Stypendia motywacyjne dla uczniów za pierwszy semestr roku szkolnego 2014/2015 w gminie Miasto i Gmina Serock

Uczniowie szkół prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock na podsumowanie pierwszego okresu nauki (I semestr) roku szkolnego 2014/2015, otrzymali stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Stypendia za wyniki w nauce otrzymało 35 uczniów, a za osiągnięcia sportowe 18 uczniów. Średnią ocen kwalifikującą do otrzymania stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe ustalają szkoły, na zasadach art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004, Nr 256, poz.2572 ze zm.)

Środki na powyższy cel pochodziły z budżetu gminy Miasto i Gmina Serock.

ZOSiP

Informacja nt. zasad i trybu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe

Zasady i tryb przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym  w formie stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe zgodnie z art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 2004, Nr 256, poz. 2572, ze zm.) (dalej w informacji określanej jako: u.o.s.o.)

1. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną (ust. 6 u.o.s.o.).

2. Komisja stypendialna ustala na użytek szkoły wysokość średniej ocen uprawniającej do ubiegania się o stypendium za wysokie wyniki w nauce po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego (ust. 7 u.o.s.o.)

W przypadku stypendiów za osiągnięcia sportowe, koniecznym jest by uczeń uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym,

Poza powyższymi kryteriami przepis nakłada obowiązek uzyskania przez ucznia co najmniej dobrej oceny z zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznawane będzie  to stypendium.

3. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń ma prawo ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w danym typie szkoły z wyłączeniem przypadków wymienionych w pkt 4 informacji.

4.Stypendium za wyniki w nauce nie może być przyznawane uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki (ust. 4 u.o.s.o), zaś stypendium za osiągnięcia sportowe nie może być przyznawane uczniom klas I-III szkoły podstawowej (ust. 5 u.o.s.o.).

5. Szkolne stypendium motywacyjne jest świadczeniem wypłacanym raz w semestrze. 

6. Wniosek o szkolne stypendium motywacyjne składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej.

7. Komisja stypendialna przyjmuje i opiniuje wniosek.

8.Zaopiniowany przez komisję stypendialną wniosek o przyznanie stypendium przekazywany jest dyrektorowi szkoły.

9. Dyrektor szkoły ustala wysokość stypendium motywacyjnego po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej.

W roku 2013 stypendium motywacyjne nie może być wyższe niż 212,00 zł na ucznia, przy czym suma przyznanych stypendiów nie może przekroczyć puli środków zaplanowanych na ten cel w budżecie rocznym szkoły.  

10. Do kompetencji dyrektora należy także podjęcie decyzji o przyznaniu stypendium motywacyjnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej (ust.11 u.o.s.o.)

11. Informację o przyznanych stypendiach zawierającą listę uczniów, rodzaje osiągnięć poszczególnych osób oraz wysokość przyznanego stypendium motywacyjnego w podziale na uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, dyrektor szkoły przekazuje do Zespołu Obsługi Szkół  i Przedszkoli w Serocku celem przygotowania list do wypłaty i przekazania środków na ten cel do szkół. Wraz z informacją winna być złożona dokumentacja wymagana  w postępowaniu o przyznanie stypendium, która zostanie zweryfikowana przez  pracownika ZOSiP, a następnie zwrócona do szkoły.