Główna treść strony 2020 rok

Wznawianie działalności placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock

Informujemy, że przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez Miasto i Gminę Serock wznowiły pracę, organizując ją zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Od 18 maja 2020r., w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz szkołach podstawowych  uczniowie posiadający orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego, mogą korzystać z zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży.       Zajęcia  mają charakter dobrowolny,  a uczestnictwo w nich każdorazowo zależy od decyzji rodziców.

Od 25 maja 2020r., zostają przywrócone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia bezpośrednich zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock. W zależności od sytuacji w danej szkole, dyrektor zdecyduje czy zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w  formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia w formie stacjonarnej  mają charakter dobrowolny i będą realizowane w małych grupach o stałym składzie, przy zachowaniu bezpiecznych  warunków ich realizacji.

Informujemy również, że od 25.05.2020r., uczniowie klas VIII szkół podstawowych, będą mogli skorzystać z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Organizacja konsultacji wynikać będzie z potrzeb uczniów, a także warunków  i możliwości szkół. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, i zorganizowane w formie indywidualnej oraz grupowej. Istnieje także możliwości korzystania z biblioteki szkolnej przez uczniów.

Rodzice zainteresowani udziałem dziecka w zajęciach/ konsultacjach proszeni są o kontakt z przedszkolem, szkołą – miejscem edukacji ucznia.

Uczniowie korzystający z zajęć/konsultacji bezpośrednich w placówkach oświatowych, mogą także korzystać z dowożenia transportem zbiorowym organizowanym przez gminę. Potrzeby w zakresie dowożenia, rodzic dziecka zgłasza drogą elektroniczną w formie e-maila lub telefonicznie do Dyrektora placówki oświatowej, w której dziecko odbywa zajęcia/konsultacje. Informujemy jednocześnie, iż w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dowóz uczniów przez przewoźników świadczących usługę na rzecz uczniów naszej gminy,  wykonywany będzie w  oparciu o rygory sanitarne obowiązujące w komunikacji publicznej określone przez MZ i GIS.

 

ZOSIP Serock

wstecz