Główna treść strony Dowożenie uczniów z niepełnosprawnością 2024/2025

Informacja dla rodziców dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych

 Szanowni Państwo,

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku zwraca się z prośbą do rodziców/prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych, którzy zamierzają ubiegać się o pomoc w zorganizowaniu przewozu lub o zwrot kosztów przewozu do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 o złożenie stosownej dokumentacji.

Informujemy, iż Miasto i Gmina Serock na podstawie art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 oraz art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) zapewnia:

1) niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatny transportu i opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

2) uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym- także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia.

3) dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b) 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Obowiązki powyższe gmina realizuje poprzez zorganizowanie zbiorowego bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do przedszkola, szkoły lub ośrodka we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, uczniów oraz rodziców zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Serock

Aby otrzymać pomoc dla dziecka /ucznia niepełnosprawnego w formie przewozu zorganizowanego przez gminę do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w roku szkolnym 2024/2025 należy złożyć wniosek wraz z dokumentacją do dnia 31 maja 2024 r.  

W przypadku ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu dziecka /ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna samochodem osobowym  do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w roku szkolnym 2024/2025, wniosek  wraz z dokumentacją winien zostać złożony przed 1 września 2024 r.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie  Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku przy ul. T. Kościuszki 15 w Serocku.  

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną (w przypadku, gdy wniosek jest składany po raz pierwszy lub gdy kończy się ważność orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego),
  • potwierdzenie danych o uczniu przez dyrektora przedszkola/szkoły/ośrodka  w zależności od tego gdzie dziecko Państwa będzie w danym roku szkolnym realizowało roczne przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,
  • skierowanie do kształcenia specjalnego wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, w sytuacji gdy dziecko Państwa będzie uczęszczać do szkoły specjalnej lub ośrodka specjalnego,
  • kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu ( w przypadku dowozu samochodem) .

Informacje w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych można uzyskać w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku lub pod numerem telefonu 22 768 35 65 wew. 22

Uchwała Nr 634/LX/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2022r

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku dotyczące dowożenia uczniów niepełnosprawnych

Zwrot kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych

Zwrot kosztów przewozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych przysługuje wyłącznie za dni, w których uczeń był obecny w placówce oświatowej, lub w przypadku uczniów przebywających w internacie za dni, w których uczeń był odwieziony i odebrany z placówki oświatowej.

Liczba dni obecności dziecka/ucznia, w placówce oświatowej, albo liczba dni dowiezienia i odebrania dziecka/ucznia z placówki oświatowej musi być poświadczona podpisem wraz pieczęcią dyrektora placówki lub osoby przez niego upoważnionej.

Oświadczenie o liczbie dni obecności ucznia w placówce oświatowej wzór oświadczenia rodzic składa w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku wraz z  „Rozliczeniem przewozu ucznia do placówki oświatowej samochodem osobowym rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych wskazanych w umowie”  wzór rozliczenia – załącznik nr 1 do 1c, lub z „Rozliczeniem przewozu ucznia do placówki oświatowej (z uwzględnieniem przewozu rodzica/prawnego opiekuna do pracy) samochodem osobowym rodziców/ opiekunów prawnych wskazanych w umowie” wzór rozliczenia – Załącznik nr 2  nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowano dowóz ucznia. Wypłata środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów przejazdu ucznia oraz opiekuna następuje nie później niż 14 dni od dnia złożenia rozliczenia kosztów dowożenia, na wskazany rachunek bankowy.

Wzory załączników: 

Powrót do topu strony