Główna treść strony Uchwała Nr 312/XXXVI/09 z dnia 30 stycznia 2009r.

Uchwała Nr 312/XXXVI/09

UCHWAŁA Nr 312/XXXVI/09

RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 30 stycznia 2009 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto i Gmina Serock.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-nym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 6, ust. 6a, ust. 10, 10a, 10b oraz art. 91d, pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz niektórych innych składników wynagro-dzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto i Gmi-nę Serock, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wynagrodzenie miesięczne nauczycieli, z uwzględnieniem zasad wynikających z niniejszej uchwały ustala się z wyrównaniem od 1 stycznia 2009r.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 163/XX/2008 Rady Miejskiej w Se-rocku z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto i Gmina Serock.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Woje-wództwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku:

Artur Borkowski

Załącznik

do uchwały nr 312/XXXVI/09

Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 30 stycznia 2009r.

REGULAMIN określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto i Gmina Serock

Zasady ogólne

§ 1.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),

2) szkole bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć: przedszkole, szkołę, albo zespół szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto i Gmina Serock,

3) dyrektorze, wicedyrektorze, nauczycielu – należy przez to rozumieć: dyrektora, wicedyrektora lub na-uczyciela jednostki, o której mowa w pkt 2,

4) klasie – należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny,

5) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły, wychowanka oddziału przedszkolnego przy szkole pod-stawowej, wychowanka przedszkola.

Podwyższanie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego

§ 2.

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli określone ustawą – Karta Nauczyciela i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie podwyższa się u niżej wymienionych nauczycieli, w kwotach określonych w tabeli:

 

Poziom wykształcenia

Nauczyciel stażysta

1

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

100,00zł

2

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawo-dowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

80,00zł

Dodatek motywacyjny

§ 3.

1. Nauczycielowi, w tym nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szko-ły może być przyznany dodatek motywacyjny.

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego są:

1) udokumentowane osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze,

a w tym:

a) uzyskiwane przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, bardzo dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olim-piadach,

b) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,

c) efekty pracy z uczniem wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

d) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,

e) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w stałej współpracy z rodzicami i właściwymi instytucjami oraz osobami świadczącymi pomoc socjalną,

2) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Karta Nauczyciela, a w szczególności:

a) realizowanie w ramach czasu pracy określonego w art. 42 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,

b) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych, prowadzenie i wspieranie inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży,

c) opieka i koordynacja prac samorządu uczniowskiego lub innych organizacji uczniowskich działają-cych w szkole,

d) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i spo-sobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania spraw-dzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

e) stałe doskonalenie zawodowe, skutkujące adaptacją i praktycznym stosowaniem nowoczesnych metod nauczania i wychowania, realizowanych we współpracy z innymi instytucjami wspomaga-jącymi,

3) realizowanie zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowi-sku lokalnym,

4) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły.

3. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrek-tora szkoły poza warunkami wymienionymi w ust. 2 odnoszącymi się również do funkcji dyrektora, jest:

1) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy,

2) pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanej kadry pozwalającej na efektywne i sprawne wykonywanie zadań,

3) prawidłowe i celowe wykorzystywanie środków przyznanych szkole w planie finansowym,

4) operatywność w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych i gospodarowanie nimi,

5) racjonalizacja kosztów działalności szkoły,

6) właściwy nadzór nad wykonywaniem zadań przez nauczycieli i innych pracowników szkoły w celu poprawy jakości pracy,

7) inicjowanie rozwiązań poprawiających organizacyjne funkcjonowanie szkoły,

8) współpraca ze środowiskiem lokalnym i ze społecznymi organami szkoły oraz efekty w tym zakresie,

9) szczególna dbałość o mienie szkoły oraz bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy.

4. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i jego przyznanie oraz wysokość jest uwarunkowane jakością świadczonej pracy przez dyrektora, wicedyrektora, nauczyciela.

5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 mie-sięcy, w wysokości nie wyższej niż 30% otrzymywanego przez nauczyciela, dyrektora wynagrodzenia za-sadniczego, oraz w wysokości nie niższej niż 50% kwoty określonej w § 3 ust. 7 pkt 1-3.

6. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela, wicedyrektora oraz okres jego przyznania uwzględ-niając stopień spełnienia kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 2 i ust. 3, ustala dyrektor szkoły, a dla dy-rektora - Burmistrz Miasta i Gminy Serock. Przyznanie dodatku motywacyjnego odbywa się wyłącznie w ramach środków finansowych wyodrębnionych na ten cel w planie finansowym szkoły.

7. Środki na dodatki motywacyjne w 2009 roku ujęte w rocznych planach finansowych szkół i przedszkoli stanowią:

1) dla nauczycieli 135,00zł miesięcznie na etat wraz z pochodnymi,

2) dla wicedyrektorów 200,00zł miesięcznie na etat wraz z pochodnymi,

3) dla dyrektorów 400,00zł miesięcznie na etat wraz z pochodnymi.

8. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Dodatek funkcyjny

§ 4.

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu powierzenia:

1) stanowiska dyrektora lub wicedyrektora szkoły,

2) wychowawstwa klasy, oddziału,

3) sprawowania funkcji:

a) doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta,

b) opiekuna stażu.

2. Wysokość dodatków funkcyjnych określa poniższa tabela.

Tabela dodatków funkcyjnych

 

Lp.

Stanowisko

Miesięcznie widełki

od / do w zł

1

2

3

1.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie:

a) 2-3 oddziały

b) 4-6 oddziałów i więcej

Wicedyrektor przedszkola

400 - 800

500 - 1.200

300 - 800

2.

Dyrektor szkoły (zespołu) wszystkich typów

a) do 6 oddziałów

b) 7 – 11 oddziałów

c) 12 - 18 oddziałów

d) 19 i więcej oddziałów

Wicedyrektor szkoły (zespołu)

400 - 1.000

500 – 1.200

600 – 1.400

700 – 1.600

400 - 900

3.

Wychowawca

a) oddziału w przedszkolach

b) klasy w szkołach podstawowych liczącej do 26 uczniów

c) klasy w szkołach podstawowych liczącej powyżej 26 uczniów

d) klasy w gimnazjach liczącej do 26 uczniów

e) klasy w gimnazjach liczącej powyżej 26 uczniów

40 - 80

40 - 80

60 - 100

60 - 140

90 - 150

4.

Opiekun stażu

40 - 80

5.

Doradca metodyczny

Nauczyciel - konsultant

100 - 300

3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 zależy od wielkości szkoły, jej struktury organizacyjnej, jakości i złożoności wykonywanych zadań, liczby stanowisk kierowniczych w szkole, wy-ników pracy szkoły oraz warunków środowiskowych i społecznych, w jakich szkoła funkcjonuje.

4. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 zależy od liczebności klasy, oddziału oraz liczby wychowanków pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych a także liczby i poziomu zrealizowanych działań wychowawczych.

5. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a i b, zależy od zakresu i złożoności zadań oraz warunków ich realizacji.

§ 5.

1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powie-rzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierw-szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków z innych przyczyn, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

3. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi lub na-uczycielowi, któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie, od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym rozpoczęła się nieobecność dyrektora z przy-czyn innych niż urlop wypoczynkowy, i przestaje przysługiwać z pierwszym dniem miesiąca następują-cego po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.

4. Wychowawcom oraz opiekunom stażu przysługuje dodatek funkcyjny, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 lit. b proporcjonalnie do ilości klas i nauczycieli stażystów, którymi się opiekują.

5. Nauczycielom przedszkoli przysługuje dodatek funkcyjny za wychowawstwo tylko za jeden oddział niezależnie od liczby oddziałów, w których prowadzą zajęcia.

6. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3 lit. a, nie wyłącza prawa do otrzymywa-nia dodatku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 lit. b.

7. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Burmistrz Miasta i Gminy Serock, a dla wicedyrektora i nauczyciela - dyrektor szkoły, w ramach posiadanych środków finansowych.

8. Wysokość dodatku funkcyjnego dla doradcy metodycznego i nauczyciela konsultanta ustala Burmistrz Miasta i Gminy Serock w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel.

9. Środki na dodatki funkcyjne planuje się w wysokości nie niższej, niż kwota stanowiąca iloczyn liczby osób uprawnionych do dodatku i średniej wysokości dodatku, dla każdej grupy wyodrębnionej w § 4.

10. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Dodatek za wysługę lat

§ 6.

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie z wyłączeniem okresu pozostawania nauczyciela w stanie nieczynnym.

Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym na-uczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

Dodatek za warunki pracy

§ 7.

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warun-kach określonych w § 8 i § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.).

2. Za pracę wykonywaną w trudnych warunkach nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy w wysokości do 10% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

3. Jeżeli nauczyciel wykonuje pracę w trudnych warunkach lub uciążliwych, przysługuje dodatek za warun-ki pracy do 15% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

4. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za warunki pracy, nauczycielowi przysługuje jeden dodatek w wysokości, o której mowa w ust. 3.

5. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora – Burmistrz Miasta i Gminy Serock, biorąc pod uwagę stopień trudności lub uciążliwości realizowanych zadań lub wykonywanych prac.

6. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą doda-tek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

7. Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kie-rownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych tylko część obowiązu-jącego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

8. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw

§ 8.

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającą z osobistego zaszeregowania (łącznie z dodatkami za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin będących wynikiem pomnożenia tygodniowego obowiązują-cego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

2. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 8 ust. 1 przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w arkuszu organizacyjnym szkoły, przysługu-je także za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu delegowania go wraz z uczniami na wycieczki, zawody, konkursy, rekolekcje oraz uroczystości, w których reprezentuje szkołę lub gminę, a także bierze udział w szkoleniu wynikającym z planu rozwoju szkoły.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w arkuszu organizacyjnym szkoły nie przy-sługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia za dni usprawiedli-wionej nieobecności w pracy lub dni ustawowo wolne od pracy.

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni, o których mowa w ust. 4 – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygo-dniowy obowiązkowy wymiar zajęć, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub ¼ gdy dla nauczyciela usta-lono czterodniowy tydzień pracy za każdy dzień.

Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielona w arkuszu organizacyjnym szkoły.

§ 9.

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa, oblicza się w sposób określony w § 8 ust. 1.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku ) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

§ 10.

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę pracy nauczyciela w charakterze opiekuna w autobusie dowożącym uczniów do szkół wynosi od 6% do 11% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, niezależnie od zaszeregowania płacowego nauczyciela.

2. Wysokość wynagrodzenia za jedną godzinę opieki w autokarze dowożącym uczniów do szkół, ustala dla nauczyciela dyrektor, uwzględniając warunki w jakich ta praca jest świadczona.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz godziny opieki w au-tokarze wypłaca się z dołu.

§ 11.

1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin, przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć wynikającego ze stosunku pracy.

2. Nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także za inne okresy, za które na podstawie odrębnych przepisów nie zachowuje prawa do wynagrodze-nia.

3. Wynagrodzenie za miesiąc, w którym wystąpiły przyczyny wymienione w ust. 2 ustala się na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę oblicza-nia odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności prze-widzianych w Kodeksie pracy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku:

Artur Borkowski

 

wstecz