Główna treść strony 2020 rok

Wnioski o dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów w 2021r.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock złożył wnioski do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na dofinansowanie w 2021r. organizacji zajęć sportowych dla uczniów: programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” oraz zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

Wniosek na zajęcia pływania składany jest corocznie od 2016r. W tej edycji planuje się stworzyć 16 grup zajęciowych z czterech szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto        i Gminę Serock: w okresie marzec – czerwiec 2021r. 8 grup oraz w okresie wrzesień – grudzień 2021r. również 8 grup. Programem zostaną objęci uczniowie klas trzecich, którzy do tej pory nie uczestniczyli w programie lub przerwali udział w zajęciach na początku marca 2020r. z powodu pandemii Covid-19.

Wszyscy uczestnicy będą dowożeni na pływalnię w Stanisławowie Pierwszym gm. Nieporęt lub na basen w hotelu Warszawianka w Jachrance. Projekt przewiduje przeprowadzenie 20 godzin zajęć na każdą grupę i jest bezpłatny dla ucznia.    

Wniosek na zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej Burmistrz Miasta i Gminy Serock składa po raz pierwszy. Ma on odpowiadać na potrzeby uczniów, zgłoszone przez dyrektorów szkół podstawowych. Skierowany jest głównie do dzieci najmłodszych z wadami postawy. Program zajęć ma być realizowany we wszystkich szkołach podstawowych od września do grudnia 2021r. Ćwiczenia odbywać się będą w szkołach, w grupach maksymalnie 18 osobowych, łącznie przewiduje się utworzenie 8 grup.

Program „Gimnastyka w gminie Serock 2021” zawiera m.in. treści propagujące sportową postawę wśród uczniów, ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia korygujące istniejące wady postawy oraz naukę utrzymywania prawidłowej postawy ciała. W rezultacie ma to przyczynić się do zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci, a także do promocji zdrowego stylu życia.

W ramach programu planowany jest również zakup sprzętu do prowadzenia zajęć z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, m.in. piłki gimnastyczne, taśmy rehabilitacyjne i dyski sensoryczne.       

 

ZOSiP Serock 

p8UXCLSHAWXiDRHwSUizVFwiUhzFFwi0hwFl4g0R8ElIs1RcIlIcxRcItIcBZeINEfBJSLNUXCJSHMUXCLSHAWXiDRHwSUizfkLutTxQouj7p8AAAAASUVORK5CYII=                               DyXtcSQmqgeOAAAAAElFTkSuQmCC       

 

 

 

24 grudnia 2020r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku będzie nieczynny.

 

Uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2020r.(czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku.

Półkolonie Młodego Odkrywcy

PÓŁKOLONIE MŁODEGO ODKRYWCY dla dzieci z klas I-IV❄️⛄️.

Zapisy od 14 do 28 grudnia w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, tel. 22 782 80 70.

 • 70078

Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nauczycielom szkolnym przysługuje jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć zdalnych. Nauczyciele otrzymają kwotę wynikającą z dowodu zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, jednak nie więcej niż 500 zł. W ramach rządowego programu gmina Miasto i Gmina Serock otrzymała na ten cel kwotę 74.000,00 zł.  Do 7 grudnia 2020r., 115 nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock złożyło wnioski. Dofinansowanie zostanie wypłacone nauczycielom najpóźniej do 31 grudnia br.

ZOSiP Serock

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, Burmistrz Miasta i Gminy Serock przedstawił Radzie Miejskiej w Serocku Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020:

Pierwsze dostawy pomocy dydaktycznych – oprogramowania Corinth 3D w ramach projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Miasto i Gmina Serock rozpoczyna realizację unijnego projektu samorządu Mazowsza pt. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. Realizatorem zadania jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej.

W ramach partnerskiego projektu, szkoła otrzyma m.in. oprogramowanie Corinth 3D, wspierające naukę zdalną. Aplikacja jest zbiorem interaktywnych modeli pomocy dydaktycznych 3D uzupełnionych o zdjęcia, komentarze i filmy. Składa się z ośmiu modułów: biologii człowieka, biologii zwierząt, biologii roślin, chemii, fizyki i astronomii, geografii, matematyki oraz paleontologii i kultury.  Corinth to skuteczna pomoc dydaktyczna, która spełnia nowoczesne standardy i wpisuje się w potrzeby uczniów. Aplikacja może być dostępna na wszystkich urządzeniach w szkole.

Ponadto wykonawca dostarczający oprogramowanie – firma HORYZONT Maciej Roth przeprowadzi instruktaż dla nauczycieli, którzy będą korzystać z aplikacji Corinth 3D.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej ma otrzymać również sprzęt TIK do wspierania nauki podczas zdalnych zajęć, o czym będziemy wkrótce informować na naszej stronie internetowej. Odbędą się także szkolenia dla nauczycieli i uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie. 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWM na lata 2014 -2020.

 

ZOSiP Serock

TEST „CZY JESTEŚ ROLNIKIEM?”

Sprawdź, czy przypadkiem nie uchylasz się od obowiązku udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020, bo nie wiesz, że jesteś rolnikiem - test w załączniku.

Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest bardzo ważnym obowiązkiem! To wymóg wynikający z ustawy, a za jego nieprzestrzeganie przewidziane są prawne i finansowe sankcje. Do udziału w spisie rolników powinna też przekonać świadomość odpowiedzialności za polskie rolnictwo. Dane spisowe posłużą przecież do wspierania rolników.

Znaczny odsetek rolników z województwa mazowieckiego odkłada spis na bliżej nieokreślone „później”. Muszą oni jednak mieć świadomość, że jeśli nie zdążą do 30 listopada, może mieć to negatywne konsekwencje zarówno dla nich samych, jak i wszystkich innych rolników w gminie, województwie oraz w całej Polsce.

Nie spiszesz gospodarstwa? Może być kara

Zgodnie z zapisami ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym, udział w spisie jest obowiązkiem każdego użytkownika gospodarstwa rolnego! Zlekceważenie tego obowiązku może wywołać negatywne reperkusje. Zgodnie z artykułem 57 ustawy o statystyce publicznej, „Kto wbrew obowiązkowi odmawia  wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie”. Co więcej, w przypadku wizyty lub telefonu od rachmistrza rolnik nie może już powiedzieć, że spisze się sam przez Internet w późniejszym terminie. Jest to równoznaczne z odmową i fakt ten zostaje odnotowany przez osobę uprawnioną do realizacji wywiadu. Taka postawa może również skutkować wszczęciem przez służby statystyczne postępowania zakończonego karą grzywny.

Ale nie tylko perspektywa kary powinna skłonić rolników to wypełnienia swojego jakże ważnego obowiązku.

Bez danych nie ma skutecznej polityki rolnej

Rolnicy zwlekający ze spisaniem swojego gospodarstwa powinni mieć świadomość, że swoją opieszałością szkodzą nie tylko sobie samym, ale też wszystkim rolnikom ze swojej gminy, powiatu, województwa i całej Polski.

Dane zebrane podczas Powszechnego Spisu Rolnego będą wykorzystywane podczas planowania i realizacji polityki rolnej na każdym szczeblu terytorialnym. Jeśli jakość zebranych danych będzie niewystarczająca do prezentacji wyników np. na poziomie gmin, stracą na tym wszyscy. Brak szczegółowego obrazu polskiego rolnictwa może mieć bardzo poważne i negatywne konsekwencje dla polskich rolników. Dodajmy, że spis rolny jest organizowany co 10 lat, więc zebrane informacje będą wykorzystywane w gminach do następnego spisu w 2030 roku.

Rolniku, jeśli zatem oczekujesz od władz swojej gminy czy kraju skutecznych działań wspierających rolnictwo czy społeczności wiejskie, wypełnij najpierw swój obowiązek i pomóż stworzyć dokładną i przystającą do rzeczywistości diagnozę polskiego rolnictwa.

Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl/

 

Wolne miejsca w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu

Informujemy, iż w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu przy ul. Oficerskiej 2 dysponujemy wolnymi miejscami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Serock.

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka w trakcie roku szkolnego mogą kontaktować się z dyrektorem przedszkola, nr tel. 506 303 909.

 

ZOSiP Serock

 

Zasady obsługi interesantów w ZOSiP w Serocku

Od dnia 20 października do odwołania w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku zostaje zawieszona bezpośrednia obsługa interesantów. Kontakt z pracownikami ZOSiP, jak też dostarczenie dokumentów (skanów)  pilnych do załatwienia, możliwy jest za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej tj. telefon, e-mail.

W wyjątkowych sytuacjach odbiór dokumentów, w tym dokumentów przesłanych elektronicznie, możliwy będzie po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym powiadomieniu pracownika ZOSiP. Przed wejściem do siedziby ZOSiP,  Interesant winien zdezynfekować dłonie środkiem do dezynfekcji, znajdującym się przy drzwiach wejściowych na drugim piętrze budynku. Na terenie siedziby ZOSiP należy obowiązkowo mieć założoną własną maseczkę lub innego rodzaju zasłonę ust i nosa, z wyjątkami wynikającymi z przepisów.

Powyższe zmiany spowodowane są koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2.

Kontakt z pracownikami: w poniedziałek w godzinach 8.00-18.00, wtorek-czwartek w godzinach 8.00-16.00, piątek w godzinach 8.00-14.00 możliwy jest:

-numer telefonu: 22 768 35 65

-poczta elektroniczna: zosip@serock.pl

 

Nagrody dla dyrektorów szkół i przedszkoli

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Miasta i Gminy Serock przyznał nagrody wszystkim dyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej. Nagrody są jednocześnie podziękowaniem za trud jaki wkładają Dyrektorzy w organizację i funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie pandemii.

Nagrodę Burmistrza otrzymały:

 1. Małgorzata Szczerba - dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku
 2. Małgorzata Leszczyńska – dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie
 3. Małgorzata Paliszewska - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu
 4. Dorota Perczyńska – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej
 5. Barbara Kołecka – dyrektor Samorządowego Przedszkola w Zegrzu
 6. Barbara Tomczak – dyrektor Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku.

Dyrektorzy przyznali swoje nagrody – Dyrektora Szkoły wyróżniającym się nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi.

 • _MG_5876
 • _MG_5878
 • _MG_5881
 • _MG_5884
 • _MG_5888

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy oświaty

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej proszę przyjąć podziękowania za trud codziennej pracy, pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy szkół i przedszkoli, z życzeniami wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Dyrektor ZOSiP w Serocku

z pracownikami

Podwyżki dla nauczycieli

Gmina Serock w miesiącu wrześniu wypłaciła zatrudnionym nauczycielom podwyżki wynagrodzeń.  Kwota  bazowa zwiększenia wynagrodzeń dla nauczycieli  została określona w Ustawie budżetowej na 2020r. i wzrosła od 1 września o 6%.

 

ZOSiP Serock

 

Wsparcie dla szkół w zapewnieniu sprzętu komputerowego

Miasto i Gmina Serock prowadzi działania mające wspomóc uczniów i nauczycieli w zapewnieniu sprzętu potrzebnego do nauki zdalnej, a także stanowiącego wsparcie dla tradycyjnej edukacji.

Gmina Serock otrzymała w ramach konkursu „Zdalna szkoła +”  kolejny grant, który pozwolił na zakup 39 laptopów dla uczniów. 3 września 2020r. wszystkie komputery zostały przekazane szkołom i będą udostępnianie uczniom do nauki zdalnej w oparciu o umowę cywilnoprawną zawartą z rodzicami / prawnymi opiekunami lub wykorzystywane podczas stacjonarnej pracy szkoły na zajęciach edukacyjnych.

Miasto i Gmina Serock przeznaczyło dodatkowo 80 tys. zł na doposażenie sal lekcyjnych w laptopy dla nauczycieli do ewentualnego prowadzenia nauczania zdalnego oraz do wykorzystywania zdalnych narzędzi w pracy szkoły.

ZOSiP Serock

Ślubowanie nauczycieli

28 sierpnia 2020r. nauczyciele, którzy awansowali na stopień nauczyciela mianowanego złożyli ślubowanie oraz otrzymali z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Serock akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

W sierpniu 2020r. na wniosek czterech nauczycieli:

Tomasza Jaczyńskiego – nauczyciela wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej w Zegrzu,

Daniela Kęsaka – nauczyciela wychowania fizycznego z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej,

Anny Korbuszewskiej – nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej w Serocku,

Marzeny Zuchowskiej – nauczycielki języka polskiego ze Szkoły Podstawowej w Serocku,

przeprowadzono postępowanie i egzamin na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego. Wszyscy nauczyciele zdali egzamin i otrzymali stopień awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego.

Jest to dość ważny etap w drodze zawodowej nauczyciela, gdyż nauczyciele mianowani nabywają dodatkowe uprawnienia wynikające z przepisów Prawa oświatowego i ustawy Karta Nauczyciela oraz uzyskują podwyżkę wynagrodzenia.

 

Dyrektor ZOSiP w Serocku

A. Melion  

 • IMG_4877
 • IMG_4883
 • IMG_4887
 • IMG_4889
 • IMG_4892
 • IMG_4893

Wyniki egzaminów ósmoklasisty

Z języka polskiego średni wynik ósmoklasisty w kraju wyniósł 59% możliwych do zdobycia punktów, w województwie mazowieckim 62,1%. Przeciętny wynik ogólnopolski z matematyki to 46% a w województwie mazowieckim 50,6%. W grupie, która wybrała angielski, czyli zdecydowanie najpopularniejszy z języków obcych, średni wynik w Polsce – to 54%. w województwie mazowieckim 59,32%.

Uczniowie i szkoły z Powiatu legionowskiego osiągnęli wysokie wyniki, plasując się w czołówce miast  i powiatów województwa mazowieckiego, uzyskując średni wynik:

z języka polskiego – 64,86%,

z matematyki – 55, 19%,

z języka angielskiego – 65,26%

https://mapa.wyniki.edu.pl/MapaEgzaminow/

Szkoły Podstawowe prowadzone przez Miasto i Gminę Serock, uzyskały następujące wyniki:

 

 • wyniki egzaminów ósmoklasisty

Gratulujemy uczniom i szkołom osiągniętych wyników. Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 30 października br. zamieszczone będą szczegółowe informacje dotyczące wyników tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Informacje powyższe będą dla nauczycieli cenną wskazówką na temat zagadnień, którym należy poświęcić więcej uwagi w pracy z kolejnym rocznikiem ósmoklasistów. Dla zespołów nauczycielskich i rad pedagogicznych będą podstawą do szukania odpowiedzi na pytania: Co może być przyczyną sukcesów, porażek? Jakie działania należy podjąć, by wyniki poprawić?

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion

Awans zawodowy nauczycieli

6 sierpnia 2020r., w Urzędzie Miasta i Gminy Serock odbyły się egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego. Do egzaminu przystąpiło dwóch nauczycieli kontraktowych ze Szkoły Podstawowej w Serocku oraz jeden z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej. Egzamin przeprowadziła Komisja w skład której wchodzą: przedstawiciele organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego, eksperci specjalności adekwatnej do specjalności egzaminowanego nauczyciela oraz dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel. Podczas egzaminu nauczyciele:

prezentowali swój dorobek zawodowy, potwierdzali swoją wiedzę i umiejętności poprzez prezentację rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, wykonywali zadanie z użyciem narzędzi multimedialnych. Odpowiadali również na pytania członków komisji egzaminacyjnej min. ekspertów, dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Wszyscy nauczyciele zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, z czym wiąże się stabilizacja zatrudnienia w zawodzie nauczyciela, wzrost wynagrodzenia oraz możliwości dalszego rozwoju zawodowego.

Wyrażamy przekonanie, iż awans zawodowy nauczycieli przyczyni się do rozwoju jakościowego szkół, w których pracują.

 

Dyrektor ZOSiP

A. Melion

 

Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020

Zdalna Szkoła +

To już drugi konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym Miasto i Gmina Serock pozyskało dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

Dofinansowanie w wysokości 75.000,00 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zostanie przeznaczone na zakup sprzętu głównie dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, z minimum trojgiem dzieci.

W ramach drugiego projektu pn.  „Zdalna Szkoła +”  gmina planuje zakupić 30 laptopów do pracy zdalnej uczniów. Ostateczna ilość sprzętu będzie zależała od cen przedstawionych w postępowaniu o udzielenie tego zamówienia. Komputery zakupione w ramach tego projektu zostaną przekazane do szkół i użyczone uczniom na czas trwania nauki zdalnej.  

W pierwszej edycji projektu „Zdalna Szkoła” nasza gmina mogła wykorzystać na zakup sprzętu oraz usługi dostępu do Internetu kwotę 69.648,75 zł. W ramach tego dofinansowania, w oparciu o Prawo zamówień publicznych, zakupiono 33 komputery przenośne, 27 modemów LTE oraz karty SIM z dostępem do Internetu bez limitu danych.

Cały zakupiony przez Gminę sprzęt komputerowy został protokolarnie przekazany do szkół i użyczony najbardziej potrzebującym uczniom do czasowego użytkowania.

 

wfDW6gV71vTnQAAAAASUVORK5CYII=

Zmiana godzin pracy Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

Informujemy, że od 15 czewca 2020r. zmieniają się godziny pracy Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku:

 • w poniedziałki od godziny 8.00 do godziny 18.00,
 • od wtorku do czwartku od godziny 8.00 do godziny 16.00,
 • w piątki od godziny 8.00 do godziny 14.00.

Wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej

Burmistrz Miasta i Gminy Serock złożył wniosek do Ministra Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 34.059,00 zł z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2020r. w ramach pomocy j.s.t. w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół publicznych.

Wystąpienie o środki z tego tytułu wynika ze zdarzenia z dnia 16 grudnia 2019r., w którym doszło do zalania budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu, przy ul. Oficerskiej 3.

 

ZOSiP Serock

Ustalenie dni wolnych w ZOSiP w Serocku

 • dni wolne zosip

Przedłużenie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 – w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty nie ogłasza się i nie przeprowadza konkursów na stanowiska dyrektorów tych jednostek, w związku z tym Zarządzeniem Nr 58/B/2020 z dnia 29 maja 2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock przedłużył powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu, przy ul. Oficerskiej 3 Pani Małgorzacie Paliszewskiej na okres od dnia 1 lipca 2020 do dnia 31 sierpnia 2021r.

Informacja dla rodziców dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych

Szanowni Państwo,

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku zwraca się z prośbą do rodziców/prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych, którzy zamierzają ubiegać się o pomoc w zorganizowaniu przewozu lub o zwrot kosztów przewozu do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 o złożenie stosownej dokumentacji do dnia 31 maja 2020 r. do Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku przy ul. T. Kościuszki 15 w Serocku.  

Więcej informacji i wnioski do pobrania TUTAJ

Informacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Od 18 maja 2020r., istnieje możliwość zorganizowania w przedszkolach, szkołach i placówkach zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno - wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.  Zajęcia  mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich każdorazowo będzie zależało od decyzji rodziców. Zajęcia mogą być realizowane w formie pracy indywidualnej lub w małych grupach  o stałym składzie,  przy zachowaniu bezpiecznych  warunków ich realizacji.

Osoby zainteresowane udziałem dziecka w zajęciach proszone są o kontakt z przedszkolem, szkołą  prowadzonymi przez Miasto i Gminę Serock.

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do zdalnego nauczania

Miasto i Gmina Serock zostało partnerem w unijnym projekcie samorządu Mazowsza pt. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do zdalnego nauczania”.

Dzięki środkom z UE placówki zakwalifikowane do tego przedsięwzięcia mogą otrzymać sprzęt i oprogramowanie niezbędne do prowadzenia zdalnych lekcji:  stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe oraz moduły i programy edukacyjne. W ramach projektu odbędą się także szkolenia, przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania, dla nauczycieli z prowadzenia nauki w formie zdalnej oraz zdalne instruktaże. Wsparciem zostaną objęci uczniowie nieposiadający warunków technicznych do uczestnictwa w zdalnych zajęciach lekcyjnych.

W projekcie weźmie udział Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej, ponieważ gmina Serock składała wcześniej wniosek o dofinansowanie pracowni informatycznej dla tej placówki, w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych”. Województwo mazowieckie odstąpiło od programu, na rzecz projektu unijnego wspierającego zdalne nauczanie. Tym samym samorządy, które wnioskowały o dofinansowanie pracowni, zostały automatycznie zakwalifikowane jako partnerzy projektu unijnego.

Gmina nie musi wnosić wkładu własnego, ponieważ województwo mazowieckie zapewnia środki, które wcześniej zarezerwowało na program wsparcia pracowni szkolnych.

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

               

ZOSiP Serock

Organizacja dyżuru wakacyjnego przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2020r.

Szanowni Państwo,

z uwagi na zaistniałą sytuację spowodowaną epidemią oraz organizacją pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dn. 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 informuję, iż dyżur wakacyjny przedszkoli / oddziałów przedszkolnych planowany jest w aktualnie obowiązującym standardzie bezpieczeństwa.

Rodzice, którzy będą mieli potrzebę korzystania z opieki pracującego przedszkola / oddziału przedszkolnego składają wniosek drogą elektroniczną do placówki prowadzącej dyżur w danym czasie – do 29 maja 2020r.           

 

Harmonogram pracy w okresie wakacji lipiec-sierpień 2020 roku  

W okresie lipiec-sierpień 2020 roku samorządowe przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą pracowały według załączonego harmonogramu.

Wnioski mogą składać rodzice dzieci, które uczęszczają do samorządowych  przedszkoli/oddziałów  przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020.

Lp.

Nazwa placówki

Miesiąc

lipiec

sierpień

1.

Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku

 

przerwa wakacyjna

przedszkole pracujące

2.

Oddział przedszkolny zorganizowany  w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku

 

W związku z remontem oddział przedszkolny będzie wyłączony z pracy w okresie wakacji*

3.

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

 

przedszkole pracujące

przerwa wakacyjna

4.

Oddział przedszkolny zorganizowany  w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu**

przedszkole pracujące

przerwa wakacyjna

5.

Oddział przedszkolny zorganizowany  w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie.

przerwa wakacyjna

przedszkole pracujące

6.

Samorządowe Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w  Woli Kiełpińskiej.

przedszkole pracujące

przerwa wakacyjna

* Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika  w Serocku, w miarę potrzeby będą mogli je zgłosić także do Samorządowego Przedszkola w Serocku, które będzie pracować w sierpniu.

** Na dyżur do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu przyjmowane będą tylko dzieci sześcioletnie, z uwagi na to, że w placówce może być prowadzony remont.

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

sprawdź TUTAJ

Funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock

Szanowni Rodzice,

informujemy Państwa o stanie przygotowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock do wznowienia pracy placówek; organizując ją zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Od 11 maja 2020r. gotowość do pracy zgłosiły:

- Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku,

- Samorządowe Przedszkole w Zegrzu,

- oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku,

- oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie,

- oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu.

Jednakże pracę od 11 maja 2020r. rozpoczeło tylko Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku, do którego rodzice zgłosili dzieci. Pozostałe ww. placówki pozostają w gotowości do podjęcia pracy, ponieważ dotychczas rodzice nie zgłosili potrzeby objęcia dzieci opieką przedszkolną.  Przedszkole w Woli Kiełpińskiej zorganizowane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym rozpoczęło działalność od 14 maja 2020r. i jest gotowe do przyjmowania dzieci.   

 

Z poważaniem

Alicja Melion

Dyrektor ZOSiP

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie od 13 kwietnia 2020 uruchomiła telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.

Wiecej informacji tutaj

Samorządowe Przedszkole w Serocku dziękuje Medykom!

W ramach jednego z działań projektu "Magiczna moc bajek" grupa Zajączków, Jagódek i Jeżyków z Samorządowego Przedszkola w Serocku wykonała laurki dla medyków. Pani Magdalena Piechór ze wszystkich prac stworzyła piękny filmik. Zobaczcie sami:

Podziękowania dla Medyków

BRAWO PRZEDSZKOLAKI !!

Wnioski o środki na sprzęt komputerowy oraz na modernizację pracowni informatycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej

2 kwietnia 2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock złożył wniosek do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa o środki na zakup sprzętu komputerowego. W ramach tego działania planuje się zakupić dla uczniów - 30 laptopów z mobilnym internetem.

Ścieżka rozpatrywania wniosków ma być bardzo szybka, więc zakup powinien nastąpić w jak najkrótszym i możliwym czasie.

Aktualnie Dyrektorzy szkół mają możliwość użyczania sprzętu komputerowego ( tablety, laptopy) zakupionego w ramach realizacji projektu „ Kluby Kluczowych Kompetencji” uczniom i nauczycielom do kształcenia na odległość.  Udostępnienie  sprzętu odbywa się na podstawie umowy użyczenia.

9 kwietnia 2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Programu Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych” na modernizację pracowni informatycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej. Planowane do realizacji zadanie polega na wyposażeniu istniejącej pracowni informatycznej w sprzęt komputerowy; 25 sztuk zestawów komputerowych dla uczniów, 1 zestaw dla nauczyciela, tablicę multimedialną, serwer oraz wzmacniacz z kolumnami. Zaplanowano także zakup urządzeń do zapewnienia wi-fi w sali internetowej. Tak wyposażona  pracownia ma zapewnić uczniom możliwość obcowania z nowoczesnymi technologiami w edukacji, a nauczycielom pozwoli prowadzić pracę dydaktyczną z wykorzystaniem urządzeń informacyjno-komunikacyjnych.  Wartość przedstawionego zadania wynosi – 107.805 zł, pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego, może  wynieść do  60% kosztów zadania i nie może przekroczyć kwoty 70 000 zł .

Alicja Melion

Dyrektor

ZOSiP w Serocku

Rekrutacja do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

 8 kwietnia 2020 r. od godziny 14:30 rodzic logując się w systemie rekrutacji elektronicznej, będzie miał możliwość uzyskać informację, czy zgłoszone w rekrutacji dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Rodzice, którzy we wnioskach o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego podali adres e-mail, informację  o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu dziecka do placówki otrzymają w formie elektronicznej.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych opublikowane zostaną również na stronach internetowych w przedszkolach i w szkołach podstawowych prowadzących oddział przedszkolny, jak też wywieszone w tych placówkach w formie papierowej.

Po zakwalifikowaniu dziecka do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego rodzic dokonuje potwierdzenia woli zapisu dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane. Potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej winno nastąpić w terminie od 15 kwietnia 2020 r. od godz. 8:00 do 17 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00 w formie pisemnego oświadczenia rodziców – wzór oświadczenia do pobrania

Podpisane przez obojga rodziców oświadczenie można dostarczyć w następującej formie:

- skan dokumentu przesłany na adres placówki,

- wersja papierowa złożona w placówce.

Istnieje także możliwość potwierdzenia woli zapisu dziecka do placówki po zalogowaniu w systemie rekrutacji elektronicznej.

W poniedziałek 20 kwietnia do godz. 15.00 na stronach internetowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną także wywieszone w formie papierowej w siedzibie placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.

Informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do placówki oświatowej będzie też dostępna dla rodzica po zalogowaniu w systemie rekrutacji elektronicznej. 

Od 20 kwietnia w terminie siedmiu dni rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Następnie w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

ZOSiP Serock

 

Kształcenie na odległość - nowe regulacje prawne

Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. 

Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Sprawdź : Kształcenie na odleglość

UWAGA!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z „koronawirusem” Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku nie obsługuje interesantów w kontakcie bezpośrednim.

W miarę możliwości prosimy o kontakt telefoniczny bądź pocztą elektroniczną.

W sytuacjach wyjątkowych (wnioski, pisma itp.) dokumenty należy złożyć w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku, II piętro, pokój nr 1.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkołach i przedszkolach

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Prosimy o zapoznanie się z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej TUTAJ

Organizacja dyżuru wakacyjnego 2020

Harmonogram pracy przedszkoli/oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

w okresie wakacji lipiec-sierpień 2020 roku  

W okresie lipiec-sierpień 2020 roku samorządowe przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą pracowały według załączonego harmonogramu.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z opieki pracującego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej składają wniosek w danej placówce  w terminie do 29 maja 2020r.

Wnioski mogą składać rodzice dzieci, które uczęszczały do samorządowych  przedszkoli/oddziałów  przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020.

Lp.

Nazwa placówki

 

 

Miesiąc

 

lipiec

sierpień

1.

Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały   w Serocku

 

przerwa wakacyjna

przedszkole pracujące

2.

Oddział przedszkolny zorganizowany  w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku

W związku z remontem oddział przedszkolny będzie wyłączony z pracy            w okresie wakacji*

3.

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

przedszkole pracujące

            przerwa

wakacyjna

4.

 

Oddział przedszkolny zorganizowany  w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu

 

przedszkole pracujące

przerwa

wakacyjna

5.

Oddział przedszkolny zorganizowany  w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego                w Jadwisinie.

przerwa  wakacyjna

przedszkole pracujące

6.

Samorządowe Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w  Woli Kiełpińskiej.

przedszkole pracujące  

przerwa

wakacyjna

Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika  w Serocku, w miarę potrzeby będą mogli je zgłosić także do Samorządowego Przedszkola w Serocku, które będzie pracować w sierpniu.

W poniedziałek 23 marca 2020r. ostatni dzień na składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola w ramach prowadzonej rekrutacji

Do 23 marca br., do godziny 15.00 można składać lub wysyłać mailem wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego. Razem z wnioskiem należy złożyć lub przesłać dokumenty / oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

Jeżeli wniosek nie został wypełniony w systemie można pobrać druk w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcja”, wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

Ważne, aby wnioski zostały podpisane przez rodziców.

REKRUTACJA - WAŻNE INFORMACJE

Wnioski o przyjęcie do placówek przedszkolnych będą przyjmowane do 23 marca

Rodzice, którzy jeszcze nie złożyli wniosków mogą skorzystać z dwóch sposobów:

1. Wysłać skan wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki.

Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock oraz stronie www.oswiata.serock.pl

2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki.

W placówkach wyznaczone są punkty do składania dokumentów.

Ewentualne konsultacje dotyczące rekrutacji udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

W przypadku niemożliwości otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia o zatrudnieniu, placówki będą przyjmować oświadczenie rodziców o późniejszym dostarczeniu dokumentów -  w terminie do 30 marca 2020r.

  

Dyrektor ZOSiP

 

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock na rok szkolny 2020/2021

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w terminach określonych w harmonogramie wynikającym z Zarządzenia Nr 8/B/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 29 stycznia 2020 r. Strona rekrutacyjna dla rodziców: serock.formico.pl

Oferty przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock dostępne są na wyżej wskazanej stronie serock.formico.pl

Wypełnienie wniosku elektronicznego będzie dostępne od 9 marca 2020 r. od godz. 8.00.

 

ZOSiP Serock

Rekomendacje MEN dla dyrektorów szkół i przedszkoli

Prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa:

REKOMENDACJE

EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI

W dniach 3-4 marca 2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock oraz Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI, która odbyła się w Lublinie.

Konferencja była okazją do wymiany myśli o edukacji i zarządzaniu oświatą przez samorządy. Dostarczała też okazji do poznania różnorodnych rozwiązań praktycznych stosowanych   w oświacie, a odnoszących się do:

- nowoczesnej i  przyjaznej  przestrzeni szkolnej „wyzwania organizacyjne i techniczne”,

- nowych technologii i ich wpływu na metodykę nauczania.

Jednym z ważnych obszarów tematycznych było  poszukiwani odpowiedzi na pytania:  Jak mierzyć jakość w edukacji i wyciągać wnioski? Czy samorządy mają narzędzia do kreowania polityki edukacyjnej?

 Stałym punktem ogólnopolskich spotkań są debaty nt. finansowania edukacji, a zwłaszcza jak racjonalizować koszty funkcjonowania oświaty. Tym razem analizowano sposób naliczania środków dla oświaty i ich zadaniowe wydatkowanie. 

Wnioski z dwudniowego spotkania zostaną przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Pierwszy dzień zamykała gala, podczas której wyróżniono samorządy otwarte na inwestycje.

Miasto i Gmina Serock otrzymało tytuł laureata.

Wznawianie działalności placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock

Informujemy, że przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez Miasto i Gminę Serock wznowiły pracę, organizując ją zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Od 18 maja 2020r., w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz szkołach podstawowych  uczniowie posiadający orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego, mogą korzystać z zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży.       Zajęcia  mają charakter dobrowolny,  a uczestnictwo w nich każdorazowo zależy od decyzji rodziców.

Od 25 maja 2020r., zostają przywrócone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia bezpośrednich zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock. W zależności od sytuacji w danej szkole, dyrektor zdecyduje czy zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w  formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia w formie stacjonarnej  mają charakter dobrowolny i będą realizowane w małych grupach o stałym składzie, przy zachowaniu bezpiecznych  warunków ich realizacji.

Informujemy również, że od 25.05.2020r., uczniowie klas VIII szkół podstawowych, będą mogli skorzystać z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Organizacja konsultacji wynikać będzie z potrzeb uczniów, a także warunków  i możliwości szkół. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, i zorganizowane w formie indywidualnej oraz grupowej. Istnieje także możliwości korzystania z biblioteki szkolnej przez uczniów.

Rodzice zainteresowani udziałem dziecka w zajęciach/ konsultacjach proszeni są o kontakt z przedszkolem, szkołą – miejscem edukacji ucznia.

Uczniowie korzystający z zajęć/konsultacji bezpośrednich w placówkach oświatowych, mogą także korzystać z dowożenia transportem zbiorowym organizowanym przez gminę. Potrzeby w zakresie dowożenia, rodzic dziecka zgłasza drogą elektroniczną w formie e-maila lub telefonicznie do Dyrektora placówki oświatowej, w której dziecko odbywa zajęcia/konsultacje. Informujemy jednocześnie, iż w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dowóz uczniów przez przewoźników świadczących usługę na rzecz uczniów naszej gminy,  wykonywany będzie w  oparciu o rygory sanitarne obowiązujące w komunikacji publicznej określone przez MZ i GIS.

 

ZOSIP Serock