Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

oswiata.serock.pl

Wyszukiwarka

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

Menu

Wirtualny spacer

po mieście

Kalendarz

wydarzeń

«Lipiec 2017»
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Nawigacja:

Treść strony

Przyjmowanie interesantów oraz informacja telefoniczna w sprawach oświaty niepublicznej

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, ul. Tadeusza Kościuszki 15, 05-140 Serock

(drugie piętro pokój nr 5)

poniedziałek –piątek w godz.8:00 – 16:00

kontakt telefoniczny  22 768 35 65 wew. 22

 

WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.),
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 23),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1080 z późn. zm.) w sprawie rodzaju innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Wpis do Ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez  Miasto i Gminę Serock dokonywany jest w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli na podstawie pisemnego zgłoszenia.

Niepubliczne placówki oświatowe mogą być zakładane i prowadzone przez:

• osoby prawne, którymi są: stowarzyszenia, fundacje, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne,

• osoby fizyczne (mające pełną zdolność do czynności prawnych)

Osoby te zwane są organami prowadzącymi.

Osoby prawne lub fizyczne zamierzające prowadzić placówki niepubliczne powinny złożyć  zgłoszenie placówki wraz z wymaganymi dokumentami (lub ich poświadczonymi kserokopiami) w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Serock – I piętro pokój nr 24 lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock.

Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

1) określenie odpowiednio typu i rodzaju placówki niepublicznej z podaniem jej nazwy oraz daty rozpoczęcia funkcjonowania;

2) wskazanie miejsca prowadzenia placówki (adres z kodem pocztowym, numer telefonu, adres e-mail);

3) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby (adres z kodem pocztowym, telefon, e-mail);

4) adres właściwego urzędu skarbowego osoby prowadzącej;

5) dane szkoły lub placówki do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO).

Wzór zgłoszenia  znajduje się w pliku do pobrania.- Załącznik nr 1

 

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1. statut  placówki podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 84 ustawy o systemie oświaty, a w przypadku innych form wychowania przedszkolnego projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danym punkcie lub zespole przedszkolnym -opracowany zgodnie z § 5 wymienionego wyżej rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Statut powinien określać:
a) nazwę, cel placówki oraz jej zadania;
b) osobę prowadzącą placówkę;
c) organy placówki oraz zakres ich zadań;
d) organizację placówki;
e) prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów placówki;
f) sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność placówki;
g) zasady przyjmowania uczniów do placówki;

2. wykaz pracowników pedagogicznych z podaniem informacji dotyczących ich kwalifikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi (art. 6 ust. 5 i 6 oraz art. 7ust.1ba ustawy o systemie oświaty; art.10 ust.5 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela), przewidzianych do zatrudnienia w placówce oraz wskazanie osoby pełniącej funkcję dyrektora placówki (wykaz podpisany przez osobę uprawnioną; bez kserokopii świadectw i dyplomów);

Wzór wykazu znajduje się w pliku do pobrania – Załącznik nr 2

3. informację o warunkach lokalowych prowadzenia działalności oświatowej, które będą odpowiadały standardowi ustalonemu w przepisie art. 82 ust 2 pkt 3, lit.a) i lit.b) ustawy o systemie oświaty oraz pozytywne opinie o spełnieniu w budynku szkoły lub placówki określonych prawem bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej wydane przez:
a) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

b) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej

c) informacja osoby zgłaszającej placówkę wg wzoru.

Wzór informacji znajduje się w pliku do pobrania – Załącznik nr 3

4. dokument potwierdzający osobowość prawną wnioskodawcy zamierzającego prowadzić placówkę tj.:
– kserokopia dokumentu tożsamości – osoba fizyczna,
– aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego – osoba prawna.

5. dane placówki do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO)

Wzór znajduje się w pliku do pobrania -  Załącznik nr 4

 

 INFORMACJE DODATKOWE

Termin realizacji wpisu:

Organ ewidencyjny - Burmistrz Miasta i Gminy Serock dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty  złożenia zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.

 

Opłaty:

Wpis do ewidencji szkół i placówek oświatowych nie podlega opłacie skarbowej – zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 lit.g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r. poz. 783 ze zm.)

 

DECYZJA O ODMOWIE WPISU DO EWIDENCJI

W przypadku niekompletności wniosku pod względem formalnym osoba prawna lub osoba fizyczna, która wystąpiła ze zgłoszeniem o wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonym przez gminę Miasto i Gminę Serock wzywana jest do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie.

W przypadku nieuzupełnienia formalnych braków w wyznaczonym terminie, Burmistrz Miasta i Gminy Serock wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji.

Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się również w przypadku, gdy statut placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji Zgłaszającemu służy prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Serock w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

DOKONANIE ZMIANY WE WPISIE DO EWIDENCJI

Zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dokonaniu wpisu do ewidencji osoba prowadząca placówkę jest obowiązana zgłosić Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock w ciągu 14 dni od ich powstania. Informację pisemną w tej sprawie osoba prowadząca składa w Urzędzie Miasta i Gminy Serock (kancelaria I piętro, pokój nr 24)

  wzór zgłoszenia  znajduje się w pliku do pobrania – Załącznik nr 5

WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

1. niepodjęcia działalności przez placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji;

2. prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej placówkę, prowadzenia działalności oświatowej;

3. stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem;

4. dokonania wpisu z naruszeniem prawa;

5. zaprzestania działalności przez placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją placówki.

Likwidacja szkoły/placówki

1. Niepubliczną placówkę oświatową może zlikwidować osoba prowadząca z końcem roku szkolnego,

2. Osoba prowadząca placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów oraz Burmistrza Miasta i Gminy Serock (kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Serock, I piętro  pokój nr 25),

3. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej placówki przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji,

4. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

 Pliki do pobrania: 

Wykaz szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Miasto i Gmina Serock

Niepubliczne Przedszkole "Muzyczka", Stasi Las, ul. Jutrzenki 7

 

Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty", Serock, ul. Pułtuska 53 D

 

 

Uchwała Nr 63/VII/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dn. 18 maja 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Miasto i Gmina Serock na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Strona główna

Copyright 2009-2017 - Urząd Miasta i Gminy Serock. Wszelkie prawa zastrzeżone.