Główna treść strony Dowożenie uczniów z niepełnosprawnością 2023/2024

Zwrot kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych

Szanowni Państwo,

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku zwraca się z prośbą do rodziców/prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych, którzy zamierzają ubiegać się o zwrot kosztów przewozu do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 o złożenie stosownej dokumentacji.

Informujemy, iż zwrot kosztów dowożenia ucznia przez Miasto i Gminę Serock realizowany jest na podstawie art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).

Aby otrzymać pomoc dla dziecka /ucznia niepełnosprawnego w formie zwrotu kosztów przewozu  do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego należy złożyć wniosek wraz z dokumentacją do Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku przy ul. Tadeusza  Kościuszki 15 w Serocku.  

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną (w przypadku, gdy wniosek jest składany po raz pierwszy lub gdy kończy się ważność orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego),
  • potwierdzenie danych o uczniu przez dyrektora przedszkola/szkoły/ośrodka w zależności od tego gdzie dziecko Państwa będzie w danym roku szkolnym realizowało roczne przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,
  • skierowanie do kształcenia specjalnego wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, w sytuacji gdy dziecko Państwa będzie uczęszczać do szkoły specjalnej lub ośrodka specjalnego,
  • kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu (w przypadku dowozu samochodem).

Informacje w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych można uzyskać w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku lub pod numerem telefonu 22 768 35 65 wew. 22

ZOSiP

Uchwała Nr 634/LX/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2022r.

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku dotyczące dowożenia uczniów niepełnosprawnych

ZOSiP

 

 

Informacja dla rodziców dotycząca zwrotu kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych

Zwrot kosztów przewozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych przysługuje wyłącznie za dni, w których uczeń był obecny w placówce oświatowej, lub w przypadku uczniów przebywających w internacie za dni, w których uczeń był odwieziony i odebrany z placówki oświatowej.

Liczba dni obecności dziecka/ucznia, w placówce oświatowej, albo liczba dni dowiezienia i odebrania dziecka/ucznia z placówki oświatowej musi być poświadczona podpisem wraz pieczęcią dyrektora placówki lub osoby przez niego upoważnionej.

Oświadczenie o liczbie dni obecności ucznia w placówce oświatowej wzór oświadczenia rodzic składa w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku wraz z  „Rozliczeniem przewozu ucznia do placówki oświatowej samochodem osobowym rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych wskazanych w umowie”  wzór rozliczenia – załącznik nr 1 do 1c, lub z „Rozliczeniem przewozu ucznia do placówki oświatowej (z uwzględnieniem przewozu rodzica/prawnego opiekuna do pracy) samochodem osobowym rodziców/ opiekunów prawnych wskazanych w umowie” wzór rozliczenia – Załącznik nr 2  nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowano dowóz ucznia. Wypłata środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów przejazdu ucznia oraz opiekuna następuje nie później niż 14 dni od dnia złożenia rozliczenia kosztów dowożenia, na wskazany rachunek bankowy.

Wzory załączników:

 

Powrót do topu strony