Główna treść strony 2021 rok

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym

Rekrutacja do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock będzie prowadzona od 8 marca 2021 r. do 22 marca 2021 r.  do godz. 15:00 z wykorzystaniem systemu informatycznego. Rodzice/prawni opiekunowie będą mogli logować się i wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego za pomocą nr PESEL dziecka.

W rekrutacji mogą wziąć udział dzieci urodzone w latach 2015-2018 oraz te, którym odroczono obowiązek szkolny.

Postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny przeprowadza się  w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.).

Zgodnie z art. 156 ustawy Prawo oświatowe wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej można złożyć* do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru ze wskazaniem przedszkola/szkoły drugiego i trzeciego wyboru, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku, w tym do:

  • Samorządowego Przedszkola  im. Krasnala Hałabały w Serocku,
  • Samorządowego  Przedszkola w Zegrzu,
  • Przedszkola w Woli Kiełpińskiej zorganizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej,
  • Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w  Jadwisinie,

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają* deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.

Deklaracje o kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego przyjmowane* będą w terminie od 26 lutego do 5 marca 2021 r. do godz. 15:00. Wzór deklaracji do pobrania* będzie dostępny od dnia 25.02.2021 r. w sekretariatach poszczególnych przedszkoli/szkół oraz na ich stronach internetowych.

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Serock.

W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131  ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr 315/XXX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Serock.

Dodatkowe informacje dotyczące składania dokumentów*:

  1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w tym wymagane dokumenty zgodnie z  przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 ze.zm.) mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  2. Zgodnie z § 11baa ust. 6 w/w rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Załączniki :

wstecz