie i podległych mu Placówek Terenowych, Konkurs przebiega w 2 etapach: PT KRUS i wojewódzkim. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wiejskich szkół podstawowych klas 0-VI, w dwóch kategoriach wiekowych (I grupa: klasy 0-III, II grupa: klasy IV-VI).

Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego i udziałem lokalnych mediów.

 

Zgłoszenie udziału szkoły w Konkursie dokonuje szkoła do dnia 10 marca br. do właściwej miejscowo Placówki Terenowej KRUS.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, o tematyce związanej z zapobieganiem wypadkom dzieci związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym substancji chemicznych. Na laureatów obu etapów konkursu czekają nagrody rzeczowe. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego z każdej kategorii wiekowej niniejszego konkursu wezmą udział w eliminacjach centralnych.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówkach Terenowych KRUS oraz w Oddziale Regionalnym KRUS w Warszawie a także na stronach internetowych urzędów gmin.

 

                                    OR KRUS WARSZAWA

                         ul. Mińska 25

                                 03-808 Warszawa

                            tel. 225906881

 

 • w załączeniu Regulamin Konkursu wraz z załącznikami

Umiem pływać w gminie Serock

Miasto i Gmina Serock otrzymało na 2017r. dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na program „Umiem pływać w gminie Serock” kierowany do uczniów klas III szkół podstawowych.

Pływanie uznajemy za podstawową umiejętność jaką powinien posiąść uczeń, dlatego od ubiegłego roku gmina Serock kieruje program do wszystkich uczniów klas trzecich szkół podstawowych, którzy podczas 20 jednostek zajęć oswajają się z wodą, uczą się podstawowych technik pływackich, doskonalą pływanie.

Program oprócz nauki pływania dostarcza uczniom bardzo wartościowej aktywności fizycznej, przyczyniającej się do korekty wad postawy, przeciwdziała otyłości, wdraża do systematycznego uprawiania sportu.

Program jest bezpłatny dla ucznia, zakładamy iż każde dziecko z klasy trzeciej ma możliwość skorzystania z programu, ważne aby tej szansy nie zaprzepaściło; prosimy rodziców o motywowanie dziecka do systematycznego udziału w programie.

Na 2017r. zaplanowano udział w programie 223 dzieci, program będzie realizowany w dwóch turach: od 1 lutego do czerwca 2017r. oraz od 1 września do 8 grudnia 2017r.(klasy trzecie roku szkolnego 2017/2018).

Planowany koszt realizacji zadania 77.455,00 zł; dofinansowanie MSiT 37.900,00 zł.   

 

ZOSiP

Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock w 2017 roku

W dniu 26 stycznia 2017 r., Burmistrz Miasta i Gminy Serock podpisał Zarządzenie w sprawie dofinansowania w 2017 roku form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach  prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.

Corocznie w budżecie Miasta i Gminy Serock, wydzielane są środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W  tym roku wydzielona kwota jest w wysokości  80.473,40 zł.

Wyodrębnione środki mogą być przeznaczone między innymi  na dofinansowanie nauczycielom  opłaty za  kształcenie, pobieranej przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. W  porozumieniu  z dyrektorami szkół i przedszkoli uzgodniono, maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie, która wynosi - do 70%  kwoty opłaty za jeden semestr      (w przypadku studiów), ale nie więcej niż 1.100,00 zł za semestr i do 70%  kwoty  całkowitej opłaty za kurs kwalifikacyjny, jednak nie więcej niż 1.300,00 zł za kurs oraz uzgodniono formy i specjalności, na które dofinansowanie to będzie udzielane. Zainteresowani nauczyciele mogą podwyższać swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, magisterskich i kursach kwalifikacyjnych. Specjalności, które objęte będą dofinansowaniem związane są z potrzebami kadrowymi szkół – dotyczą możliwości uzyskania przez nauczycieli kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu oraz możliwości uzyskania kwalifikacji  w zakresie: pedagogiki specjalnej, języka obcego w tym na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, technologii informacyjnej, multimedialnej i komunikacyjnej, socjoterapii, doradztwa zawodowego, nauczania etyki.

Ponadto, powyższe środki mogą być również przeznaczone na organizację i prowadzenie wspomagania szkół i przedszkoli, prowadzenia szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji oraz na koszty druku i dystrybucji  materiałów szkoleniowych.

Zasady i warunki udzielania wsparcia nauczycielom  podnoszącym swoje kwalifikacje i doskonalącym swój warsztat pracy wynikają z powyższego zarządzenia.

Nauczyciele korzystając z możliwości dofinansowania kształcenia i doskonalenia podnoszą swoje kompetencje oraz jakość pracy  szkoły/przedszkola.

 

Jadwiga Stradomska

Inspektor ds. oświaty

w Zespole  Obsługi Szkół i Przedszkoli

 

 

Program „Bezpieczna+” w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie

             Od października do grudnia 2016r.  w Szkole Podstawowej im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie realizowany był Rządowy program wspomagania­­ organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+”. Skierowany  do uczniów kl. I- VI, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.  Finansowany ze środków budżetu Państwa oraz budżetu organu prowadzącego placówkę tj. Miasto i Gmina Serock.

Celem programu było wypracowanie systemu schematycznych zachowań uczniów i pracowników  w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Przystępując do  programu, wybraliśmy obszar dotyczący  budowania pozytywnego klimatu szkoły poprzez zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z podmiotami organizacji pozarządowych w celu podniesienia jakości działań wychowawczych i opiekuńczych, w szczególności poprzez nawiązanie współpracy z organizacjami i instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa.

 Zrealizowane działania, mające na celu podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych

 1. Cykliczne spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, WOPR-u, dotyczące edukacji dzieci w sprawie bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą.
 2. Zorganizowanie wycieczek do siedziby Straży Pożarnej , Policji, WOPR-u.
 3. Zajęcia pokazowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy z udziałem ratowników WOPR-u oraz zaprzyjaźnionej instytucji z uprawnieniami.
 4. Prewencja prowadzona przez wykwalifikowanych strażaków Państwowej Straży Pożarnej w odpowiednio zaaranżowanych salach edukacyjnych, w ciekawych i dostosowanych do  wieku rozwojowego uczniów formach(prezentacja, ćwiczenia , zabawa).
 5. Przedstawienie przez uczniów koła teatralnego scenek dramowych, rodzajowych.
 6. Wspólne zaplanowanie akcji ewakuacyjnej w szkole. Opracowanie procedur ewakuacji w zależności od prawdopodobnego wystąpienia niebezpieczeństwa.
 7. Przeprowadzenie szkolnej gry terenowej” Pierwsza pomoc ratuje zdrowie i życie”.
 8. Konkurs na prezentację multimedialną” Moje bezpieczeństwo to dla mnie priorytet”.
 9. Wyposażenie sal lekcyjnych w apteczki pierwszej pomocy.
 10. Zakupienie filmów instruktażowych , dotyczących udzielania pomocy przedmedycznej, filmów edukacyjnych o zachowaniu bezpieczeństwa w różnych sytuacjach , w domu, na ulicy w szkole, gier, plansz, kamizelek oraz projektora multimedialnego.
 11. Zorganizowanie konkursów między klasowych. Dla uczniów kl. 1-3 konkurs plastyczny, dla uczniów kl. 4-6 konkurs wiedzy.
 12. Zorganizowanie” tygodnia bezpieczeństwa”.
 13. Udział kl. I w programie” Bezpieczny Puchatek”.

 

 Rezultaty podjętych przez szkołę zadań:

 

- Uczniowie i pracownicy szkoły wiedzą , jak właściwie zachować się w danej chwili w sytuacji pojawiającego się niebezpieczeństwa . Potrafią reagować wypracowanym systemem bezpieczeństwa

-Zwiększyło się poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza szkołą.

- Uczniowie wiedzą do kogo mogą zwrócić się o pomoc w trudnych dla nich sytuacjach, zwłaszcza uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Dziękujemy za pomoc w realizacji programu wszystkim współpracującym z nami instytucjom

- Komendzie Policji  Stołecznej w Warszawie

- Komendzie Policji Powiatowej w Legionowie

- Komisariatowi  Policji w Serocku

- Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

- Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Legionowie

- Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim

- Straży Miejskiej w Serocku

- Legionowskiemu WOPR

- Grupie  Ratowniczej MEDIKUS

- Grupie Ratowniczej Hotelu Warszawianka w Jachrance

- Referatowi Zarzadzania  Kryzysowego Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa  w Serocku

 

 Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Rady Rodziców oraz Organu prowadzącego szkołę.

 

Koordynator programu

Kowalska A.

 

 

 

Opłaty za przedszkole dla dziecka 6-letniego – zmiany od nowego roku

Od 1 stycznia 2017 roku rodzice dzieci 6-letnich oraz starszych realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock nie będą ponosić opłaty za pobyt ich dziecka w tych placówkach, w godzinach wykraczających poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Powyższa zmiana wprowadzona została wraz z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, które to przepisy znoszą możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego od 1 stycznia 2017 roku. Ma to związek z tym, że od przyszłego roku dzieci 6-letnie korzystające z wychowania przedszkolnego objęte zostaną subwencją oświatową.

 

ZOSiP Serock

Przerwa świąteczna w szkołach

W czasie zimowej przerwy świątecznej  trwającej od 23 do 31 grudnia 2016 r., w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock będą organizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla  uczniów, których rodzice zgłaszali wcześniej taką potrzebę.

Szczegółowe informacje na stronach internetowych szkół. 

                                                                                                                      ZOSiP

Kontynuacja nauki pływania dla trzecioklasistów

Gmina Serock złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie w 2017r. zajęć nauki pływania dla uczniów z klas III szkół podstawowych.

Programem zostanie objętych 223 dzieci, dla każdego ucznia na naukę pływania przewidziano 20 godzin. Zaplanowano, że zajęcia będą odbywać się na basenach w Stanisławowie Pierwszym w gm. Nieporęt oraz w hotelu Warszawianka w Jachrance. 

Powyższy program będzie bezpłatny dla uczniów i jest to kontynuacja nauki pływania dla klas III szkół podstawowych rozpoczęta przez Miasto i Gminę Serock w 2016r.  Obecnie 120 uczniów uczy się pływania na zajęciach odbywających się raz w tygodniu. W okresie od września do grudnia 2016r. program jest finansowany ze środków gminy Serock.

Przyjmując, iż pływanie to jedna z ważniejszych umiejętności, jaką powinien posiąść każdy trzecioklasista, planujemy kontynuować program w następnych latach.

 

ZOSiP Serock

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach

W  roku szkolnym 2016/2017 organ prowadzący przydzielił dodatkowo 47 godzin dla uczniów na zajęcia pozalekcyjne. Ilość godzin na powyższe zajęcia w poszczególnych placówkach  została przydzielona proporcjonalnie do liczby uczniów.

W ramach tych godzin w szkołach prowadzone są zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów, głównie o charakterze sportowym i artystycznym.

Poniżej informacja z ofertą różnego typu zajęć zorganizowanych w szkołach dla uczniów, z godzin przydzielonych dodatkowo przez organ prowadzący.         

Lp.

Nazwa szkoły

Liczba przydzielonych godzin/rodzaj prowadzonych zajęć

1.

Szkoła Podstawowa w Serocku               

14 godzin

-  siatkówka,

-  SKS,

-  gimnastyka dla dziewcząt i chłopców,

-  chór szkolny i zespół muzyczny.

2.

Szkoła Podstawowa

w Jadwisinie            

8 godzin

-  zespół Violinki,

-  SKS.

3.

Zespół Szkół w Zegrzu  

9 godzin

- SKS,

- piłka nożna,

-  chór szkolny,

-  koło artystyczno-przyrodnicze „Wzdłuż biegu Wisły”,

-  nauka programowania.

4.

Zespół Szkolno-Przedszkolny    w Woli Kiełpińskiej

12 godzin

-  SKS,

-  chór szkolny,

-  koło matematyczne,

-  koło teatralne,

-  koło lingwistyczne.

5.

Gimnazjum w Serocku

 

4 godziny

-  SKS, 

-  chór szkolny,

-  koło matematyczne.

 

 

ZOSiP

 

 

Liczba oddziałów i uczniów w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Serock w roku szkolnym 2016/2017

 

 

Lp.

Nazwa przedszkola/szkoły

Liczba oddziałów

Liczba uczniów/razem

W tym:

Liczba oddziałów

 kl. I

Liczba uczniów

 klas I

1.

SP w Serocku

 

Oddział przedszkolny

18

          

3

417

          / 492

75

2

 

-

33

 

-

2.

SP w Jadwisinie

 

Oddział przedszkolny

10

 

1

198

           /220

22

1

 

-

23

 

-

3.

ZS w Zegrzu

SP

Gimnazjum

Oddział przedszkolny 

 

8

6

1

 

176

130     /331

25

 

1

2

-

 

19

45

-

4.

ZSP w Woli Kiełpińskiej

SP

Gimnazjum

Przedszkole

 

13

6

3

 

277

127     /479

75

 

2

2

-

 

39

40

-

5.

Gimnazjum w Serocku

8

199

3

 

72

 

6.

Przedszkole w Serocku

 

7

170

-

-

7.

Przedszkole w Zegrzu

 

4

98

-

-

OGÓŁEM

 

88

1989 w tym:

1068 ucz. - Szkół podst.

  456 ucz. - Gimnazjów

  465 wych.-  Przedszkoli

13 w tym:

  6 oddz. SP

  7 oddz. Gim

271 w tym:

114 ucz. SP,

157 ucz. I kl. Gimazjów

 

- Liczba dzieci 6-letnich w szkołach podstawowych – 47 tj. 23,4% ogółu dzieci  zameldowanych w gminie.

- Liczba uczniów/wychowanków z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego pobierających edukację w szkołach/przedszkolach prowadzonych przez gminę Serock - 36.

 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

w Serocku

 

 

Najważniejsze zmiany w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017

Sprawdź tutaj

Zakończył się program „Pływam na 6”

Od 1 lutego do 30 czerwca 2016r. 114 uczniów z klas III szkół podstawowych w Serocku, Zegrzu, Woli Kiełpińskiej i Jadwisinie realizowało program „Pływam na 6”. Organizatorem była gmina Serock, która otrzymała na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Głównym założeniem programu – bezpłatnego dla uczestników,  była nauka pływania, zdobycie wiedzy na temat bezpieczeństwa w środowisku wodnym  oraz podniesienie sprawności fizycznej. Na zajęcia objęte programem dzieci dowożone były po lekcjach. Nauka pływania odbywała się na basenie w Hotelu Warszawianka w Jachrance oraz w Stanisławowie Pierwszym gm. Nieporęt.  Opiekę wychowawczą zarówno w autobusach, w szatniach jak i na basenie sprawowali nauczyciele oraz rodzice – wolontariusze. Do nauki pływania zostało zatrudnionych 5 nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół naszej gminy. Zajęcia odbywały się w 8 grupach, raz w tygodniu. Każda grupa zrealizowała 20 godzin zajęć, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Program cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy z zaangażowaniem uczęszczali na zajęcia. Dzieci opanowały podstawy nauki pływania, a połowa z nich zdobyła najwyższy – IV stopień umiejętności pływackich, zawartych w treściach programowych.

Uczestnicy projektu „Pływam na 6” zdobyli zarówno wiedzę praktyczną, jak i teoretyczną w zakresie bezpiecznego zachowania w środowisku wodnym, dzięki czemu świadomie będą korzystać z kąpielisk. Zajęcia na basenie uświadomiły dzieciom, że ta forma aktywności przyczynia się do podnoszenia sprawności fizycznej i będzie zachętą do prowadzenia zdrowego stylu życia.

Zrealizowany program uzyskał bardzo wysoką ocenę wśród uczniów, rodziców i dyrektorów szkół.

 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

Zakończyło się całoroczne wspomaganie szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock

Przez cały rok szkolny 2015/2016 szkoły  podstawowe  i gimnazja objęte były  kompleksowym wspomaganiem, które miało doprowadzić do podniesienia wyników nauczania (wyników ze sprawdzianu i egzaminu)  i rozwoju jakościowego szkół. 

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego organizacja i prowadzenie wspomagania to zadanie publicznych  placówek doskonalenia nauczycieli. W naszych szkołach proces wspomagania realizowany był przez akredytowaną przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty publiczną placówkę -  Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Wydział w Warszawie.

Adresatami wspomagania byli dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, nauczyciele uczący  w klasach trzecich szkół podstawowych, nauczyciele przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych oraz psycholodzy i pedagodzy zatrudnieni w szkołach podstawowych i gimnazjach.

W ramach całorocznego procesu wspomagania w placówkach realizowane były różnego typu działania mające służyć poprawie jakości pracy szkół. Na początku przeprowadzone zostały wywiady grupowe z nauczycielami - diagnozowano potrzeby poszczególnych szkół, analizowano wyników sprawdzianów i egzaminów, określono mocne i słabe strony pracy nauczycieli oraz ustalono czynniki, także pozaszkolne, które mają wpływ na osiągnięcia szkolne uczniów. W następnym etapie wspomagania, po ustaleniu sposobów działania - organizowano cykliczne spotkania nauczycieli z doradcami metodycznymi, odbywały się seminaria dla kadry kierowniczej, konsultacje grupowe i indywidualne dla nauczycieli, warsztaty dla rodziców oraz spotkania   nauczycieli,  podczas których dzielili się doświadczeniami zawodowymi. Nauczyciele prowadzili lekcje otwarte oraz przygotowywali się do pisania innowacji pedagogicznych.

 Cały proces zamknął się wspólną oceną efektów i opracowaniem wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania. Wypracowano następujące rekomendacje do dalszej pracy:

- kontynuowanie działań  w powstałych zespołach  nauczycielskich,

- współpraca z metodykami przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych,

- wzmocnienie kompetencji  matematycznych,

- planowanie nowatorskich rozwiązań edukacyjnych ze wskazaniem na Tutoring -  innowacyjną metodę dydaktyczną (Tutor z łaciny – opiekun, ktoś kto potrafi pokierować rozwojem ucznia). 

Podsumowując całoroczne wspomaganie Pani Alina Karaśkiewicz - koordynator procesu wspomagania z ramienia Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Wydział w Warszawie podkreśliła że, aby osiągnąć sukces edukacyjny należy podejmować współpracę zarówno z  metodykami, jak również korzystać z wzajemnego doświadczenia zawodowego i  rozwijać innowacje pedagogiczne służące własnemu rozwojowi, uczniom i całej społeczności szkolnej.

Jednym z mierzalnych efektów edukacyjnych szkół są wyniki ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, tegoroczne wyniki w naszych szkołach poprawiły się w stosunku do wyników ubiegłorocznych.  

Szkoła jest instytucją ucząca się, jej rozwój, osiągnięcie sukcesu edukacyjnego, wymaga  wsparcia zarówno metodycznego jak i organizacyjnego, a konieczność podejmowania pracy zespołowej w tym zakresie, to wymóg czasów w jakich żyjemy.

 

Jadwiga Stradomska

Inspektor ds. oświaty

Zespół Obsługi Szkół

i Przedszkoli w Serocku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock w okresie wakacji 2016 r.

 

 

Lp.

Nazwa placówki

 

 

Miesiąc

Lipiec

 

Sierpień

1.

Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku

 

1-31

 

 

przerwa wakacyjna

2.

Oddział przedszkolny zorganizowany  w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku

 

przerwa wakacyjna

 

1-31

3.

Przedszkole w Zegrzu

 

przerwa

wakacyjna

 

1-31

4.

Oddział przedszkolny zorganizowany  w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie

 

1-31

przerwa wakacyjna

5.

Przedszkole w Woli Kiełpińskiej

 

przerwa

wakacyjna

 

1-31

 

 

 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

w Serocku

 

 

 

 

 

 

Dowożenie zbiorowe (busem) dla uczniów niepełnosprawnych na rok szkolny 2016/2017

W związku z planowanym ogłoszeniem przetargów na dowożenie zbiorowe uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek proszę o składanie wniosków do 15 czerwca 2016r. do Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku, ul. T. Kościuszki 15.

Uprawnieni do zapewnienia dowozu przez gminę są:

 1. dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w najbliższym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego,   
 2. uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, w najbliższej szkole podstawowej i gimnazjum,
 3. uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w najbliższej szkole ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 4. uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, uczestniczący w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, w ośrodkach umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.

Wzór wniosku w załączeniu.

 

Alicja Melion

Dyrektor ZOSiP

Zaproszenie dla uczniów szkół podstawowych na wieczór z książką do Zespołu Szkół w Zegrzu

Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock w 2016 roku

Miasto i Gmina Serock corocznie wydziela środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W 2016 roku jest to kwota 55.250,30 zł.

Wyodrębnione środki będą przeznaczone na dofinansowanie kształcenia nauczycieli, którzy mogą uzyskać dodatkowe kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu i języka obcego oraz w zakresie takich specjalności jak: oligofrenopedagogika, logopedia, terapia pedagogiczna, terapia integracji sensorycznej, socjoterapia i wykonywanie zadań doradcy zawodowego.

O dofinansowaniu nauczycielom kształcenia w zakresie określonych specjalności decydują potrzeby szkół.

Nauczyciele mogą podwyższać swoje kwalifikacje na studiach  podyplomowych, kursach  kwalifikacyjnych lub poprzez naukę w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych.

Ponadto z powyższych środków, finansowane są opłaty za organizację i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, szkoleń, warsztatów metodycznych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.

Kadra pedagogiczna korzystając z dofinansowania doskonali swoje kompetencje w celu poprawy jakości pracy szkół i przedszkoli.

 

              

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

w Serocku

 

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu szkoły

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock.

Zegrzyńscy uczniowie na Uniwersytecie Warszawskim

W Zespole Szkół w Zegrzu pierwszy semestr obfitował w spotkania z nauką. Oprócz innowacji pedagogicznych prowadzonych w klasach II i III szkoły podstawowej oraz klasach I-III gimnazjum, nasi uczniowie mieli okazję uczestniczyć w cyklicznych zajęciach prowadzonych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Najpierw „Fizyczna karuzela” z Uniwersytetu Warszawskiego gościła w murach szkoły w Zegrzu, aby najmłodszym  naukowcom zaprezentować doświadczenia z ciekłym azotem. Dzięki spektakularnym eksperymentom dzieci z ogromną ciekawością zgłębiały tajemnice tej bardzo zimnej cieczy.

Z niemniejszym zainteresowaniem uczniowie uczestniczyli w warsztatach eksperymentalnych na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas pierwszych zajęć dotyczących właściwości fizycznych powietrza mogli m. in. dowiedzieć się jak latają balony, spróbować zgasić ogień dwutlenkiem węgla oraz zobaczyć jak za pomocą ciśnienia zgnieść puszkę od napojów.  Drugie warsztaty pokazały uczniom czym jest elektryczność i dały możliwość obserwowania jej podczas licznych doświadczeń. Oprócz naelektryzowanych balonów i pałeczek dzieci mogły obejrzeć pracę urządzeń związanych z elektrycznością, tj.: generator Van de Graaffa oraz klatkę Faradaya.

Wszystkie zajęcia były niewątpliwą inspiracją do pogłębiania wiedzy dotyczącej nauk ścisłych, a najlepszymi ich recenzentami są dzieci, które nieustannie wspominają udział w „Fizycznej karuzeli” i nie mogą doczekać się kolejnych zajęć II semestru „dziecięcego uniwersytetu”.

Natomiast uczniowie gimnazjum uczestniczyli w zajęciach otwartych z fizyki, organizowanych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Na zajęciach prezentowane były interesujące i bardzo efektowne eksperymenty fizyczne. Uczniowie poznali paradoksy fizyki, poszerzyli swoją wiedzę na temat właściwości magnetycznych ciał oraz poznali nowoczesne metody wykrywania chorób z zastosowaniem laserów.

Zajęcia dla najmłodszych i starszych uczniów ze szkoły w Zegrzu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkania w sesji wiosennej.

Istotne zmiany w oświacie od roku szkolnego 2016/2017

Obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od siódmego roku życia. Rodzice dziecka siedmioletniego mają obowiązek zapisania dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Rodzice dziecka 6-letnie mają  prawo zapisania dziecka do klasy pierwszej  szkoły podstawowej, o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole.

Jeżeli dziecko 6-letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna będzie opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto i Gminę Serock mają doświadczenie w pracy z najmłodszymi uczniami  i są przygotowane do przyjęcia  dzieci 6-letnich do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych oraz  klas pierwszych.

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Pracuje bez przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich, w godzinach określonych potrzebami rodziców.

Dzieci prowadzi jeden lub dwóch nauczycieli w zależności od czasu pracy oddziału. Nauczyciele towarzyszą dziecku podczas pobytu w oddziale, w tym w stołówce szkolnej.

W ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego dziecko poznaje język obcy nowożytny w wymiarze dwóch  zajęć tygodniowo.

Za czas pobytu w oddziale przedszkolnym ponad 5 godzin dziennie rodzic ponosi opłatę 1 zł za godzinę. Wszystkie szkoły posiadają wyposażenie i pomoce dydaktyczne dla 6-latków w oddziałach przedszkolnych. 

 Dzieci 6-letnie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych będą kontynuować  wychowanie przedszkolne w warunkach szkoły, ale na zasadach przedszkolnych.

W klasie pierwszej  szkoły podstawowej  dzieci mają zorganizowane  zajęcia stosownie do ich potrzeb i możliwości, nauczyciele  pracują różnorodnymi metodami dostosowanymi do tempa pracy każdego dziecka, kadra pedagogiczna była  przygotowywana do pracy z dziećmi 6-letnimi.

Sale lekcyjne są przyjaźnie urządzone i wyposażone, pozwalające na swobodną zabawę. Szkoły posiadają place zabaw oraz sprzęt z programu „ Radosna Szkoła’ a także zaplecze sanitarne zostało dostosowane dla najmłodszych dzieci.

Dzieci uczą się języka obcego nowożytnego w wymiarze dwóch zajęć lekcyjnych tygodniowo oraz mają zajęcia komputerowe,  otrzymują bezpłatne podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

Po zajęciach dzieci  mogą korzystać ze świetlicy szkolnej w grupach zainteresowań zbliżonych wiekowo;  godziny pracy świetlic szkolnych dostosowane są  do potrzeb rodziców.

W każdej szkole uczeń może korzystać z posiłków: obiadu, drugiego śniadania – spożywanego w swojej grupie klasowej w obecności nauczyciela

Warto zaznaczyć, ze w roku szkolnym 2016/2017 spodziewamy się mniejszej liczby uczniów w klasach pierwszych, gdyż do klas pierwszych przyjdą tylko dzieci 7-letnie z odroczonym obowiązkiem szkolnym oraz te 6-latki, których rodzice podejmą taka decyzję,  stąd klas będzie mniej niż w poprzednich latach  i prawdopodobnie będą mniej liczne, a możliwości szkół duże, także przy wyborze szkoły w przyszłości.

Ponadto  dzieci  urodzone  w 2009r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej będą mogły na wniosek rodziców kontynuować naukę w klasie pierwszej  w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016r. Dzieci  urodzone w I połowie 2008r, które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016r, będą mogły w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock na rok szkolny 2016/2017

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 14 do 31 marca 2016r.

do godz. 15.00

od  16 do 19 maja 2016r.

do godz. 15.00

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

od 1 do  6 kwietnia 2016r.

od 20 do 23 maja 2016r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  zakwalifikowanych  i   kandydatów  niezakwalifikowanych

18 kwietnia 2016r.

do godz. 15.00

25 maja 2016 r.

do godz. 15.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci  pisemnego oświadczenia

 

od 19 do  25 kwietnia 2016r.

od 27 do 31 maja 2016r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 

28 kwietnia 2016r.

do godz. 15.00

 

2 czerwca 2016r.

do godz. 15.00

Harmonogram ustalony Zarządzeniem Nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 28.01.2016r. na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015r. poz. 1492).

FORMULARZE:

Informujemy Państwa, iż w szkołach podstawowych odbędą się spotkania otwarte, przedstawiające ofertę i warunki jakie proponują szkoły dzieciom w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej oraz w klasie pierwszej:

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku zaprasza 02.03.2016r. o godz. 1700

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu zaprasza 03.03.2016r. o godz. 1700

Szkoła Podstawowa im. J.Szaniawskiego w Jadwisinie zaprasza 04.03.2016r. o godz. 1730

Szkoła Podstawowa im. W. Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej zaprasza 03.03.2016r. o godz. 1700.

 

Zasady przyjęć dzieci urodzonych w roku 2009 i 2010 do klas I szkół podstawowych

Do klas I w roku szkolnym 2016/2017 przyjmowane są:

- dzieci 7 letnie ( urodzone w 2009 roku) – objęte obowiązkiem szkolnym,

- dzieci 6 letnie ( urodzone w 2010 roku) – zgodnie z wolą rodziców; jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dziecko, które w roku szkolnym 2015/2016 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w której obwodzie mieszka, na wniosek rodziców jest przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

 1. Do szkoły podstawowej  dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców / prawnych  opiekunów dziecka.
 2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą ubiegać się o przyjęcie w postępowaniu rekrutacyjnym w oparciu o kryteria rekrutacyjne określone w Uchwale Nr 161/XVI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych podstawowych. Postępowanie rekrutacyjne  prowadzone jest w terminach określonych w  Zarządzeniu Nr 9/B/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 28.01.2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock.

 

Spotkania dla rodziców w szkołach podstawowych

Informujemy Państwa, iż w szkołach podstawowych odbędą się spotkania otwarte, przedstawiające ofertę i warunki jakie proponują szkoły dzieciom w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej oraz w klasie pierwszej:

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku zaprasza 02.03.2016r. o godz. 1700

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu zaprasza 03.03.2016r. o godz. 1700

Szkoła Podstawowa im. J.Szaniawskiego w Jadwisinie zaprasza 04.03.2016r. o godz. 1730

Szkoła Podstawowa im. W. Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej zaprasza 03.03.2016r. o godz. 1700.

Zimowisko w Dzierżoniowie

W dniach 31.01 – 7.02.2016r. odbyło się dzierżoniowskie zimowisko, podczas którego serocka wyróżniona młodzież miała przyjemność wypoczywać w jednym z malowniczych miast Dolnego Śląska. W  ramach partnerskiej współpracy pomiędzy Miastem i Gminą Serock  a Miastem Dzierżoniów, podziwialiśmy Europejską Stolicę Kultury – Wrocław,  zwiedziliśmy zakątki Dzierżoniowa i zapoznaliśmy się z historią miasta. Mimo, że wypoczynkowi nie towarzyszyła zimowa pogoda i warunki narciarskie, nie mogliśmy narzekać na czekające na nas atrakcje.

Pierwszy dzień rozpoczęty treningiem na siłowni Fitness Style wyzwolił   w nas zapał i humor na cały pobyt. Pogodny poniedziałek poświęciliśmy na zapoznanie się z miejscem naszego pobytu. Serdecznie powitani przez P. Dariusza Kucharskiego – Burmistrza Dzierżoniowa udaliśmy się na wieżę ratuszową, by tam z wysokości podziwiać architekturę miasta.  Następnie  znaleźliśmy się w mennicy, gdzie zaznaliśmy kunsztu wybijania monet. Poprowadzeni przez przewodnika, Traktem Smoka zakończyliśmy oglądanie Dzierżoniowa.

Kolejne dni zaowocowały zwiedzaniem Kompleksu Włodarz w Ludwikowicach Kłodzkich oraz Kopalni Wacław, gdzie łodziami przepłynęliśmy podziemną rzekę. Udało nam się również zobaczyć wrocławskie zabytki. Podziwialiśmy Panoramę Racławicką, Wrocławski Uniwersytet i Katedrę. Szukaliśmy krasnali na rynku i odwiedziliśmy Afrykarium  w zoo. Wielu wrażeń dostarczył wjazd na najwyższy punkt widokowy w Polsce – Sky Tower. Oprócz wycieczek krajoznawczych doskonaliliśmy jazdę na łyżwach, szkoliliśmy się w pływaniu i relaksowaliśmy w kinie. Ciekawą przygodą okazało się również wspinanie po Górach Sowich i ognisko w tym śnieżnym otoczeniu. W ostatnim dniu wykazywaliśmy się artystycznie podczas zajęć plastycznych, ceramicznych oraz tanecznych w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury.

Do domów wracaliśmy wypoczęci, bogatsi w wiedzę i umiejętności oraz nowe doświadczenia. Wyjazd był wspaniałą okazją do zintegrowania się uczniów ze szkół naszej gminy. Jesteśmy wdzięczni za stworzenie nam miłego i kształcącego tygodnia ferii zimowych!

Uczestnicy zimowiska       

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock

Ferie zimowe w szkołach

Podczas tegorocznych ferii zimowych organizowanych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock, uczniowie korzystali z bogatej ofert zajęć wyjazdowych i stacjonarnych.

Chętni uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mogli uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez szkoły od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1300, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej proponował zajęcia w pierwszy tydzień ferii.

Największym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się formy wyjazdowe. Zorganizowano łącznie:

 7 wyjazdów do kina , w których wzięło udział 251 uczniów,

8 wyjazdów na lodowisko – 180 uczniów,

7 wyjazdów na basen – 175 uczniów,

2 wyjazdy na wystawę klocków Lego – 53 uczniów,

2 wyjazdy do Parku Trampolin – 73 uczniów.

W sumie w 26 wyjazdach uczestniczyło 732 uczniów.

Nie zabrakło również wyjazdów na kręgle, na ściankę wspinaczkową, do Centrum Nauki Kopernik oraz wycieczki  do telewizji.

Szkoły proponowały również zajęcia stacjonarne: sportowe, informatyczne, plastyczne - warsztaty z ceramiki, artystyczne – wyrób przedmiotów z filcu, warsztaty kulinarne w pizzerii.

Uczniowie z gminnych szkół korzystali także z oferty Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku uczestnicząc w Turniejach gier ruchowych, piłki nożnej, siatkowej i koszykowej oraz z zajęć stacjonarnych z instruktorem. Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku proponowało dzieciom wyjazd do Manufaktury Cukierków, do telewizji oraz Centrum Nauki Kopernik. Na miejscu odbywały się seanse filmowe, spektakle dla dzieci, warsztaty bębniarskie i pokaz iluzjonistyczny.

Największym zainteresowaniem w szkołach cieszyły się zajęcia wyjazdowe, ponieważ uczniowie chcą w okresie ferii odpocząć, zmienić otoczenie i doznawać nowych wrażeń. To czas wolny od szkoły, więc dobrze, że uczniowie mogli zregenerować siły przed powrotem do zajęć codziennych.     

 

ZOSiP Serock

      

Nowe kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum

Od roku szkolnego 2016-2017 będą obowiązywały kryteria rekrutacji, do szkół podstawowych i gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, określone przez Radę Miejską w Serocku.  

Określenie przez organ prowadzący szkoły kryteriów rekrutacji do w/w szkół, wynika z  przepisów ustawy z 6 grudnia 2013 r., o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw tzw. ustawy rekrutacyjnej.

Postępowanie rekrutacyjne będzie przeprowadzane, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub dane publiczne gimnazjum będzie dysponowało wolnymi miejscami,  po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.  

24 grudnia 2015r. - dniem wolnym od pracy w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

W związku z przypadającym w sobotę 26 grudnia 2015r. świętem Bożego Narodzenia informujemy, iż w zamian za wymienione święto, 24 grudnia 2015r. jest dniem wolnym od pracy w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku. 

Zmiana osoby prowadzącej Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Skrzaty”

Z dniem 1.12.2015 r. nastąpiła zamiana osoby prowadzącej Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Skrzaty” adres: ul. Pułtuska 53D, 05-140 Serock.

Osobą prowadzącą  przedszkole po zmianie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Miasto i Gmina Serock  jest Pani Marzena Kisiel-Gryc .

Informacje na temat przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Miasto i Gmina Serock przez inne podmioty niż gmina dostępne są na stronie internetowej oswiaty w zakładce "Rodzice i uczniowie" - "Edukacja przedszkolna"

ZOSiP 

Uczniowie z Zegrza kolejny raz na Uniwersytecie Warszawskim

Uczniowie Zespołu Szkół w Zegrzu w ramach prowadzonych w szkole innowacji pedagogicznych „Poznajemy świat” i „Ciekawa fizyka” uczestniczą w cyklu zajęć organizowanych przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczniowie klasy II i III Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w poniedziałek 23 listopada 2015r. uczestniczyli w warsztatach eksperymentalnych dotyczących właściwości fizycznych powietrza.

Uczniowie klas III Gimnazjum im. Konstantego Mikołaja Radziwiłła w Zegrzu 25 listopada 2015r. brali udział w wykładzie dr hab. Adama Babińskiego ”Magnetyzm wokół nas.” Uczniowie poznali podstawowe własności pola magnetycznego, zjawiska magnetyczne zachodzące w otaczającym nas świecie. Dowiedzieli się również, w jaki sposób człowiek wykorzystuje  te zjawiska do budowy urządzeń codziennego użytku. Wykład urozmaicały ciekawe doświadczenia i eksperymenty.

Z niecierpliwością  czekamy na kolejne spotkania. Więcej informacji na stronie internetowej szkoły www.zszegrze.edu.pl  Zapraszamy.

 

Warsztaty dla kadry kierowniczej szkół

17 listopada 2015 r., zapoczątkowany został cykl warsztatów dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli, będących formą  całorocznego  kompleksowego wspomagania gminnych szkół, realizowanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Tematyka organizowanych  warsztatów wypłynęła  od samych dyrektorów, to  pierwsze spotkanie związane było  z budowaniem właściwych relacji w społeczności szkolnej, sposobem komunikacji z otoczeniem oraz tworzeniem  pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. Warsztaty prowadziła Pani Beatricze Andrzejewska doktor psychologii, dyrektor Szkoły Trenerów Biznesu w IBD Business School. Warsztaty oprócz tego, że dostarczyły wiedzy, w  jak szerokim stopniu różne gremia kształtują wizerunek szkoły,  były też okazją do zapoczątkowania  dyskusji na temat  mocnych i słabych stron  placówek oświatowych. Z uwagi na duże zainteresowanie kadry kierowniczej powyższą tematyką oraz dobre przygotowanie merytoryczne  prowadzącego, zaplanowano na początek grudnia następne spotkanie.  

Warsztaty odbyły się w Gimnazjum w Serocku, uczestniczyli w nich dyrektorzy szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock oraz inspektor ds. oświaty i dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku.

 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

                w Serocku     

Nauka pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych

122 uczniów klas III szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock będzie uczyło się pływać w ramach projektu „Pływam na 6”.

Zajęcia będą odbywać się od lutego 2016r. do 30 czerwca 2016r. na basenie w Stanisławowie Pierwszym gm. Nieporęt oraz w Jachrance na basenie hotelu „Warszawianka”.

Dla każdego uczestnika / grupy zaplanowano 20 zajęć, z częstotliwością raz w tygodniu.

Udział ucznia w programie jest bezpłatny, organizator – gmina Serock zapewnia realizację zajęć, dowóz na zajęcia, opiekę wychowawczą i ubezpieczenie. 

Pierwszeństwo w kwalifikacji do programu będą mieli uczniowie, dla których ze względów zdrowotnych i społecznych wskazane są zajęcia na basenie.

Koszt realizacji programu 43.870,00 zł, dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki 15.000,00 zł, pozostałe środki stanowią udział własny gminy Serock. 

 

ZOSiP Serock

Czy warto się uczyć, jaki zawód wybrać?

To pytania jakie  często zadaje sobie młody człowiek, kiedy kończy gimnazjum i staje przed dylematem co dalej?  Chcąc pomóc  rodzicom i ich dzieciom w podjęciu decyzji związanej z wyborem właściwego zawodu i roli motywacji do nauki w dalszej edukacji, zorganizowano - w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku, spotkanie ze specjalistą    z zakresu doradztwa zawodowego – Panią Małgorzatą Starnowską.  Spotkanie związane było ze zorganizowanym całorocznym  kompleksowym wspomaganiem gminnych szkół, prowadzonym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. To spotkanie było okazją do przybliżenia rodzicom zmian jakie dokonują się na współczesnym rynku pracy, poznania  zawodów przyszłości  oraz uświadomienia jak ważny jest wybór dalszej drogi kształcenia i  trafny wybór  zawodu.  Tym spotkaniem otwarto też dyskusję na temat hierarchii wartości w życiu człowieka, że nauka to wartość i kapitał, który w przyszłości może być kluczem do sukcesu.

Podobne spotkania będą prowadzone w innych szkołach, a ich tematyka będzie modyfikowana w zależności od zgłaszanych potrzeb.

ZOSiP

 

     

 

Fizyczna karuzela w Zespole Szkół w Zegrzu

5. października 2015r. uczniowie klasy II i III Zespołu Szkół w Zegrzu uczestniczyli w zajęciach "Ciepło - zimno". Było to pierwsze spotkanie z cyklu Fizyczna karuzela, organizowane przez Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa  Fizycznego oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zespół Szkół w Zegrzu podjął współpracę z w/w instytucjami w ramach Innowacji Pedagogicznej "Poznajemy Świat" skierowanej do uczniów klas II i III szkoły podstawowej.

Spotkanie z pracownikami UW zrobiło na dzieciach ogromne wrażenie. Doświadczenia zaprezentowane podczas zajęć pokazały, jak spektakularne widowisko można zrobić, znając zasady fizyki.  Często z widowni dobiegał głośny okrzyk: "wow", niedowiarki twierdzili, że wszystko, co widzą to iluzja. Nic bardziej mylnego. Wszystkie "czary", to wynik zabawy z nauką. Zanim jednak rozpoczęły się doświadczenia, uczniowie musieli złożyć przysięgę, że nigdy nie będą eksperymentować bez opieki osoby dorosłej. Głównym "bohaterem" pogadanki był ciekły azot, słusznie nazywany przez prowadzącego, p. Jarosława Rybusińskiego, "wściekłym" azotem. Dzięki tej bardzo zimnej cieczy mogliśmy obserwować błyskawicznie kruszącą się kapustę, przybić gwóźdź bananem czy zmieścić dłuuugi, napompowany balon w małym kubku. Były też wybuchy, wystrzały i podpalenia. Dzieci wyszły z zajęć zachwycone. Wszyscy uczestnicy zgodnie twierdzili, że przeżyta tego dnia przygoda z fizyką była niesamowita.

W ciągu roku szkolnego na uczniów czeka jeszcze niejedno takie spotkanie, a już w listopadzie grupa młodych naukowców Zespołu Szkół w Zegrzu dwukrotnie pojedzie na Wydział Fizyki UW, gdzie weźmie udział w warsztatach eksperymentalnych.

Teks i fot.  Małgorzata Paliszewska                                                            

Harmonogram całorocznego wspomagania szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock

Przedstawiamy harmonogram całorocznego wspomagania szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock, realizowanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie w roku szkolnym 2015/2016

Doskonalenie jakości pracy szkół w Gminie Serock z udziałem Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i pracowników Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w roku szkolnym 2015/2016

W tym roku szkolnym wszystkie cztery szkoły podstawowe  i trzy gimnazja prowadzone przez Miasto i Gminę Serock objęte zostały całorocznym, zewnętrznym kompleksowym  wspomaganiem. Proces wspomagania szkół polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu takich działań, które  przyczynią się do poprawy jakości pracy danej placówki.

Zaplanowane wspomaganie jest odpowiedzią na mało satysfakcjonujące dla środowiska oświatowego  wyniki ze sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych.

Wspomaganie  realizowane jest przez, akredytowaną przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, we współpracy z pracownikami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

W ramach całego procesu wspomagania, w poszczególnych szkołach podstawowych i gimnazjach, zaplanowana jest profesjonalna pomoc w analizie przyczyn niezadawalających wyników sprawdzianów i egzaminów,  prowadzone będą warsztaty metodyczne dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych i nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, konsultacje grupowe dla dyrektorów i  nauczycieli przedmiotów „egzaminacyjnych” oraz lekcje otwarte. Powyższe działania będą prowadzone w okresie  od września 2015 roku do czerwca 2016 roku.

W uruchomionym procesie wspomagania ważne jest, aby wszyscy jego  uczestnicy rozumieli celowość podjętych działań i we współpracy z organem prowadzącym,  szkoły  osiągnęły sukces edukacyjny.    

 

Dzień Przedszkolaka - 20 września

Wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć, o tym jak żyć, co robić i jak się w życiu odnaleźć, nauczyłem się w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na szczycie akademickiej góry, ale tam, przy piaskownicy w przedszkolu.

Oto czego się wtedy dowiedziałem:

 • Dziel się wszystkim.
 • Graj uczciwie.
 • Nie bij innych.
 • Odkładaj rzeczy tam, skąd wziąłeś.
 • Sprzątaj po sobie.
 • Nie bierz rzeczy, które do Ciebie nie należą.
 • Przeproś, kiedy kogoś zranisz.
 • Myj ręce przed jedzeniem.
 • Spuszczaj wodę w toalecie.
 •  Ciepłe ciasteczka i zimne mleko są dla Ciebie dobre.

Drogie Przedszkolaki,

z okazji Waszego Święta życzę Wam wielu radosnych i beztroskich chwil, aby każdy dzień spędzony w przedszkolu dostarczał niezapomnianych wrażeń, nauka była wielką przygodą, a uśmiech zawsze gościł na Waszych twarzach.

Od 2013r. nastąpiły istotne zmiany w organizacji i funkcjonowaniu przedszkoli publicznych:

 • wrzesień 2013r. – opłata za zajęcia w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi nie więcej niż 1 zł za godzinę zajęć,
 • nie pobiera się od rodziców opłat za tzw. zajęcia dodatkowe, które mieszczą się w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, m.in. muzyka, śpiew, taniec, formy plastyczne,
 • od roku szkolnego 2015/2016 – dla dzieci 5-letnich zajęcia z języka obcego nowożytnego są obowiązkowe i zostały wpisane w podstawę programową, a dla dzieci 4 i 3 letnich mogą być organizowane,
 • od września 2015r. dzieci 4-letnie mają prawo do wychowania przedszkolnego, a dzieci3-letnie będą miały prawo od września 2017r.,
 • od roku szkolnego 2014/2015 zmieniły się zasady rekrutacji do przedszkoli. Rekrutacja odbywa się dwuetapowo. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci spełniające kryteria określone w ustawie, a następnie dzieci spełniające kryteria ustalone przez Radę Miejską.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock

           Sylwester Sokolnicki

 

Bez cukru. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie o sklepikach szkolnych

W kanapkach sprzedawanych w sklepikach szkolnych będą musiały znaleźć się warzywa lub owoce; ponadto mogą one zawierać np. szynkę z indyka, przetwory z ryb i jaja, ale nie można do nich dodawać majonezu i salami - to jedna z zasad, którą wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia.

Od 1 września 2015 r., czyli z początkiem nowego roku szkolnego, wejdzie w życie nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zgodnie z którą firmy prowadzące sklepiki szkolne nie będą mogły sprzedawać w nich tzw. śmieciowego jedzenia, czyli zawierającego znaczne ilości składników niezalecanych dla rozwoju dzieci. W sklepikach nie będą już dostępne takie produkty, jak: chipsy, napoje energetyzujące, jedzenie typu fast food i instant.

Produkty spożywcze, jakie można sprzedawać w sklepikach szkolnych oraz podawać w stołówkach szkolnych, określa rozporządzenie ministra zdrowia. W czwartek MZ poinformowało, że minister je podpisał. 

Tworząc listę tych produktów, uwzględniono ich wartość odżywczą i zdrowotną oraz normy żywieniowe.

Resort podkreśla, że rozporządzenie ma przede wszystkim charakter edukacyjny.

 "Ma ono nauczyć dzieci, szkoły i rodziny, na czym polega zdrowe i bezpieczne odżywianie. Musimy dać wyraźny sygnał i wyeliminować ze szkoły tłuste, słone i słodzone pokarmy, które są główną przyczyną otyłości. 

Jeżeli dziś nie nauczymy dzieci, jak prawidłowo się odżywiać, to za kilkanaście lat staniemy się społeczeństwem otyłych, schorowanych i nieszczęśliwych ludzi. Jeżeli nie wyeliminujemy tej choroby, to nigdy nie dogonimy innych Europejczyków w kategorii jakości i długości życia – czy chcemy, by nasze dzieci żyły krócej o kilkanaście lat niż dzieci w Szwecji, Norwegii albo Francji? 
A dobrze wiemy, że dorosłym trudno jest zmienić nawyki żywieniowe, utrwalane przez lata w dzieciństwie i młodości" - czytamy w komunikacie na stronie MZ. 

Nowe przepisy ograniczają możliwość sprzedaży dzieciom i młodzieży żywności, do której dodawane są cukry i substancje słodzące, a także żywności o dużej zawartości tłuszczu lub soli. Promowane jest natomiast spożywanie warzyw, owoców i żywności bogatej w wapń oraz picie wody.

Resort proponuje, by w sklepikach były sprzedawane kanapki przygotowane z pieczywa razowego, pełnoziarnistego lub bezglutenowego. Skład kanapek powinien być urozmaicony, mogą one zawierać m.in. przetwory mięsne o niskiej zawartości tłuszczu (np. szynka z indyka), przetwory z ryb, jaja, sery i orzechy.

W kanapkach nie będą mogły natomiast znajdować się m.in. przetwory mięsne o dużej zawartości tłuszczu (np. salami i kiełbasa parówkowa), serki topione i majonez. Ponadto w kanapkach obowiązkowo będą znajdować się warzywa i owoce.

 

W szkołach będą również sprzedawane sałatki, warzywa, owoce, surówki, mleko bez dodatku cukru, jogurty i serki homogenizowane z ograniczoną zawartością tłuszczu oraz płatki śniadaniowe. Będą dostępne też surowe lub przetworzone warzywa i owoce. Mają one być przygotowane do bezpośredniego spożycia i podawane w całości lub podzielone na porcje.

W sklepikach będą też dostępne soki, musy i przeciery owocowe, warzywne oraz koktajle przygotowywane na bazie mleka. Sprzedawane będą też woda, herbata, napary owocowe i kawa zbożowa. 

Wszystkie napoje mają być niesłodzone, wyjątek stanowi jedynie słodzenie miodem. Ponadto woda będzie podawana dzieciom bez ograniczeń i powinny mieć zapewniony do niej dostęp w ramach żywienia zbiorowego. 

Rozporządzenie określa także wymagania dotyczące posiłków przygotowywanych w stołówkach szkolnych, m.in. ograniczając liczbę potraw smażonych. Przynajmniej raz w tygodniu dzieci będą jeść rybę, a do każdego obiadu ma być dodawana porcja warzyw i owoców.

Nowe przepisy będą obowiązywać we wszystkich typach szkół (od szkół podstawowych do ponadgimnazjalnych) z wyjątkiem szkół dla dorosłych, a także w przedszkolach i w tzw. innych formach wychowania przedszkolnego (np. punktach przedszkolnych i klubach przedszkolaka). Żywności niedopuszczonej do sprzedaży w placówkach oświatowych nie będzie też można reklamować w tych placówkach i w ich pobliżu. 

W przypadku złamania przepisów przewidziano sankcje. Jeżeli kontrola w szkole lub przedszkolu przeprowadzona przez inspekcję sanitarną wykaże, że zostało złamane prawo, na ajenta prowadzącego sklepik lub stołówkę będzie mogła być nałożona kara pieniężna w wysokości od 1 do 5 tys. złotych.

Dyrektor placówki będzie mógł rozwiązać z takim ajentem umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminu wypowiedzenia.

Dotychczas stosowanie zasad zdrowego żywienia w placówkach oświatowych było dobrowolne. 

Z danych UNICEF wynika, że w latach 2002-2012 wzrósł w Polsce dwuipółkrotnie (z 7 do 17 proc.) odsetek dzieci z nadwagą. Z kolei dane Instytutu Żywności i Żywienia mówią, że odsetek dzieci z nadwagą, w zależności od województwa, wynosi od 22 do 32 proc. Specjaliści zwracają uwagę, że błędy żywieniowe są przyczyną licznych schorzeń, m.in. otyłości, chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy, nowotworów. (PAP)

żródło: samorzad.pap.pl

Dopalacze - gdzie szukać pomocy?

Prosimy o zapoznanie się z pismem Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty dotyczącym kwestii dopalaczy i numerów telefonów, pod którymi można szukać pomocy

Informacja dotycząca awansu zawodowego nauczycieli przystępujących do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

 

Lp.

Data komisji

Miejsce

Godzina

Przedmioty

Nauczyciele przystępujący do egzaminu

Nazwa szkoły/przedszkola

1.

26.08.2015r.

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

9.00

Wychowanie przedszkolne

Pani Katarzyna Książyk

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

2.

26.08.2015r.

10.30

Wychowanie przedszkolne

Pani Aneta Zajączkowska

Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej

3.

26.08.2015r.

12.00

Wychowanie przedszkolne

Pani Monika Katarzyna Dziełak

Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej

4.

26.08.2015r.

13.30

Wychowanie fizyczne

Pani Alina Brach

Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku

 

 

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego obowiązany jest zdać egzamin przed Komisją Egzaminacyjną  powoływaną przez organ prowadzący szkoły.

 

                                                                                              Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

                                                                                                          w Serocku

 

Książki naszych marzeń

Gmina Miasto i Gmina Serock złożyła wniosek do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 7.810,00 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych, w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń”.  Gmina pokrywa 20%  kosztów realizacji programu. 

Program przeznaczony jest dla szkół podstawowych, a jego głównym celem jest ożywienie czytelnictwa w szkołach.

W ramach wsparcia szkoły podstawowe będą mogły zakupić książki o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów, które są chętnie czytane i jednocześnie rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży.

Program ma promować czytelnictwo wśród uczniów, a wybrane książki mają rozbudzać ciekawość ucznia.

 

ZOSiP Serock

 

 

 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej jak co roku była uroczysta, ale i sentymentalna.  Podczas spotkań społeczności szkolnej absolwenci wspominając minione, szkolne lata i dziękując  za to wszystko co było ich udziałem - odebrali świadectwa, a najlepsi z najlepszych zostali wyróżnieni:

-       nagrodami specjalnymi ( jak pamiątkowy medal upamiętniający 540-lecie nawiązania i 20-lecie wznowienia stosunków dyplomatycznych między Azerbejdżanem a Polską dla Anny Pińczuk -  laureatki konkursu literackiego na esej pt;"Azerbejdżan daleki i bliski" wręczany przez gościa honorowego J.E. Pana Hasana Hasanova - Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ambasadora Azerbejdżanu w Polsce czy doroczna Nagroda Patrona, której laureatką została Klaudia Szymańska);

-       stypendiami naukowymi i sportowymi, którymi uhonorował uczniów osiągających najlwyższe wyniki w nauce i sporcie pan Sylwester Sokolnicki - Burmistrz Miasta i Gminy Serock;

-       odznakami Prymusa i Wzorowego Ucznia wręczanymi przez panią dyrektor Małgorzatę Kolon.

Wręczono również nagrody laureatom  konkursów  oraz uczniom najbardziej aktywnym na niwie społecznej. Lista nagrodzonych była długa, ale wszyscy wyróżnieni w pełni na nie zasłużyli. Gratulujemy wszystkim i życzymy dalszych sukcesów.

Oceny...wystawione, odliczanie ostatnich godzin roku szkolnego 2014/2015... zakończone, świadectwa... odebrane... czas na  zasłużone wakacje!!!

 

ZAKOŃCZENIE ROKU W PRZEDSZKOLU, CZYLI WITAJCIE WAKACJE!!!

Dnia 24.06.2015r. w Samorządowym Przedszkolu w Serocku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego oraz pożegnanie najstarszych grup przedszkolnych. Zaproszeni goście i rodzice mieli możliwość obejrzenia bajkowego przedstawienia, w którym wystąpiły wszystkie starszaki oraz wesołych tańców w wykonaniu młodszych dzieci. Pani dyrektor podziękowała za całoroczną współpracę Radzie Rodziców, nauczycielom i pracownikom przedszkola, a także rodzicom. Po części artystycznej wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i książki od swoich wychowawców.

Naszym absolwentom życzymy samych sukcesów w szkole, a młodszym dzieciom udanych wakacji i do zobaczenia we wrześniu.
 

Laureatem XIV Turnieju Wiedzy Turystyczno-Ekologicznej o obszarze Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego została Gmina Dąbrówka.

Dnia 16 czerwca 2015 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej „Arena Legionowo” odbył się finał XIV Turnieju Wiedzy Turystyczno-Ekologicznej o obszarze Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.

Organizatorem imprezy jest Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego. Gospodarzem tegorocznej edycji Turnieju zostało Miasto Legionowo, w imieniu którego realizowała to zadania Pani Małgorzata Schlade – Inspektor w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Legionowo, za co serdecznie dziękujemy.

Jak w poprzednich edycjach udział wzięło 7 drużyn z gmin: Dąbrówka, Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew wchodzących w skład Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego. Uczestnicy wykazali się wiedzą ze znajomości regionu w zakresie: krajoznawstwa, historii poszczególnych gmin, wiedzy z zakresu udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej, a także turystyki rowerowej. W ramach zadania praktycznego uczestnicy przygotowali hasło promujące Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, z krótkim uzasadnieniem.

Po zaciętej rywalizacji między drużynami, z przestrzeganiem zasad fair play, Komisja Konkursowa w składzie – Michał Świokło – Przewodniczący, Anna Szwaczewska, Małgorzata Loba, Kamil Stępkowski, Łukasz Konstantynowicz, ogłosiła wyniki:

I miejsce zajęła drużyna z Publicznego Gimnazjum im. T. Kościuszki w Dąbrówce w składzie: Patrycja Szczepanik, Sandra Kryśkiewicz, Klaudia Staśkiewicz, Patrycja Damięcka, którą przygotowała do Turnieju pani Monika Rossa. Drużyna zdobyła główną nagrodę rowery marki Limber, ufundowane przez Lokalną Grupę Rybacką „Zalew Zegrzyński”

II miejsce wywalczyła drużyna z Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 w Stanisławowie Pierwszym  w składzie: Julia Gołota, Magdalena Mazurkiewicz, Karolina Nowicka, Maria Wróbel, których opiekunką była Pani Maria Rębelska. W nagrodę otrzymali sprzęt turystyczny: namioty, śpiwory oraz latarki czołówki.

III miejsce wywalczyła drużyna z Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Chotomowie w składzie: Katarzyna Baranowska, Maria Wojnowska, Szymon Dowierciał, Dawid Micek, których opiekunem był Pan Wiesław Kukla. Nagrodą dla drużyny również był sprzęt turystyczny: maty samopąpujące, plecaki oraz latarki czołówki.

Ponad to zwycięskie drużyny otrzymały puchary oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz nagrody za udział – zegarki sportowe.

Nagrody wręczyli: Przewodniczący Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego – Pan Paweł Kownacki, Prezes Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Zegrzyński” – Pan Edward Trojanowski oraz Wiceprezydent Miasta Legionowo – Pan Piotr Zadrożny.

Turniej, jest cykliczną imprezą organizowaną przez Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, stał się sprawdzoną formą popularyzacji wśród młodzieży szkolnej wiedzy o regionie. Bardzo przydatna była, poprzedzająca etap regionalny, wycieczka po obszarze ZGZZ. Dzięki niej młodzież poznała funkcjonowanie zapory w Dębem, poznała zabytki historyczne i ekologiczne. Turniej pomaga zwiększyć aktywność poznawczą, ale przede wszystkim integruje młodzież z gmin należących do Związku.

 

Przygotowała:

Anna Ziółkowska

Kierownik biura Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego

 

WYPRAWA DO CZECH – wspomnienia z podróży

W dniu 31 maja 2015 r. - w zamian za dobrą naukę, sukcesy sportowe i wzorową postawę - czterdziestoosobowa grupa najlepszych uczniów ze szkół gminy Serock wyjechała na wycieczkę do Czech.

Wyruszyliśmy w niedzielę o godzinie 8.00. Miłą atmosferę w autokarze zapewniali gimnazjaliści, którzy popisywali się swoimi umiejętnościami wokalnymi. Przed godziną 18.00 bez problemów dotarliśmy do czeskiego miasteczka Lanskroun, które było celem naszej podróży.

            Przez cały pobyt zwiedzaliśmy wiele ciekawych miejsc, poznawaliśmy kulturę i obyczaje, a także podziwialiśmy malownicze krajobrazy charakterystyczne dla tego kraju. Spacerowaliśmy po pięknym Lanskroun i jego okolicach oraz spotkaliśmy się z panem starostą.

W ramach integracji z kolegami czeskimi wybraliśmy się na pobliski basen i kręgielnię. Mieliśmy okazję  zwiedzić miasto Uście nad Orlicą, kościół ze szklanym dachem w Neratovie oraz wędrować po Górach Orlickich. Udało nam się także wejść na wiele wież widokowych znajdujących się na szczytach gór i stamtąd podziwiać przepiękne krajobrazy. W czwartek dla poprawienia kondycji wzięliśmy udział w zawodach wioślarskich. Po udanej zabawie „w rybniku” udaliśmy się na pole minigolfa.

Następnego dnia pojechaliśmy do stolicy Czech. Praga to wyjątkowo ciekawe miasto. Mieliśmy okazję zwiedzić słynne wzgórze - Hradczany z gotycką katedrą św. Wita, św. Wacława i św. Wojciecha. Zobaczyliśmy Stare Miasto, Ratusz Staromiejski z zegarem astronomicznym Orloj, Most Karola oraz wiele innych zabytków. Na zakończenie pobytu w Czechach wybraliśmy się do miejscowego muzeum, aby podziwiać eksponaty z różnych epok, a następnie zwiedzaliśmy fortyfikacje znajdujące się w pobliżu Lanskroun. Temperatura w bunkrze sięgała 5°C!

Ponieważ z ogromną ciekawością poznawaliśmy nowe miejsca, nasze opiekunki organizowały nam każdego wieczoru krótkie quizy, dzięki którym mogliśmy wykazać się pozyskaną wiedzą. Najlepsi okazali się: Marcin Walendziak (SP w Zegrzu), Ada Figura (gimnazjum w Woli Kiełpińskiej), Radek Rosiński (gimnazjum w Serocku) i zostali nagrodzeni upominkami. Byliśmy zaskoczeni ich erudycją.

            W niedzielę 7 czerwca nadszedł dzień wyjazdu. Trudno nam było pożegnać się z tym krajem, ale cieszyliśmy się z powrotu do naszej małej ojczyzny. Mamy nadzieję, że kiedyś tam wrócimy.

Aleksandra Klos

Zuzanna Olszewska

Natalia Topczewska

(SP Serock)

Relacja z pobytu grupy młodzieży na Litwie

W dniach od  1 czerwca do 7 czerwca 2015 roku grupa uczniów z naszej gminy wraz z opiekunami przebywała na Litwie w Ignalinie.

Przywitała nas piękna, słoneczna pogoda i bardzo gościnni Litwini.

Podczas naszego tygodniowego pobytu zwiedziliśmy bardzo wiele ciekawych miejsc. Najciekawszym z zabytków był zamek w Trokach  i Kościół św. Piotra i Pawła w Wilnie. W stolicy Litwy zobaczyliśmy także Bramę Ostrobramską oraz przepiękny cmentarz na Rossie, na którym znajduje się grób Marii z Bielewiczów Piłsudskiej i spoczywa serce marszałka Józefa Piłsudskiego. Nasza uwagę zwrócił wodny młyn w Ginuciai, który mogliśmy zwiedzić od środka i posłuchać związanych z nim legend. Uczestniczyliśmy także w mszy św. w ignalińskim kościele Świętej Marii. Spotkaliśmy się także z Merem miasta. Tam dowiedzieliśmy się wiele ciekawostek o mieście, poznaliśmy legendę o Ignasiu i Linie. Wolny czas spędziliśmy na pobliskiej plaży. Na zakończenie upiekliśmy własnego sękacza, a ostatniego wieczoru odbył się piknik, na którym wszyscy świetnie się bawili tańcząc i śpiewają polskie piosenki wraz z ,,Zespołem Pana Krzysia”.

 Trudno nam było pożegnać się z tak piękną, tonącą w zieleni okolicą oraz  życzliwymi i troskliwymi ludźmi. Pobyt w Ignalinie przyniósł nam wiele radości i uśmiechu.

                                                                               Jolanta Tomczak 

Anna Pińczuk, Aleksandra Humięcka oraz Klaudia Szymańska - uczennice Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińśkiej finalistkami ogólnopolskiego konkursu "Szkoła marzeń" organizowanego przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci.

W poniedziałek w  Sali Kolumnowej w Sejmie odbył się II finał konkursu "Szkoła marzeń" organizowanego przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci.

Parlamentarny Zespół ds. Dzieci, opierając się na doświadczeniach lat ubiegłych, zdecydował o zorganizowaniu konkursu również w bieżącym roku szkolnym.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych – gimnazjów, liceów, techników, szkół zawodowych oraz placówek opiekuńczych.

Ponad 7,5 tys. uczniów z całej Polski przedstawiło w konkursie swoją wizję idealnej szkoły jako miejsca przyjaznego uczniom.  Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowano 662 prace zarówno plastyczne, jak i literackie w tym prace naszych uczennic : Aleksandry Humięckiej z klasy 6a SP, Klaudii Szymańskiej i Anny Pińczuk z klasy IIIB Gim, której praca otrzymała wyróżnienie II finału konkursu „Szkoła marzeń” w kategorii prac plastycznych.

Konkurs „Szkoła marzeń” ma szeroką formułę, pozwalającą na udział dzieci i młodzieży z różnych placówek.

Dowolna forma pracy służyć ma kreatywnej projekcji wyobrażeń i marzeń związanych z wizją idealnej szkoły. W zamyśle organizatorów prezentowane w pracach wizje młodych uczestników konkursu mogą stać się wskazówką i inspiracją do dalszego działania dla osób związanych z edukacją. 

Ola Humięcka i Klaudia Szymańska przedstawiły swą wizję w formie literackiej, zaś Ania Pińczuk w formie plastycznej.

Danuta Parys

Uczniowie z Jadwisina po raz kolejny w Płocku

Dnia 9 czerwca 2015r. uczniowie klasy Ia, IIa i IIb wraz z wychowawcami udali się na wycieczkę do Płocka.

Głównym punktem programu była wizyta w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego. Łączy nas przecież wspólny patron. Uczniowie obejrzeli sztukę C. Żołyńskiego wg. baśni Ch.Perraulta pt. „Kot w butach”. Było to niezwykle dynamiczne i żartobliwe przedstawienie, którego premiera miała miejsce 21 maja 2015r. Potem odbyło się spotkanie z p. Zygmuntem, Markiem Mokrowieckim - dyrektorem teatru i z p. Leszkiem Skalskim – dyrektorem ds. promocji, który pokazał teatr od kulis. Spacer po Płocku dostarczył wielu wrażeń. Uczniowie podziwiali Starówkę, Bazylikę Katedralną, panoramę miasta na Wzgórzu Tumskiego i pomnik Bolesława Krzywoustego – dawnego władcy Polski, za panowania którego i jego ojca Władysława Hermana Płock był stolicą naszego kraju. Następnie uczniowie odwiedzili ZOO.  W tym bogatym w piękne rośliny ogrodzie mieszka ponad 3,5 tys. zwierząt, w tym żyrafy, lwy, pingwiny, słonie i najmniejsze małpki świata -  tamaryny i marmozety. Jest tam też największa kolekcja gadów w Polsce i mini zoo.

Uczniowie i nauczyciele byli pod wrażeniem pięknego Płocka, a wiele jego ciekawostek uwiecznili na zdjęciach.

 1. Błaszczyk
 1. Lipska

 

Uczniowie z Jadwisina na Festiwalu Mistrzów Kodowania na Stadionie Narodowym

Przez cały rok szkolny Szkoła Podstawowa w Jadwisinie brała udział w projekcie „Mistrzowie Kodowania”. Na zajęciach koła matematycznego i koła plastycznego prowadzone były zajęcia z programowania w języku scratch. Programowania uczyły pani Agata Dutkiewicz i pani Anna Wrońska.

W dniu 1 czerwca reprezentacja naszej szkoły w składzie : Jakub Gmitrzak , Piotr Szczucki i Karolina Wróbel (uczniowie klas szóstych) razem z panią Anną Wrońską świętowała na Stadionie Narodowym zakończenie II edycji projektu "Mistrzowie Kodowania". Nasza drużyna zaprezentowała na scenie wykonane przez siebie projekty i opowiedziała o tym, co robiliśmy na zajęciach z programowania w scratchu. Niestety nie mogliśmy pokazać wszystkiego, ponieważ każda szkoła miała tylko trzy minuty na prezentację.
Były też atrakcje: zwiedziliśmy stadion z przewodnikiem, byliśmy w strefie Centrum Nauki Kopernik oraz w strefie robotów Coderdojo. 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej w szczególny sposób uczcił 97 rocznicę ustanowienia Republiki Azerbejdżanu

24 maja 2015r. uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej na zaproszenie pana ambasadora J.E. Hasana Hasanova z małżonką Aybeniz Hasanovą gościli w Zamku Królewskim na niezwykłym koncercie mugam - klasycznej muzyki Azerbejdżanu, którym uczczono 97 rocznicę przywrócenia państwowości Republice Azerbejdżanu.

Uroczysty koncert odbył się w ramach cyklu koncertów 'Mecenasi sztuki". Przepiękne barokowo - klasycystyczne wnętrze, doskonała akustyka, a przede wszystkim mistrzowskie wykonanie utworów oczarowały wszystkich gości, którzy nagradzali artystów gromkimi brawami, szczególnie za wykonanie azerbejdżańskich melodii ludowych oraz Poloneza Ogińskiego. Część oficjalną zamknął Pan Ambasador H. Hasanov w serdecznych słowach wyrażając uczestnikom i organizatorom podziękowanie i zapraszając na dalszy ciąg spotkania w Arkadach Kubickiego.

 

Flharmonia nie gryzie...

Od kilku lat w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej odbywają się regularnie koncerty edukacyjne.  adresowane do młodych słuchaczy - zarówno tych, którzy lubią muzykę klasyczną, jak i tych, którzy traktują ją z rezerwą. Każdy koncert trwa 45 minut, ma inny temat, program i wykonawców. Muzycy Filharmonii Narodowej wśród których znajdą się znani soliści i kameraliści oraz utalentowani wykonawcy prezentują muzykę polską oraz innych regionów świata, przekazują słuchaczom wiadomości z zakresu historii muzyki, biografii wybitnych kompozytorów, form muzycznych, budowy i techniki gry na instrumentach muzycznych.

Niektórych młodych melomanów koncerty tak zafascynowały, że postanowili pójść krok dalej i odwiedzić siedzibę Filharmonii Narodowej, miejsca  wyjątkowego pod wieloma względami i zajrzeć do takich miejsc jak garderoba, kulisy, scena, do których na co dzień żaden widz wstępu nie ma oraz tych powszechnie dostępnych jak mała i wielka sala koncertowa, która zrobiła największe wrażenie.

Ponadto w trakcie tej niecodziennej wizyty mieli również okazję przysłuchiwać się próbie chóru oraz orkiestry. Żegnając się z tym niezwykłym miejscem podjęli postanowienie, że będą "wpadać częściej.... na koncerty" i słowa dotrzymali bo od ubiegłego roku systematycznie uczestniczą w koncertach filharmonicznych odbywających się w ramach Czwartkowych Spotkań Muzycznych. Mieli już okazję podziwiać koncerty poświęcone: W.A. Mozartowi, F. Chopinowi, muzyce instrumentalnej z siedemnastowiecznych Włoch, muzyce skandynawskiej, muzyce klezmerskiej wykonywanej przez zespól Kroke... I już mają plany na jakie koncerty wybiorą się w przyszłym roku.

Obcowanie z muzyką klasyczną oprócz doznań duchowych i estetycznych wg amerykańskich uczonych przynosi również wymierne korzyści, bo jak twierdzą, żeby zostać prymusem trzeba się edukować muzycznie, ponieważ edukacja muzyczna nie tylko zwiększa zdolności poznawcze mózgu, ale ułatwia też podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów.

Anna Oleszko ( nauczyciel muzyki w ZSP w Woli Kiełpińskiej) 

Międzyszkolny językowy projekt edukacyjny zrealizowany

 

Tegoroczny maj był miesiącem spotkań i prezentacji prac w ramach przedsięwzięcia: MIĘDZYSZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY „TRZY KRAJE - TRZY KULTURY”.

Zaproszenie do udziału w projekcie zostało skierowane do uczniów klas szóstych szkół podstawowych oraz do wszystkich uczniów gimnazjów z terenu miasta i gminy Serock. Uczestnicy  przez  8 tygodni przygotowywali prezentacje, które miały dotyczyć szeroko rozumianej kultury państw niemiecko i angielskojęzycznych oraz Rosji.

Ostatecznie do realizacji projektu przystąpili uczniowie ze szkół podstawowych z Zegrza, Jadwisina i Woli Kiełpińskiej oraz gimnazjów z Zegrza i Woli Kiełpińskiej.

Celem przedsięwzięcia było przybliżenie uczniom treści realio- i kulturoznawczych państw  takich jak: Wielka Brytania, Niemcy i Rosja.

Praca nad projektami miała również na celu popularyzację jak i uświadomienie uczniom znaczenia znajomości języków obcych.

Wszystkie prezentacje były bardzo ciekawe i różnorodne, każda z nich dostarczyła wiele treści, informacji, ciekawostek a także zawierała elementy humorystyczne.

Zwycięzcami okazali się wszyscy a nagrodzone projektyw poszczególnych kategoriach  należały do:

I miejsce – SP Zegrze, „Niemiecka motoryzacja”,

II miejsce – SP Wola Kiełpińska, „Różnice zachowań Anglia a Europa”,

III miejsce – SP Wola Kiełpińska, „Ciekawostki Rosji”

IV miejsce – SP w Jadwisinie, „Kultura muzyczna Wielkiej Brytanii” i SP Wola Kiełpińska, „Czerwony Kapturek”.

 

I miejsce – Gimnazjum Wola Kiełpińska, „Rosyjski alfabet”;

II miejsce –Gimnazjum Zegrze, „Ciekawe miejsca w USA”,

 III miejsce –Wola Kiełpińska, „Niemieckie potrawy”,

 

Organizatorzy dziękują i gratulują wszystkim uczestnikom przedsięwzięcia, a szczególne Pani Beacie Sobiech, opiekunowi bardzo wartościowych prezentacji uczniów z Jadwisina.

 

Organizatorzy: p Dorota Piwowar - Wola Kiełpińska/Zegrze,

                          p.Agata Augustyniak - Wola Kiełpińska.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka w roku szkolnym 2015/2016 do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto i Gmina Serock, terminy rekrutacji oraz kryterium dochodu

Serockie przedszkolaki na XIX Pikniku Naukowym w Warszawie

W słoneczny, majowy weekend w dniu 09.05.2015 r., dzieci z grupy V Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w  Serocku wraz z nauczycielkami i rodzicami wybrali się na XIX Piknik Naukowy .

Organizatorem tego przedsięwzięcia było Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik. Wszystkie działania odbywały się na Stadionie Narodowym w Warszawie.

W tym roku tematem przewodnim Pikniku było światło. W związku z tym dzieci miały możliwość uczestniczenia w zabawach z różnych dziedzin nauki, w których naukowcy wykorzystali światło.

Przedszkolaki dowiedziały się jak powstają zdjęcia malowane słońcem,  poznały drogę powstawania zdjęć, obserwowały pokazy naukowo – komediowe oraz lody z azotu. Dzieci odwiedziły wioskę archeologiczną, wzięły udział w nagraniu filmu oraz w zabawach plastycznych. Dowiedziały się jak światło wykorzystują rośliny. Obserwowały  kolejne etapy powstawania wyrobów ze szkła.

Nauka zaprezentowana w tak  atrakcyjny i niekonwencjonalny sposób na długo pozostanie w pamięci dzieci, które od września 2015 r. rozpoczną naukę w  kIasie  I.

 

Wychowawczyni  C. H. Wróblewska 

Uczniowie z Serocka najlepsi w konkursie ,,Policjanci są wśród nas"

14 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w Legionowie przeprowadzone zostały powiatowe eliminacje IV edycji konkursu „Policjanci są wśród nas”. Spośród 10 drużyn z powiatu legionowskiego najlepsi okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Serocku. Drużyna w składzie: Karol Szachna z klasy IV, Jakub Borkowski z klasy V oraz Bartosz Aniszewski z klasy VI  będzie reprezentowała powiat legionowski w wielkim finale, który odbędzie się 24 czerwca w Warszawie. Uczestnicy konkursu w pierwszej części pisali test z zakresu wiedzy o służbie policyjnej. W drugiej wykazywali się sprawnością fizyczną  w dwóch konkurencjach: bieg między pachołkami z użyciem piłki lekarskiej oraz tor przeszkód ze skokiem przez skrzynię i rzutem piłką do kosza. Uczniowie naszej szkoły zmagania konkursowe zakończyli z wynikiem 65 pkt i tym samym zajęli I miejsce, II miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa z Wólki Radzymińskiej uzyskując 61,5 pkt, a III miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 w Legionowie zdobywając 59,5 pkt.

Organizatorem konkursu „Policjanci są wśród nas” jest Komenda Stołeczna Policji, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Głównym celem konkursu jest kształtowanie postaw charakteryzujących się umiejętnością unikania zagrożeń i właściwego reagowania w sytuacji ich wystąpienia, promowanie  czynnego wypoczynku jako alternatywy spędzania wolnego czasu oraz budowanie zaufania do przedstawicieli służb porządku publicznego.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia w finale!

Praca przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock w okresie wakacji 2015 r.

 

Lp.

Nazwa placówki

 

 

Miesiąc

Lipiec

Sierpień

1.

Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku

 

 

1-31

 

 

przerwa wakacyjna

2.

Oddział przedszkolny zorganizowany  w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku

 

przerwa wakacyjna

 

1-31

3.

Przedszkole w Zegrzu

 

przerwa

wakacyjna

 

1-31

4.

Oddział przedszkolny zorganizowany  w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu

 

1-31

przerwa wakacyjna (1-28)

5.

Oddział przedszkolny zorganizowany  w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie

 

1-31

przerwa wakacyjna

6.

Przedszkole w Woli Kiełpińskiej

 

przerwa

wakacyjna

 

1-31

 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

Nauczyciele doskonalą swoje kompetencje

W dniu 20 kwietnia 2015 roku nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych ze szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock wezmą udział w warsztatach organizowanych, przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, w ramach projektu - Szkoły Dobrych Praktyk Edukacyjnych EDUSCIENCE.

Powyższy projekt realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz  Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

Szkolenia organizowane w ramach warsztatów, mają wspomóc kompetencje nauczycieli  w:

- posługiwaniu się narzędziami cyfrowymi,

- skutecznych metodach uczenia,

- wykorzystywaniu psychologii pozytywnej w kontekście uczenia nauk ścisłych,

- formach współpracy międzynarodowej,

-  prowadzeniu doświadczeń w szkole na każdym etapie edukacyjnym. 

Zapewne, wiedza zdobyta przez nauczycieli podczas szkolenia przyczyni się do budowania szkoły – instytucji ciągle uczącej się,  dbającej o podnoszenie jakości kształcenia dzieci i młodzieży. 

ZOSiP

 

 

 

Mamy finał wojewódzki w tenisie stołowym

W ubiegły piątek na hali w Wieliszewie odbyły się zawody międzypowiatowe w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców. Powiat legionowski reprezentowały drużyny dziewcząt i chłopców z Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku po wcześniejszym wygraniu mistrzostw powiatu. Zarówno w kategorii dziewcząt i chłopców wystartowało pięciu mistrzów powiatów: nowodworskiego, piaseczyńskiego, otwockiego, wołomińskiego i legionowskiego. Turniej został rozegrany systemem każdy z każdym, czyli do rozegrania były po cztery mecze. Dziewczęta we wszystkich pojedynkach dzielnie walczyły ale niestety wszystkie mecze minimalnie przegrały zajmując V miejsce, natomiast chłopcy wygrali trzy z pośród czterech meczów i uplasowali się na wysokim drugim miejscu. Do pierwszego miejsca zabrakło naprawdę bardzo niewiele, w meczu z Piasecznem przegrali na przewagi grę deblowa i to zdecydowało o stracie szansy na mistrzostwo. Drugie miejsce w tenisie stołowym daje prawo startu w finale województwa Mazowieckiego i chłopcy zagrają na takim turnieju 27 maja w Siedlcach. Wielkie gratulacje dla zawodników!

Chłopcy grali w składzie: Kamil Zalewski, Jakub Dytyniak

Dziewczęta grały w składzie: Paulina Śledziewska, Alicja Zawadzka, Aleksandra Gruszka

Opiekun Mariusz Rosiński

Bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2015/2016

Od 1 września 2015 roku, uczniowie drugiej i czwartej klasy szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej gimnazjum otrzymają bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe na następujących zasadach:

- uczniowie klasy drugiej szkoły podstawowej otrzymają darmowy podręcznik „Nasza szkoła” składający się z dwóch części: podręcznika zintegrowanego (edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza z elementami edukacji plastycznej i muzycznej) oraz czteroczęściowy elementarz do edukacji matematycznej, przygotowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podręcznik zapewnia szkołom MEN a szkoła wypożyczy je uczniom. Ponadto szkoły otrzymają dotację w wysokości do 50 zł. na ucznia na zakup materiałów ćwiczeniowych do kształcenia zintegrowanego oraz dotację w wysokości 25 zł. na ucznia na zakup podręcznika do języka obcego lub materiałów edukacyjnych do nauki języka obcego nowożytnego. Wyjątkowo w roku szkolnym 2015/2016 zostanie ponownie udzielona dotacja na zakup podręczników do języka obcego nowożytnego dla uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej. Wynika to z obowiązującego od roku szkolnego 2015/2016 wymogu przystosowania podręczników do zasad wieloletniego użytku.

- uczniowie klas czwartych szkoły podstawowej oraz klas pierwszych gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania. Dotacja celowa jest przyznawana na wyposażenie uczniów klas czwartych szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne do wysokości 140 zł. na ucznia oraz w materiały ćwiczeniowe do wysokości 25 zł. na ucznia. Natomiast dla pierwszych klas gimnazjów, realizujących kształcenie ogólne w podręczniki i materiały edukacyjne do wysokości 250 zł. na ucznia, i materiały ćwiczeniowe do wysokości 25 zł. na ucznia. Zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dokonuje szkoła. Podręczniki są na 3 lata i są własnością szkoły, która wypożycza podręczniki uczniom.

Dyrektor szkoły nie będzie mógł wymagać od rodziców opłat/dopłat za podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Uczniowie będą mieli prawo do bezpłatnego dostępu do tych materiałów.

Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych nie obejmuje podręczników do nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych, takich jak: religia/etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz podręczników do zajęć dodatkowych. Rodzice, tak jak do tej pory, pokrywają koszty tych materiałów.

Program zapewnienia podręczników i materiałów ćwiczeniowych, obsługuje Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku.

ZOSiP

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, składają tylko deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu/szkole do której uczęszcza dziecko.

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przeprowadza się na wolne miejsca na nadchodzący rok szkolny.

Zasady ogólne rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych  

1.Do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie gminy.

2.W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3-4-5 letnie urodzone w latach 2012-2010, i  dzieci 6-7 letnie, którym odroczono obowiązek szkolny.

3.Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rekrutacja będzie prowadzona dla dzieci 5-letnich objętych obowiązkiem przygotowania przedszkolnego, oraz dla dzieci 6-7 letnich, którym odroczono obowiązek szkolny, zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej, w której rozpoczną naukę w kolejnym roku szkolnym.

4.Rodzice/prawni opiekunowie dziecka urodzonego w 2013 roku mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat w rekrutacji uzupełniającej.

5.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

6.Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2015/2016 obowiązują kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe – I etap rekrutacji oraz kryteria określone w uchwale nr 39/V/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23.02.2015 roku tzw. kryteria samorządowe – II etap rekrutacji.

I etap postępowania  rekrutacyjnego – kryteria ustawowe

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe:

1)wielodzietność rodziny kandydata,

2)niepełnosprawność kandydata,

3)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Potwierdzeniem spełniania przez kandydata powyższych kryteriów jest:

 • ad. 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),
 • ad. 2, 3, 4, 5 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, ze zm.),
 • ad. 6. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywanie żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • ad. 7. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą     z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

- Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnej poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

- Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

II etap postępowania rekrutacyjnego – kryteria samorządowe

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole, oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami – w II etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez Radę Miejską w Serocku tzw. kryteria uchwalone Uchwałą Nr 39/V/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23.02.2015 roku.

Kryteria rekrutacyjne samorządowe

 – brane pod uwagę na II etapie postępowania rekrutacyjnego

L.p.

1

Kryteria

2

Maksymalna

liczba punktów

3

1.

Dziecko objęte obowiązkowym  rocznym przygotowaniem  przedszkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, które ma siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka

60

2.

Dziecko, którego oboje  rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą

20

3.

Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni rozliczając podatek dochodowy, wskazują adres zamieszkania na terenie gminy Miasto i Gmina Serock

6

4.

Dziecko, któremu gmina jest zobowiązana na mocy odrębnych przepisów zapewnić miejsce do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego

30

5.

Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym  roku szkolnym będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego     o przyjęcie ubiega się kandydat

 

2

6.

Wysokość dochodu  na osobę w rodzinie dziecka – od 0 do 1pkt, przy czym:

 1. w przypadku dochodu  w wysokości mniejszej lub równej 90% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych  (Dz. U. z 2015r. poz. 114)    – 1pkt,
 2. w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 90% kwoty, o której mowa  w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

Wzór:

                          90% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach

                                                           rodzinnych  516,60 zł.

  Liczba punktów =   -----------------------------------------------------------------------

                                  dochód na osobę w rodzinie dziecka (kwota netto)

od 0 do 1

 

Potwierdzeniem spełniania przez kandydata tzw. kryteriów samorządowych są odpowiednio:

1)zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

2)zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzającej naukę w trybie dziennym,

3)wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego,

4)zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego,

5)oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów, że przy rozliczaniu podatku dochodowego za rok poprzedni wskazany został adres zamieszkania w gminie Miasto i Gmina Serock,

6)oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów, o kontynuacji edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym,

7)oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

Wysokość dochodu, o którym mowa w pkt7 ustala się zgodnie z art. 20c ust. 9 i 10 ustawy o systemie oświaty.

Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym od 23.03.2015r. do 31.03.2015r. w placówce, do której uczęszcza dziecko.

Wzór deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w załączniku.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wniosek rodzica.

Rodzic może złożyć wniosek do nie więcej niż trzech wybranych placówek , ze wskazaniem przedszkola / oddziału przedszkolnego pierwszego, drugiego lub trzeciego wyboru.

Składanie wniosków na rok szkolny 2015/2016 wraz z załącznikami od 01.04.2015r. do 20.04.2015r.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli / oddziałów przedszkolnych zostaną podane wkrótce.

Wnioski będą do pobrania na stronie Miasta i Gminy Serock oraz w poszczególnych placówkach.  

Klaudia Szymańska z Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej laureatem konkursu przedmiotowego z języka polskiego, organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty!

Nie wszyscy mamy te same zdolności,

ale wszyscy winniśmy mieć te same

możliwości, aby swe zdolności rozwijać

John F. Kennedy

 

Mamy laureata..

   Miło nam ogłosić, iż Gimnazjum im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej w tym roku szkolnym może poszczycić się  laureatem konkursu przedmiotowego z języka polskiego  organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Została nim Klaudia Szymańska ,  uczennica klasy IIIB .

   Jak co roku  Mazowiecki Kurator Oświaty zorganizował dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa mazowieckiego  konkursy przedmiotowe. Kuratoryjne konkursy przedmiotowe są organizowane z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem nauczania. Jednak tylko nielicznym udaje się uzyskać tytuł laureata.

   Klaudia, aby osiągnąć ten zaszczytny tytuł musiała pokonać trzy etapy konkursu. Tytuł laureata jest z jednej strony ukoronowaniem jej ciężkiej pracy, a z drugiej potwierdzeniem jej talentu literackiego i wiedzy polonistycznej. Wymierną korzyścią dla Klaudii bycia laureatem w konkursie przedmiotowym  jest zwolnienie z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego i uzyskanie w tej części egzaminu najwyższego wyniku.

Klaudii gratulujemy ogromnego sukcesu i trzymamy kciuki, aby udział w kolejnych,  różnorodnych konkursach zapewnił jej zdobycie najwyższych trofeów, a pani Dorocie Perczyńskiej życzymy kolejnych laureatów!

 

 

Oferta Przedszkola Specjalnego w Legionowie

W dniu 25.02.2015r. dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku Alicja Melion wzięła udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym oferty edukacyjnej dla dzieci z autyzmem oraz niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zaprezentowane metody i formy pracy z dziećmi niepełnosprawnymi przez nauczycieli przedszkola wzbudziły ogromne zainteresowanie i podziw.    

W 2008r. gminy z terenu powiatu  legionowskiego zawarły porozumienie z Powiatem Legionowskim w sprawie założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.  

Z porozumienia wynika m.in. że dzieci z terenu gminy Miasto i Gmina Serock mogą korzystać z tej placówki. Oferta kierowana jest do tych dzieci, dla których objęcie tą formą wychowania przedszkolnego jest wskazane ze względu na ich szczególne potrzeby.

Miasto i Gmina Serock przekazuje także dotację celową dla Powiatu Legionowskiego, na pokrycie różnicy kosztów prowadzenia przedszkola pomiędzy częścią oświatowej subwencji ogólnej a rzeczywistymi kosztami prowadzenia przedszkola, w wysokości odnoszącej się proporcjonalnie do liczby dzieci z terenu gminy Miasto i Gmina Serock uczęszczających do przedszkola specjalnego.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą Przedszkola na stronie internetowej: www.pzszsl.republika.pl   

Dane demograficzne dotyczące liczby dzieci urodzonych w latach 2009 - 2014

Liczba dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym jest bazą danych, na podstawie których przygotowujemy plany różnorodnych działań w sferze publicznej i prywatnej.

Poniżej przedstawiamy liczbę dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wg ewidencji ludności gminy Miasto i Gmina Serock (stan na styczeń 2015 roku).

Rok urodzenia

Liczba dzieci

2009

203

2010

196

2011

152

2012

165

2013

144

2014

136

 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

 

Finansowanie i dotowanie wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez inne podmioty niż Miasto i Gmina Serock

Od 1 września 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która obligatoryjnie nakłada obowiązek zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin, niż gmina na terenie której dziecko zamieszkuje.

W związku z powyższym za przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy, Miasto i Gmina Serock zwraca 100 % kosztów utrzymania dziecka pomniejszonych o opłaty należne danej gminie i kwotę dotacji otrzymywanej z budżetu państwa.

Ponadto na  każde dziecko, uczęszczające do niepublicznej placówki prowadzonej w formie przedszkola lub punktu przedszkolnego z budżetu Miasta i Gminy Serock przekazywana jest dotacja, stanowi ona 75% dla przedszkola i 40% dla punktu przedszkolnego wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock, pomniejszonych o opłaty stanowiące dochody budżetu gminy i kwotę dotacji otrzymywanej z budżetu państwa.

Łączna ilość dzieci korzystających z  edukacji przedszkolnej według danych na dzień 1 listopada 2014 r. wynosi 613 dzieci, w tym:

- 481 w  placówkach publicznych na terenie gminy Miasta i Gminy Serock,

-  70  w placówkach niepublicznych na terenie Miasta i Gminy Serock,

-   23 w placówkach publicznych na terenie innych gmin (Nieporęt, Legionowo, Warszawa, Wieliszew, Pomiechówek),

-   39 w placówkach niepublicznych na terenie innych gmin (Nieporęt, Warszawa, Legionowo, Pułtusk, Jabłonna).

Dotację otrzymuje osoba fizyczna lub prawna prowadząca przedszkole.

Obsługę w zakresie comiesięcznego ustalania wysokości dotacji dla odpowiedniej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego prowadzi Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku.

 

ZOSiP Serock

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Miasto i Gminę Serock za rok szkolny 2013/2014

Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli

W 2014 roku na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock zostały wydzielone środki w wysokości 49.207,00 zł.  

Dzięki tym środkom nauczyciele mogą uzyskać dodatkowe kwalifikacje oraz doskonalić swoje kompetencje niezbędne  do podnoszenia jakości kształcenia w szkołach. 

Powyższe środki zostały podzielone przez organ prowadzący  pomiędzy szkoły/przedszkola, zgodnie z opracowanym planem  dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli (Zarządzenie nr 76/B/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 6.03.2014r.).

Przy opracowywaniu planu wykorzystano wnioski złożone przez dyrektorów poszczególnych placówek, w których zostały uwzględnione potrzeby zgłaszane przez nauczycieli w zakresie uzupełnienia i podnoszenia kwalifikacji, zadania związane z realizacją polityki oświatowej państwa oraz program rozwoju szkoły.

W 2014 roku nauczyciele z placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock składali wnioski, o dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia, na następujące formy:

-  studia podyplomowe,

- kursy kwalifikacyjne dające  kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu, prowadzenia  terapii pedagogicznej oraz zajęć specjalistycznych.  

Z tej możliwości dofinansowania skorzystało 5 nauczycieli, którzy uzyskali dodatkowe kwalifikacje: nauczycielka   wychowania przedszkolnego w zakresie oligofrenopedagogiki, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i wychowawczyni w świetlicy szkolnej – w zakresie terapii pedagogicznej, nauczycielka szkoły podstawowej – do nauczania muzyki, nauczycielka gimnazjum odbywa studia podyplomowe z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.  

Ponadto ze środków wydzielonych w budżecie organu prowadzącego na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli finansowano szkolenia rad pedagogicznych, opłaty za   kursy doskonalące, warsztaty, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli skierowanych przez dyrektorów poszczególnych placówek.

 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

 

 

Nauka jazdy na łyżwach w Szkole Podstawowej w Serocku

Sporty zimowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem i popularnością. Wzbogacają formy i rodzaje aktywności fizycznej.

Szkoła Podstawowa w Serocku przygotowała program nauki jazdy na łyżwach dla klas II i I, który otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Uczniowie w pierwszym etapie przygotowawczym będą nabywać umiejętności potrzebne do jazdy na łyżwach poprzez jazdę na rolkach, grę w unihokeja, podniesienie ogólnej sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej.  Uczniowie posiądą także wiedzę na temat bezpiecznego zachowania podczas wykonywania różnych ćwiczeń ruchowych i poznają zasady bezpiecznego pobytu na lodowisku.

Do prowadzenia zajęć zostanie zakupionych 30 par rolek.

W drugiej części programu uczniowie będą wyjeżdżać na lodowisko, gdzie będą nabywać lub doskonalić jazdę na łyżwach; na lodowisku w Pomiechówku lub na „Torwarze” w Warszawie, w zależności od warunków pogodowych.

Dzieci, które nie posiadają łyżew, będą miały wypożyczone i opłacone z programu.

Program będzie realizowany do 31.12.2014r. także w okresie świątecznej przerwy zimowej, podczas której planowane są wyjazdy na lodowisko.

Wielkość dofinansowania programu wynosi 8.475,00 zł., co stanowi 50% kosztów jego realizacji, drugie 50% to udział finansowy Miasta i Gminy Serock.

 

 

ZOSiP Serock 

Dzień Edukacji Narodowej w gminie Serock

Dzień Edukacji Narodowej obchodzimy co roku w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty w Polsce. Została powołana z inicjatywy Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu z dnia 14 października 1773r.

W Dzień Edukacji Narodowej odbywały się okolicznościowe akademie i spotkania w szkołach i przedszkolach. Ten uroczysty dzień był okazją do złożenia ślubowania przez pierwszoklasistów, a także zaprezentowania bogatego dorobku artystycznego i sportowego. W spotkaniach uczestniczyli także emerytowani nauczyciele i pracownicy Szkół oraz zaproszeni goście.

Wszędzie dziękowano nauczycielom oraz pracownikom oświaty za ich pełną pasji pracę i życzono dużo sukcesów oraz zadowolenia z pracy zawodowej i życia osobistego.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej  41 nauczycieli uhonorowano nagrodami.

Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Serock otrzymały:

 1. Barbara Tomczak – dyrektor Samorządowego Przedszkola w Serocku
 2. Agnieszka Kamińska – wicedyrektor Zespołu Szkół w Zegrzu
 3. Małgorzata Kozera – nauczyciel Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku
 4. Katarzyna Książyk – nauczyciel Samorządowego Przedszkola w Zegrzu
 5. Agnieszka Lipska – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie
 6. Anna Maciejak – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej
 7. Maria Szczublińska – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej
 8. Ewa Żmijewska – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku.

 

Nagrody dyrektorów szkół otrzymali:

Szkoła Podstawowa w Serocku                                                                                                                                                                  Gimnazjum w Serocku

 1. Dytyniak Teresa                                              1. Brach Alina
 2. Humięcka Katarzyna                                       2. Firmanty Ilona
 3. Leleń Krystyna                                                3. Galuhn Elżbieta
 4. Marjańska Agnieszka
 5. Mosak Kamila
 6. Murza – Rzewnicka Agnieszka
 7. Sokolnicka Marianna

 

Przedszkole w Zegrzu                                  Przedszkole w Serocku

 1. Blak Marzena                                             1. Adamowska Renata
 2. Walaszek Elżbieta                                     2. Agacińska Beata                                                                                                     3. Trzopek Hanna

Zespół Szkół w Zegrzu

 1. Królak Agnieszka            
 2. Małecka Elżbieta                              Szkoła Podstawowa w Jadwisinie
 3. Mariańska – Krzebiot Iwona                       1. Dutkiewicz Agata
 4. Misiura Monika                                            2. Oleszczuk Anna
 5. Paliszewska Małgorzata                             3. Wrońska Anna
 6. Szlęzak Bożena                                          4. Zdunek - Sokołowska Anna

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

 1. Andrzejewska Jolanta
 2. Augustyniak Agata
 3. Bawor Małgorzata
 4. Mikulska – Pietrzak Aneta
 5. Oleszko Anna
 6. Perczyńska Dorota
 7. Szaga Agnieszka
 8. Świątecka Katarzyna

Serdecznie dziękujemy pedagogom za trud włożony w wychowanie i nauczanie młodych mieszkańców gminy Serock.

ZOSiP

Spotkania integracyjne klasy II B Szkoły Podstawowej w Jadwisinie

Rozpoczęcie roku szkolnego już za nami, ale wykorzystując ostatnie ciepłe dni września rodzice uczniów klasy IIB ze szkoły podstawowej w Jadwisinie wraz z wychowawczynią, panią Anną Błaszczyk, postanowili spotkać się w plenerze.

W sobotę 13. września udaliśmy się na spacer wąwozem Szaniawskiego. Wyruszyliśmy o godzinie 9.30 ze szkolnego parkingu w kierunku rezerwatu Wąwóz Szaniawskiego, po drodze podziwiając pomniki przyrody, rzeźbę św. Stanisława Kostki z dzieciątkiem (rzeźba pochodzi najprawdopodobniej z 1846-49 roku) oraz przepiękną okolicę. Następnym punktem wycieczki  były ruiny dworku Szaniawskiego, przy których pani Ania przepięknie opowiadała o Patronie szkoły - Jerzym Szaniawskim. Następnie wyruszyliśmy dalej w kierunku Serocka ścieżką dydaktyczną, która biegnie wzdłuż Zalewu Zegrzyńskiego. Na trasie ścieżki znajdują się tablice dydaktyczne, zawierające informacje  o florze i faunie.  Po krótkiej przerwie na odpoczynek i śniadanie ruszyliśmy w dalszą drogę. Około 13.30 dotarliśmy na rynek w Serocku. W nagrodę za udział w wycieczce pani Ania przygotowała dla dzieci nagrody-niespodzianki. Na koniec nie mogło się obyć bez wizyty w pobliskiej cukierni, by zwieńczyć mile spędzony czas wyczekiwanymi zarówno przez dzieci, jak i dorosłych wielkimi porcjami  przepysznych lodów.

Z kolei w ostatnią niedzielę 21. września zebraliśmy się na terenie  Ośrodka Wypoczynku Letniego usytuowanego tuż obok szkoły. Sympatycznie było usiąść przy ognisku i patrzeć, jak dzieci z wypiekami na twarzy pieką kiełbaski. W tle słychać było rozmowy dorosłych i śmiech dzieci. Atmosfera niedzielnego pikniku przeistoczyła się w prawdziwie sportowe szaleństwo, gdy rozegraliśmy mecz piłki nożnej: dzieci kontra rodzice. Emocji nie zabrakło, zwłaszcza gdy najmniejszy na boisku zawodnik dzielnie obronił atak na bramkę. Spotkanie zakończyło się sprawiedliwym remisem. Zmęczone dzieci z zadowoleniem schodziły z boiska. Na uznanie zasługuje także postawa kilku mam, które odważnie stanęły w szranki do rywalizacji na boisku oraz tatusiów, którzy wspierali swoje dzieci. Kto wie, może wyrośnie z nich duma naszej narodowej reprezentacji?

To na pewno nie było nasze ostatnie spotkanie klasowe!

 

tekst: Małgorzata Kalmus

Aneta Płońska

Aleksandra Zawisza-Ostrowska

zdjęcia: Małgorzata i Piotr Kalmus

 

Nagrody Burmistrza przyznane

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Miasta i Gminy Serock przyznał nagrody nauczycielom z gminnych placówek oświatowych, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz zaangażowanie w działania na rzecz środowiska szkolnego i społeczności lokalnej;

nagrody otrzymali:

 1. Barbara Tomczak – dyrektor Samorządowego Przedszkola w Serocku
 2.  Katarzyna Książyk – nauczyciel Samorządowego Przedszkola w Zegrzu
 3. Agnieszka Lipska – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie
 4. Ewa Żmijewska – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku
 5. Maria Szczublińska – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej
 6. Anna Maciejak – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej
 7. Agnieszka Kamińska – wicedyrektor Zespołu Szkół w Zegrzu
 8. Małgorzata Kozera – nauczyciel Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku.

 

Gratulujemy nagrodzonym, życzymy dalszych sukcesów i zadowolenia z wykonywanej pracy.         

 

ZOSiP

Liczba uczniów w poszczególnych przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez miasto i gminę Serock rok szkolny 2014/2015

 

 

Lp.

Nazwa placówki

 

Liczba uczniów w placówce

Liczba oddziałów

ogółem

z  podziałem 

1.

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika  w Serocku

 

481

Oddział przedszkolny – 68

Szkoła podstawowa – 413

3

17

2.

Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku

 

211

211

8

3.

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie

 

240

Oddział przedszkolny – 43

Szkoła podstawowa – 197

2

10

4.

Zespół Szkół w Zegrzu

 

269

 

Oddział przedszkolny – 20

Szkoła podstawowa – 146

Gimnazjum – 103

 

1

7

5

5.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

 

487

 

Przedszkole – 79

Szkoła podstawowa – 263

Gimnazjum – 145

 

3

12

6

6.

Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku

 

167

167

7

7.

Samorządowe Przedszkole           w Zegrzu

 

100

100

4

 

 

 

Przedszkola                –   346

Oddziały przedszkolne - 131

Szkoły podstawowe     - 1019

Gimnazja                        - 459

14

6

46

19

8.

Ogółem

 

1955

1955

85

 

W stosunku do ubiegłego roku szkolnego:

- wzrosła liczba dzieci przedszkolnych w placówkach prowadzonych przez gminę Serock            o 11 wychowanków,

- wzrosła liczba uczniów szkół podstawowych o 71 uczniów, jest to efekt pół rocznika sześciolatków w obowiązku szkolnym,

- zmniejszyła się liczba gimnazjalistów o 16 uczniów.

Harmonogram jazdy autobusu szkolnego dowożącego uczniów do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, ul. Jagiellońska 69 i II LO w Legionowie ul. Królowej Jadwigi 11, w roku szkolnym 2014/2015

 

Dowóz w dniu 1 września 2014r.

 

Lp.

Miejscowość / przystanek

Godzina odjazdu

1

Gąsiorowo

730

2

Łacha

735

3

Wierzbica

740

4

Serock

745

5

Jadwisin

750

6

Borowa Góra

755

7

Jachranka

805

8

Izbica

810

9

Bolesławowo

815

10

Dębe

820

11

Ludwinowo Dębskie

830

12

Legionowo

850

 

Dowóz od 2 września 2014r.

 

1

Gąsiorowo

630

2

Łacha

635

3

Wierzbica

640

4

Serock

645

5

Jadwisin

650

6

Borowa Góra

655

7

Jachranka

705

8

Izbica

710

9

Bolesławowo

715

10

Dębe

720

11

Ludwinowo Dębskie

730

12

Legionowo

750

 

 

ZOSiP Serock

 

 

Efekty projektu edukacyjnego pt. Szkoła na 6

Od września 2013r. do czerwca 2014r. gmina Miasto i Gmina Serock realizowała projekt pt. Szkoła na 6 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL.

Unijne dofinansowanie w kwocie 143.512,88 zł zostało przeznaczone na przeprowadzenie zajęć wspierających rozwój uczniów w jednym z najważniejszych etapów nauki w klasach I-III szkół podstawowych oraz na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego.

W ramach realizowanego projektu uczniowie uczęszczali na zajęcia logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej, zajęcia dla dzieci, które mają trudności w opanowaniu nauki czytania i pisania, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, oraz zajęcia rozwijające dla dzieci uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo.

Projekt skierowany był do 369 uczniów. Zajęcia odbywały się w 63 małych grupach, które liczyły  od 3 do 8 uczniów, aby uzyskać jak najwyższe rezultaty prowadzonych działań.

Największą grupę stanowili uczniowie zakwalifikowani do zajęć z gimnastyki korekcyjnej – 120, następnie do zajęć dla dzieci z trudnościami w opanowaniu umiejętności czytania i pisania - 85 uczniów, do zajęć logopedycznych -84, do zajęć rozwijających zdolności matematyczno – przyrodnicze – 48, oraz do zajęć dla dzieci z trudnościami w opanowaniu umiejętności matematycznych – 32 uczniów.

W ramach projektu pt. Szkoła na 6 w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku zrealizowano łącznie 690 godzin zajęć, w Szkole Podstawowej im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie 390 godzin, w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu 300 godzin, natomiast w Szkole Podstawowej im. W. Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej 510 godzin.  

Ze względu na rodzaj zajęć realizacja projektu przedstawia się następująco: zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu – 510 godzin, zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi – 120 godzin, zajęcia logopedyczne – 630 godzin, gimnastyka korekcyjna – 450 godzin, zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno – przyrodnicze – 180 godzin.  Łącznie 1890 godzin zajęć.

Zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny do prowadzenia zajęć m.in. różnorodne gry dydaktyczne, układanki logiczne, zeszyty ćwiczeń, laboratoria badawcze, modele układu słonecznego, puzzle, klocki magnetyczne, liczmany, wagi, do gimnastyki korekcyjnej: pomosty – kołyski drewniane, plansze na kółkach – pełzaki, piłki gimnastyczne i maty rehabilitacyjne.

Zakupiono sprzęt komputerowy:  7  komputerów laptopów,  specjalistyczne  oprogramowanie do diagnozy i terapii logopedycznej „eduSensus Logopedia” oraz wspomaganie terapią – „Mówiące obrazki”, gry i zabawy komputerowe: programy do nauki przyrody „EduROM Przyroda”, do nauczania matematyki „Matematyka eduROM”, oraz interaktywne gry EduROM „Czytam i piszę”.

 Realizacja unijnego projektu wspomogła indywidualny rozwój najmłodszych uczniów i przyniosła oczekiwane efekty . Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach.

U większości uczestników zaobserwowano poprawę efektów kształcenia oraz złagodzenie barier w dostępie do edukacji. Wszystkie dzieci uczestniczące w projekcie zostały objęte wsparciem psychologiczno – pedagogicznym.   

ZOSiP Serock 

MIĘDZYNARODOWY SUKCES UCZENNIC ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JADWISINIE

O tym, że warto realizować międzynarodowe projekty i współpracować z instytucjami z innych krajów nie trzeba nikogo przekonywać. Nie często jednak możemy w tak naoczny sposób to odczuć. W maju bieżącego roku Szkoła Podstawowa w Jadwisinie przystąpiła do partnerskiego projektu pod patronatem Rumuńskiego Ministerstwa Edukacji. Ideą projektu była współorganizacja  międzynarodowego  konkursu  dla uczniów  w  wieku 5-18 lat pod hasłem „ Pollution is not a game”. Jesteśmy żywo zainteresowani problemem zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby. Dzięki temu projektowi mogliśmy wyrazić swoje opinie w twórczy i różnorodny sposób. Pod okiem nauczycieli Pani Anny Sokołowskiej, Pani Agaty Dutkiewicz, Pani Ireny Zalewskiej oraz koordynatora projektu Pani Beaty Sobiech uczniowie wykonali prace plastyczne o tym, jak piękna byłaby nasza planeta bez zanieczyszczeń, napisali eseje, wykonali użyteczne rzeczy z materiałów podlegających recyklingowi. Wysiłek zaowocował wspaniałymi efektami. Trzy uczennice zostały nagrodzone dyplomami: Karolina Wróbel za I miejsce w konkursie plastycznym, Julia Orzeszyna za III miejsce w konkursie plastycznym i Paula Wiśniewska, której esej o zanieczyszczeniu napisany w języku angielskim został wyróżniony.

Serdecznie gratulujemy!

 

Opracowanie:  Beata Sobiech

Podręczniki dla uczniów kl. I Szkoły Podstawowej

 

Od 1 września 2014 roku, uczniowie pierwszej klasy szkoły podstawowej, otrzymają darmowy podręcznik „ Nasz Elementarz” składający się z czterech części: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, przygotowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podręcznik zapewnia szkołom MEN a szkoła wypożyczy je uczniom. Ponadto szkoły otrzymają dotację w wysokości do 50 zł. na ucznia na zakup materiałów ćwiczeniowych do kształcenia zintegrowanego oraz dotację w wysokości 25 zł. na ucznia na zakup podręcznika do języka obcego lub materiałów edukacyjnych do nauki języka obcego nowożytnego. Zakupu podręczników do języka nowożytnego i materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dokonuje szkoła. Podręczniki są na 3 lata i są własnością szkoły, która wypożycza podręczniki uczniom.

Dyrektor szkoły nie będzie mógł wymagać od rodziców opłat/dopłat za podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Uczniowie będą mieli prawo do bezpłatnego dostępu do tych materiałów.

Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych nie obejmuje podręczników do nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych, takich jak: religia/etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz podręczników do zajęć dodatkowych  (np. drugi język obcy w szkole podstawowej). Rodzice, tak jak do tej pory, pokrywają koszty tych materiałów.

Trwałość podręcznika wynosi 3 lata. Jeśli liczba uczniów w danym roku jest większa niż w poprzednim, założono konieczność dodruku podręczników. Jeżeli w danym roku liczba uczniów jest mniejsza niż liczba podręczników, którymi dysponuje szkoła, nadmiar podręczników jest przechowywany w bibliotece szkolnej, tak aby w kolejnych latach mogły z nich skorzystać kolejni uczniowie.

Sukcesywnie, począwszy od roku szkolnego 2014/2015 realizowane będą zadania- zapewnienia uczniom szkoły podstawowego bezpłatnego dostępu do podręcznika, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego uczniom szkół podstawowych

Rok szkolny 2014/2015

Klasa I Bezpłatny podręcznik zapewniony przez MEN; Dotacja na podręcznik lub materiał edukacyjny do j. obcego nowożytnego; Dotacja na materiały ćwiczeniowe.

 

Klasa II,III Możliwość dofinansowania kosztów zakupu podręczników w ramach rządowego programu „ Wyprawka szkolna”.

 

Klasa IV,V- Bez zmian

 

Klasa VI Możliwość dofinansowania kosztów zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Rok szkolny 2015/2016

Klasa I Bezpłatny podręcznik otrzymany ze szkoły; Dotacja na podręcznik lub materiał edukacyjny do j. obcego nowożytnego; Dotacja na materiały ćwiczeniowe.

 

Klasa II Bezpłatny podręcznik zapewniony przez MEN; Dotacja na podręcznik lub materiał edukacyjny do j. obcego nowożytnego; Dotacja na materiały ćwiczeniowe.

 

Klasa III Możliwość dofinansowania kosztów zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

 

Klasa IV Dotacja na podręczniki lub materiały edukacyjne; Dotacja na materiały ćwiczeniowe.

 

Klasa V  Bez zmian

 

Klasa VI Bez zmian

Rok szkolny 2016/2017

Klasa I,II Bezpłatny podręcznik otrzymany ze szkoły; Dotacja na materiały ćwiczeniowe.

 

Klasa III Bezpłatny podręcznik zapewniony przez MEN; Dotacja na podręcznik lub materiał edukacyjny do j. obcego nowożytnego; Dotacja na materiały ćwiczeniowe.

 

Klasa IV Podręczniki lub materiały edukacyjne otrzymane ze szkoły; Dotacja na materiały ćwiczeniowe.

 

Klasa V  Dotacja na podręczniki lub materiały edukacyjne; Dotacja na materiały ćwiczeniowe.

 

Klasa VI Bez zmian

Rok szkolny 2017/2018

Klasa I Bezpłatny podręcznik zapewniony przez MEN; Dotacja na podręcznik lub materiał edukacyjny do j. obcego nowożytnego; Dotacja na materiały ćwiczeniowe.

 

Klasa II, III Bezpłatny podręcznik otrzymany ze szkoły; Dotacja na materiały ćwiczeniowe.

 

Klasa IV,V  Podręczniki lub materiały edukacyjne otrzymane ze szkoły; Dotacja na materiały ćwiczeniowe.

 

Klasa VI Bez zmian

 

 

Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego uczniom gimnazjów.

Rok szkolny 2014/2015

Klasa I    Bez zmian

 

Klasa II   Bez zmian

 

Klasa III  Bez zmian

Rok szkolny 2015/2016

Klasa I Dotacja na podręczniki/materiały edukacyjne; Dotacja na materiały ćwiczeniowe.

 

Klasa II  Bez zmian

 

Klasa III  Bez zmian

Rok szkolny 2016/2017

Klasa I  Podręczniki/ materiały edukacyjne otrzymane ze szkoły; Dotacja na materiały ćwiczeniowe.

 

Klasa II Dotacja na podręczniki/ materiały ćwiczeniowe; Dotacja na materiały ćwiczeniowe.

 

Klasa III Bez zmian

Rok szkolny 2017/2018

Klasa I,II Podręczniki/materiały edukacyjne otrzymane ze szkoły; Dotacja na materiały ćwiczeniowe

 

Klasa III Dotacja na podręczniki/materiały ćwiczeniowe; Dotacja na materiały ćwiczeniowe.

 

ZOSiP Serock

Wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – rekrutacja uzupełniająca w sierpniu

Wnioski można składać od 11 do 14 sierpnia 2014 roku do placówek, które dysponują wolnymi miejscami.

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez miasto i gminę Serock, następujące placówki dysponują jeszcze wolnymi miejscami:

 1. Samorządowe Przedszkole w Zegrzu – 7 miejscami (dzieci 3 i 4 letnie),
 2. Oddział przedszkolny zorganizowany w Szkole Podstawowej w Zegrzu – 8 miejscami (dzieci 5 i 6 letnie),
 3. Oddziały przedszkolne zorganizowane w Szkole Podstawowej w Serocku – 6 miejscami (dzieci 5 i 6 letnie).

Działając zgodnie z art. 20 zd. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r., o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) w przypadku, gdy publiczne przedszkole, publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, publiczna szkoła lub publiczna placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie uzupełniające.

W związku z powyższym od 11 do 14 sierpnia 2014 r., odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do placówek dysponujących wolnymi miejscami. W tych dniach będzie można składać wnioski, wraz z załącznikami, o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

W załączeniu:

Wzór wniosków i kryteria rekrutacyjne na rok szkolny 2014/2015 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

w Serocku

                        

Kształcenie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w przedszkolach i szkołach

Uczeń niepełnosprawny w rozumieniu przepisów oświatowych to uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Orzeczenie wydawane jest przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej  na wniosek rodziców dzieci niesłyszących,  słabo słyszących, niewidomych,  słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Realizacja edukacji uczniów z niepełnosprawnością

Uczniowi niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, określa się m.in. diagnozę i zalecenia dotyczące warunków kształcenia oraz form i metod pracy.   W związku z tym każdemu uczniowi posiadającemu takie orzeczenie, w szkole   niezależnie od typu i rodzaju, należy opracować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET). Program powinien uwzględniać zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz winien być dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia i jego możliwości psychofizycznych.  Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

Zajęcia rewalidacyjne

W opracowywanym dla ucznia niepełnosprawnego programie edukacyjno-terapeutycznym -  IPET określa się między innymi zintegrowane działania o charakterze rewalidacyjnym. Zajęcia rewalidacyjne organizuje się z uwagi na określoną niepełnosprawność w celu rozwijania, wzmacniania i usprawniania uszkodzonych funkcji psychicznych i fizycznych. Mogą to być zajęcia korygujące wady postawy, korygujące wady wymowy, zaburzenia orientacji przestrzennej i poruszania się, naukę języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji i inne.

Tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych

Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w każdym roku szkolnym w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym realizuje się w wymiarze po 2 godziny tygodniowo na ucznia.  Godzina zajęć trwa 60 minut.  

 

Miejsce kształcenia uczniów z niepełnosprawnością:

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych organizuje się na każdym etapie edukacyjnym. Rodzaj placówki, w której powinien odbywać kształcenie uczeń wskazuje, w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

Przy wyborze placówki dla dziecka należy wziąć pod uwagę specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia i możliwość ich wykonania przez daną szkołę/przedszkole.

 1. Wychowanie przedszkolne może być organizowane  w formie kształcenia specjalnego w: przedszkolu ogólnodostępnym, przedszkolu integracyjnym, przedszkolu specjalnym, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.
 2. Kształcenie specjalne uczniów niepełnosprawnych może być organizowane w formie nauki w: szkole ogólnodostępnej, szkole lub oddziale integracyjnym, szkole lub oddziale specjalnym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Okres kształcenia

Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:

 1. 18 rok życia – w przypadku szkoły podstawowej,
 2. 21 rok życia – w przypadku gimnazjum,
 3. 24 rok życia w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej.

 Edukacja włączająca

Do szkół i przedszkoli ogólnodostępnych  prowadzonych przez miasto i gminę Serock uczęszczają dzieci niepełnosprawne. Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci/uczniów  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uruchomiono w Samorządowym Przedszkolu w Serocku oddział integracyjny, a szkołą wyspecjalizowaną do tego typu pracy będzie Zespół Szkół w Zegrzu - od 1 marca 2014 roku zatrudniono tu nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej. We wszystkich szkołach prowadzonych przez miasto i gminę Serock zatrudnieni są pedagodzy. Organ prowadzący, na wniosek rodziców dzieci niepełnosprawnych, stara się zapewnić odpowiednie formy kształcenia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

w Serocku

 

Piknik Rodzinny 2014 w Samorządowym Przedszkolu im. Krasnala Hałabały w Serocku

W dniu 29.05.2014r. kolejny już raz  w Samorządowym Przedszkolu im. Krasnala Hałabały w Serocku odbył się  Piknik Rodzinny z okazji połączonych świąt: Święta Matki, Dnia Dziecka oraz Święta Taty. Piknik składał się z dwóch części.

Część pierwszą  rozpoczęły występy przedszkolaków w poszczególnych grupach. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki i popisywały się w różnych tańcach. Rodzice otrzymali od dzieci własnoręcznie zrobione upominki. Był też tort i specjalne ciastka z Krasnalem Hałabałą.

Część drugą w ogrodzie przedszkolnym rozpoczęła Pani Dyrektor życzeniami dla rodziców i dzieci. Zabawę zapoczątkował wspólny  irlandzki taniec integracyjny. Dalsza zabawa obfitowała w różne atrakcje dla dzieci i rodziców przygotowane przez animatorów Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów  „Klanza”. Wiele  radości sprawił sprzęt zabawowy rozwijający zmysły oraz duże gry i zabawki animacyjne. Wspaniała zabawa, uśmiechnięte twarze dzieci oraz rodziców to obrazki, które zachowają się w pamięci z tegorocznego pikniku …  Do zobaczenia za rok!

Sukces uczniów z Zespołu Szkół w Zegrzu w Powiatowym Konkursie Matematycznym

Jakub Gawlik uczeń Gimnazjum w Zegrzu został Laureatem Powiatowego Konkursu Matematycznego organizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo. Rozwiązał wszystkie finałowe zadania bezbłędnie zdobywając maksymalną ilość punktów.

Swój sukces w tym konkursie osiągnęli również uczniowie Szkoły Podstawowej w Zegrzu. Radosław Gronczewski z klasy VI i Maksymilian Majko z klasy V zdobyli tytuł Finalisty.

Zdolni matematycy byli zaproszeni na uroczystość rozdania nagród, która miała miejsce 23 maja w Legionowie. Z powodu wyjazdu na Zieloną Szkołę nie mogli niestety odebrać nagród osobiście.

Pan Prezydent wręczył nagrody i dyplomy oraz złożył gratulacje dla chłopców na  ręce Pani Agnieszki Kamińskiej – nauczyciela matematyki.

Uczennice Gimnazjum w Zegrzu najlepsze w powiecie

7 maja 2014 roku w Wieliszewie odbyły się zawody Powiatowe w Tenisie Stołowym. Gimnazjum w Zegrzu reprezentowały: Izabela Gajos uczennica kl. 3b oraz Patrycja Gardias – kl.1b. Dziewczęta rywalizowały z zespołami gimnazjów ze: Stanisławowa, Legionowa nr 1, Legionowa nr 4, Jabłonny i  Wieliszewa. Swoim zaangażowaniem i umiejętnościami wywalczyły I miejsce w powiecie.

Z niecierpliwością czekamy na rozgrywki międzypowiatowe. Dziewczyny, gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych zawodach. Panu Antoniemu Wieczorkowi dziękujemy za wsparcie i cenne uwagi.

                                                                                                         

Monika Misiura

Radosław Gronczewski ze Szkoły Podstawowej w Zegrzu– najlepszy matematyk w gminie

Radek Gronczewski, uczeń klasy VI  Szkoły Podstawowej w Zegrzu zajął I miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym „SKM-ka”. Konkurs jest organizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej i jest skierowany do uczniów klas szóstych z gminy Serock.

Szczegółowe wyniki konkursu:

http://www.zsp-wola-kielpinska.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=574:konkurs-matematyczny&catid=41:konkursy&Itemid=30

Radek stale pogłębia swoja wiedzę z dziedziny matematyki. Rozwija logiczne myślenie, spostrzegawczość i umiejętność efektywnego wykorzystania wiedzy i talentu. Ciężka praca ucznia i nauczycieli przynosi efekty w postaci licznych sukcesów w konkursach matematycznych. 

Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

"Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" został przygotowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Program ten skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa mazowieckiego, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

 

Więcej szczegółów dotyczących programu na stronie internetowej www.mazovia.pl odnośnik: Mazowsze- stypendia dla uczniów oraz na stronie internetowej www.stypendia.oeiizk.waw.pl.   

 

Oświata Serock i środki z Unii Europejskiej

Programy współfinansowane ze środków Unii realizowane przez oświatę:

„Każdy może zostać Omnibusem” – udział 1.100 uczniów w projekcie w ciągu 3 lat szkolnych 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012.

W blokach zajęciowych:

- języki obce (angielski, niemiecki) - 60% zajęć

- informatyczne, rozwijające przedsiębiorczość i treści matematyczno – przyrodnicze – 40%

Doposażenie szkół w pierwsze tablice interaktywne, aparaty cyfrowe, mikroskopy i wiele innego sprzętu oraz pomocy dydaktycznych.

Udział uczniów w letnich wyjazdowych zajęciach Omnibusa.

 

„Przedszkole na 5” – dofinansowanie przez 3 lata szkolne 2010/2011, 2011/2012, 2012/ 2013 funkcjonowania Samorządowego Przedszkola w Zegrzu przejętego w czerwcu 2010r. od Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

Za dofinansowanie w kwocie 1.600.000,00zł sfinansowano: część dydaktyczną pracy przedszkola z pomocą psychologiczno – pedagogiczną, wymieniono meble i sprzęt przedszkolny, zakupiono pomoce dydaktyczne, urządzono plac zabaw.

 

„Szkoła na 6” – realizowany w bieżącym roku szkolnym skierowany jest do 369 uczniów z klas I-III szkół podstawowych, którzy korzystają z zajęć wspomagających ich rozwój (logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki, zajęć rozwijających w kierunku matematyczno – przyrodniczym).

Szkoły otrzymały komputery – laptopy z oprogramowaniem specjalistycznym do terapii logopedycznej, sprzęt do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej oraz wiele pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi.    

 

 Alicja Melion

 Dyrektor ZOSiP

Sukcesy naszych uczniów w konkursie „Bezpieczna droga do szkoły”

W dniu 25 kwietnia 2014 roku w Legionowie odbył się II etap - finał powiatowy konkursu „Bezpieczna droga do szkoły” -  zorganizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W konkursie brali udział uczniowie szkół podstawowych oraz klas I i II gimnazjów z Powiatu Legionowskiego.

Naszą gminę reprezentowało 10  uczniów ze szkół podstawowych i 10 uczniów z  gimnazjów, którzy byli wyłonieni w eliminacjach gminnych. 

W  finale powiatowym - w pierwszej części uczniowie pisali test, obejmujący wiedzę z zakresu zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, który wyłonił najlepszych uczniów do II etapu.  

W drugim etapie uczniowie musieli wykazać się umiejętnościami zastosowania posiadanej wiedzy w praktyce. Konkurencja była bardzo silna, ale nasi uczniowie odnieśli sukcesy:

 1. Klaudia Szymańska zdobyła III miejsce – uczennica klasy  II B Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej - do konkursu przygotowywała Pani Ewa Jażdżyk,
 2. Aleksandra Ludwikowska zdobyła też III miejsce – uczennica klasy  V A ze  Szkoły Podstawowej w Jadwisinie - do konkursu przygotowywała Pani Agata Dutkiewicz.

Uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wszystkim nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do konkursu bardzo dziękujemy.

 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

 w Serocku

 

Warsztaty ekologiczne w Zespole Szkół w Zegrzu

W minionym tygodniu szkoła w Zegrzu przechodziła wiosenną metamorfozę. W kilka godzin ogródek szkolny i jedna z sal lekcyjnych zmieniły się nie do poznania. Stało się to za sprawą firmy Cemex Polska, która we współpracy z Fundacją Aeris Futuro koordynowała akcją.

Tego dnia odwiedziło nas 70 wolontariuszy, którzy z pomocą naszych uczniów w pięć godzin zaaranżowali i wykonali ogródek kwiatowy oraz spiralę ziołową. Ponadto pomalowali salę geograficzną i zamontowali 27 perlatorów na kranach. Przeprowadzili również dla naszych uczniów kreatywne warsztaty z wykorzystaniem masy solnej, betonu i torebek foliowych przerabianych na przedmioty użytkowe. Jedna z grup nauczyła się sadzić rośliny w bardzo nietypowy sposób tworząc piękne kompozycje. Powstały również dwa domki dla owadów wykonane własnoręcznie przez chłopców z klasy VI przy niewielkiej pomocy jednego z wolontariuszy.

Przed przystąpieniem do pracy uczniowie zostali zaproszeni na śniadanie ekologiczne przygotowane przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Dosinie. Stół był pełen kolorowych kanapek wykonanych z własnoręcznie wypiekanego tradycyjnego chleba i pysznych jabłek z ekologicznej uprawy.

Efekty tej akcji widać gołym okiem. Ogródek wygląda pięknie a sala lekcyjna jest odświeżona. Uczniowie przekonali się że razem możemy zdziałać wiele.

Ogromne podziękowania składamy wszystkim wolontariuszom, firmie Cemex Polska i Fundacji Aeris Futuro z Krakowa oraz paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Dosinie.

Nic nie jest za trudne – artykuł w gazecie

Kuba Gawlik, uczeń klasy pierwszej Gimnazjum w Zegrzu, nasz matematyczny talent, cały czas odnosi sukcesy. Lista tytułów, które do tej pory zdobył, stale się wydłuża. Wszystkie jego sukcesy zawsze z dumą prezentujemy na stronie internetowej szkoły i UMiG Serock. Tym razem zdolnościami matematycznymi Kuby zainteresowała się pani redaktor z gazety „Mazowieckie To i Owo”.

Pani redaktor odwiedziła naszą szkołę z dyktafonem i aparatem fotograficznym, aby osobiście poznać Kubę i z nim porozmawiać. Efektem tego niecodziennego spotkania jest artykuł zamieszczony w nr 13/2014 wspomnianej gazety. Zapraszamy do zapoznania się z tym artykułem.

BLIŻEJ EUROPY Z PROGRAMEM eTWINNING W ZEGRZU

Uczniowie naszego Gimnazjum podjęli się niełatwego zadania przystępując do realizacji dwóch projektów językowych w ramach programu eTwinning.

Czym jest eTwinnng? Program eTwinning to Europejska współpraca szkół realizowana przy pomocy mediów elektronicznych. Program oferuje wsparcie i narzędzia, dzięki którym uczniowie i nauczyciele mogą realizować projekty edukacyjne z różnych dziedzin z inną szkołą europejską.

Pierwszy projekt „Easter Traditions”- Tradycje Wielkanocne, realizujemy w języku angielskim ze szkołą partnerską ze Słowacji. Drugi projekt „Meine Schule” – Moja szkoła, prowadzony jest w języku niemieckim, a partnerami jest kilka szkół m.in.: szkoła niemiecka, włoska, grecka, francuska.

Realizując projekty, uczniowie nie tylko mogą wykazać się kreatywnością i innowacyjnością, ale również rozwijają umiejętności pracy zespołowej i rozwiązywania problemów.

Na specjalnie do tego stworzonej platformie internetowej TwinSpace, wymieniają się ze szkołami partnerskimi  informacjami, wypracowanymi przez siebie materiałami, komunikują się za pomocą poczty elektronicznej, wideokonferencji, czatu, aparatu cyfrowego czy innych narzędzi.

Wykonując wszystkie niezbędne zadania w języku obcym, w naturalnych warunkach rozwijają swoje kompetencje językowe. Praca w projekcie zachęca także do poznawania i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Obecnie jesteśmy na etapie pracy z programem Prezi – programu alternatywnego do programu tworzenia prezentacji Power Point.

Niewątpliwym plusem jest to, że program stwarza uczniom możliwości poznania rówieśników, krajów z jakich pochodzą ich kultury i obyczajów rozwijając postawę otwartości i tolerancji. Być może nowo nawiązane znajomości zaowocują w przyszłości wymianą międzynarodową. Trzymamy kciuki!

                                                                                  Bożena Szlęzak-

                                                                               nauczyciel języka angielskiego

„Radosna szkoła” w Woli Kiełpińskiej

Miasto i Gmina Serock po raz kolejny otrzyma wsparcie finansowe w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”. Środki na utworzenie placu zabaw otrzyma Szkoła Podstawowa im. Witolda Zglenickiego, wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej.

Planowany koszt utworzenia placu zabaw wynosi 200.000,00 zł. z czego dotacja stanowi 100.000,00zł.,  50% wydatków pokryje gmina.

Szkoła planuje utworzyć plac zabaw dla dzieci najmłodszych. Będzie to miejsce, które zaspokoi naturalną potrzebę ruchu i zabawy u dzieci. Urozmaici pobyt w szkole i będzie stanowiło łagodne wprowadzenie w naukę szkolną poprzez ruch na świeżym powietrzu.   

Wydatki na utworzenie placu zabaw obejmą: projekt zagospodarowania terenu, instalację sprzętu rekreacyjnego m.in. zestawu wieżowego, ścianki wspinaczkowej, huśtawki, mostu łańcuchowego, równoważni i kładki, położenie bezpiecznej nawierzchni amortyzującej upadek, wykonanie trawnika, oraz tablicy informacyjnej.

Planowany okres realizacji zadania II - III kwartał 2014r.

 

ZOSiP

Informacja o osiągnięciach uczniów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty Rok szkolny 2013/2014

W roku szkolnym 2013/2014 Mazowiecki Kurator Oświaty organizował dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa mazowieckiego następujące konkursy przedmiotowe:

1)      w szkołach podstawowych:

a)      konkurs polonistyczny,

b)      konkurs matematyczny,

c)      konkurs przyrodniczy,

2)      w gimnazjach:

a)      konkurs polonistyczny,

b)      konkurs matematyczny,

c)      konkurs biologiczny,

d)     konkurs chemiczny,

e)      konkurs fizyczny,

f)       konkurs geograficzny,

g)      konkurs historyczny,

h)      konkurs języka angielskiego,

i)        konkurs języka francuskiego,

j)        konkurs języka niemieckiego,

k)      konkurs języka rosyjskiego.

 

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Miasta i Gminy Serock brali udział w następujących konkursach  przedmiotowych:

w szkołach podstawowych: przyrodniczym, polonistycznym, matematycznym,

w gimnazjach: polonistycznym, chemicznym, biologicznym, matematycznym, historycznym, fizycznym, z języka angielskiego i rosyjskiego.  

 

Osiągnięcia uczniów  w konkursach przedmiotowych

 1. Paweł Golec – laureat konkursu matematycznego, uczeń Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie,
 2. Anna Jelonek – finalistka konkursu polonistycznego, uczennica  Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku,
 3. Magdalena Sobiech – finalistka konkursu polonistycznego, uczennica  Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku,
 4. Natalia Szachna – finalistka konkursu polonistycznego - uczennica  Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku,
 5. Iga Jaworska – finalistka konkursu języka angielskiego – uczennica Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku,
 6. Iga Jaworska – laureatka konkursu języka rosyjskiego – uczennica Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku.

Uprawnienia laureatów

- Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do wybranego gimnazjum, wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów obowiązujących w danej placówce.

- Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną,

- Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanych z zakresu jednego lub z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

Zwolnienie ucznia ze sprawdzianu lub z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.

Uprawnienia finalistów

Uczniowi, który uzyskał tytuł finalisty konkursu przedmiotowego przysługuje wpis na świadectwie w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia.

Wszystkim uczniom gratulujemy sukcesów i życzymy dalszych osiągnięć.

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock

Od 18 stycznia 2014r. weszła w życie zmiana ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013r, która dotyczy zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do przedszkoli samorządowych, działających  na terenie gminy Serock:

wnioski w wersji edytowalnej:

Uczeń Szkoły Podstawowej w Jadwisinie laureatem Konkursu Kuratoryjnego z matematyki!

Paweł Golec, uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego
w Jadwisinie, został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego z matematyki. Trzeci - ostatni etap konkursu odbył się 1 lutego 2014 roku w Warszawie.

Kuratoryjne konkursy przedmiotowe są organizowane z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowania wybranymi przedmiotami. Nielicznym spośród nich udaje się dotrzeć do etapu wojewódzkiego, a następnie uzyskać tytuł laureata.

Zagadnienia prezentowane na konkursie matematycznym często wykraczają  poza program nauczania matematyki. Wymagają one  wykazania się wyobraźnią liczbową
i przestrzenną oraz zdolnością sprawnego i bezbłędnego liczenia.

Znalezienie się w czołówce najlepszych matematyków nie należało
do najprostszych zadań. Wymagało nie tylko zdolności matematycznych, ale także wiele pracy. Przygotowania do konkursu trwały już od września ubiegłego roku. Paweł rozwiązywał mnóstwo zadań, które były na konkursach z poprzednich lat.

Nasz laureat jest wzorem do naśladowania dla uczniów młodszych klas. Jego wyniki są zachętą do systematycznej i wytrwałej pracy.

Zwycięstwo w konkursie kuratoryjnym to wielki zaszczyt i ogromna radość. Tytuł laureata zwalnia bowiem z pisania sprawdzianu szóstoklasisty, dając maksymalną liczbę 40 punktów. Dzięki temu uczeń może wybrać dowolne gimnazjum, w którym chciałby kontynuować  edukację.

Pawłowi gratulujemy ogromnego sukcesu i trzymamy kciuki, aby w przyszłości rozwijał swoje zainteresowania z takim samym zapałem i entuzjazmem jak obecnie.

nauczycielka matematyki

Anna Wrońska

 

 

Zimowisko w Dzierżoniowie

To już kolejny raz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Serock mieli możliwość wyjazdu na zimowisko w Góry Sowie.

W dniach od 16 do 23 lutego przebywaliśmy w zaprzyjaźnionym z Serockiem Dzierżoniowie. W pięknie położonej, malowniczej miejscowości uczniowie wypoczywali osiem dni. Celem głównym była nauka i doskonalenie jazdy na nartach. Niestety, pogoda spłatała nam figla i obdarzyła wiosennymi, ciepłymi, słonecznymi dniami. Dodatnia temperatura przed feriami spowodowała brak śniegu na stokach. Pomimo tego bawiliśmy się świetnie. Zdobyliśmy Wielką Sowę i świętą górę Słowian – Ślężę. Podziwialiśmy różne formy naciekowe w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, uczestniczyliśmy w żywej lekcji historii w kompleksie Riese w Walimiu, zwiedziliśmy zabytki Wrocławia w tym Panoramę Racławicką oraz zabytki Dzierżoniowa. Doskonaliliśmy również umiejętność jazdy na łyżwach na lodowisku w Świdnicy i gry w kręgle w dzierżoniowskiej kręgielni HiLife.

            Delegacja młodzieży i wychowawców spotkała się także z Burmistrzem Dzierżoniowa panem Markiem Piorunem.

            Fantastyczną i zdyscyplinowaną grupą uczniów podczas zimowiska opiekowały się: pani Alina Brach, pani Dorota Piotrowska i pani Edyta Łagowska.

W rodzinne strony wróciliśmy uśmiechnięci, wypoczęci i bardzo zadowoleni.

 

Agnieszka Królak

kierownik wypoczynku

 

Pedagog specjalny w Zespole Szkół w Zegrzu

W szkołach ogólnodostępnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock kształcą się także  dzieci niepełnosprawne oraz posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Szczególnie zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów w tym zakresie występują w Zespole Szkół w Zegrzu, w związku z tym od 1 marca 2014 r., będzie tam zatrudniony, za zgodą organu prowadzącego, nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej.

Dodatkowo zatrudniony w Zespole nauczyciel, będzie służył pomocą specjalistom i nauczycielom w:

- prowadzeniu zajęć edukacyjnych,

- realizacji zintegrowanych działań i zajęć określonych w indywidualnych programach  edukacyjno-terapeutycznym w doborze form i metod pracy z uczniami,

- prowadzeniu pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

Ponadto pedagog specjalny  może uczestniczyć w miarę potrzeb w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz może uczestniczyć w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów.

 

ZOSiP

Zimowisko w Dzierżoniowie

W dniach od 16 do 23 lutego 2014r. 40 osobowa grupa uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock z 4 opiekunami przebywa na zimowisku w Dzierżoniowie.

Wyjazd jest formą nagrody dla uczniów wyróżniających się wynikami w nauce oraz aktywnością w różnych dziedzinach szkolnych.

Głównym założeniem corocznych wyjazdów jest nauka i doskonalenie jazdy na nartach, jednak w tym roku aura sprawiła, że program pobytu naszej grupy uległ modyfikacji.

Gospodarze przygotowali mnóstwo atrakcji i ciekawych wycieczek, m.in. zwiedzanie Dzierżoniowa, wyjazd w Góry Sowie, wyjazd do kompleksu Riese w Walimiu oraz do Kletna, zwiedzanie Wrocławia, w tym możliwość obejrzenia Panoramy Racławickiej. Nie zabraknie również wyjazdów na basen czy lodowisko i spotkań z rówieśnikami z dzierżoniowskich szkół.

Tak bogaty i różnorodny program zapewne pozwoli atrakcyjnie i pożytecznie spędzić czas.      

Sukcesów matematycznych w Zespole Szkół w Zegrzu ciąg dalszy :)

Kuba Gawlik został Laureatem Ogólnopolskiego Konkursu „Alfik Matematyczny”.  Rozwiązał wszystkie zadania konkursowe bezbłędnie.

Radek Gronczewski także odniósł swój kolejny sukces. Uzyskał bardzo dobry wynik rozwiązując prawidłowo 84,67%  wszystkich zadań.

Sukcesy naszych uczniów zawsze nas bardzo cieszą, ale ten szczególnie, ponieważ w tym roku była bardzo duża konkurencja. Do konkursu przystąpiło prawie 54 000 uczniów z całej Polski. Kuba jako jedyny z województwa mazowieckiego w swojej kategorii wiekowej rozwiązał wszystkie zadania prawidłowo a w Polsce takich uczniów było tylko czterech.

Kuba w nagrodę wyjeżdża w lipcu na Wakacyjny Obóz Talentów. Będzie wśród pięknej przyrody wypoczywał po całym roku wytężonej pracy. A jeśli przy okazji pogłębi tam swoją wiedzę to potraktujemy to jako efekt uboczny wakacyjnego wypoczynku:)

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom.

Agnieszka Kamińska 

Wyjazd na narty uczniów Zespołu Szkół w Zegrzu

To już tradycja naszej szkoły, coroczny wyjazd w góry i nauka oraz doskonalenie jazdy na nartach. W tym roku ponownie odwiedziliśmy Czarnogórę i stok – Litwinka.

Zanosiło się deszczowo i pochmurnie, na stoku pustki i… w nocy zaczął padać upragniony ŚNIEG. Cały stok był tylko dla nas, 45 -osobowej grupy! Turyści przestraszyli się braku zimy :)

Od pierwszego dnia pobytu rozpoczęła się ciężka praca pod okiem instruktorów, nauczycieli wych. fizycznego oraz rodziców – opiekunów. Później już tylko sama przyjemność, doskonalenie nabytych umiejętności i „szusowanie” po doskonale przygotowanym stoku.

Podsumowując… Kolejny wyjazd na narty udany!!!

100% uczestników „zaliczyło” główny stok. Za rok wracamy po kolejną porcję cudownych wrażeń :)

                                                                  Nauczyciele wych. fizycznego

                                                                  Monika Misiura

                                                                  Jacek Cebo

Podwójny sukces uczniów Gimnazjum w Zegrzu w konkursie matematycznym

Jakub Gawlik, uczeń klasy IB gimnazjum został Laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Pingwin”. Rozwiązał wszystkie zadania prawidłowo otrzymując maksymalną ilość punktów. Tym samym zajął 1 miejsce w kraju.

Radek Gronczewski, uczeń klasy VI także odniósł sukces. Zajął 9 miejsce w kraju zdobywając wyróżnienie.

Chłopcy musieli rozwiązać 30 zadań w 45 minut. Tak krótki czas wymaga od uczestników pełnego skupienia aby w pełni wykazać się posiadaną wiedzą.

Jak widać naszym uczniom wiedzy i zdolności nie brakuje i potrafią je w pełni wykorzystać w rywalizacji z rówieśnikami z całej Polski.

Gratulujemy Kubie i Radkowi i życzymy im dalszych sukcesów.

Agnieszka Kamińska 

Hawajski finał WOŚP w Zespole Szkół w Zegrzu

22 Finał WOŚP w Zespole Szkół w Zegrzu był inny niż zwykle. Postanowiliśmy przywołać trochę lata w środku zimy i zamieniliśmy Zegrze na Hawaje. Było bardzo „po hawajsku”: kolorowe kwiaty we włosach, girlandy kwiatowe na szyi, kapelusze, spódnice, był nawet masaż hawajski i muzyka. Ten nastrój udzielił się wszystkim i po godzinie już niemal cała sala powiewała barwnymi, wesołymi strojami.

Dopisali też artyści, którzy zabawiali nas w nastroju reggae, rock, oraz kabaretowym od dwunastej do dwudziestej. Przyjechał do nas Filip Borowski ze swoim kabaretem Filip z Konopi, który prowadził wspólnie z naszym absolwentem Maćkiem Sufą oraz Polskie Misie. Zaśpiewał nasz SMS, przedszkolaki z Zegrza oraz zespoły: Respekt, DJ Patryk, TrzeciRastaMalaysia, Dogbite. Odbyły się warsztaty gitarowe i perkusyjne dla dzieci prowadzone przez Michała Spychałę. Jedliśmy pyszną grochówkę ugotowaną przez Koło Gospodyń Wiejskich ze Skubianki, a także pizzę, bigosik naszej pani Tereski i  ciasta przygotowane rodziców.

Imprezę organizowaliśmy wspólnie z Oddziałem Światowego Związku Żołnierzy Łączności oraz Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Kto chciał, mógł ubrać się w strój żołnierza i wziąć do ręki karabin oraz skorzystać ze strzelnicy laserowej. Zebraliśmy wspólnie ponad dwanaście tysięcy złotych. Wszystkim sponsorom składamy serdeczne podziękowania na stronie internetowej szkoły oraz Serocka. My bawiliśmy się doskonale, mamy nadzieję, że nasi goście także. Kto nie był, niech żałuje, bo następna taka okazja dopiero za rok.                                  

Dyrektor Zespołu Szkół w Zegrzu, pracownicy, uczniowie oraz ich  rodzice dziękują za pomoc w zorganizowaniu 22 Finału WOŚP osobom prywatnym i firmom.

 

Sztab Zespołu Szkół w Zegrzu

Udział uczniów Zespołu Szkół w Zegrzu w konkursie muzycznym

9 stycznia 2014 roku zespół wokalny uczniów klas 1-3 wziął udział w konkursie muzycznym Kolędowe Serce Mazowsza. Nasi najmłodsi artyści zaśpiewali dwie kolędy: "Przybieżeli do Betlejem" oraz "Wśród nocnej ciszy" z towarzyszeniem instrumentów perkusyjnych.

Zespół otrzymał tytuł laureata i wraz z innymi wyróżnionymi tym tytułem uczestnikami, będzie reprezentował powiat w finale wojewódzkim w Siedlcach 24 stycznia. Trzymamy kciuki.

Monika Misiura

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów

Gmina Serock Samorządowym Liderem Edukacji

27 listopada 2013r. gmina Miasto i Gmina Serock otrzymała Certyfikat i tytuł „Samorządowy Lider Edukacji” w Ogólnopolskim Programie Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczpospolitej Polskiej.

Certyfikaty trafiły do tych jednostek, które w opinii ekspertów – wyróżniają się osiągnięciami w dziedzinie rozwoju oświaty, propagowaniem wysokich standardów edukacyjnych i budowaniem podstaw gospodarki wiedzy na poziomie lokalnym.

Promowane są wartościowe  inicjatywy w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty.

W działalności samorządu serockiego w zakresie oświaty podkreślono m.in.

- podnoszenie jakości oferty edukacyjnej gminy poprzez skuteczne pozyskiwanie funduszy europejskich i działania w zakresie doskonalenia nauczycieli, podnoszące ich kompetencje zawodowe,

- efektywność w zakresie zarządzania oświatą,

- tworzenie warunków do rozwoju uczniów i osiągania sukcesów m.in. poprzez system boisk przy każdej szkole,

- prowadzenie innych działań kulturalno – oświatowych integrujących społeczność z różnych grup wiekowych.

Jest to dla gminy cenna informacja zwrotna na temat jej działań w zakresie edukacji, co motywuje do wyznaczania kolejnych celów i prowadzenia projakościowej polityki edukacyjnej.

Podczas uroczystości , kierując się określeniami socjologów, którzy dzisiejszy świat określają jako „świat na krawędzi chaosu” tak opisano aktualne zadania edukacji:  „w tym świecie w edukacji liczy się to wszystko, co uczy adaptacji do zmieniających się warunków: nieszablonowość działań, indywidualizacja nauczania, twórcze podejście do pracy z uczniem, ale także do zarządzania szkołą, która - by kształtować elastyczność u tych, którzy opuszczają jej mury – sama musi być elastyczna, dynamiczna, innowacyjna, nietuzinkowa”.

     Wręczenie Certyfikatów odbyło się w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Certyfikat w imieniu gminy odbierali:

 1. Pan Józef Zając – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock
 2. Pani Alicja Melion – Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku.

 

Awans zawodowy nauczycieli

 

W dniu 28 listopada 2013 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Serock odbyło się posiedzenie czterech komisji egzaminacyjnych, powołanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock, dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Do egzaminu przystąpiły trzy nauczycielki wychowania przedszkolnego z Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku: Pani Beata Agacińska, Pani Anna Kurcz i Pani Anna Szymańska oraz jedna nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej z Zespołu Szkół w Zegrzu -   Pani Małgorzata Paliszewska.  

Wszystkie Panie zdały egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, wykazały się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do uzyskania wyższego  stopnia awansu zawodowego.  

Serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy.

 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Informacja dotycząca przesunięcia obowiązku szkolnego dla dzieci z rocznika 2008

11 października Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2013 r., zwaną ustawą sześciolatkową.

Zgodnie z nowymi przepisami:

- 1 września 2014 r. pozostaje datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków,

-  w roku szkolnym 2014/2015, od września 2014 r., do pierwszej klasy pójdą dzieci urodzone w 2007 r. (siedmiolatki) oraz urodzone od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. (sześciolatki). Natomiast dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 r. będą mogły rozpocząć naukę jeśli taka będzie wola ich  rodziców,

- w roku szkolnym 2015/2016, od września 2015 r., obowiązek szkolny obejmuje dzieci 7 letnie, urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. oraz wszystkie dzieci roczniaka 2009 (6-latki).

W oddziałach klasowych powinni być grupowani uczniowie w zbliżonym wieku (wg roku i miesiąca urodzenia). Wprowadzono także ograniczenia liczebności uczniów w oddziale klas pierwszych, która nie powinna przekraczać 25 dzieci.

 

 

Zapisy dzieci przedszkolnych do placówek na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock na rok szkolny 2013/2014.

Zapisy do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych będą odbywać się w okresie: od 18.03.2013r. do 15.04.2013r.   

 

                                                                                   

Narada podsumowująca pracę szkół w roku szkolnym 2012/2013

W dniu 9 lipca 2013r. w Urzędzie Miasta i Gminy Serock odbyła się narada podsumowująca pracę placówek oświatowych w roku szkolnym 2012/2013. W naradzie wzięli udział: Burmistrz Miasta i Gminy Serock - Sylwester Sokolnicki, zastępca Burmistrza - Józef Zając, dyrektorzy szkół i ich zastępcy oraz pracownicy samorządowej oświaty. 

Narada poświęcona była w głównej mierze podsumowaniu pracy dydaktyczno - wychowawczej poszczególnych szkół oraz wnioskom do pracy na przyszły rok szkolny. 

Relacja z pobytu naszych uczniów w litewskiej Ignalinie

W dniach od 04.06.2013 r. do 10.06.2013 r. grupa uczniów ze szkół  Gminy Serock wraz z opiekunami przebywała w Ignalinie na Litwie.

Liwa przywitała nas piękną, słoneczną pogodą, a wszechobecna zieleń łąk i lasów działała na nas uspokajająco i pozwoliła nam naprawdę odpocząć.

Podczas naszego pobytu mieliśmy okazję zwiedzić Troki i Wilno. Byliśmy w gospodarstwie agroturystycznym wyspecjalizowanym w hodowli drobiu, gdzie samodzielnie przygotowaliśmy na ogniu grzanki z chleba tostowego i jaj, piliśmy herbatę z pokrzywy i spisaliśmy nasze marzenia atramentem za pomocą gęsiego pióra.

Niezapomniane wrażenie wywarło na nas zwiedzenie elektrowni atomowej w Wisaginas. W centrum informacyjnym mogliśmy zobaczyć jak działają reaktory atomowe i podejrzeć, za pomocą kamer,  pracę osób odpowiedzialnych za jej prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie.

Podczas naszego pobytu mieliśmy też okazję zwiedzić obserwatorium astronomiczne w Moletai należące do Uniwersytetu Wileńskiego.

Wyjeżdżając z Litwy zabraliśmy ze sobą wspomnienia niezwykłej urody tego kraju i nie tylko.  Nasze wspomnienia są dużo bogatsze, ponieważ te kilka dni spędziliśmy w Ignalinie, w miejscu w którym spotkaliśmy się z ogromną serdecznością, życzliwością i troską. Powracając do miejsca zakwaterowania  po długich wędrówkach czuliśmy się jakbyśmy wracali do domu, gdzie czekał na nas smaczny litewski posiłek i uśmiech osób odpowiedzialnych za nasz pobyt.   To wszystko sprawiło, że nasz wypoczynek był bardzo udany i już dziś marzymy o powrocie na Litwę.

Być może, nasze marzenia się spełnią… bo spisaliśmy je gęsim piórem.

 

Uczestnicy wyjazdu do Ignaliny

Wygraliśmy XII Turniej Wiedzy Turystyczno-Ekologicznej o obszarze Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego!

Dnia 12 czerwca 2013 roku odbył się XII Turniej Wiedzy Turystyczno-Ekologicznej o obszarze Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego. Organizatorami tegorocznego etapu była gmina Wieliszew. W turnieju brało udział 7 gmin: Wieliszew, Nieporęt, Legionowo, Jabłonna, Serock, Radzymin, Dąbrówka.

Uczestnicy mogli wykazać się wiedzą w czterech konkurencjach. Składały się one z zadań teoretycznych i praktycznych dotyczących wiedzy ogólnej o gminach, jak też znajomości pierwszej pomocy i zachowania się nad wodą. W ostatniej konkurencji uczestnicy musieli wykazać się kreatywnością i pomysłowością tworząc użyteczne przedmioty dla mężczyzny i kobiety z odpadów.

Po zaciętej walce między drużynami nadszedł czas na ogłoszenie wyników: I miejsce zajęła drużyna gminy Serock w  składzie: Eryk Kaczmarczyk, Maja Miniszewska, Iga Jaworska, Karolina Rybak pod opieką pani Gabrieli Wierzbickiej-Dybek. Drużyna zdobyła nagrodę główną, rowery. Tuż za nimi II miejsce zajęła gmina Radzymin otrzymując namioty i śpiwory. III miejsce wywalczyła sobie drużyna z gminy Wieliszew, która jako nagrodę otrzymała plecaki turystyczne.

Dodatkową nagrodą dla wszystkich uczestników jest tygodniowy obóz żeglarski w Mikołajkach.

Turniej przyniósł nam wiele dobrej zabawy i dużo miłych wspomnień!

 

Iga Jaworska i Eryk Kaczmarczyk

Pomiar czadu u palaczy

Podczas uroczystości gminnej,  w ramach obchodów patrona miasta, społeczność gimnazjum zaprezentowała działania zapoczątkowane na terenie szkoły w ramach kampanii „Palenie – karać czy leczyć, grzech czy choroba” .

Była to inicjatywa, mająca na celu zintegrowanie środowiska lokalnego i rozpowszechnienie naszych działań  poza szkołą. Przeprowadziliśmy  badanie mieszkańców specjalistycznym urządzeniem Smokolizer pi-CO do pomiaru stężenia tlenku węgla u palaczy i biernych palaczy, wypożyczonym z Przychodni El-med w  Legionowie.

Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem i ogromną przychylnością mieszkańców. W ciągu trzech godzin przebadaliśmy 93 chętnych.

Makulatura na misje

W dniu 24 maja odbyła się na terenie Gimnazjum im. R. Traugutta zbiórka makulatury. Młodzież chciała włączyć się w akcję zapoczątkowaną w 2011 roku przez księdza K. Kurka. Pragnęliśmy poprzeć działania, dzięki którym może powstać kolejna studnia w Sudanie. Wiedząc, że 1 kg makulatury to aż 75 litrów wody pitnej,  postanowiliśmy pomóc.

 Nawiązaliśmy kontakt telefoniczny i mailowy z głównym organizatorem akcji, w celu uzyskania bliższych informacji. Naszą inicjatywę poparli wszyscy nauczyciele, rodzice oraz mieszkańcy.  Nasza prośba ukazała się w prasie lokalnej - tygodniku „Mazowieckie TiO”, gdzie zamieściliśmy plakat z miejscem i terminem zbiórki makulatury.  Następnie prośba o wsparcie kampanii została przekazana w ogłoszeniach parafialnych, skierowanych do mieszkańców gminy.

Nauczyciel biblioteki razem z uczniami opracowali i wydrukowali plakaty konieczne do szerszego rozpropagowania szlachetnej idei. Uczniowie pod opieką pedagoga szkolnego Małgorzaty Kozery  oraz nauczyciela biblioteki Edyty Walczak rozmieścili plakaty na słupach ogłoszeniowych, w sklepach,  w urzędzie miasta, komisariacie policji, urzędzie pocztowym, ośrodku kultury, domu parafialnym. Ponadto informacje znalazły się na stronie  internetowej szkoły i urzędu miasta. Korzystając z uprzejmości rodzica jednej z uczennic pana Krzysztofa Goźlińskiego z firmy ZUK, udostępniony został bezpłatnie kontener na papier. W godz. 7:30-18:00 uczniowie oraz społeczność Serocka sukcesywnie dostarczała makulaturę. Do szkoły dzwoniły telefony z wyrazami poparcia dla powyższych działań. Zebraliśmy 450 kg makulatury. Pieniądze zostaną przekazane na konto salezjańskich misji.

Kolejne akcje zostaną przeprowadzone cyklicznie w drugi piątek września i grudnia.   

Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w akcję.

Uczniowie z gminy Serock z wizytą w Lanskroun

Dnia 2 czerwca 2013 roku 40-osobowa grupa dzieci z gminy Serock  wraz z opiekunami wyruszyła na tygodniową wycieczkę do Czech. Pojechaliśmy do partnerskiego miasta Lanškroun. To niewielkie, malownicze miasteczko na obrzeżach Czech. Już sama podróż zapowiadała świetną zabawę. Dzieciaki zwiedziły i poznały historię miast, m.in.: Brna,  Lanškroun, Litomyšla. Przez pierwsze dni pogoda nie zadawalała, lecz nie psuła nam humoru. Wraz z opiekunami oraz poznaną młodzieżą z czeskich szkół spędzaliśmy aktywnie czas. Chodziliśmy na basen, kręgle, razem graliśmy w gry zespołowe. Odwiedziliśmy także muzeum w mieście Lanškroun. Dzięki pobytowi w Czechach poznaliśmy wiele czeskich słów, zaznajomiliśmy się z ich kulturą, kuchnią i obyczajami.

 

Uczestnicy  wyjazdu z Zegrza 

Bezpłatne szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli szkół i przedszkoli

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach wojewódzkich zadań edukacyjnych tzw. Grantów Kuratora.  

W załączeniu przedstawiamy wykaz obszarów tematycznych i realizatorów szkoleń. 

Informację na temat realizowanych szkoleń znajdą Państwo na stronie www.kuratorium.waw.pl w zakładce "doskonalenie i dokształcanie" - bezpłatne szkolenie dla nauczycieli w ramach wojewódzkich zadań edukacyjnych tzw. "Grantów Kuratora - 2013".

Szkoła na 6

Miasto i Gmina Serock pozyskała środki z Unii Europejskiej na zajęcia wspomagające rozwój uczniów szkół podstawowych z klas I-III w wysokości 177.152,00 zł.

W marcu 2013r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock złożył wniosek pt. Szkoła na 6 do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie działań szkół z projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych” w ramach Priorytetu IX POKL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Projekt będzie realizowany w okresie od września 2013r. do czerwca 2014r. Uczestnikami projektu będą uczniowie klas I-III, u których szkoły zdiagnozowały potrzebę uczestnictwa w zajęciach:

- logopedycznych,

- gimnastyki korekcyjnej,

- ułatwiających czytanie i pisanie,

- ułatwiających zdobywanie umiejętności matematycznych,

- rozwijających u dzieci uzdolnionych umiejętności matematyczno – przyrodnicze.

Podczas realizacji zajęć uczniowie będą korzystać z zakupionych w ramach projektu specjalistycznych pomocy dydaktycznych m.in. oprogramowania specjalistycznego do diagnozowania i korygowania problemów logopedycznych, programów komputerowych typu edu ROM – gry edukacyjnej do nauczania matematyki i przyrody, gier komputerowych „czytam i piszę” – 7 komputerów laptopów, a także układanek językowych, ćwiczeń graficznych, puzzli matematycznych, liczmanów. Do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej zostaną zakupione – maty rehabilitacyjne, pomosty, piłki gimnastyczne.

Zapotrzebowanie na tego typu zajęcia jest bardzo duże, to też realizacja projektu pozwoli w szerszym zakresie zaspokajać potrzeby uczniów.

 

                                                                                   Alicja Melion                                                                                                                    dyrektor ZOSiP 

  

  

Kolejny sukces Jakuba Gawlika ze Szkoły Podstawowej w Zegrzu

Uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w Zegrzu, Kuba Gawlik już po raz trzeci został Laureatem Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „KANGUR”.

Z tej okazji Kuba wraz ze Szkolnym Koordynatorem – Agnieszką Kamińską zostali zaproszeni na uroczystość zakończenia XXII edycji tego konkursu. Wydarzenie to miało miejsce 13 czerwca na Wydziale Matematyki i Nauk Informatycznych Politechniki Warszawskiej.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego wręczał Laureatom dyplomy i nagrody a ich Szkolnym Koordynatorom dyplomy. Jednocześnie gratulował wszystkim uczniom i nauczycielom tak wielkiego sukcesu.

Kuba jest jednym z szesnastu najlepszych uczniów w rejonie warszawskim w swojej kategorii wiekowej.

 

 

Konkurs interdyscyplinarny „Bądź sobą, szukaj własnej drogi – Janusz Korczak”

          Rok 2012 został oficjalnie ogłoszony rokiem Janusza Korczaka. Aby uczcić tego wybitnego pedagoga i lekarza, zorganizowano wiele interesujących przedsięwzięć. Jednym z nich był trzyetapowy konkurs interdyscyplinarny „Bądź sobą, szukaj własnej drogi – Janusz Korczak” pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, przeznaczony dla uczniów gimnazjum.

         Sprawdzał on nie tylko umiejętności literackie, ale również talenty plastyczne, umiejętności komputerowe, a także zdolność wyszukiwania i korzystania z informacji. Dodatkowym urozmaiceniem i doświadczeniem było korzystanie z elektronicznego systemu Moodle, w którym poruszaliśmy się podczas całego konkursu.

         I etap trwał od 12 listopada do 17 grudnia 2012 r. Był to rodzaj internetowego kursu na temat życia, twórczości i działalności Janusza Korczaka. Co tydzień ukazywał się jeden moduł z materiałami dydaktycznymi na podstawie, których musieliśmy wykonać kilka zadań (quizy, prace pisemne, plastyczne, przeprowadzenie ankiety, wypowiedź na forum internetowym). I etap wymagał niesamowitego samozaparcia i systematyczności. W wyznaczonym terminie trzeba było logować się i wysyłać prace. Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu, należało uzyskać 70% punktów.

        II etap odbył się 8 stycznia 2013 r. Był to test wiedzy na temat życia i twórczości Janusza Korczaka wypełniany w wersji elektronicznej na platformie Moodle pod czujnym okiem komisji konkursowej. Do kolejnego etapu zakwalifikowało się ponad 70 uczestników z najwyższymi wynikami.

       III etap – finał, polegał na samodzielnym wykonaniu trzech prac: pracy pisemnej na temat respektowania praw dzieci na świecie; fotoalbumu tematycznego ze zdjęciami miejsc związanych z Januszem Korczakiem oraz podcastu czyli krótkiego nagrania głosowego, zawierającego rekomendację dowolnego utworu Janusza Korczaka. Wszystkie prace musiały zostać wykonane w formie elektronicznej i wysłane na platformie Moodle. Tytuł finalisty otrzymali uczestnicy, którzy uzyskali 50 % łącznej ilości punktów, zaś tytuł laureata osoby, których prace zostały szczególnie wyróżnione.

       W konkursie brały udział dwie uczennice z Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku: Natalia Gorzka (pod opieką p. Aleksandry Rokickiej-Szymajdy), która zakwalifikowała się do II etapu oraz Natalia Oryszewska (pod opieką p. Elżbiety Galuhn), która otrzymała tytuł laureata.

        3 czerwca w Ośrodku Badań i Dokumentacji „Korczakianum” odbyło się wręczenie nagród i zaświadczeń laureatom. Była to bardzo podniosła uroczystość. Podczas gali padło wiele pouczających słów. Nie zabrakło również chwil wzruszenia. Jedną z nich było odczytanie „Pożegnania” Janusza Korczaka. Uczestników, którzy otrzymali najwyższą ilość punktów poproszono o krótką wypowiedź. Wszystkim zgromadzonym towarzyszyła wyjątkowa atmosfera. Całość zakończyła się wspólnym zdjęciem.

       Wszystkim laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy następnych sukcesów.

 

 

                                                                                       Natalia Oryszewska

                                                                     Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku

Festyn rodzinny w Zespole Szkół w Zegrzu

W sobotę 8 czerwca 2013 r. w Zespole Szkół w Zegrzu odbył się Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez Klub CSŁiI, nauczycieli i Radę Rodziców szkoły podstawowej.

W czasie festynu działała kuchnia polowa i kawiarenka – obficie zaopatrzona w przepyszne słodkości, które wyszły spod dłoni niezawodnych jak zawsze Rodziców.

Atmosfera była ciepła i rodzinna, co jak wiadomo jest zasługą wszystkich tych, którzy zechcieli spędzić z nami te urocze, sobotnie chwile.

Festyn rozpoczął się programem artystycznym. Wśród wykonawców byli:

- Zespół "4U", Zespół "4U JUNIOR", Julia Ciemińska, Anna Życińska z Klubu CSŁiI,

- Zespół "EFEKT", "OKTATO", "MAŁY SEROCK" z Ośrodka Kultury w Serocku,

- Zespół "Violinki" ze Szkoły Podstawowej w Jadwisinie,

- Grupa Przedszkolna "Motylki" z Przedszkola Samorządowego w Zegrzu,

- Beata Bilińska z Gimnazjum w Zegrzu.

Następnie miała miejsce część artystyczno – rekreacyjna, w ramach której odbyły się:

- Trzygodzinny program cyrkowy: prezentacja rekwizytów kuglarskich, żonglerka, diabolo, szczudlarze, bańki mydlane,

- "Bajdocja" – malownicza zjeżdżalnia w kształcie pradawnego zamku,

- Zestaw dla przedszkolaków – zestaw labiryntów i małych plastikowych zjeżdżalni zwieńczonych basenem z kulkami,

- Malowanie buziek,

- Miasteczko wojskowe: laserowy symulator strzelań PLS-1 Czantoria, wojskowe stanowiska promocyjne,

- Samochód Wojskowej Straży Pożarnej,

- Stanowisko plastyczne,

- Mała gastronomia przygotowana przez Zespół Szkół w Zegrzu.

Atrakcje, bezpłatne dla uczestników, zostały sfinansowane przez CSŁiI. Festyn stał się także okazją do zademonstrowania "Robstepa" - wysoce zaawansowanego technologicznie urządzenia do osobistego transportu – idealnego w zatłoczonej przestrzeni miejskiej. Przetestowanie tego futurystycznego środka lokomocji stało się możliwe dzięki Radzie Rodziców szkoły podstawowej, która sfinansowała tę atrakcję.

Serdecznie dziękujemy i do zobaczenia za rok.

Organizatorzy

Sukcesy przedszkolaków z Woli Kiełpińskiej

Miło mi poinformować, że przedszkolaki z najstarszej grupy odnoszą swoje małe-wielkie sukcesy zarówno we własnym przedszkolu, jak również poza jego murami.

A oto kilka informacji o niektórych z nich:

·         w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „W świecie origami" - „Przygody Wróbelka Elemelka" organizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 90 w Katowicach - II miejsce zdobył Hubert Gutowski;

·         w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Las domem zwierząt” zorganizowanym pod Patronatem Prezydenta Miasta przez Przedszkole Miejskie nr 12 w Legionowie - wyróżnienie zdobyła Daria Tańska;

·         w Konkursie Plastycznym z Mrówką zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka w Serocku - wyróżnienie zdobyła Basia Kraus;

·         w zawodach pływackich z udziałem 105 zawodników zorganizowanych z okazji piątej rocznicy otwarcia Pływalni i Dnia Dziecka przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku - brązowy medal zdobył Witold Mroczek, gdyż wśród przedszkolnej braci obok utalentowanych plastyków mamy także wybitnych sportowców.;

Nazwiska laureatów warto zapamiętać, bowiem z pewnością jeszcze nie raz o nich usłyszymy.

Rodzicom gratuluję utalentowanych pociech.

A ja jestem dumna, że dzieci z mojej grupy małymi kroczkami odnoszą wielkie sukcesy. Brawo przedszkolaki!!!

Monika Dziełak

 

„Dzień Dziecka z Powstaniem Styczniowym” w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku

 

Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje 
I przechowywać ideałów czystość; 
Do nas należy dać im moc i zbroję, 
By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość .

                                        Adam Asnyk   „Miejcie nadzieję”

            Piąta  strofa utworu  Adama  Asnyka  była  dla  nas  inspiracją  do  organizacji wyjątkowego Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku.                W tym roku obchodzimy 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Czy można było przejść obojętnie wobec tak niezwykle ważnego wydarzenia w dziejach naszego narodu, które niewątpliwie zasługuje na podziw i uznanie wszystkich pokoleń?  Zatem postanowiliśmy przybliżyć naszej społeczności szkolnej atmosferę tamtych dni. W przywołaniu ducha historii  pomogło nam Stowarzyszenie Historyczno – Edukacyjne im. 7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich.

Organizatorzy spotkania zaproponowali przeprowadzenie gry historycznej pod nazwą „Powstanie  Styczniowe”, która składała się z sześciu etapów. Na każdym z nich uczniowie poznawali wybrane elementy z zakresu historii powstania styczniowego. Poszczególne klasy  odpowiadały na trudne pytania i zdobywały zasłużone punkty.  Nasi uczniowie uzyskali też uprawnienia  kawalerzysty, artylerzysty i strzelca.

Najpierw odbyło się szkolenie rekruta. Historycy opowiadali, kto mógł zostać powstańcem i jakie musiał spełniać kryteria, zapoznali ze znakami rozpoznawczymi, które były stosowane w powstaniu styczniowym. W kuźni polowej uczniowie przeszli szkolenie na kosyniera. Kolejnym etapem zabawy były ćwiczenia w strzelnicy. Wiele radości sprawiło uczniom   oddanie strzału do celu z wiatrówki.

 Kim był kawalerzysta, jaką bronią się posługiwał i co to był koń bojowy? Na te pytania dzieci otrzymały odpowiedź w punkcie zwanym – „Szkolenie kawalerzysty”. Wszystkim bardzo podobał się potężny, gniady koń o wdzięcznym imieniu „Czesław”.

Niezwykle imponujące było szkolenie artylerzysty. Huk dział armatnich i zapach prochu  roznosiły się po całym mieście. Tu uczestnicy gry zobaczyli, jak szkolono obsługę dział i dlaczego artyleria nazywana była królową pola bitwy. Ale czym jest żołnierz bez odniesionych ran i blizn, które są namacalnym dowodem jego odwagi i męstwa? Zatem należało udać się do lazaretu, czyli polowego szpitala. Tu każdy dowiedział się, na czym polegała opieka medyczna nad rannymi w okresie powstania. Ostatnim etapem gry były ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy.

            Po tych historycznych zmaganiach niejeden uczeń dowiedział się, czy w powstańczym kepi jest mu do twarzy, jak działa pistolet kapiszonowy i jak wygląda karabela.  Dzień pełen wrażeń zakończył słodki poczęstunek i rozgrywki sportowe. 

Mało kto wie, że w okresie powstania styczniowego: „Między Popowem a Serockiem żwawą stoczono utarczkę, w której tłumnie wzięli udział włościanie. Na wiadomość o posiłkach idących w pomoc Moskalom, powstańcy cofnęli się”. Powyższą ciekawostkę przekazałam swoim uczniom.

Wszyscy zaproszeni historycy zgodnie podkreślali, że uczestnikom powstania styczniowego nie brakowało odwagi. Choć powstanie upadło, ich czyn był inspiracją do działań niepodległościowych dla innych pokoleń. W tym momencie przypomniał mi się fragment listu syna pewnego ziemianina - uczestnika powstania listopadowego, który z pola walki tak oto pisał do ojca: „Człowiek doświadczywszy tego wszystkiego  będzie umiał się zachować i będzie kontent sam z siebie”.

Mamy nadzieję, że charakter tegorocznego Dnia Dziecka w naszej szkole pobudził wyobraźnię młodych obywateli, dostarczył garść cennych wiadomości historycznych, a co najważniejsze,  wpłynął na kształtowanie właściwej postawy patriotycznej.

Nasze spotkanie z historią było udane, ale niezwykle kosztowne. Dzięki hojnym fundatorom  społeczność uczniowska z SP w Serocku miała nietuzinkowy Dzień Dziecka. Wszystkim dziękujemy za okazaną życzliwość i ogromne serce.

Oto  nasi sponsorzy:

 1. Hotel „NARVIL Conference & Spa”
 2. Hotel „Pan Tadeusz”
 3. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Nicola”
 4. Myjnia Ręczna „Olivier”
 5. Instalatorstwo Elektryczne Zbigniew Mańko
 6. Usługi Geodezyjne Teresa Dąbrowska
 7. „Zajazd pod Złotym Okoniem” Państwo Ewa i Marek Grabowscy
 8. Pan Bogusław Nalewajek „Delikatesy” Stasi Las
 9. Zakład Usług Komunalnych Krzysztof Goźliński
 10. Firma Handlowo – Usługowa Kozłowscy Sp. j.
 11. Państwo Monika i Waldemar Raszyńscy
 12. Państwo Elżbieta i Marek Portasiewicz

 

Ewa Żmijewska

 

 

Azerbejdżańska telewizja w Woli Kiełpińskiej

27 maja 2013r. w poniedziałek, odwiedziła nas ekipa  azerbejdżańskiej telewizji  Lider TV. Szczególne zainteresowanie stacji wzbudzała współpraca naszej szkoły z Ambasadą  Republiki Azerbejdżanu w Polsce. Jedną z jej form był  konkurs literacki „Co wiem o Azerbejdżanie?”. Podczas krótkiego spotkania w Izbie Pamięci uczennice gimnazjum opowiedziały o swoich odczuciach i  przemyśleniach  po napisaniu pracy konkursowej. Przed kamerą wystąpiła także dyrektor szkoły – pani Małgorzata Kolon, która  opowiedziała o działalności Naszego Patrona – Witolda Zglenickiego,  jego związkach z Azerbejdżanem oraz podkreśliła rangę jego dokonań.  Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze.

 

Kuba Gawlik - Laureat Powiatowego Konkursu Matematycznego

28 maja 2013 roku Kuba Gawlik wraz z nauczycielem - Agnieszką Kamińską uczestniczyli w uroczystości wręczenia nagród i dyplomów Laureatom Powiatowego Konkursu Matematycznego organizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowa.

Pan Prezydent gratulował uczniom sukcesów a nauczycielom i rodzicom dziękował za włożoną pracę w rozwój pasji i talentów dzieci.

Kuba, jako jeden z trzech uczniów w powiecie rozwiązał zadania konkursowe bezbłędnie.

Jest to Jego kolejny sukces w zmaganiach z matematycznymi zadaniami i jesteśmy pewni, że nie ostatni.

 

Uczniowie z Zegrza w VI Grand Prix Amatorów w Tenisie Stołowym

Po raz kolejny uczniowie Szkoły Podstawowej w Zegrzu, podopieczni Pana Antoniego Wieczorka, stanęli na podium. W kategorii dziewcząt klas 4-6 II miejsce – Paulina Suska, a w kategorii chłopców II miejsce – Marcel Misiura. Uczniowie otrzymali: dyplomy, puchary oraz bony do zrealizowania w sklepie sportowym.

Turnieje odbywały się raz w miesiącu w Arenie Legionowo. W ciągu ośmiu spotkań tenisiści stołowi walczyli o miejsca i zbierali punkty do końcowej klasyfikacji. W sumie sklasyfikowano 169 zawodników i zawodniczek! 

Życzymy naszym zawodnikom sukcesów w nowym roku szkolnym :-) 

Harmonogram dyżurów przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock w okresie od 1 lipca 2013r. do 30 sierpnia 2013r.

 

Lp

Termin dyżuru

Nazwa przedszkola

 

Adres

 

Telefon

1

1.07.-31.07.2013r.

Samorządowe Przedszkole w Serocku

Serock

ul. Wł. Wolskiego 15

22 782 73 12

2

1.08.-30.08.2013r.

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Zegrze

ul. Oficerska 2

506 303 909

 

Oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych będą pracowały w okresie wakacji jeżeli wystąpią takie potrzeby.

Jeśli nie utworzy się grupa oddziału przedszkolnego (przy szkole) rodzice tych dzieci będą mogli zapisać je do przedszkola dyżurującego (pracującego) w okresie wakacji.

Zgłoszeń dzieci do przedszkola dyżurującego (pracującego) należy dokonywać bezpośrednio do wyznaczonego przedszkola.

                                                                                                                                               Alicja Melion                                                                                                                                             Dyrektor ZOSiP

 

Noc Muzeów

W sobotnią noc z 18 na 19  maja 2013 roku chętni uczniowie z Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku wraz z opiekunami wzięli udział w niezwykłym wydarzeniu organizowanym w całej Europie   „ Nocy Muzeów”. Podczas tej niezwykłej imprezy każdy mógł za darmo zwiedzić wybrane uczelnie, muzea, galerie i zabytki.

    Warszawskie obiekty kultury przyciągnęły niecodziennymi wystawami i pokazami ludzi z całej Polski. Oczywiście nie mogło tam zabraknąć naszych gimnazjalistów. Jako pierwszy cel wyjazdu wybrano Muzeum Legii. Uczniowie obejrzeli niezwykłą wystawę związaną z Legią Warszawa, a zagorzali fani zakupili również pamiątki w sklepie ukochanego zespołu. Wejście na klubowy stadion było zwieńczeniem  pierwszego etapu wyjazdu, jednak serockim wycieczkowiczom udało się także zwiedzić inny obiekt sportowy. Możliwość wejścia na płytę boiska, gdzie grało wiele europejskich sław piłki nożnej podczas Euro 2012  okazało się jedną z największych atrakcji. Stadion Narodowy swoja okazałością i sławą zachwycił gimnazjalistów i zachęcił do dalszego zwidzenia. Wyjazdy szkolne to nie tylko rozrywka, ale też przyjemna forma nauki. Właśnie z tego powodu warto było odwiedzić Muzeum Wojska Polskiego. Mimo że uczniowie mogli podziwiać tylko eksponaty  znajdujące się na zewnątrz, to sprzęty oraz maszyny wojskowe, stroje, scenki batalistyczne i niezwykły klimat tego miejsca wywarły na wszystkich ogromne wrażenie. Następnie uczestnicy wyjazdu mogli obejrzeć Uniwersytet Warszawski. Piękne klasycystyczne budowle oraz bajkowa sceneria pozwoliły na chwilę relaksu podczas tej intensywnej nocy. Stroje historyczne, gra mgły i kolorowych świateł stworzyły kompozycję godną najznakomitszych artystów. Potem gimnazjaliści zobaczyli gmach Akademii Sztuk Pięknych oraz niecodzienną wystawę malarską. Jako ostatnie można było zobaczyć Muzeum Drukarstwa Warszawskiego. Zorganizowana tam wystawa oraz pokaz tradycyjnego drukarstwa okazał się bardzo interesujący. Na koniec wycieczkowicze przespacerowali się po jakże niezwykłym tej nocy centrum Warszawy oraz zregenerowali siły w znanym fast foodzie. Koło godziny 3 nad ranem uczniowie wrócili  do Serocka.

      Ta jedna z najniezwyklejszych warszawskich nocy na pewno pozostanie jeszcze na długo w pamięci gimnazjalistów.  Ten wyjazd był nie tylko świetną okazją do poszerzenia swojej wiedzy, ale pozwolił też na integrację uczniów oraz poznanie niecodziennego klimatu miasta.  

       Szczególne podziękowania  należą się paniom: Justynie Łyszkowskiej,  Alinie Brach i Paulinie Nowaczyk-Pisarskiej za zorganizowanie tego niesamowitego wyjazdu oraz troskliwą opiekę nad uczniami. Mam również nadzieję, że samorząd szkolny będzie organizował  więcej takich wyjazdów.

 

               Edyta Ostaszewska III a

Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku  

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik” za nami…

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik” za nami…

Po raz kolejny uczniowie klas 1-4 Szkoły Podstawowej im W. Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych dla uczniów szkół podstawowych „Świetlik”.

Konkurs składał się z jednego etapu, który w bieżącym roku szkolnym odbył się w formie testu jednokrotnego wyboru.

Zadania testowe zawierały treści dotyczące eksperymentów, które wcześniej można było w ramach przygotowań wykonać oraz inne treści ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, astronomia, geografia), dostosowane do wieku uczestników. Każda grupa wiekowa wykonywała inny test.

Przyjęte zostały następujące progi punktowe:

 • klasa 1 i 2: wyróżnienie - od 62 punktów, nagroda od 65 punktów, nagroda główna za 72 punkty;
 • klasa 3 i 4: wyróżnienie - od 100 punktów, nagroda od 115 punktów, nagroda główna za 128 punktów.

Spośród uczniów naszej szkoły biorących udział w konkursie laureatami nagrody zostali:

 • Jan Kurtycz z kl. 4b;
 • Kacper Sosnowski z kl. 2b;
 • Adrian Roman z kl. 2b;

zaś wyróżniona została:

 • Martyna Przybysz z kl.1b

Szkolnym koordynatorem konkursu jest p. Maria Przybysz-Wydra.

 

Pasmo sukcesów sportowców z Woli Kiełpińskiej trwa!!!

13 i 18 maja, na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej  odbyły się Powiatowe Mistrzostwa w Czwórboju Lekkoatletycznym chłopców i dziewcząt. Reprezentacje szkół podstawowych z terenu powiatu legionowskiego walczyły o medale i przepustkę do finałów międzypowiatowych. Nie zabrakło emocjonującej walki i dobrych wyników. Młodzi lekkoatleci i lekkoatletki zmierzyli się w takich konkurencjach jak: sprint 60 m, skok w dal, rzut piłeczką palantową, bieg na 600 metrów (dziewczęta) i 1000 m (chłopcy).
W kategorii dziewcząt,  reprezentacja Szkoły Podstawowej w Woli Kiełpińskiej, w składzie:  Rasińska Marta, Derlacz Katarzyna, Suska Mariola , Suwińska Aleksandra,  Berdyńska Dominika, Oleszko Daria , Zakolska  Klaudia i Antczak Kinga zajęła II miejsce i tym samym zdobyła tytuł Wicemistrzyń Powiatu Legionowskiego.

W kategorii chłopców triumfowała drużyna gospodarzy – czyli reprezentacja  Szkoły Podstawowej w Woli Kiełpińskiej, w składzie: Suska Sebastian, Kaczmarski Bartosz, Gąsiorowski Kamil, Malinowski Jakub, Guzowski Marcin, Czarnecki Adam i Malinowski Paweł  zdobywając złoty medal i tytuł Mistrzów Powiatu Legionowskiego.

17.05.2013r. drużyna chłopców na Mistrzostwach  Międzypowiatowych  w Lesznowoli zajęła III miejsce.

W maju Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej  był także organizatorem Powiatowego Turnieju Mini Piłki Nożnej Dziewcząt. Drużyna gospodarzy w składzie: Piotrowska Klaudia, Borkowska Izabela, Krzemińska Karolina, Paczkowska  Anna, Suska Mariola,  Suwińska Aleksandra, Tomalak Natalia, Głowacka Karolina,  Derlacz Katarzyna,  Berdyńska Dominika, Oleszko Daria,  Antczak Kinga, Zakolska Klaudia odniosła kolejny sukces zajmując II miejsce i zdobywając tytuł Wicemistrzyń Powiatu. Zwycięzcom gratulujemy zdobytych trofeów i prosimy o jeszcze!

Reprezentacje szkół w Woli Kiełpińskiej prowadzone są przez p. K.Świątecką i p. R.Świąteckiego.

 

XII Gminne Spotkanie Młodych Ekologów w Ekolandii

 Gdzie tak naprawdę leży Ekolandia?

   1 lipca 2013 roku w całej Polsce zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiany mają na celu zwiększenie poziomów recyklingu, odzysku odpadów zebranych w sposób selektywny, a ponadto zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji, które trafiają na składowiska odpadów.

   Tym też istotnym tematem zajęli się w tym roku również najmłodsi ekolodzy - czyli uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych z terenu naszej gminy.

   17.05.2013r. tegoroczni organizatorzy XII Gminnego Spotkania Młodych Ekologów w Ekolandii - czyli uczniowie klas 3 wraz z wychowawcami ze Szkoły Podstawowej im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej zaprosili swoich rówieśników w wyjątkowe miejsce czyli na Międzygminne Wysypisko Odpadów w Jaskółowie   

   Wysypisko zajmuje powierzchnię 7,42h i wyposażone jest w wagę, boksy do przechowywania posegregowanych materiałów, wiatę kompaktora. W trakcie spotkania uczestnicy mogli poznać zasady budowy i funkcjonowania składowiska odpadów oraz zobaczyć jak odbywa się segregacja i proces doczyszczania surowców wtórnych na terenie obiektu

   W bezpośrednim sąsiedztwie wysypiska znajduje się dydaktyczna ścieżka ekologiczna (poruszająca tematykę ochrony Ziemi, odpadów komunalnych, form ochrony przyrody itp.) a także duży zagospodarowany teren, doskonałe miejsce do odpoczynku i zabaw dla dzieci.

  Po części dydaktycznej uczestnicy mogli wziąć udział w różnorodnych zabawach rekreacyjno – sportowych z wykorzystaniem… odpadów tzn. starych gazet, pudełek tekturowych, plastikowych butelek, które wydawałoby się, do niczego już się nie mogły przydać, a jednak…

   Był też czas na grillowy poczęstunek oraz podsumowanie tegorocznej imprezy. Wszystkie grupy otrzymały na pamiątkę drzewko do wsadzenia na terenie szkół oraz zestaw pięknie wydanych książek o tematyce przyrodniczej, które wzbogacą biblioteki szkolne zaś każdy uczestnik - pamiątkowy znaczek.

   Dla organizatorów tegorocznej Ekolandii najlepszym podziękowaniem było zadowolenie malujące się na twarzach dzieci, a największą pochwałą słowa jednej z uczestniczek: „ ... ja myślałam, że będziemy tu tylko zwiedzać i patrzeć, a tu było taaak fajnie!...”

Magdalena Olkowska

 

Zegrzyńskie szkoły Szkołami Odkrywców Talentów

 

Z przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu oraz Gimnazjum im. Konstantego Mikołaja Radziwiłła w Zegrzu w roku szkolnym 2012/2013 uzyskały tytuł "Szkół Odkrywców Talentów".

Wyróżnienie przyznawane jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji tym placówkom, które swoją działalnością przyczyniają się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.

Tytuły "Szkół Odkrywców Talentów" stanowią ukoronowanie naszej wieloletniej pracy, której celem jest tworzenie właściwych warunków do rozwoju pasji i talentów uczniów oraz wspomaganie ich w osiąganiu sukcesów.

EKOLOGICZNY KRASNAL HAŁABAŁA

 

Na przełomie kwietnia i maja realizowane są w Samorządowym  Przedszkolu
 w Serocku dwa programy ekologiczne: „Zaadoptuj rzekę” i Listy dla Ziemi”.  

Zaadoptuj rzekę to ogólnopolski program ekologiczny Klubu Gaja, którego tematem jest ochrona wód i racjonalne wykorzystanie ich zasobów.

Adoptując rzekę Narew staramy się wzbudzić zainteresowanie nią, poznać jej walory przyrodnicze, kulturowe, społeczne oraz zachęcamy społeczność do jej ochrony i poprawy stanu jakości jej wód.

Listy dla Ziemi” to program fundacji ekologicznej Arka, podczas którego dzieci w pisanych przez siebie listach będą przekonywać dorosłych do proekologicznych zachowań. Tematyka listów może dotyczyć: segregacji odpadów, recyklingu, dbania o lasy, oszczędzania energii i wody, opieki nad zwierzętami i ekologicznego stylu życia.

         W kwietniu udało nam się zrealizować:

·         zbiórkę makulatury;

·         sprzątanie okolic przedszkola;

·         spotkanie z pracownikami Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Panią Anną Kamola i Panią Beatą Druchniak, połączone z prezentacją multimedialną dotyczącą walorów rzeki Narew, jej ochroną i potrzebą oszczędzania wody;

·         spotkanie na serockim molo z dyrektorem Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego w Serocku, z Panem Leszkiem Błachnio, który opowiedział nam o tym, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa woda, w jaki sposób jesteśmy w nią zaopatrywani, dlaczego powinniśmy troszczyć się o rzekę oraz co należy robić, aby oszczędzać wodę.

Ponadto w najbliższym czasie odbędzie się:

·        wystawa zdjęć pt. „Jezioro zegrzyńskie w zimowym obiektywie”;

·        konkurs fotograficzny pt. „Rzeka Narew nas urzeka”;

·        finał akcji „Listy dla Ziemi”;

·        udział w konkursie gminnym „Dziecięce rady na odpady”;

·        wycieczka do Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbicy i badanie jakości wody.

 

Anna Szymańska

Powiatowe zawody w tenisie stołowym

 

11 kwietnia 2013 roku w Serocku odbyły się powiatowe zawody w tenisie stołowym. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zegrzu: Jakub Gawlik i Marcel Misiura zajęli II miejsce, a Patrycja Gardias i Paulina Suska miejsce III.

Gratulujemy uczniom sportowej walki. Dziękujemy Panu Antoniemu Wieczorkowi za ogromny wkład pracy w prowadzenie zajęć tenisa stołowego w naszej szkole.

Sukces uczniów Gimnazjum w Zegrzu w konkursie informatycznym

 

Uczniowie  Gimnazjum w Zegrzu zajęli trzy pierwsze miejsca w finale Konkursu Informatycznego "KLIK" zorganizowanym przez Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie.

I miejsce - Michał Suska klasa IIB, II miejsce - Arek Skurzewski klasa IB i III miejsce - Piotr Kostrzeński klasa IB.

Oprócz niewątpliwej satysfakcji i potwierdzenia swoich umiejętności informatycznych uczniowie ci zyskali cenne nagrody: I miejsce - profesjonalny zestaw Razer Naga (mysz) + Razer Goliathus (podkładka), II miejsce - szybki, przenośny dysk twardy WD My Passport 1TB + pamięć przenośna Kingston 16GB, III miejsce - zaawansowana klawiatura multimedialna Logitech Gaming G105 + pamięć przenośna Kingston 8GB.

Byliśmy jedynym gimnazjum z terenu Gminy Serock, którego uczniowie wzięli udział w tym konkursie.

Uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych edycjach konkursu.

Uroczystość zakończenia Konkursów Przedmiotowych

 

 

„Sukces przychodzi jedynie do tych,

którzy działają, podczas gdy pozostali

oczekują jego nadejścia”

 

18 kwietnia Kuba Gawlik wraz z nauczycielem – Agnieszką Kamińską uczestniczyli w uroczystości wręczenia dyplomów i zaświadczeń laureatom Konkursów Przedmiotowych, która odbyła się w auli Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Kuba, Laureat Konkursu Matematycznego, z rąk Mazowieckiego Kuratora Oświaty – Karola Semika, otrzymał list gratulacyjny i pamiątkowy dyplom.

Mazowiecki Kurator Oświaty dziękował rodzicom i nauczycielom za tworzenie właściwych warunków do rozwoju pasji i talentów swoich uczniów. Laureatom życzył, aby sukces był tym, co będzie towarzyszyć im jak najczęściej w życiu.

 

Jestem EKO

 

Materiały konkursowe niezbędne uczniom, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w konkursie wiedzy o środowisku przyrodniczym i ekologii „Jestem EKO”

Kolejny sukces Jakuba Gawlika ze Szkoły Podstawowej w Zegrzu

 

Jakub Gawlik został Laureatem Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Pangea”.

Jest to konkurs bardzo popularny w takich krajach jak Niemcy, Hiszpania, Włochy, Francja czy Austria, a w Polsce został przeprowadzony po raz pierwszy.

Konkurs był skierowany do wszystkich uczniów w Polsce i miał na celu wyłonić trzech najlepszych, którzy będą reprezentować nasz kraj w etapie finałowym w Berlinie.

Kuba został jednym z dwunastu uczniów w Polsce, którzy otrzymali maksymalna ilość punktów. Konieczność wyłonienia trzech reprezentantów zmusiła organizatorów do przeprowadzenia „dogrywki”, w której Kuba zajął szóste miejsce.

Konkurs miał bardzo wysoki poziom. Kuba musiał wykazać się ogromną wiedzą, a zadania które miał do rozwiązania na pewno sprawiłyby problem niejednemu maturzyście.

Wierzymy, że za rok Kuba będzie reprezentował nasze gimnazjum, gminę i kraj w etapie finałowym za granicą.

 

Warsztaty Plastyczne dla Nauczycieli

 

11 kwietnia w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu odbyły się warsztaty plastyczne dla nauczycieli „Podarunki od Franka i Julki”. Uczestnicy warsztatów poznali i wykonali propozycje prac upominkowych tworzonych przez dzieci na różne święta przedszkolne/ szkolne. Zajęcia rozpoczęły się wspólnym poznaniem każdej z pań poprzez wykonanie tzw. teczki osobowości pomagającej opowiedzieć o tym, co w danej chwili jest dla nas najważniejsze, o czym aktualnie myślimy. W trakcie całego spotkania zrobiliśmy laurki i kartki z życzeniami, jak również drobne prezenty w formie broszki, breloczka do kluczy, naszyjnika z gazet i spinaczy biurowych, papierowej babeczki wyglądającej bardzo smakowicie oraz pudełeczka do opakowania podarunku przekształconego z rolki po papierze toaletowym. Zapoznaliśmy się także ze sposobem wykonania takich prac jak świeczka czy mydełko ozdobione malunkiem dzieci, ramki piaskowe i gazetowe z rysowanymi  portretami, przepisy na wspólne spędzenie czasu opisane wraz zawartością w słoikach i butelkach, ozdobna deska wyklejona nasionami, opakowania do prezentów z serwetek tortowych oraz wiele jeszcze innych pomysłowych dzieł. Staraliśmy się nawet najbardziej szablonowy wzór powielić w jak najbardziej twórczy sposób, aby w każdej pracy widać było indywidualne wykonanie. Czas szybko upłynął nam w radosnej atmosferze i zakończył spotkanie przy słodkim poczęstunku oraz wręczeniu zaświadczeń z uczestnictwa.   Dziękujemy uczestnikom warsztatów za obecność i duże zaangażowanie tamtego kwietniowego popołudnia. 

Prowadząca warsztaty- Katarzyna Książyk

Kuba Gawlik i Marcel Misiura ze Szkoły Podstawowej w Zegrzu – najlepsi matematycy w gminie

 

Jakub Gawlik i Marcel Misiura zostali Laureatami Gminnego Konkursu Matematycznego „SKM-ka”. Kuba zajął I miejsce, a Marcel II.

Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas szóstych wszystkich szkół podstawowych w gminie Serock, a zorganizował go Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej.

Nasi uczniowie okazali się najlepsi wśród wszystkich szóstoklasistów z gminy Serock.

Gratulujemy chłopcom wspaniałego wyniku.

 

SZKOLNE ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIEGO „KONKURSU OJCZYZNY POLSZCZYZNY” 2012-2013

 

W tym roku w naszej szkole po raz drugi odbyły się eliminacje ogólnopolskiego „Konkursu Ojczyzny Polszczyzny”, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny, a głównym partnerem i sponsorem - Wydawnictwo „Nowa Era”. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa niezależna komisja konkursowa pod przewodnictwem profesora Jana Miodka.

            Podobnie jak Patron konkursu – my, poloniści czynimy, co w naszej mocy, aby promować kulturę słowa pisanego i mówionego. „Daj mi właściwe słowo i odpowiedni akcent, a poruszę świat” (Joseph Conrad)

Ideą konkursu jest nie tylko wyłonienie utalentowanych uczniów, którzy znakomicie piszą i interesująco opowiadają, ale również wspieranie ich rozwoju.

Konkurs ma kilka etapów. W pierwszym, szkolnym etapie, który odbył się 15 marca 19 uczniów z klas V i VI napisało test „O ptakach” zawierający zadania zamknięte i otwarte, a  następnie 22 marca wygłosili oni przed publicznością wypowiedź ustną na wylosowany temat.

            Najwyższe wyniki z etapu pisemnego i ustnego uzyskali:

-                                Anna Jelonek -  kl. V a

-                                Paulina Bartnikowska – kl. VI a

-                                Aleksandra Mirońska-  kl. VI a

-                                Karolina Świercz -  kl. VI a

-                                Natalia Szacha – kl. V c

-                                Karolina Bartnikowska – kl. V a

Do drugiego etapu zakwalifikowała się Anna Jelonek.

 

            Gratulujemy najlepszym i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, życząc dalszych sukcesów w zmaganiach z polszczyzną.

 

                                                                                              A. Murza - Rzewnicka

 

Przedszkolaki z Zegrza wygrywają w konkursach

Hania Grabarczyk brała udział pod kierunkiem pani Kasi Książyk w gminnym konkursie plastycznym na "Motyw Wielkanocny", organizowanym przez Ośrodek Kultury w Serocku i zajęła I miejsce w kategorii rysunku koszyczka wielkanocnego. Natomiast w ogólnopolskim konkursie plastycznym organizowanym przez Centrum Kultury w Wieliszewie Hania zajęła II miejsce w kategorii pisanki. Mela Aniszewska, również pod kierunkiem pani Kasi Książyk, w wieliszewskim konkursie w tej samej kategorii zajęła III miejsce.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

KK.

Sukces w Powiatowym Konkursie Polonistycznym „Licz się ze słowami’’

 

„Uprawiając sport, stajesz się wartościowym człowiekiem” – to hasło przewodnie tegorocznej edycji Powiatowego Konkursu Polonistycznego „Licz się ze słowami” organizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo. Jego celem było ukazanie, jak ważny dla rozwoju młodych ludzi i nawiązywania dobrych relacji i przyjaźni jest ten obszar naszego działania, jak wspaniałe emocje i wzruszenia można przeżyć, zwłaszcza, gdy gra się fair play.                                                                                                                                 

Dnia  6 marca 2013 r. w Szkole Podstawowej Nr 8 w Legionowie odbyła się VII edycja Powiatowego Konkursu Polonistycznego „Licz się ze słowami”. Uczestniczyło w nim osiem zespołów ze szkół podstawowych powiatu legionowskiego, które walczyły o tytuł najlepszych polonistów. Konkurs tradycyjnie składał się z dwóch etapów: pisemnego testu wiedzy i umiejętności literackich i językowych oraz ustnej prezentacji, która potwierdziła talenty krasomówcze i prezenterskie uczestników. Naszą szkołę reprezentowały: Natalia Szachna z kl. V c, Roksolana Błaszczak z kl. VI b i Paulina Bartnikowska z kl. VI a, przygotowywane przez polonistki: p. Ewę Żmijewską i p. Krystynę Affek. Dziewczęta wykazały się dużą wiedzą oraz umiejętnościami polonistycznymi, bo komisja przyznała im wysokie noty, a w rezultacie II miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów humanistycznych.

Konkurs był nie tylko wspaniałą okazją do promocji talentów, ale także do wymiany doświadczeń między uczniami oraz nauczycielami języka polskiego z zaprzyjaźnionych szkół. Przebiegał w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze, za co dziękujemy organizatorom, a szczególnie nauczycielkom języka polskiego, paniom: Ewie Dziura i Ewie Polakowskiej, które przygotowały i prowadziły to konkursowe spotkanie.

 

 

 

 

Wicemistrzowie Powiatu Legionowskiego ze Szkoły Podstawowej w Serocku

 

Reprezentacja chłopców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku kolejny raz stanęła na podium Eliminacji Powiatowych w mini piłce siatkowej. Drużyna - po wygraniu zawodów gminnych - sięgnęła po srebrny medal na szczeblu powiatu. Po zaciętych i zwycięskich pojedynkach grupowych oraz zwycięskim meczu o wejście do finału chłopcy ulegli tylko reprezentacji SP nr 8 Legionowo.

W skład srebrnej drużyny wchodzą: Jakub Dytyniak, Maciej Lewandowski, Rafał Świerczyński, Aleksander Giziński, Rafał Buczyński, Hubert Różycki, Wojciech Ziobro, Gabriel Skiba, Daniel Kowalski, Mikołaj Różycki, Mateusz Przybysz. Drużyną opiekują się pani Katarzyna Tulin i pani Barbara Klik.

Gratulujemy wygranej i życzymy dalszych sukcesów.

 

Największa Palma Wielkanocna w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu

 

Palma bije- nie zabije,

Za sześć dni, za sześć nocy

Doczekamy Wielkiej Nocy

 

Marzec w tym roku jest miesiącem zapowiadającym nam Święta Wielkanocne. Pierwszymi przygotowaniami do owych świąt w naszym przedszkolu było przynoszenie przez rodziców i dzieci kreponowych kwiatów. Wszystkie kolorowe główki kwiatowe zostały wplecione pod kierunkiem pani Kasi Książyk do 3- metrowej Palmy Wielkanocnej. Nasza przedszkolna palma budziła podziw w oczach nie tylko dzieci, ale i każdego dorosłego mijanego przez pochód przedszkolaków niosący ją w piątkowy poranek  do kościoła w Zegrzu. W niedzielę palmową nasza palma również uczestniczyła w procesji, niesiona przez tatę Kingi Zielińskiej. Wszystkim rodzicom serdecznie dziękujemy za współpracę i pomoc oraz życzymy radosnych Świąt Wielkanocnych!

KK.

Chcesz przeżyć dzień wesoły - przyjdź na wagary do szkoły!

 

Tak Koło Ekologiczne i Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Zegrzu zachęcili kolegów, by pierwszego dnia wiosny, znanego wszystkim jako „dzień wagarowicza”, przyszli do szkoły i w dodatku dobrze się bawili.

A powodów do tego było niemało. Po pierwsze nauczyciele odegrali przygotowaną na tę okazję scenkę - „Zimo precz”. Największe emocje wzbudził bocian w osobie pana od religii. Uczniom spodobało się, że nauczyciele potrafią bawić się razem z nimi.

Podczas  wszystkich przerw coś się działo: wspólnie malowaliśmy ogromny obraz wiosenny, paradowaliśmy w wiosennych strojach i śpiewaliśmy karaoke. Była prezentacja kukieł Marzannowych -  zarówno żeńskich jak i męskich. Serwowaliśmy pyszne, pachnące szczypiorkiem i ogórkiem kanapki oraz sałatki. Wszystko na tle radosnej, zielonej i  wiosennej dekoracji odwracającej naszą uwagę od okna, za którym przez cały dzień padał… śnieg. Wiosno przyjdź!

Pożegnanie Marzanny, Zegrzyńskiej Zimowej Panny

 

Chociaż śnieg leży jeszcze na polu,

Wiosnę witamy w naszym przedszkolu.

Może wiosna zbudzi się dopiero w kwietniu z rana

I wyjdzie wprawdzie troszeczkę zaspana,

Lecz zajrzy we wszystkie zakątki,

Zaczniemy prawdziwe wiosenne porządki.

Tak więc żegnamy zimową marzannę

I czekamy na wiosenną pannę.

 

21 marca wszystkie grupy żegnały zimową porę paląc marzannę. I choć pogoda za oknem wcale nie przypomina wiosennych poranków, mamy nadzieję, że zima odpłynie od nas jak najszybciej.

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Syrenki z Zegrza

 

15-ego marca br. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Serocku odbył się gminny etap XXXVI Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka". Miłośnicy poezji i prozy prezentowali przygotowane przez siebie utwory wykazując się przy tym dużym talentem.

W tegorocznym konkursie uczestniczyło 30 osób z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych całej gminy. Naszą szkołę reprezentowało 6 osób – po dwie z każdego etapu edukacyjnego.

Na wyniki obrad jury czekaliśmy z niecierpliwością, gdyż w poprzednich latach odnosiliśmy duże sukcesy. Ku naszej radości uczniowie nie zawiedli i tym razem. Wyróżnienia otrzymały: Agata Karpińska w kategorii klas 0-III, Weronika Sieprawska w kategorii klas IV-VI, Oliwia Kuczkowska w kategorii klas I-III gim., a laureatką w kategorii klas I-III gimnazjum została Katarzyna Ciszkowska. Kasia będzie reprezentowała w etapie powiatowym konkursu nie tylko naszą szkołę, ale też całą gminę Serock.

Wszystkim naszym uczniom gratulujemy godnego reprezentowania szkoły w konkursie, nagrodzonym dziękujemy za sukces, a za Kasię trzymamy kciuki i czekamy na więcej.

Spotkanie z Korczakiem i Królem Maciusiem w Zegrzu

 

Rok 2012 był ogłoszony Rokiem Janusza Korczaka. Z tego powodu w październiku 2012 r. biblioteka szkolna Zespołu  Szkół w Zegrzu zaproponowała uczniom klas II i III nauczania zintegrowanego rozpoczęcie projektu edukacyjnego „Spotkanie z Korczakiem i Królem Maciusiem”. Do projektu zaproszono też uczniów z pozostałych szkół na terenie gminy Serock.  W ramach projektu uczniowie poznawali życie i działalność Janusza Korczaka, pracowali z powieścią „Król Maciuś Pierwszy”  oraz debatowali nad prawami dziecka. Okazało się, że było to nie lada wyzwaniem dla tak małych jeszcze dzieci. 

Prace zakończyło spotkanie turniejowe, które odbyło się w Zespole Szkół w Zegrzu dnia 19 marca 2013 r. Gościliśmy drużyny  ze Szkoły Podstawowej w Serocku i Jadwisinie.

Przed uczniami stanęło kilka prób wykazania się wiedzą zdobytą podczas pracy nad projektem. Trzeba przyznać, że uczniowie zaprezentowali wysoki poziomem umiejętności. Nie mogło się obyć bez dobrej zabawy. W nawiązaniu do powieści i problemów króla Maciusia z sąsiadami, drużyny miały za zadanie  zawrzeć sojusze, a następnie przeprowadzić wojnę  - na papierowe kule. Wygrał sojusz Serocczan z publicznością. Potem odwiedziliśmy „Maciusiowe ZOO”, gdzie artyści rzeźbiarze tworzyli w żywym obrazie egzotyczne zwierzęta. Zabawy wszystkim się podobały i relaksowały pomiędzy trudnymi zadaniami. 

Należy też wspomnieć o książkach, które powstały podczas realizacji projektu. Uczniowie zamieścili w nich prace plastyczne, które wykonywali w trakcie zajęć projektowych. Wszyscy mogli podziwiać ilustracje wykonane z dużą pomysłowością i talentem.

Na zakończenie uczestnicy projektu obejrzeli przedstawienie teatrzyku kukiełkowego p.t. „Król Maciuś Pierwszy – reformatorem”,  przygotowanego przez kółko teatralne działające przy bibliotece szkolnej w Zegrzu. Członkami koła są właśnie uczniowie klasy II i III nauczania zintegrowanego oraz uczennice klasy IV. Widzowie z zaciekawieniem obejrzeli trudne treściowo przedstawienie, a i młodzi aktorzy stanęli na wysokości zadania.

Żegnając się z gośćmi wręczyliśmy uczestnikom projektu pamiątkowe dyplomy, a biblioteki szkolne szkół otrzymały książkę Beaty Ostrowickiej „Jest taka historia, opowieść o Januszu Korczaku”.

Niewątpliwy sukces zachęca do podejmowania dalszych wysiłków pracy z uczniami metodą projektów, która sprawdza się nawet  wśród najmłodszych uczniów. Wszystkim uczestnikom gratulujemy sukcesów i zapraszamy do współpracy w przyszłości.

Chciałabym też podziękować wszystkim zaangażowanym w prowadzenie projektu, ale też sprawne przygotowanie naszego spotkania turniejowego od strony organizacyjnej.

 

Tekst: Agnieszka Dudek – bibliotekarz

Zdjęcia: Sebastian Kowalski – ucz. kl. IIB gimnazjum – koło fotograficzne

Warsztaty Plastyczne dla Nauczycieli

Zapraszamy wszystkich chętnych nauczycieli na warsztaty plastyczne prowadzone przez Katarzynę Książyk

Szkoła Podstawowa w Jadwisinie nawiązała współpracę z grecką szkołą.

 

Nauka języków obcych poprzez praktykę to najskuteczniejszy sposób utrwalania znajomości języka obcego. Nasza szkoła nawiązała współpracę ze szkołą z Krety.

Pierwszym zadaniem było przygotowanie kartek z ilustracjami i opisami w języku angielskim wybranych zwierząt. Prace naszych wychowanków zostały wysłane do Grecji i wzbudziły zachwyt wśród tamtejszych uczniów i nauczycieli. W zamian otrzymaliśmy ciekawe prace z Grecji. Wykorzystaliśmy je do nauki języka angielskiego, ale nie tylko. Opisy zwierząt były jednocześnie ciekawą lekcją przyrody.

Obecnie przygotowujemy prezentacje, w których opisujemy siebie, swoich bliskich oraz nasze zainteresowania.

 

SP Jadwisin

Sześciolatki w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej

 

1 września 2014 r. wszystkie dzieci sześcioletnie pójdą do pierwszej klasy. W Szkole podstawowej w Woli Kiełpińskiej, tak jak w 90 procentach polskich szkół są już sześciolatki. O tym, czy w roku szkolnym 2013/14 rozpoczną edukację szkolną kolejne 6-latki zadecydują rodzice. Aby ułatwić im tę decyzję, 25 lutego odbyło się zebranie, w trakcie którego rodzice mogli uzyskać niezbędne informacje na temat funkcjonowania w warunkach szkolnych dzieci 6-letnich.

Badania i analizy pokazują, że dzieci w tym wieku bardzo dobrze sobie radzą, osiągając w szkole wyniki czasami lepsze, niż ich siedmioletni koledzy.

A jak radzą sobie sześciolatki w klasie 1 w b.r. szkolnym?

Minął  I semestr i nastał czas pierwszych podsumowań i planowania pracy w II semestrze. To dopiero początek szkolnej drogi 6-letnich pierwszoklasistów, więc trudno jednoznacznie ocenić poczynione dokonania. Jedno jest pewne, że zapewniono najmłodszym uczniom jak najlepsze warunki, tzn.:

-   odpowiednio dobrany program nauczania („Ja i moja szkoła. Odkrywam siebie”, który autorka Jolanta Faliszewska skonstruowała odwołując się do teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera);

właściwą organizację zajęć;

- mniej liczebną klasę;

dużą salę lekcyjną z adekwatnie do potrzeb zagospodarowanymi przestrzeniami;

wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz  w sprzęt  audio i multimedialny ( z tablicą interaktywną włącznie).

Dzięki wyposażeniu sali lekcyjnej, z której korzystają 6-latki m.in. w  tablicę interaktywną,  pierwszaki mają  możliwość korzystania z Multibooka  czyli publikacji elektronicznej, która zawiera w sobie treść podręcznika, zeszytów ćwiczeń, czytanek, zadań i wycinanek. Wszystko to jest wzbogacone o materiały multimedialne: filmy, animacje, nagrania muzyczne, krzyżówki, łamigłówki, puzzle, memory, posłuchanki, pokazy slajdów i zdjęcia. Multibook daje  możliwość prezentowania wybranych zagadnień w sposób czytelny, wyrazisty, a jednocześnie bardzo atrakcyjny dla uczniów.

Trudne decyzje rodziców dzieci 6-letnich o rozpoczęciu nauki podjęte  racjonalnie,  z analizą  wszelkich za i przeciw zostały  potwierdzone osiągnięciami edukacyjnymi  ich dzieci.  6 - letni pierwszoklasiści w I semestrze bieżącego roku szkolnego wszyscy zostali ocenieni pozytywną ocenę opisową. Gratulujemy!

 

wych. kl. 1a – Anna Maciejak

  

Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej w Woli Kiełpińskiej w Centrum Nauki "Kopernik"

 

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Woli Kiełpińskiej jako cel jednej ze swoich pierwszych wycieczek wybrali jednogłośnie Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie. Miejsce, w którym można,  a nawet trzeba gościć wielokrotnie, aby zwiedzić przygotowane przez organizatorów wystawy tematyczne m.in.: Generacja, Człowiek i Środowisko, Korzenie Cywilizacji, Świat w Ruchu, Planetarium czy Teatr Robotyczny i poznać wiele zjawisk z otaczającego nas świata. Trzy godziny spędzone przez pierwszaki z Woli w takim miejscu - pełnym nowoczesnej technologii, multimediów i pomysłowych instalacji, to stanowczo zbyt krótko, aby dało całościowe pojęcie na temat tego, kim jest człowiek, skąd się wziął i co go otacza. Poszczególne eksponaty, zabawy, a także gry  uświadomiły nawet tak młodym ludziom, jak ważna jest w życiu człowieka nauka i wiedza, które popychają  świat do przodu.
 

Spotkanie uczniów Gimnazjum im. W. Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej z Ambasadorem Azerbejdżanu

 

Uczniowie Gimnazjum im. W. Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej, na zaproszenie Ambasady Republiki Azerbejdżanu w Polsce, wzięli udział w uroczystym spotkaniu „Azerbejdżan - droga do niepodległości”, które odbyło się 26 lutego w Muzeum Niepodległości w Warszawie.

W trakcie spotkania, Ambasador Azerbejdżanu w Polsce – Jego Ekscelencja Hasan Hasanov oraz zaproszeni prelegenci: prof. Tadeusz Świętochowski - prezes Azerbejdżańskiego Centrum Kultury Shahla Kazimova i p. Natalia Konarzewska - doktorantka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego przedstawili proces tworzenia się niepodległego państwa Azerbejdżan.

Pan Ambasador przypomniał także o związkach Polaków z Jego krajem. Przytoczył wiele nazwisk Polaków,  którzy przyczynili się do rozwoju tego odległego kraju - miejsca gdzie przebywało (często nie ze swojej woli) wielu naszych rodaków, a ich losy pozostały na zawsze splecione z dziejami Azerbejdżanu.

 

Dzień z życia zegrzyńskiego przedszkola

 

Za oknami ponuro, a w grupie Smerfów z Samorządowego Przedszkola w Zegrzu wręcz przeciwnie- gorąco od nadmiaru radości. Po wspólnych zabawach z tworzeniem walentynkowych serc razem z rodzicami, przyszła pora na wesołe zabawy z cyrkowymi wężami wykonanymi ze starych i nie potrzebnych już rajstop. Zabawa zaczęła się już przy wypychaniu naszych długich maskotek, a co się działo, gdy już były gotowe… Każde dziecko nadało swojej nowej zabawce imię i nie mogło się doczekać, kiedy zabierze ją do domu :-)

A już niedługo zdradzimy tajemnicę naszego grupowego projektu- pisania wspólnej książki wraz z odwiedzinami misia Leosia. Jesteśmy już przy siódmym rozdziale :-)

Katarzyna Książyk

Spotkanie z policjantem w Przedszkolu w Zegrzu

 

W Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu kładziemy duży nacisk  na  edukację związaną z bezpieczeństwem. Dlatego  18.02.2013 ( poniedziałek)  przybył do naszego przedszkola Pan Robert Niedbało policjant z Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Wszystkie dzieci z radością powitały niecodziennego gościa. Podczas spotkania przedszkolaki dowiedziały się o tym jak bezpiecznie poruszać się po drogach, przypominały jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię, podróżować samochodem, bawić w domu i w przedszkolu oraz jak reagować w sytuacji innych zagrożeń, m.in. gdy zaczepia dziecko osoba dorosła, itp. Przypominały również o korzyści noszenia ubrań i obuwia posiadającego elementy odblaskowe.   Duże zainteresowanie u dzieci wywołało umundurowanie policjanta. Pan policjant pokazał dzieciom w co powinien być wyposażony każdy funkcjonariusz . Po radosnej zabawie każdy przedszkolak otrzymał  mały upominek od Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, co sprawiło wszystkim wiele radości. W podziękowaniu za ciekawe spotkanie, przybliżenie i usystematyzowanie zasad bezpieczeństwa dotyczącego ruchu drogowego dzieci wręczyły panu policjantowi dyplom.

Zajączkowska Katarzyna

 

Projekt Wszystkie Kolory Świata w Samorządowym Przedszkolu w Serocku

 

Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku bierze udział w projekcie „Wszystkie Kolory Świata”, który jest odpowiedzią na dramatyczna sytuację dzieci w Czadzie. Chcemy uświadomić dzieciom i młodzieży, że pomaganie może być przyjemne i wiązać się z pozytywnymi emocjami, a ponadto, że dzięki ich zaangażowaniu można uratować życie dziecka.

Projekt wspiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF Majka Jeżowska.

Celem projektu jest:

·         kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury,

·         pokazanie uczniom, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne,

·         zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Czadzie.

W ramach akcji rodziny uszyły specjalne, charytatywne laleczki UNICEF.

Laleczki te nie są zwykłymi szmacianymi lalkami są symbolem pomocy, jakiej dzieci i ich rodziny chcą udzielić swoim rówieśnikom na szczepienia przeciw najpopularniejszym chorobom, takim jak: polio, gruźlica, odra.

W przedszkolu przeprowadzona została licytacja lalek a zebrane pieniądze w kwocie 1.223,00zł trafiły na konto dedykowane zbiórce na rzecz dzieci w Czadzie.W dniu 18.02.2013r. komisja konkursowa w składzie:

·         Alicja Melion- Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

·         Barbara Tomczak- Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Serocku

·         Barbara Sumiła- Wicedyrektor Samorządowego Przedszkola w Serocku

·         Agnieszka Oktaba- Przewodnicząca Rady Rodziców

·         Małgorzata Niemczyk- nauczyciel plastyki

·         Bernadeta Żochowska- ajent

wybrała laleczkę, która będzie reprezentowała naszą placówkę.

 

Laleczka Zuzia reprezentuje nasze przedszkole w konkursie

„Wszystkie kolory świata”

 

Prosimy o oddawanie Waszych głosów!

 

Jak można głosować?

 

1.Zaloguj się na facebook’u

2.W okienku „szukaj” wpisz UNICEF Poland

3.W zakładce (po lewej stronie) kliknij

„Wszystkie kolory świata”

4.Odszukaj w galerii naszą laleczkę

ZAGŁOSUJ NA MNIE!!!

(w terminie 25.03-07.04.2013r.)

Nagrodą w konkursie na najbardziej oryginalną laleczkę jest koncert Ambasadora Dobrej Woli UNICEF Majki Jeżowskiej w zwycięskiej szkole.

Piątoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Serocku pracują z Matlandią

 

Matlandia – program online wspierający naukę matematyki w czwartej, piątej oraz szóstej klasie szkoły podstawowej. Bajkowa sceneria oraz animowane postaci sprawiają, że dzieci z zainteresowaniem i zaanagażowaniem rozwiązują zadania matematyczne. Program doskonali biegłość rachunkową, ćwiczy pamięć i logiczne myślenie. Kładzie nacisk na wykorzystanie matematyki w codziennych sytuacjach.

Matlandia 5 to program zawierający 200 interaktywnych zadań matematycznych dla uczniów klas piątych. Rozwiązując zadania, dzieci odkrywają zakamarki bajkowej wyspy, zdobywają skarby i pomagają bohaterowi opowieści naprawić uszkodzony pojazd.  

W  listopadzie 2012 r. uczniowie klas piątych rozpoczęli korzystanie z programu internetowego Matlandia przygotowanego przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Od nauczycielki matematyki, Pani M. Sokolnickiej otrzymali loginy i hasła,  a następnie zalogowali się na stronie: www.matlandia.gwo.pl

Ćwiczenia z Matlandii wykorzystywane są podczas lekcji np. na tablicy interaktywnej lub zlecane jako praca domowa. Nauczyciel  korzystający z pakietu nauczycielskiego może kontrolować postępy swoich uczniów za pomocą specjalnego elektronicznego dziennika.

 

LAUREAT Konkursu Matematycznego - Kuba Gawlik

 

Kuba Gawlik, uczeń Szkoły Podstawowej w Zegrzu, mieszkaniec Stasiego Lasu został LAUREATEM  Konkursu Matematycznego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Nagrodą za tak wspaniały sukces jest zwolnienie z pisania sprawdzianu szóstoklasisty. Tym samym Kuba ma już stres związany z przystąpieniem do sprawdzianu za sobą i zapewnioną maksymalną ilość punktów z tego sprawdzianu. Niejeden szóstoklasista zapewne zazdrości Kubie i chciałby teraz być na jego miejscu. 

Kuba od najmłodszych lat rozwijał swoje zainteresowania matematyczne i systematycznie pogłębiał wiedzę pod czujnym okiem nauczyciela prowadzącego – pani Agnieszka Kamińskiej. Z ogromną pasją i zaangażowaniem rozwiązywał coraz trudniejsze i bardziej skomplikowane zadania. Nigdy nie marudził, był zawsze chętny do podejmowania nowych wyzwań.

Kuba ciężko zapracował na swój sukces. On dobrze zna powiedzenie, że „Do sukcesu nie ma żadnej windy. Trzeba iść po schodach”. Co roku zdobywał nowe doświadczenia, był Laureatem lub Finalistą konkursów gminnych, powiatowych i ogólnopolskich. Dwukrotnie był Laureatem Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur”. Jako piątoklasista w nagrodę wyjechał do Legolandu w Danii. Status Laureata Konkursu Matematycznego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty jest ukoronowaniem jego ciężkiej sześcioletniej pracy.

Gratulujemy Kubie tak wspaniałego osiągnięcia.

 

Kolejne trofeum zdobyte!

12 lutego 2013r. w Wieliszewie został rozegrany Powiatowy Turniej w Piłce Ręcznej Dziewcząt Szkół Podstawowych. Po zaciętej rywalizacji, w finale padło fantastyczne rozstrzygnięcie! Mistrzostwo Powiatu zdobyła fantastyczna drużyna ze Szkoły Podstawowej im. W. Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej . Brawo dziewczyny! Jesteśmy z Was dumni!

Opiekunowie: Katarzyna i Ryszard Świąteccy

 

Skład mistrzowskiej drużyny: (stoją od lewej)  Paczkowska Anna, Karolina Głowacka, Magdalena Bogusiewicz, Suwińska Aleksandra,  Berdyńska Dominika, Tomalak Natalia, Popiołkowska Urszula, (siedzą od lewej ) Marta Rasińska, Suska Mariola,  Klaudia Zakolska,  Kinga Antczak,  Katarzyna Derlacz,  Julita Dąbrowska, Klaudia Piotrowska.  

Podsumowanie pierwszego półrocza w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu

 

Grupa Smerfów wraz z panią Kasią Książyk z Samorządowego Przedszkola w Zegrzu wesoło pożegnała pierwsze półrocze.

Już we wrześniu przeprowadzone zostały zajęcia otwarte dla rodziców z chustą animacyjną pod hasłem „Nadmorskie wspomnienia z wakacji”. Plakat wspólnie wykonany jeszcze długo potem zdobił przedszkolny korytarz.

Październik też ma co wspominać. Zorganizowany został konkurs plastyczny dla tatusiów wraz z dziećmi na „Zamek z papieru”. Zaangażowanie okazało się bardzo duże, cała szatnia stała się piękną galerią prac. Podsumowanie tego wydarzenia zostało wydrukowane w Gazecie Powiatowej oraz w To i Owo Legionowo.

W listopadzie z kolei gościliśmy Żołnierkę i Stewarda w ramach prowadzenia zajęć z równości płci.

A grudzień? Ten świąteczny miesiąc też pozostawił po sobie nie zatarty ślad. Na początku chętni rodzice uczestniczyli w warsztatach plastycznych „Aniołki z masy solnej”, a w drugiej połowie miesiąca wraz z dziećmi przygotowali występ jasełkowy przedstawiony w murach naszego przedszkola oraz w Ośrodku Kultury Serock podczas wigilijnego spotkania dla seniorów. Ach, co to było za przeżycie. Z daleka można było zobaczyć rodzinną aurę roztaczającą się ze sceny po najdalsze rzędy widowni.

Ostatni miesiąc kończący nasze półrocze to styczeń, w którym odbył się karnawałowy konkurs plastyczno- kulinarny na „Słodki wypiek”. Przepiękne słodkości wykonane przez rodziców i dzieci i jakże pyszne zajmowały następnego dnia honorowe miejsca na naszych stołach podczas spotkania dla babć i dziadków.

Dodatkowo między tymi głównymi podpunktami były prowadzone zajęcia metodą projektów dotyczące dawnych tradycji i obrzędów w polskim domu. Wygraliśmy dwa konkursy plastyczne z Ośrodka Kultury w Serocku i Wieliszewie zajmując drugie i pierwsze miejsca-     w tym również uwzględniając kategorię dla dorosłych.

Przed nami już kolejne półrocze, które z pewnością rozpoczniemy z dużym zapałem i mnóstwem nowych pomysłów urozmaicających nasze przedszkolne dni.

Prowadząca wymienionych przedsięwzięć- Katarzyna Książyk

Bal karnawałowy w Woli Kiełpińskiej

 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej najmłodsi uczniowie w spektakularny sposób zakończyli  I semestr, bowiem 25.01 odbył się doroczny  bal karnawałowy.

Tego dnia dzieciaki przybyły do szkoły we  wspaniałych kreacjach balowych lub przebraniach. Bal rozpoczął się wspólnymi tańcami, które poprowadzili Wodzireje. W proponowanych tanecznych zabawach  równie chętnie brali udział rodzice i wychowawcy, a wspólna zabawa sprawiała radość wszystkim obecnym. W czasie całego balu trwała sesja zdjęciowa, aby uwiecznić te fantastyczne chwile.

Dzień Babci i Dziadka w Woli Kiełpińskiej

 

Dzień Babci i Dziadka to chyba najpiękniejsze dni w roku. W tych dniach babcie i dziadkowie obdarzani są szczególnymi dowodami miłości.
22.01.2013 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej odbyła się wyjątkowa uroczystość, zorganizowana z okazji Dnia Babci i Dziadka.  Dla kochanych gości przygotowano wspaniały program artystyczny oraz słodki poczęstunek.

Artystyczne prezentacje rozpoczęli uczniowie klasy 1a, którzy przypomnieli miłym gościom piosenki, które zapewne niejedna babcia i dziadek śpiewali gdy byli mali. Uczniowie klas 1-3 zaprezentowali także drogim babciom i dziadkom wzruszające recytacje, wesołe piosenki i skoczne tańce czym dali dowód posiadania niezwykłych zdolności recytatorskich, wokalnych, muzycznych, aktorskich i tanecznych, a przede wszystkim ogromnego uczucia jakim darzą swoje bacie i dziadków.
 

Warsztaty ludowe w Oddziale przedszkolnym w Jadwisinie

 

Edukacja regionalna w wieku przedszkolnym jest bardzo ważnym czynnikiem kształtującym  aktywność poznawczą i wpływającą na wychowanie małego dziecka. Dzieci poznając historię oraz tradycję środowiska, w którym żyją czy też innych regionów, rozbudzają swoją naturalną wrażliwość.

W oddziale przedszkolnym SP im. J. Szaniawskiego zostały zorganizowane warsztaty, które koncentrowały się wokół kultury ludowej Puszczy Białej. Zajęcia prowadziła pani Halina Witkowska, twórczyni ludowa, jedna  z założycielek muzeum w Pniewie, członkini Stowarzyszenia „Puszcza Biała – moja mała Ojczyzna”.

W części pierwszej naszego spotkania dzieci mogły dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat sztuki, muzyki, tradycyjnych strojów, tańców i kultury ludowej z terenu Puszczy Białej. Następnie podjęły, pod czujnym okiem naszego Gościa samodzielne działania twórcze: wykonały „wycinankę” oraz piękne kwiaty z bibuły. Na zakończenie warsztatów miały możliwość zaprezentowania się w tradycyjnych strojach kurpiowskich (Kurpi Białych).

Nadrzędnym celem warsztatów było ukazanie dzieciom tradycji i kultury ludowej regionu. Dzięki spotkaniu z twórczynią ludową, która poprzez wieloletnią pracę zapisała się na trwałe w kulturze ludowej Kurpi Białych, dzieci zainspirowały się tym, tradycją, co stanowi nie tylko o kulturze danego regionu, ale przede wszystkim o kulturze naszego kraju.

 

Info: Węgłowska E.

ACH CO TO BYŁ ZA BAL…

 

W karnawale, w karnawale
zawsze udajemy się na bale.
Każde dziecko duże małe,
lubi bale w karnawale.
Można zmienić się w królewnę,
w królewicza można też,
są cyganki, wróżki, żabki,
jest i batman, jest i jeż.


              „….Dziś w przedszkolu śmiech i tańce, tańczą różne przebierańce, każdy przebrał się inaczej, ten obraca się, ten skacze, hop, hop, tralala, kto zatańczy tak jak ja!”.  9 lutego, tak właśnie bawiły się dzieci wraz z rodzicami z Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku na wspaniałym balu karnawałowym. Podczas trwania zabawy odbyły się różne konkursy , w których dzieci chętnie brały udział. Nie zabrakło również zabawnego clowna. Najważniejsza jednak była wspólna zabawa przy muzyce, która przysporzyła wszystkim wiele radości .

Ogólnopolska kampania „Mamo, Tato, wolę wodę!" w Samorządowym Przedszkolu w Serocku

 

Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku przystąpiło do ogólnopolskiej kampanii „Mamo, Tato, wolę wodę!", której celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie dziecka oraz kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych. Założeniem kampanii jest edukacja dzieci w wieku 3 – 6 lat i ich rodziców na temat konieczności regularnego picia wody i jej znaczenia dla organizmu.

W celu uzyskania patronatu „ Mamo, Tato, wolę wodę!”:

·         Przeprowadziłyśmy trzy zajęcia edukacyjne na temat wody na podstawie trzech scenariuszy oraz karty pracy przygotowanych przez organizatora programu „Mamo, Tato, wolę wodę!”. Przygotowałyśmy podczas zajęć z dziećmi prace plastyczne pt. „Moja wodna przygoda ze Zdrojkiem” i zamieściłyśmy ich zdjęcia na stronie internetowej programu w wizytówce przedszkola.

·         Promujemy wśród dzieci zdrowy tryb życia, min. aktywnego spędzania czasu wolnego. Zaplanowałyśmy cykliczny program opierający się na aktywności fizycznej. Wprowadziłyśmy w przedszkolu w życie cykliczny program opierający się na aktywności fizycznej, który przeprowadzamy podczas zajęć 2-3 razy w tygodniu.

·         Promujemy wśród dzieci w przedszkolu zdrowe odżywianie. Dzieci mają zapewniony dostęp do odpowiedniego typu wody pitnej w sali każdej grupy przedszkolnej, w której odbywają się zajęcia. Umieściłyśmy również plakat „Modelowego talerza żywieniowego dla dzieci” w sali każdej grupy.

 

Sukces ucznia ze Szkoły Podstawowej w Zegrzu w konkursie przedmiotowym z matematyki

 

Kuba Gawlik, uczeń VI klasy Szkoły Podstawowej w Zegrzu zakwalifikował się do  III etapu - wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, prowadzonego przez  Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Konkursy przedmiotowe skierowane są do uczniów szczególnie uzdolnionych, wykazujących zainteresowanie związane z wybranym przedmiotem. Kuba znalazł się wśród 119 najbardziej uzdolnionych uczniów z całego województwa mazowieckiego.

Życzymy Kubie powodzenia w finałowych zmaganiach z matematycznymi zadaniami.

„Spotkanie Wigilijne” w Szkole Podstawowej w Jadwisinie

 

Dnia 21 grudnia 2012r. w naszej szkole odbyło się „Spotkanie Wigilijne”. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Maria Jacak, która składając życzenia powitała społeczność szkolną oraz zaproszonych gości.

Dziecięcy Zespół „Violinki” wprowadził nas w świąteczny nastrój przedstawiając program słowno-muzyczny, w którym znajdowały się kolędy, pastorałki, a także wzruszające wiersze. Życzenia świąteczne złożył również burmistrz Miasta i Gminy Serock Józef Zając oraz proboszcz parafii Woli Kiełpińskiej ks. Tadeusz Wołowiec. Na koniec wszyscy zaśpiewali znaną  kolędę „Wśród nocnej ciszy”.

Po „Spotkaniu Wigilijnym” nastąpiło symboliczne otwarcie sali komputerowej, w której jest 20 nowoczesnych komputerów. Był to prezent świąteczny od organu prowadzącego – Miasta i Gminy Serock oraz rodziców Szkoły Podstawowej w Jadwisinie. Serdecznie im za to dziękujemy.

Jasełka w Woli Kiełpińskiej

 

Okres Świąt Bożego Narodzenia, to czas szczególny, to czas w którym wszyscy spotykają się przy wigilijnym stole, składają sobie wzajemnie życzenia, łamiąc się opłatkiem. Przedsmak tej świątecznej atmosfery można było poczuć już 21 XII 2012 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej dzięki uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy „wystawili” tegoroczne Jasełka. Przedstawienie emanowało szczególną aurą i wprowadzało widzów w stan autentycznego przeżywania. Ciepłe, prosto z serc płynące teksty i niemal że „anielski” śpiew szkolnego chóru przenikały głęboko w serce.. Przedstawienie zostało przygotowane przez p. W. Furczak, A. Maciejak i A.Oleszko.

Drugie wykonanie Jasełek odbędzie się 6 stycznia 2013 r. o godz. 12.00 w kościele parafialnym w Woli Kiełpińskiej. Zapraszamy.

VII Korespondencyjne Mistrzostwa Polski w Kręceniu Bączkiem Matematycznym Piruet

W dniu 6.12.2012r w Samorządowym Przedszkolu im. Krasnala Hałabały w Serocku odbyły się VII Korespondencyjne Mistrzostwa Polski w Kręceniu Bączkiem Matematycznym Piruet. Bączek matematyczny, którego twórcą jest Andrzej Grabowski ze Szczecinka, to tradycyjny drewniany bączek oraz różnokolorowe, papierowe pierścienie, które spełniają rolę liczmanów. W konkurencjach startowały grupy dziewczynek i chłopców, w wieku 6 lat, podzielonych na dwie kategorie: D6 i C6, czyli sześć dziewczynek i sześciu chłopców

z poszczególnych grup wiekowych, jak również dzieci młodsze wraz ze swoimi rodzicami w kategorii R-Rodzinnej i osoby niezależnie od wieku w kategorii OPEN.

            Zawody polegały na wprawieniu bączka w ruch obrotowy i nałożeniu jak największej ilości krążków. Dzieci nakładały na wirujący bączek pierścienie, następnie przeliczały je, ustalając w ten sposób liczbę punktów. Kręcenie bączkiem i nakładanie pierścieni pozwala na przyswajanie przez dzieci ciągów liczb naturalnych, wzmacnia sprawność manualną i koordynację wzrokowo-ruchową. 

TAK PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ WYNIKI:

KATEGORIA

C6

D6

R

OPEN-  dzieci

OPEN- dorośli

MIEJSCE

I MIEJSCE

Karol Kujawa

Agata Staniszewska

Kamil Szajda

Alicja Solmińska

Anna Szymańska

II MIEJSCE

Bartłomiej Gorczyński

Dominika Krawczyk

Zuzanna Mulik

Henryk Kondracki

Aleksandra Banaszek

III MIEJSCE

Kacper Wierzbicki

Klaudyna Kluczek

Julia Woźnicka

Wiktoria Pierzynowska

Anna Błachnio

 

            Podczas zorganizowanych zawodów dzieci spotkały się również z Mikołajem. Po wspólnej i wyczerpującej zabawie wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy
i upominki.

Sukces koszykarek z Woli Kiełpińskiej

 

Górą nasi!!!

4 grudnia 2012 r. w  finale Powiatowego Turnieju mini piłki koszykowej dziewcząt,  reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej pokonując drużyny ze SP 1 i SP 7 z Legionowa oraz Wieliszewa i Jabłonny zajęła I miejsce, a tym samym zdobyła tytuł Mistrzyń  Powiatu Legionowskiego. Na kolejny spektakularny sukces nie trzeba było długo czekać, bo już tydzień później,  tj. 11. grudnia 2012 r. dziewczęta zdobyły srebrny medal i tytuł Wicemistrzyń w Turnieju Międzypowiatowym. Brawo dziewczyny!!! Jesteście the best!!!.

4.XII Legionowo

POWIATOWY TURNIEJ MINI-PIŁKI  KOSZYKOWEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA   DZIEWCZĘTA

klasyfikacja końcowa

1.     SP Wola Kiełpińska – MISTRZOSTWO POWIATU;

2.     SP 7 Legionowo

3.     SP Jabłonna

4.     SP Wieliszew

5.     SP 1 Legionowo

Skład mistrzowskiej drużyny:

Magdalena Bogusiewicz, Maria Wysocka, Berdyńska Dominika, Tomalak Natalia, Kaczyńska Oliwia, Suska Mariola, Suwińska Aleksandra, Oleszko Daria,  Zakolska Kludia, Antczak Kinga, Dąbrowska Julita, Derlacz Katarzyna

Opiekunowie  Katarzyna i Ryszard Świąteccy

11.XII Wołomin

MIĘDZYPOWIATOWY TURNIEJ MINI-PIŁKI  KOSZYKOWEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA   DZIEWCZĘTA

klasyfikacja końcowa

1.     SP Wołomin;

2.     SP Wola Kiełpińska– WICEMISTRZOSTWO MIĘDZYPOWIATU;

3.     SP Piaseczno

4.     SP Otwock

Skład wicemistrzowskiej drużyny:

Głowacka Karolina, Paczkowska Anna,  Magdalena Bogusiewicz, Kaczyńska Oliwia, Tomalak Natalia, Suwińska Aleksandra, Derlacz Katarzyna, Berdyńska Dominika,  Maria Wysocka,  Oleszko Daria, Zakolska Kludia, Antczak  Kinga, Dąbrowska Julita, Suska Mariola.

Opiekunowie:  Katarzyna i Ryszard Świąteccy 

Mistrz pływacki w Gimnazjum w Zegrzu

 

Aleks Strzeszewski, uczeń klasy II naszego gimnazjum osiąga bardzo wysokie wyniki sportowe w pływaniu. Oto jak sam opisuje swoje dotychczasowe dokonania.

Pływam od klasy trzeciej. Jednakże moja "kariera" pływacka zaczęła się na przełomie 2011/2012 roku. To właśnie wtedy zacząłem robić większe postępy w pływaniu.

Trenuję na pływalni w Legionowie. Opiekuje się mną dwóch trenerów. Moje pierwsze zawody to Grand Prix w Legionowie.

Byłem wtedy początkującym zawodnikiem i był to mój pierwszy start, pamiętam jak się go bałem... Jednak trener mnie namawiał i powtarzał "wierzę w Ciebie, wiem że sobie dasz radę". Te słowa pozwoliły mi wygrać moje pierwsze zawody w życiu. Byłem wtedy przeszczęśliwy i dumny z siebie.

Brnąłem tak aż do teraz krok po kroku, dając z siebie jeszcze więcej na treningach. Wreszcie nadeszło moje marzenie – występ na Mistrzostwach Polski.

Były to moje najważniejsze zawody. Jednak pierwszy start na tak ważnej imprezie nie poszedł mi najlepiej (50 metrów stylem dowolnym), trema i chęć zaprezentowania się z jak najlepszej strony, tego wszystkiego było za dużo. Nie uzyskałem wtedy rekordu życiowego. Lecz nie przejmowałem się tym aż tak bardzo, gdyż miałem jeszcze inne starty i wiedziałem, że jak się będę denerwować, to nie popłynę tak szybko jak mogę. Startowałem jeszcze na 100 metrów stylem dowolnym oraz na 50 metrów stylem motylkowym. Od tamtej pory trenuje coraz ciężej. Mam swojego klubowego przyjaciela, pływając obok na torach zawsze zdrowo rywalizujemy. Zawsze mogę liczyć na jego pomoc i myślę, że ja mu ofiarowuję to samo.

Do ważniejszych zawodów w 2012 roku zaliczam:

II Otwarte Mistrzostwa Radomia w pływaniu – 2 srebrne medale

Otwarte Mistrzostwa Warszawy Młodzików i Juniorów w pływaniu - srebrny medal

XIV Grand Prix Legionowa w pływaniu – 2 brązowe medale

Od Młodzika do Olimpijczyka - srebrny medal

 

Gratulujemy i mamy pewność, że to dopiero początek sportowej kariery.

Nie pal kolego, bo to nic dobrego!

 

Pod takim hasłem przebiegała akcja antytytoniowa w naszej szkole. Gimnazjaliści na godzinie wychowawczej obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą problemu uzależnień. Koło Ekologiczne przygotowało dla uczniów klas I-VI apel profilaktyczny.

Pokazaliśmy film pokazujący, co się dzieje w płucach człowieka po wypaleniu 400 papierosów. Uczennice przedstawiły także relacje z przeprowadzonej sondy ulicznej dotyczącej problemu palenia papierosów przez dorosłych  i młodzież.

 Najlepiej nie zaczynać – brzmiała rada jednego z pytanych. My też popieramy i liczymy, że młodzież z tej rady skorzysta.

info. Małgorzata Konstantynowicz

Mikołaj z niespodzianką w Zegrzu

 

Naszą szkołę 6 grudnia odwiedził Święty Mikołaj. Wszedł do każdej klasy i wszystkim uczniom rozdał cukierki. Choć niektórzy przyznali się Mikołajowi, że nie byli zbyt grzeczni, nie użył rózgi.

Elfy, które przybyły z naszym Gościem oznajmiły, że pakują już prezenty i choć do świąt niedaleko, na pewno zdążą. Kto jeszcze nie napisał listu do świętego przestrzegamy - to ostatni moment.

Dla zainteresowanych podajemy adres: Święty Mikołaj Rovaniemi. Norwegia.

Drugą atrakcją dnia był kiermasz mikołajkowy zorganizowany przez szkolnych Wolontariuszy. Dochód przeznaczą na paczki świąteczne dla potrzebujących

info. Małgorzata Konstantynowicz

Mikołajki w Jadwisinie

 

Dnia 6 grudnia dzieci z oddziału przedszkolnego SP Jadwisin odwiedził Św. Mikołaj. Jego odwiedziny były poprzedzone pieczołowitymi przygotowaniami  - dzieci uczyły się piosenek, wierszyków oraz wspólnie z wychowawcą dekorowały salę.

Dzieci z radością przywitały długo wyczekiwanego Mikołaja. Początkowo były onieśmielone wizytą wspaniałego gościa, jednak ogromne poczucie humoru Mikołaja oraz zapewnienia, że „Mikołaj kocha wszystkie dzieci”, sprawiły, że dzieci  były bardzo zadowolone. Mikołaj usłyszał piosenkę, kilka wierszyków oraz obietnicę, że dzieci będą grzeczne dla swojej pani oraz rodziców. Następnie dzieci udały się na obfity poczęstunek przygotowany przez rodziców. Na długo pozostaną w ich pamięci te wyjątkowe Mikołajki.     

Info. Węgłowska E.

Zegrzyńscy czwartoklasiści na lekcjach z Multibookiem

 

W Szkole Podstawowej w Zegrzu dla czwartoklasistów nauka matematyki to sama przyjemność.

Na lekcje przynoszą tylko zeszyt i ćwiczenia. Gruby i ciężki podręcznik zostaje w domu.

Na każdej lekcji wykorzystywana jest tablica interaktywna i dzięki temu zadania nie są nudne. Można sprawdzić odpowiedź, powiększyć bogate ilustracje, skorzystać z interakcji, obejrzeć animacje, zrobić geometryczny rysunek. Wiedza sama wchodzi do głowy.

Wszystkie te możliwości daje multibook z którego uczniowie codziennie korzystają na lekcjach.

Praca domowa jest samą przyjemnością. Dzieci odrabiają zdania domowe na platformie edukacyjnej i przesyłają nauczycielowi do sprawdzenia. Mają możliwość sprawdzania swoich wyników zaraz po wysłaniu i poprawiania ewentualnych błędów.

Jak sami mówią matematyka to ich ulubiony przedmiot i mamy nadzieję, że to zauroczenie „królową nauk” zostanie im na dłużej.

Multibook i tablica interaktywna  są także wykorzystywane na lekcjach przyrody. To kolejny przedmiot, gdzie szeroko wdrażane są metody z wykorzystaniem multimediów.

Zdecydowanie podwyższa to atrakcyjność zajęć dla dzieci i powoduje, że wiedza i umiejętności nabywane są przez uczniów szybciej i dłużej pozostają w pamięci.

info.  Agnieszka Kamińska

Relacja z konkursu ,,Zdrowie w bajce’’ - Szkoła Podstawowa w Jadwisinie

"Sport to zdrowie"

Pod takim hasłem przewodnim odbyła się IV edycja konkursu ,,Zdrowie w bajce’’, w którym udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie. Organizatorami konkursu byli: Wydział Promocji i Rozwoju Sanitarno- Epidemiologicznego w Legionowie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legionowie oraz Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Legionowie.

Na deskach sceny Miejskiego Ratusza w Legionowie występowaliśmy w dniu 21 listopada-uczniowie oddziału przedszkolnego i 23 listopada uczniowie- kl. II a. Prezentowaliśmy autorskie przedstawienia „Smerfoolimpiada’’ i „Sportowa przygoda”, przygotowane przez wychowawczynie grup. Miały na celu propagowanie zdrowego stylu życia.

Uczniowie z satysfakcją i zaangażowaniem wykazywali swoje aktorskie talenty. Udowodnili, że potrafią pięknie recytować, śpiewać i tańczyć. Zajęliśmy zaszczytne miejsca: wyróżnienie w kategorii przedszkolaki oraz III miejsce w kategorii kl. I-III.

Oczywiście wiele radości sprawiły dzieciom atrakcyjne nagrody, dyplomy, piłki- kangury, jabłuszka do zjeżdżania, książeczki-kolorowanki, ponadto dla klasy trofea w kształcie gruszek, chusty animacyjne, miary do kontrolowania wzrostu, pompki i akcesoria „mini football”.

Było to dla nas nie tylko niezwykłe wydarzenie teatralne, ale wspaniała zabawa i najlepsza przygoda życia, jak to stwierdziły później w komentarzach nasze dzieci.

 info.  A.Kowalska i E.Węgłowska

Obchody Dnia Misia Pluszowego 2012 w Szkole Podstawowej w Zegrzu

Po raz kolejny w naszej szkole najmłodsi uczniowie – klasa I- obchodzili Święto Misia Pluszowego. W tym dniu wszystkie zajęcia lekcyjne podporządkowane były temu tematowi.
Dzieci przygotowały się do obchodów przynosząc, już kilka dni wcześniej, swoje ukochane misie. Ale dopiero w dniu obchodów dowiedziały się o okazji. Zaczęliśmy od prezentacji misiów. Okazało się, że kilkorgu dzieciom miśki towarzyszą od dnia narodzin. Inne są wygraną lub prezentem. Ale każdy był przytulany. Potem pomówiliśmy o prawdziwych niedźwiedziach: ich środowisku i diecie. Dzieci sporo wiedzą na ten temat. Im także smakował wafelek ze słodkim miodkiem, ale pyłek kwiatowy już nie koniecznie...
W końcu uwaga dzieci skupiła się na historii powstania zabawki i pochodzenia w języku angielskim nazwy Teddy Bear. Przeczytaliśmy też tekst opowiadania Marii Kownackiej „Stary zielony miś” oraz rozmawialiśmy o szanowaniu zabawek.
Dużą zabawę sprawiło samodzielne wykonanie i układanie puzzli misiowych. Techniki pracy były najróżniejsze. Niektóre puzzle nie były łatwe do ułożenia.
Całość obchodów podsumowaliśmy przedstawieniem teatralnym kółka działającego przy bibliotece szkolnej, które zagrało historyjkę „O misiu, który odważył się być mądrym”.
Zagrali uczniowie klas II-IV, a do obejrzenia zaproszeni byli wszyscy uczniowie klas I-III. Krótka historyjka misia Puńcia została wysłuchana w skupieniu. Niektóre zwroty były jeszcze długo powtarzane, np. „Promocją moją bądź od dzisiaj”.
Chcę w tym miejscu podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego zorganizowania tych obchodów, a w szczególności Pani Joannie Gregorczyk, która przygotowała stroje dla aktorów.
      
info. nauczyciel-bibliotekarz - Agnieszka Dudek

Zaproszenie na VII Korespondencyjne Mistrzostwa w Kręceniu Bączkiem Matematycznym „PIRUET”

Treść zaproszenia

Realizacja Powiatowego Programu Promocji Zdrowia w Przedszkolu w Zegrzu

 

22 listopada 2012 r. w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu odbyły się zajęcia w ramach Powiatowego Programu Promocji Zdrowia realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Legionowie.

Program adresowany jest do najmłodszych grup przedszkolaków (3-latków) i ma na celu edukację dzieci w zakresie zdrowego i higienicznego trybu życia.

Zajęcia w przedszkolu prowadziła Pani Monika Storczyk dyplomowana asystentka stomatologiczna, specjalista do spraw higieny jamy ustnej.

Dzieci słuchały z zaciekawieniem i chętnie uczestniczyły w zajęciach. Na koniec pięknie podziękowały Pani Monice.

info. J. Drzewiecka

Światowy Dzień Pluszowego Misia w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu

 

Wszystkie dzieci kochają misie, to jedna z najbardziej znanych  i lubianych zabawek. (Bo kto z nas dorosłych nie wraca pamięcią do pierwszego ukochanego misia?) To z nim dzielą się radościami i smutkami, jemu powierzają  największe tajemnice. On pocieszy, doda otuchy i do niego przytulają się zasypiając.

Dlatego 23 listopada 2012 r. dzieci z naszego przedszkola po raz pierwszy obchodziły Światowy Dzień Pluszowego Misia .

Celem całego przedsięwzięcia było między innymi: przybliżenie  dzieciom, w sposób bardzo przystępny, historii powstania pluszowego misia, przedstawienie różnych sylwetek misiów - bohaterów literackich, filmowych i muzycznych: Kubusia Puchatka, Misia Uszatka, Misia Kolargola, zachęcanie do wspólnego śpiewania piosenek oraz zabawy przy muzyce. Tego dnia każdy mógł przynieść do przedszkola swojego ukochanego pluszaka i rzeczywiście, pojawiło się ich bardzo wiele - małych i dużych, szarych i bardzo kolorowych..  Zaraz po śniadaniu wszyscy zebraliśmy się w dużej sali. Dzieci z uwagą wysłuchały historii pluszowego misia opowiedzianą przez Panią Elę Walaszek. Następnie Pani Kasia Zajączkowska. zaprosiła do udziału w konkursach: „Misiowe łapy”, „Małe co nieco”, „Misiowe zagadki” i wiele innych. Nasze pociechy  zaśpiewały również  wcześniej przygotowane piosenki o misiach . Rozstrzygnięto także konkurs zorganizowany przez Panią Kasię  i Panią Elę „ Nasz ulubiony  Miś.   I miejsce zajęła praca wykonana przez dzieci z gr „Skrzatów” , II miejsce zajęła praca dzieci z  gr „Smerfów”  i III miejsce zajęły prace dzieci z gr „Muchomorków” i Motylków. Pani dyrektor wręczyła pamiątkowe dyplomy i pogratulowała wszystkim dzieciom za wykonanie tak ślicznych prac. Na koniec  przeczytała fragment książki „ Kubuś puchatek i przyjaciele”. Wszystkie dzieci obejrzały film z cyklu: „Miś Uszatek”. Zabawa była znakomita, wszystkim dopisywał dobry humor, nie brakowało także ochoty do pląsów. Szkoda, że dzień minął tak szybko! Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem. Słodki upominek ufundowała Rada Rodziców, której serdecznie dziękujemy.

info. K. Zajączkowska

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych…

...już za nami. W tym roku rozpoczął się w Zespole Szkół w Zegrzu  nieco wcześniej, bo 28. września 2012 r. W kalendarzu przypada wtedy Dzień Głośnego Czytania. I właśnie od tego piątku biblioteka szkolna rozpoczęła całoroczną akcję tzw. Czytanych Piątków. Podczas przerw najmłodsi uczniowie naszej szkoły, chociaż jak się okazało nie tylko, zasiadali lub  kładli się  na dywaniku i słuchali odczytywanych przez nauczyciela-bibliotekarza wierszy i bajeczek. Szybko się okazało, że chętnych do czytania jest znacznie więcej. Rozszerzył się też repertuar tekstów. Pojawiły się, tak trudne w odbiorze dla najmłodszych, teksty popularno-naukowe, ale również proste bajeczki w języku angielskim.

            Wraz z początkiem października ruszył też tradycyjnie Kiermasz Taniej Książki. Każdy coś tu może znaleźć dla siebie. Jest literatura piękna z kanonu lektur jak i spoza niego, komiksy, kolorowanki, ale też słowniki, leksykony i atlasy. Uczniowie, nawet gdy nie kupują, przeglądają je codziennie.

            Tradycyjnie, w połowie miesiąca, miała miejsce uroczystość Pasowania na Czytelnika uczniów kl. I. Tym razem uroczystość uświetnili, a raczej poprowadzili, członkowie koła teatralnego, działającego przy bibliotece. Są to uczniowie klas II-IV szkoły podstawowej. Przygotowali oni przedstawienie pt.: „Rejs statkiem po oceanie książek”. Dzieci świetnie się bawiły.

            W tym roku główny akcent obchodów był położony na zbliżenie najmłodszych i ich Rodziców do instytucji biblioteki szkolnej. Został  więc  ogłoszony konkurs dla Dorosłych pt.: „Proszę, napisz mi bajkę”. Odpowiedziała na zaproszenie co prawda tylko jedna osoba, ale wierzymy, że „pierwsze koty za płoty” i następnym razem więcej osób odważy się zaprezentować swój literacki talent.

Bajka została publicznie odczytana przez autorkę podczas zorganizowanego
6. listopada 2012 r. Wieczoru Bajek. Zaproszeni goście to uczniowie klas I-III szkoły podstawowej w Zegrzu oraz przedszkolaki z najstarszej grupy Przedszkola w Zegrzu Północnym wraz z Rodzicami. Frekwencja dopisała. Dzieci oraz ich Opiekunowie powspominali najukochańszych bohaterów bajek, rozwiązali wyjątkowo trudną krzyżówkę. Wysłuchali też, oczywiście,  konkursowej bajki pt.: „Marzenie Dominika” w wykonaniu Pani Joanny Zaucha, która podkreśliła, że jest „technicznym wykonawcą i korektorem pomysłu jej syna Wojtusia”. Ciepły głos i talent autorki przypadł słuchaczom do gustu. Potem miał miejsce plener i wernisaż  malarski ilustracji stworzonych do tekstu. Wieczór zakończył się przy cieście i napojach, a dzieci obejrzały jeszcze dobranockę.

            Miesiąc Bibliotek Szkolnych był  więc bogaty w wydarzenia. Część przedsięwzięć to już nasza kilkuletnia tradycja, a niektóre to nowe pomysły. Chcemy, aby na stałe trafiły do kalendarza biblioteki. W tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim ich uczestnikom: zarówno uczniom jak i  Rodzicom oraz wszystkim pomocnikom-nauczycielom, bez których bibliotekarz nie mógłby funkcjonować w szkole.

info. nauczyciel-bibliotekarz Agnieszka Dudek

autorka zdjęć: ucz. kl. III gim. Klaudia Lisiecka

 

Dzień Niepodległości w Zespole Szkół w Zegrzu

W ramach obchodów 94 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, uczniowie pod kierunkiem p. Agnieszki Królak i p. Moniki Misiury przygotowali program słowno – muzyczny o charakterze patriotycznym.

Następnie uczniowie klas drugich gimnazjum i klasy piątej szkoły podstawowej uczestniczyli w uroczystościach patriotycznych w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Po uroczystym apelu i obejrzeniu defilady pododdziałów, uczniowie zostali zaproszeni na poczęstunek, w tym na pyszną grochówkę. Mieli także możliwość obejrzenia wystawy poświęconej uzbrojeniu wojska polskiego.

Szkolny program słowno – muzyczny wysłuchali ze wzruszeniem również mieszkańcy parafii garnizonowej w Zegrzu przed uroczystą Mszą św. z udziałem lokalnych władz samorządowych i wojskowych. Parafianie usłyszeli wiersze Cypriana Kamila Norwida i Krzysztofa Baczyńskiego w interpretacji: Aleksandry Kuczyńskiej, Oliwii Kuczkowskiej, Aleksandry Kanigowskiej, Julity Pieńkowskiej, Katarzyny Ciszkowskiej oraz pieśni w wykonaniu solistek: Wiktorii Karpowskiej, Julity Pieńkowskiej, Beaty Bilińskiej i chóru.

Bardzo dziękujemy młodzieży oraz rodzicom za zaangażowanie i obecność na uroczystości.

info. Agnieszka Królak, Monika Misiura

Podziękowania dla Krwiodawców

Honorowy Krwiodawco!

Za najpiękniejszy dar – Życie – dziękujemy.

 Laurki z takimi życzeniami przekazali nasi uczniowie obecnym na Gali Krwiodawstwa zasłużonym. Uroczystość odbyła się 9 listopada w Ratuszu Miasta Legionowa. Zaproszeni goście wysłuchali także recytacji w wykonaniu Agatki Karpińskiej, Julii Ciemińskiej, Katarzyny Drzewieckiej, Patrycji Gardias i Dominika Rzemka.  Przed nagrodzonymi chylimy czoła, uczniom dziękujemy, a wszystkich chętnych do oddania krwi dorosłym odsyłamy do strony internetowej: Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Centrum Łączności i Informatyki w Zegrzu.

info.Małgorzata Konstantynowicz,  Iwona Mariańska - Krzebiot

Pasowanie na Przedszkolaka w grupie „Muchomorków” w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu

 

Pasowanie na przedszkolaka to uroczystość, która na stałe zagościła w kalendarzu imprez przedszkolnych w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu. W tym roku odbyło się w poniedziałek 12 listopada.

Jest to bardzo ważne wydarzenie w życiu zarówno dzieci jak i ich rodziców, a także nauczycieli. Pozwala ono na wytworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i otwartości, stwarza możliwość prezentacji pierwszych umiejętności i wiadomości zdobytych w przedszkolu.

Podczas uroczystości pasowania na przedszkolaka nasze dzieci z powodzeniem przedstawiły program artystyczny, w którym zaprezentowały swoje umiejętności. Po inscenizacjach przeplatanych piosenkami, tańcami i wierszami uroczyście przyrzekały, że będą grzeczne i zawsze uśmiechnięte. Każdego nowego przedszkolaka pani dyrektor  Barbara Kołecka pasowała ogromną kolorową kredką. Na pamiątkę pasowania wszyscy otrzymali dyplomy i zawieszki w postaci muchomorków wykonanych przez rodziców. Po emocjach związanych z występami dzieci odpoczęły przy zabawie i słodkim poczęstunku .

Ten pierwszy, tak ważny występ, był dla najmłodszych wielkim przeżyciem, a dla rodziców i dziadków, którzy towarzyszyli swoim pociechom, powodem do wzruszeń. Od teraz jesteśmy jedną wielką Przedszkolną Rodziną .

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Jadwisinie poznali zasady bezpieczeństwa

 

Dnia 26 listopada 2012 r. uczniowie Oddziału przedszkolnego wraz z uczniami z klasy II A pod opieką pani Anieli Kowalskiej udali się na wycieczkę do Komendy Powiatowej Policji w Wołominie oraz do Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. 

Uczniowie dowiedzieli się wielu istotnych informacji na temat funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej oraz pracy strażaków.

Pani kom. Wioletta Zychnowska przekazała uczniom najważniejsze zasady bezpieczeństwa, pokazała, jak wygląda pozycja „żółwia” (którą powinno przyjąć dziecko, które napotka na swej drodze nieprzyjaznego psa). Uczniowie uczestniczyli w pokazie umiejętności policyjnego psa, jak również mieli możliwość ujrzenia celi, gdzie przebywają w areszcie przestępcy. Ponadto pani kom. Zychnowska przygotowała szereg innych atrakcji, o których dzieci długo będą pamiętać.

Wycieczkę zaliczamy do udanych. Uczniowie zdobyli wiele, niezbędnych w codziennych życiu, informacji.

info.

Myśliwy z Koła Łowieckiego "Narew" z wizytą w szkole w Jadwisinie

 

Dnia 8 listopada uczniów z oddziału przedszkolnego odwiedził wyjątkowy gość – członek Polskiego Związku Łowieckiego – Koło Łowieckie „Narew”. Myśliwy przybliżył uczniom tematykę dotyczącą „sztuki” łowieckiej oraz myślistwa. Uczniowie dowiedzieli się na czym polega praca myśliwego oraz mieli okazję poznać słowa i zwroty gwary myśliwskiej, np. „klempa”, „łoszaki”, „kozioł”, „koźlęta”, „sarna”, „jeleń”, „locha”, „odyniec”, „warchlaki”, „pasiaki”, „skoki”, słuchy”.  Myśliwy przygotował dla uczniów wspaniałe ilustracje zwierząt, o których mówił oraz pokazał dzieciom czasopisma związane z tematyką łowiecką: „Brać Łowiecka” oraz „Łowiec Polski”. Dzieci z dużym zainteresowaniem oglądały fotografie przedstawiające wybrane gatunki ptaków i zwierząt oraz chętnie słuchały opowiadań o ich życiu i zwyczajach. Na zakończenie spotkania myśliwy przygotował uczniom test z wiedzy o zwierzętach leśnych i wręczył dzieciom dyplomy „Przyjaciel Przyrody”. Jedną z największych atrakcji dla dzieci był spacer z psem myśliwskim (Płochacz myśliwski).

 

 

Info. Węgłowska E.

Violinki na warsztatach w Legionowie

 

Dnia 26 października 2012r. 26-osobowa grupa Dziecięcego Zespołu „Violinki” wzięła udział w warsztatach, które odbyły się w Biurze Turystycznym „Guliwer” w Legionowie. Zajęcia prowadzone były przez profesjonalnych tancerzy:

p. Ewę Budny – solistkę  Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, absolwentkę Wyższej Szkoły Baletowej i pedagogiki baletowej oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Pracuje w Operetce Mazowieckiej, w Teatrze Palladium.

p. Bartłomieja Marszałka – solistę Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, absolwenta Szkoły Baletowej w Gdańsku, Akademii Muzycznej im. F. Chopina. Obecnie pracuje w Teatrze Żydowskim, w Filmowej Agencji Młodego Aktora, w Operetce Mazowieckiej, w Teatrze Palladium.

             Zajęcia rozpoczęły się od przedstawienia historii tańca klasycznego. Pani Ewa opowiedziała uczestnikom w jaki sposób balet rozprzestrzenił się w Europie. Wspomniała też o szkołach tańca klasycznego, jak długo trwa nauka w szkole baletowej, jak wygląda podział ról w teatrze biorąc pod uwagę tancerzy. Mówiła również o przygotowaniach do występu. Szczególną uwagę zwróciła na utrzymanie ciała w dobrej formie. Każda z dziewcząt mogła obejrzeć i dotknąć puenty, na których tancerka zademonstrowała taniec baletowy. Chcąc przybliżyć nam różnorodne tańce narodowe wspólnie z panem Bartłomiejem pokazali podstawowe kroki poloneza, krakowiaka, oberka, kujawiaka i mazura. Następnie zespół został podzielony na dwie grupy i zaczęły się ćwiczenia praktyczne z tańca. Grupa młodsza, pod kierunkiem tancerzy uczyła się podstaw baletu: układu stóp i rąk, piruetów, arabeski, skoków, wyrzutów, zatrzymania odpowiedniej pozy. Wszystkie elementy wyjaśnione zostały w bardzo szczegółowy sposób zgodnie z terminologią stosowaną w tańcu klasycznym.

Natomiast grupa starsza w tym samym czasie uczestniczyła w zajęciach tańca nowoczesnego, które prowadziła p. Izabela Jarosz – animator kulturalny, instruktor Biura Turystycznego „Guliwer”.  Dziewczęta rozpoczęły rozgrzewką, ćwiczeniami z taśmą i improwizacją. Kolejnym etapem był taniec klasyczny, jazz, i podstawowe kroki tańców towarzyskich. Na zakończenie dziewczęta nauczyły się musicalowego układu tanecznego, który był  podsumowaniem warsztatów. Uczestniczki zostały przyjęte smacznym poczęstunkiem i życzliwym uśmiechem.                     

Czas spędzony na zajęciach tanecznych był doskonałą nauką, zabawą i nowym doświadczeniem.

Dziękujemy pani Magdalenie Zawadzkiej za gościnność i życzliwość, a instruktorom tańca za miłą atmosferę na zajęciach.

info. Instruktorki zespołu

Gimnazjum w Serocku na meczu ekstraklasy Legia Warszawa-Piast Gliwice

 

W niedzielę 28 października 40 osobowa grupa uczniów Gimnazjum im. Romualda Traugutta wyjechała do Warszawy na mecz ekstraklasy. Na stadionie Pepsi Arena Legia podejmowała drużynę Piasta Gliwice. W wyjeździe wzięli udział wszyscy uczniowie klasy usportowionej o profilu piłka nożna oraz uczniowie reprezentujący szkołę na różnych zawodach sportowych.

Obecność na meczu była możliwa dzięki wcześniejszemu zgłoszeniu grupy z Serocka do udziału w programie Klubu Piłkarskiego Legia Warszawa „Kibicuj z klasą”. Dzięki temu wszyscy uczniowie mieli zapewniony darmowy wstęp na mecz.

Mecz zakończył się zwycięstwem Legii 3-2, emocji w tym meczu nie brakowało, Legia przegrywając 0-2 odwróciła losy meczu strzelając trzy bramki. Przebieg meczu wprawił kibiców a także naszą młodzież w stan radości i niesamowitego zadowolenia.

Przed meczem organizatorzy zapewnili młodzieży sporo dodatkowej rozrywki w postaci możliwości gry w piłkarzyki, grę FIFA13 na Playstation, sprawdzenie siły uderzenia piłki i inne atrakcje. Wszyscy uczniowie wrócili bardzo zadowoleni pod dużym wrażeniem tego, co zobaczyli i doświadczyli podczas meczu.

Organizatorem wyjazdu był p. Mariusz Rosiński a w opiece nad uczniami pomagali p. Małgorzata Szczerba, p. Alina Brach, p. Tomasz Jaczyński.

 

info. Mariusz Rosiński

 

 

Wycieczka do Łazienek Królewskich w Warszawie uczniów z Jadwisina

 

Łazienki Królewskie są jednym z najpiękniejszych kompleksów ogrodowych w Warszawie. Dlatego  też dn.11.10.2012r. uczniowie klasy III, IIa i IIb ze Szkoły Podstawowej z Jadwisina wybrali się  na wycieczkę.

Pobyt w Łazienkach zaczęliśmy od spaceru po parkowych alejkach. Przyglądaliśmy się małym wiewiórkom, barwnym pawiom i pływającym kaczkom. Rozpoznawaliśmy gatunki drzew, a także obserwowaliśmy zmiany zachodzące w przyrodzie. Następnie udaliśmy się do Pałacu na Wyspie. Przepiękne sale, obrazy, bogato zdobione sufity, pokaźne żyrandole zrobiły na nas ogromne wrażenie. Spacerując po parku nie ominęliśmy pięknie położonego Teatru na Wodzie. W Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa czekały na nas zajęcia edukacyjne pt.”Las i jego mieszkańcy”. Prowadzący przekazał nam wiele ciekawostek na temat życia roślin i zwierząt. Chętnie odpowiadaliśmy na zadawane pytania i dzieliliśmy się swoją wiedzą. W muzeum oglądaliśmy również zwierzęta egzotyczne. W Pałacu uczniowie klasy III uczestniczyli także w zajęciach pt. „Życie codzienne za czasów Stanisłąwa Augusta Poniatowskiego”. Choć teren ogrodu różanego nad sadzawką jest obecnie w remoncie, udało nam się zobaczyć z daleka piękny pomnik Fryderyka Chopina.

Po powrocie z wycieczki podsumowaliśmy zdobyte wiadomości, a także dzieliliśmy się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami. Wykonaliśmy również piękne prace plastyczne. Dzięki wycieczce poszerzyliśmy swoją wiedzę, a także nauczyliśmy się wnikliwiej obserwować zjawiska przyrodnicze. Pobyt w Łazienkach Królewskich na długo pozostanie        w naszej pamięci.

 

info. Agnieszka Lipska

Lekcja z leśniczym uczniów z Jadwisina

 

Na zakończenie cyklu lekcji o lesie, 16 października mieliśmy bardzo ciekawe zajęcia przyrodnicze z p. Tomaszem Filipem – leśniczym z Nadleśnictwa Jabłonna. Były one przeprowadzone w naturalnym środowisku – w Rezerwacie „Wąwóz Szaniawskiego.

Pan przekazał nam dużo ciekawych informacji o drzewach iglastych i liściastych, nauczyliśmy się je rozpoznawać. Zbieraliśmy też liście na jesienne bukiety i inne drobne, „leśne skarby”. Wiemy, że w czasie obserwacji przyrodniczych trzeba mieć „oczy i uszy szeroko otwarte”. Pan leśniczy uczył nas jak nadsłuchiwać odgłosów ptaków, jak je obserwować i rozpoznawać gatunki. Opowiedział też wiele ciekawych historii z życia zwierząt. Wspólnie zlokalizowaliśmy dziuple i gniazda ptasie. Odszukaliśmy w rezerwacie stare, okazałe drzewa, które są pomnikami przyrody. Odwiedziliśmy także zarośnięte ruiny dworku Jerzego Szaniawskiego – patrona naszej szkoły.

Zajęcia z panem leśniczym rozbudziły w nas jeszcze bardziej zainteresowania przyrodą.

 

info. uczniowie kl. III SP w Jadwisinie z wychowawcą Anną Błaszczyk

Bajkowy dzień wiosny w Szkole Podstawowej w Serocku

 

Pierwszy dzień wiosny upłynął w serockiej podstawówce w bajkowej atmosferze teatru. Samorząd Uczniowski przygotował bajkę muzyczną pt. „Kopciuszek”. Dzięki wspaniałej grze młodych aktorów, bogatym strojom i pięknym dekoracjom wszyscy mogli przenieść się w niezwykły świat teatru, nie opuszczając murów szkoły. Główne role zagrali: Katarzyna Lipska, Karolina Kalinowska, Zuzanna Tulin, Paulina Śledziewska i Jakub Prus.

Przedstawienie tak bardzo się podobało, że aktorzy i organizatorzy przedsięwzięcia postanowili następnego dnia powtórzyć występ dla dzieci z Samorządowego Przedszkola w Serocku i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku .

Występ dostarczył wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń, a przedszkolaki z wypiekami na twarzy śledziły losy tytułowego Kopciuszka. Gratulujemy uczniom oraz opiekunkom: pani Katarzynie Tulin, pani Barbarze Klik i pani Kamili Mosak tak udanego spektaklu.

Informacja o zasadach przyjęcia dzieci do klas I szkół podstawowych i gimnazjów

Informacja o zasadach przyjęcia dzieci do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock w roku szkolnym 2015/2016

Do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 przyjmowane są dzieci 6 letnie urodzone w 2009 roku i dzieci 7 letnie urodzone od 1 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku 2014/2015.

I.Przyjmowanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

 • Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły do klasy pierwszej przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców,
 • Wypełniony formularz zgłoszenia podpisują rodzice/prawni opiekunowie i składają w szkole obwodowej.

I.Przyjmowanie dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

 • Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,
 • Postępowanie rekrutacyjne jest przeprowadzane jeżeli szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami,
 • Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców kandydata,
 • Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły składa się do dyrektora szkoły,
 • Kryteria rekrutacyjne, terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów oraz sposób przeliczania punktów zawarte są w statucie danej szkoły podstawowej.

 

Informacja o zasadach przyjęcia uczniów do klas I gimnazjów

prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock w roku szkolnym 2015/2016

Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

I.Przyjmowanie uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły

 • Uczniowie zamieszkali w obwodzie danego gimnazjum do klasy pierwszej przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców tzn. nie podlegają rekrutacji,
 • Wypełniony formularz zgłoszenia rodzice/prawni opiekunowie podpisują i składają w obwodowym gimnazjum.

I.Przyjmowanie uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły

 • Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,
 • Postępowanie rekrutacyjne jest przeprowadzane, jeżeli dane gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum,
 • Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców kandydata,
 • Wniosek o przyjęcie do gimnazjum składa się do dyrektora szkoły,
 • Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego w tym terminy składania dokumentów określił Mazowiecki Kurator Oświaty w Zarządzeniu Nr 12 z dnia 6 lutego 2015 roku,
 • W przypadku, gdy dane gimnazjum będzie dysponowało jeszcze wolnymi miejscami po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, dyrektor gimnazjum w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Serock wyznacza termin przeprowadzenia postępowania uzupełniającego.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

 

Harmonogram jazdy autobusu szkolnego dowożącego uczniów do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, ul. Jagiellońska 69 i II LO w Legionowie ul. Królowej Jadwigi 11, w roku szk. 2016/2017

w dniu 1 września 2016r.

I BUS – 9 osób  Legionowo

Opiekun: p. Urszula Izbicka

Lp

Miejscowość / przystanek

Godzina odjazdu

1

Dębinki

7.30

2

Łacha

7.40

3

Wierzbica

7.50

4

Serock

8.00

5

Legionowo

8.30

 

II BUS – 22 osoby  Legionowo

Opiekun: p. Ewa Kisiel

Lp

Miejscowość / przystanek

Godzina odjazdu

1

Serock

7.30

2

Jadwisin

7.35

3

Borowa Góra

7.40

4

Dosin

7.42

5

Izbica / Jachranka

7.50

6

Zabłocie

8.05

7

Ludwinowo Dębskie

8.20

8

Dębe

8.25

9

Legionowo

8.45

     

 

 

Zakończenie programów dofinansowanych przez Wojewodę Mazowieckiego

W grudniu szkoły kończą zakupy i wydatki na rzecz programów, na które uzyskały dofinansowanie, tj:

- z Rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 64.000,00 zł, na uatrakcyjnienie księgozbiorów swoich bibliotek poprzez zakup nowości wydawniczych, w tym lektur szkolnych,

- z Rządowego Programu „Bezpieczna +” na realizację opracowanych programów:

 1. Szkoła Podstawowa w Zegrzu w wysokości 14.017,00 zł
 2. Szkoła Podstawowa w Jadwisinie w wysokości 6.480,00 zł
 3. Gimnazjum w Zegrzu w wysokości 11.160,00 zł

Za otrzymane środki zorganizowano warsztaty w zakresie profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych, warsztaty teatralne, wyjazdy, szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie bezpieczeństwa na drodze i w sytuacji zagrożeń. Zakupiono m.in. elementy Miasteczka ruchu drogowego, projektory i tablice interaktywne, kamerę, manekiny i fantomy,

- z Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Gimnazjum w Zegrzu w wysokości 3.360,00 zł, na działania rozwijające zdolności aktorskie i językowe uczniów, w formie koła teatralno – językowego m.in. zakup pomocy dydaktycznych i mikroportów oraz prowadzenie zajęć.

Gmina zapewniła wkład własny w wysokości 20% wartości wniosków.

 

ZOSiP Serock

Powrót do topu strony