Główna treść strony 2021 rok

Organizacja szkolenia sportowego w ramach oddziału sportowego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku

Mając na uwadze potrzeby uczniów o dużym potencjale sportowym, planujemy od roku szkolnego 2021/2022 utworzyć oddział sportowy w Szkole Podstawowej w Serocku, na poziomie klas V ( aktualnie uczniów IV klasy).

W oddziale sportowym  planowane jest szkolenie sportowe w dwóch dyscyplinach:  I grupa piłka nożna, II grupa  tenis stołowy.

Uczniowie będą objęci czteroletnim cyklem szkolenia. Tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w oddziale sportowym  będzie wynosił - 10 godzin, w tym: 4 godz. obowiązkowe wychowanie fizyczne + 6 godz. szkolenie sportowe.

Warunkiem przyjęcia do oddziału sportowego będzie: posiadanie bardzo dobrego stanu zdrowia, potwierdzonego orzeczeniem lekarskim lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pozytywny wynik prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu.

Dla oddziałów sportowych nie ustala się obwodu szkolnego.

Zarządzeniem Nr 8/B/2021 z dnia 29 stycznia 2021r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock ustalił terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziału sportowego – załącznik nr 3 do zarządzenia, w którego m.in. wynika, iż:

- wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego wraz z dokumentami ( orzeczenie lekarskie), będzie można składać od 15 marca 2021r. do 23 marca 2021r,

- próby sprawności fizycznej planowane są w terminie od 29 marca 2021r. do 31 marca 2021r.

Do końca lutego Dyrektor Szkoły Podstawowej w Serocku przedstawi do wiadomości publicznej informację o sporcie, w którym odbywać się będzie szkolenie sportowe.

Program szkolenia sportowego; szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o programy szkolenia opracowane dla poszczególnych sportów przez polskie związki sportowe i zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

Planujemy, że oddział sportowy realizowałby program szkoleniowy we współpracy z Klubem Sportowym „Sokół” Serock, np. umowy zawartej z organem prowadzącym, która określi warunki i zasady współpracy. Możliwe obszary współpracy to, m.in.  pomoc szkoleniowa, uczestnictwo w rozgrywkach sportowych organizowanych dla danego sportu,  udostępnianie obiektów sportowych lub urządzeń sportowych.

wstecz