Główna treść strony Komunikaty

Komunikaty

 • Polityka prywatności

  2018.08.31

  Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

   

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zapewnienia obsługi finansowej, rachunkowej, prawnej oraz administracyjno – organizacyjnej placówek oświatowych dla których Gmina Serock jest organem prowadzącym jest  Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

  ul. Tadeusza Kościuszki 15, 05-140 Serock

  tel. 22 768-35-65

  www.oswiata.serock.pl , e-mail: zosip@serock.pl
  (dalej „My”, „ZOSIP” lub „Administrator”), reprezentowany przez Dyrektora.

   

  Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

   

  Można napisać do nas w sprawie danych osobowych z wykorzystaniem powyższych danych kontaktowych.
  Możliwy jest też kontakt z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem ochrony danych.

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) - Piotr Glen e-mail: zosip@serock.pl

   

  Skąd mamy Pani/Pana dane?

   

  Otrzymaliśmy je  od placówek oświatowych dla których prowadzimy obsługę finansową, rachunkową, prawną oraz administracyjno – organizacyjną, bądź bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

   

  Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

   

  Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności
  o charakterze użyteczności publicznej, a robimy to na podstawie przepisów prawa między innymi takich jak:

  - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

  - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

  - ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

  - ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

   

  Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

   

  • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
  • udziału w wydarzeniach organizowanych przez Administratora;
  • umożliwienia łatwiejszego kontaktu.

   

  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż realizacja zadań publicznych i obowiązków ustawowych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

   

  Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

   

  Tak, ponieważ wynika to z wyżej wymienionych przepisów prawa.

  Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

  Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

   

  - Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – art. 15 RODO

  - Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO

  - Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO

  - Obowiązek powiadomienia o zmianie swoich danych osobowych.

   

  Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

   

  Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

   

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

  • podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  • osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych i zobowiązanych do zachowania tajemnicy danych osobowych,
  • podmiotom świadczącym usługi:
  • doręczania korespondencji
  • świadczenia usług archiwizacyjnych
  • obsługi hostingowej
  • obsługi IT

   

  Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

   

  Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

  W przypadku organizacji wydarzeń – będziemy przetwarzać dane przez czas trwania wydarzenia i okres przewidziany
  do archiwizacji.

   

 • Wykaz szkół i przedszkoli

  2018.03.02

  Szkoły i przedszkola w gminie Serock

  Adres: ul. Pułtuska 68, 05-140 Serock

  Telefon: 22 7827311

  Dyrektor: Krystyna Affek

   

  Adres: ul. Oficerska 3, 05-131 Zegrze

  Telefon: 227654080

  Dyrektor: Danuta Prusinowska

   

  Adres: Wola Kiełpińska, 05-140 Serock

  Telefon: 227827550

  Dyrektor: Małgorzata Kolon

   

  Adres: Jadwisin, ul. Szkolna 46, 05-140 Serock

  Telefon: 227827548

  Dyrektor: Małgorzata Leszczyńska

   

  Adres: ul. Włodzimierza Wolskiego 15, 05-140 Serock

  Telefon: 227827312

  Dyrektor: Barbara Tomczak

   

  Adres: ul. Oficerska 2, 05-131 Zegrze

  Telefon: 0506303909

  Dyrektor: Barbara Kołecka

   

  Adres: Wola Kiełpińska, 05-140 Serock

  Telefon: 227827550

  Dyrektor: Małgorzata Kolon

   

  Adres: ul. Pułtuska 53D, 05-140 Serock

  Telefon: 0665794495

  Osoba prowadząca przedszkole: Marzena Kisiel - Gryc

   

 • Kontakt

  2018.03.02
  ul. Tadeusza Kościuszki 15
  05-140 Serock
  tel. 22 768-35-65
  www.oswiata.serock.pl
  e-mail: zosip@serock.pl
  NIP: 536-15-74-831
  REGON 0011840059

  Konta bankowe:

  Bank Spółdzielczy w Legionowie filia w Serocku

  02 8013 0006 2007 0015 1294 0001 – konto główne

  18 8013 0006 2007 0015 1294 0004 – konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

   

  Godziny pracy:

  poniedziałek - piątek             800 - 1600