Główna treść strony 2022 rok

Narada oświatowa z udziałem psychologa międzykulturowego

W dniu 22 marca 2022r. w Urzędzie Miasta i Gminy Serock odbyła się narada dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock z dyrektorem Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku oraz Panią Michaliną Jarmuż – psychologiem międzykulturowym.

Tematem narady była organizacja i funkcjonowanie dzieci z Ukrainy (przebywających na terenie gminy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) – w gminnych placówkach oświatowych.

Przyjęte przez gminę Serock rozwiązania – tworzenie oddziałów przygotowawczych dla dzieci z Ukrainy w klasach łączonych I-III oraz IV-VI w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu mają na celu stworzenie dla dzieci szkolnych warunków do nauki adekwatnych do sytuacji i ich potrzeb. Dzieci z Ukrainy pozostaną w swoich grupach klasowych, ale jednocześnie będą integrowały się z dziećmi polskimi. Kształcenie polskich uczniów będzie odbywało się bez większych zaburzeń, ale w kontakcie rówieśniczym z dziećmi z Ukrainy.

Podczas narady zwrócono uwagę na:

I. sytuację dziecka z Ukrainy, które znajdzie się w polskiej szkole, wynikającą z:

 - poziomu znajomości języka polskiego,

- różnic między systemami edukacji w Polsce i w Ukrainie, 

- uwarunkowań psychologicznych i rozwojowych dziecka,

- różnic kulturowych i procesu adaptacji.

II. przygotowanie kadry pedagogicznej – nowe zadania związane z dostosowaniem programów nauczania w zakresie treści nauczania oraz metod i form ich realizacji do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Zrealizowanie nauczania języka polskiego dla uczniów z Ukrainy, którzy nie znają go na poziomie wystarczającym, do korzystania z nauki. W oddziale przygotowawczym prowadzi się naukę języka polskiego wg programu nauczania opracowanego np. programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców.

III. zaplanowanie integracji i procesu adaptacji w polskiej szkole.

Wymienione czynniki sprawiają, iż środowiska szkolne potrzebują wsparcia w zakresie włączenia nowej grupy uczniów do szkoły oraz poprowadzenia procesu nauczania dziecka.

Zaproszenie na naradę specjalisty, który ma wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, ma za zadanie – nawiązanie współpracy, której efektem ma być wspieranie dyrektorów, nauczycieli, uczniów - w planowaniu, wdrażaniu i ewaluacji edukacji międzykulturowej. 

Zarządzenie Burmistrza Nr 31/B/2022  TUTAJ

 

Alicja Melion  

Dyrektor ZOSiP w Serocku

wstecz