Główna treść strony 2022 rok

Co nowego w roku szkolnym 2022/2023

Od września 2022r. Miasto i Gmina Serock - organ prowadzący, działając na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, przeznaczył po 2 dodatkowe godziny tygodniowo dla klas V i VI na zwiększenie wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Zgodnie z preferencjami szkół, planowane wzmocnienie edukacyjne obejmuje przedmioty egzaminacyjne tj. matematykę, język polski, język angielski oraz dodatkowo biologię. Zakładamy, iż zajęcia te będą prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technik i narzędzi edukacyjnych oraz niestandardowych metod pracy z uczniem, co przyczyni się do uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego i zwiększy efektywność nauczania.

Od nowego roku szkolnego, na mocy art. 42d  ustawy Karta Nauczyciela katalog specjalistów zatrudnionych w szkołach/przedszkolach rozszerzono o pedagoga specjalnego. Pedagodzy specjalni mają stanowić wsparcie dla pozostałych nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi i uczniami w sposób uwzględniający zróżnicowanie ich potrzeb, a także realizować specjalistyczne zajęcia bezpośrednio z uczniami i udzielać porad i konsultacji rodzicom uczniów. Do zadań pedagoga specjalnego należy także m.in. prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły/przedszkola.

Od nowego roku planujemy dalsze wprowadzanie narzędzi cyfrowych do edukacji, z wykorzystaniem pomocy i sprzętu zakupionego z programu „Laboratoria przyszłości” (m.in. roboty edukacyjne Photon EDU, gogle wirtualnej rzeczywistości VR, Pen 3D z akcesoriami, klocki Lego Education, drukarki 3D) oraz z programu Aktywna Tablica (monitory interaktywne). Celem działań jest budowanie u uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Na wyposażeniu szkół znajdzie się także sprzęt do nagrań oraz do nauki prezentacji swoich osiągnieć tj. kamery, mikroporty, oświetlenie, aparaty fotograficzne, miksery i konsole oraz słuchawki studyjne. W programie udział biorą wszystkie 4 szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto i Gminę Serock. Sprzęt zamówiony przez szkoły w ramach Laboratoriów Przyszłości już został dostarczony do placówek przez wybrane firmy.

Wyposażenie zakupione z programu „Laboratoria Przyszłości” ma być wykorzystywane przez szkoły na obowiązkowych oraz dodatkowych zajęciach edukacyjnych, podczas średnio co najmniej 3 godzin zajęć w każdym tygodniu nauki. Dyrektor szkoły ma wyznaczyć szkolnego koordynatora, którego zadaniem będzie popularyzacja wykorzystania tego wyposażenia oraz wsparcie osób prowadzących zajęcia w szkole w jego stosowaniu.

Organy prowadzące  mają zapewnić szkołom techniczne szkolenia dla osób prowadzących zajęcia w szkole z wykorzystaniem wyposażenia zakupionego w ramach tego programu.

Od września wchodzimy z realizacją drugiej tury   Programów:  „ Umiem pływać w gminie Serock 2022” oraz „ Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” dofinansowywanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Program „ Umiem pływać” kierowany jest dla uczniów klas I-III i obejmuje 20 godzin bezpłatnej nauki pływania. W drugiej turze programu od września do 8 grudnia 2022r.  uczestniczą uczniowie szkół, którzy nie byli objęci zajęciami w pierwszej turze programu.

Kolejnym projektem w nadchodzącym roku szkolnym jest Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - realizowany w Szkole Podstawowej w Zegrzu. Gmina otrzymała dofinansowanie w oparciu o złożony wniosek w wysokości 3.600,00 zł na zakup nowości czytelniczych, elementów wyposażenia do biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Przyznane dofinansowanie stanowi 80% wartości programu, pozostałe 20% zapewnia Miasto Gmina Serock.

 

Z poważaniem

A. Melion

 

wstecz