Główna treść strony Dla nauczyciela i dyrektora

Innowacje pedagogiczne w szkołach prowadzonych przez gminę Serock

Innowacją pedagogiczną prowadzoną w publicznych szkołach i placówkach są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. Te nowatorskie rozwiązania mogą obejmować wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę, oddział lub grupę uczniów. 

Zespół Szkół w Zegrzu jest placówką, której nauczyciele rozpoczęli prowadzenie innowacji pedagogicznych. W tym roku szkolnym - 2014/2015 dla wybranej grupy uczniów prowadzone są następujące nowatorskie rozwiązania programowe:

 1. „Poznajemy świat” – innowacja obejmuje zajęcia edukacyjne poszerzające program nauczania edukacji wczesnoszkolnej o nowe treści i jest realizowana z uczniami klas      I i II szkoły podstawowej, autorką innowacji jest Pani Małgorzata Paliszewska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej,
 2. „Świat jest teatrem” – innowacja obejmuje zajęcia z edukacji teatralnej, dziennikarskiej i filmowej jest realizowana z uczniami klasy I gimnazjum, autorką innowacji jest Pani Magdalena Zalewska – nauczycielka języka polskiego.

Powyższe innowacje zostały wpisane do Rejestru Innowacji Pedagogicznych Mazowieckiego Kuratora Oświaty, publikowanego na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie.  

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/13, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów.

Dzień Edukacji Narodowej

 

Z okazji obchodzonego 14 października Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi w szkołach zostały przyznane nagrody.  W tym roku za wyróżniającą pracę oraz działania na rzecz rozwoju edukacji nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Serock otrzymali:

 1. Krystyna Affek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Serocku
 2. Maria Bożena Jacak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jadwisinie
 3. Danuta Prusinowska – Dyrektor Zespołu Szkół w Zegrzu
 4. Małgorzata Szczerba – Dyrektor Gimnazjum w Serocku
 5. Barbara Sumiła – wicedyrektor Samorządowego Przedszkola w Serocku
 6. Joanna Osowiecka – nauczyciel  Gimnazjum w Serocku
 7. Katarzyna Świątecka  - nauczyciel Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej.

Z okazji DEN także Dyrektorzy szkół i przedszkoli przyznali swoim pracownikom nagrody, które zostały wręczone na uroczystościach szkolnych.

W gminie Serock obchodzono DEN w szkołach, które przygotowały okolicznościowe uroczystości z udziałem szerokiego środowiska szkolnego.

Podczas uroczystości, pierwszoklasiści składali uroczyste ślubowania, jak i nauczyciele uzyskujący stopień zawodowy nauczyciela mianowanego, nie zabrakło również życzeń i podziękowań dla pracowników oświaty – wszak edukacja to dobro, które jest wartością w wymiarze osobistym i społecznym.     

 

Spis podstron

Informacja nt. rekrutacji uczniów do gimnazjów w roku szkolnym 2013/2014

 

  Warszawa, 28 stycznia 2013 r.
 
KOG.537.1.2013.LP
                                                                                  
Dyrektorzy
Szkół Podstawowych
i Gimnazjów
woj. mazowieckiego
 
 
dotyczy: procesu rekrutacji uczniów do gimnazjów
 
Szanowni Państwo,
             
            z uwagi na prowadzenie przez niektóre gimnazja publiczne elektronicznej rekrutacji uczniów  proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2013/2014, które ustala różne terminy m. in.: dla składania podań uczniów i ogłaszania list uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjum.
 
Równocześnie przypominam, że proces przyjmowania uczniów do klas pierwszych gimnazjów publicznych należy prowadzić w oparciu o zapisy zawarte w:
- ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
- rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 
z późn. zm.),
- rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.),
- rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły
i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.).
 
            Szczególną uwagę Państwa zwracam na zapisy:
1.Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:
   - art.16 ust 6, 6a. Zadania dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych
i gimnazjów względem uczniów zamieszkałych poza obwodem ich szkoły,
- art. 19 ust. 1. Zadania dyrektorów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów względem uczniów zamieszkałych w obwodzie ich szkoły.
2.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie  warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia
z jednych typów szkół do innych:
- § 5 ust. 1. Do klasy pierwszej gimnazjum ogólnodostępnego prowadzonego przez gminę lub innego należącego do sieci gimnazjów ustalonej przez gminę przyjmuje się:
1)        z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum;
2)    na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych   zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
§ 5 ust. 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum.
- § 5 ust. 3. Gimnazjum może przeprowadzić dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych sprawdzian uzdolnień kierunkowych na warunkach określonych przez radę pedagogiczną.
- § 6 ust. 2.  Do (…) gimnazjum integracyjnego oraz do oddziałów integracyjnych w (…) gimnazjach ogólnodostępnych, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), przyjmowane są:
1)    dzieci posiadające orzeczenie, o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów;
2)    dzieci pełnosprawne, na warunkach określonych w § 2 - 5 cytowanego     rozporządzenia.
- § 12 i § 17. Kandydaci do klas sportowych przystępują do zaliczania prób sprawności fizycznej ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną, lub trenera albo instruktora, a w przypadku kandydatów do szkół mistrzostwa sportowego – zaliczenie prób sprawności fizycznej zatwierdzonych przez polskie związki sportowe współpracujące z daną szkołą.
- § 5 ust. 4. Dyrektor gimnazjum, nie później niż do końca lutego każdego roku, podaje kandydatom zawarte w statucie kryteria przyjmowania uczniów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, a kandydatom do oddziałów dwujęzycznych, kryteria ich przyjmowania oraz ustalone przez radę pedagogiczną warunki przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, termin nie dotyczy szkół nowo tworzonych.
3.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r.
w  sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki:
- § 2 ust. 4. Rekrutacja do oddziałów klas pierwszych, w których planowane jest prowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności.
4.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół:
Załącznik nr 3 - § 18a. Statut gimnazjum określa szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do gimnazjum.
Ponadto informuję, że w roku szkolnym 2012/2013 na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzane są konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych z następujących przedmiotów: 1) język polski; 2) matematyka; 3) przyroda, 
4) Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych miniLOGIA11 oraz zlecone konkursy tematyczne i interdyscyplinarne: 1) Ogólnopolski konkurs historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, 2) „Janusz Korczak - wielki przyjaciel dzieci” - konkurs dla szkół podstawowych.
 
W związku z powyższym, zobowiązuję Państwa Dyrektorów do ponownego przeanalizowania szczegółowych zasad rekrutacji zawartych w statutach szkół
i dostosowanie ich zapisów do obowiązującego w tym zakresie prawa oświatowego oraz przekazanie rzetelnych informacji kandydatom do klas pierwszych i ich rodzicom.
 
Z poważaniem
 
Mazowiecki Kurator Oświaty
/ - /
mgr inż. Karol Semik

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół

W ramach grantów Mazowieckiego Kuratora Oświaty prowadzone są szkolenia przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie i Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Szkolenia obejmują swoją tematyką obszary m.in. z wykorzystania technologii informacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów, organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, edukacji włączającej czy innowacyjnych form pracy opiekuńczo – wychowawczej w świetlicy szkolnej.

Zapraszamy wszystkich chętnych dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli i pedagogów na szkolenia, które odbywają się w okresie od lipca do listopada 2012 roku.

Awans zawodowy nauczycieli

W dniu 17 sierpnia 2012 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Serock odbyło się posiedzenie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Do egzaminu przystąpiło czworo nauczycieli: jeden ze Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie, jeden z Zespołu Szkół w Zegrzu  i dwoje ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku.

Wszyscy nauczyciele  zdali egzamin i uzyskali stopień nauczyciela mianowanego.

Serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy.

Innowacja to klucz do sukcesu

„Innowacyjna szkoła kluczem do rozwoju i zmiany systemowe w doskonaleniu nauczycieli” – to temat szkolenia, które odbyło się 27 sierpnia 2012 r.  w Urzędzie Miasta i Gminy Serock. Organizacja szkolenia miała na celu  pokazanie zmian w  modelu szkoły i metod nauczania  w niej stosowanych. Koniecznością staje się nauczanie dzieci i młodzieży  myślenia twórczego, rozwijanie kreatywności, wyszukiwanie i wspieranie jednostek wybitnie uzdolnionych - uczenie musi mieć charakter innowacyjny. Według Kena Robinsona, uznanego na świecie lidera w dziedzinie rozwoju innowacyjności – kreatywność w edukacji jest tak samo istotna, jak nauka pisania i czytania, i winniśmy ją traktować na równi. Innowacyjność, kreatywność to zdolność do generowania  wartościowej nowości w zmieniającym się świecie, a jednym z zadań edukacji jest przygotowanie dzieci do zmieniającego się świata.

W szkoleniu uczestniczyli  nauczyciele i kadra kierownicza z placówek oświatowych naszej gminy. Szkolenie zostało przeprowadzone przez specjalistów: Jarosława Zaronia - Dyrektora Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Teresę Makulską wicedyrektora tej  placówki.

 • -
 • -

Informacja o godzinach pozalekcyjnych przydzielonych przez organ prowadzący

Informacja dotycząca przydziału dodtakowych godzin na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock w roku szkolnym 2012/2013.

Powrót do topu strony