Główna treść strony 2021 rok

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkoły 2021/2022 (dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły)

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej, przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów bez postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w sytuacji, gdy szkoła po przyjęciu zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie, nadal dysponuje wolnymi miejscami w oddziale/oddziałach klas pierwszych i może przyjąć dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły

Terminy rekrutacji obowiązujące tylko uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły określone są przez organ prowadzący  w  załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 8/B/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 29.01.2021 r.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkoły 2021/2022 określa uchwała NR 324/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Serock, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Zarządzeniem Nr 8/B/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock ustalił terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziału sportowego do klasy V (aktualnie uczniów IV klasy)  – załącznik nr 3 do zarządzenia, z którego m.in. wynika, iż:

- wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego wraz z dokumentami (orzeczenie lekarskie), będzie można składać od 15 marca 2021 r. do 23 marca 2021 r.,

- próby sprawności fizycznej planowane są w terminie od 29 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat oddziału sportowego można uzyskać w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku.

Dodatkowe informacje dotyczące składania dokumentów*:

  1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, w tym wymagane dokumenty zgodnie z  przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 ze.zm.) mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  2. Zgodnie z § 11baa ust. 6 w/w rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

        ZOSiP                                                                      

wstecz