Główna treść strony 2020 rok

Rekrutacja do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

 8 kwietnia 2020 r. od godziny 14:30 rodzic logując się w systemie rekrutacji elektronicznej, będzie miał możliwość uzyskać informację, czy zgłoszone w rekrutacji dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Rodzice, którzy we wnioskach o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego podali adres e-mail, informację  o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu dziecka do placówki otrzymają w formie elektronicznej.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych opublikowane zostaną również na stronach internetowych w przedszkolach i w szkołach podstawowych prowadzących oddział przedszkolny, jak też wywieszone w tych placówkach w formie papierowej.

Po zakwalifikowaniu dziecka do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego rodzic dokonuje potwierdzenia woli zapisu dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane. Potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej winno nastąpić w terminie od 15 kwietnia 2020 r. od godz. 8:00 do 17 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00 w formie pisemnego oświadczenia rodziców – wzór oświadczenia do pobrania

Podpisane przez obojga rodziców oświadczenie można dostarczyć w następującej formie:

- skan dokumentu przesłany na adres placówki,

- wersja papierowa złożona w placówce.

Istnieje także możliwość potwierdzenia woli zapisu dziecka do placówki po zalogowaniu w systemie rekrutacji elektronicznej.

W poniedziałek 20 kwietnia do godz. 15.00 na stronach internetowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną także wywieszone w formie papierowej w siedzibie placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.

Informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do placówki oświatowej będzie też dostępna dla rodzica po zalogowaniu w systemie rekrutacji elektronicznej. 

Od 20 kwietnia w terminie siedmiu dni rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Następnie w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

ZOSiP Serock

 

Kształcenie na odległość - nowe regulacje prawne

Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. 

Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Sprawdź : Kształcenie na odleglość

UWAGA!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z „koronawirusem” Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku nie obsługuje interesantów w kontakcie bezpośrednim.

W miarę możliwości prosimy o kontakt telefoniczny bądź pocztą elektroniczną.

W sytuacjach wyjątkowych (wnioski, pisma itp.) dokumenty należy złożyć w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku, II piętro, pokój nr 1.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkołach i przedszkolach

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Prosimy o zapoznanie się z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej TUTAJ

Organizacja dyżuru wakacyjnego 2020

Harmonogram pracy przedszkoli/oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

w okresie wakacji lipiec-sierpień 2020 roku  

W okresie lipiec-sierpień 2020 roku samorządowe przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą pracowały według załączonego harmonogramu.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z opieki pracującego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej składają wniosek w danej placówce  w terminie do 29 maja 2020r.

Wnioski mogą składać rodzice dzieci, które uczęszczały do samorządowych  przedszkoli/oddziałów  przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020.

Lp.

Nazwa placówki

 

 

Miesiąc

 

lipiec

sierpień

1.

Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały   w Serocku

 

przerwa wakacyjna

przedszkole pracujące

2.

Oddział przedszkolny zorganizowany  w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku

W związku z remontem oddział przedszkolny będzie wyłączony z pracy            w okresie wakacji*

3.

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

przedszkole pracujące

            przerwa

wakacyjna

4.

 

Oddział przedszkolny zorganizowany  w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu

 

przedszkole pracujące

przerwa

wakacyjna

5.

Oddział przedszkolny zorganizowany  w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego                w Jadwisinie.

przerwa  wakacyjna

przedszkole pracujące

6.

Samorządowe Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w  Woli Kiełpińskiej.

przedszkole pracujące  

przerwa

wakacyjna

Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika  w Serocku, w miarę potrzeby będą mogli je zgłosić także do Samorządowego Przedszkola w Serocku, które będzie pracować w sierpniu.

W poniedziałek 23 marca 2020r. ostatni dzień na składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola w ramach prowadzonej rekrutacji

Do 23 marca br., do godziny 15.00 można składać lub wysyłać mailem wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego. Razem z wnioskiem należy złożyć lub przesłać dokumenty / oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

Jeżeli wniosek nie został wypełniony w systemie można pobrać druk w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcja”, wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

Ważne, aby wnioski zostały podpisane przez rodziców.

REKRUTACJA - WAŻNE INFORMACJE

Wnioski o przyjęcie do placówek przedszkolnych będą przyjmowane do 23 marca

Rodzice, którzy jeszcze nie złożyli wniosków mogą skorzystać z dwóch sposobów:

1. Wysłać skan wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki.

Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock oraz stronie www.oswiata.serock.pl

2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki.

W placówkach wyznaczone są punkty do składania dokumentów.

Ewentualne konsultacje dotyczące rekrutacji udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

W przypadku niemożliwości otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia o zatrudnieniu, placówki będą przyjmować oświadczenie rodziców o późniejszym dostarczeniu dokumentów -  w terminie do 30 marca 2020r.

  

Dyrektor ZOSiP

 

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock na rok szkolny 2020/2021

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w terminach określonych w harmonogramie wynikającym z Zarządzenia Nr 8/B/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 29 stycznia 2020 r. Strona rekrutacyjna dla rodziców: serock.formico.pl

Oferty przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock dostępne są na wyżej wskazanej stronie serock.formico.pl

Wypełnienie wniosku elektronicznego będzie dostępne od 9 marca 2020 r. od godz. 8.00.

 

ZOSiP Serock

Rekomendacje MEN dla dyrektorów szkół i przedszkoli

Prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa:

REKOMENDACJE

EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI

W dniach 3-4 marca 2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock oraz Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI, która odbyła się w Lublinie.

Konferencja była okazją do wymiany myśli o edukacji i zarządzaniu oświatą przez samorządy. Dostarczała też okazji do poznania różnorodnych rozwiązań praktycznych stosowanych   w oświacie, a odnoszących się do:

- nowoczesnej i  przyjaznej  przestrzeni szkolnej „wyzwania organizacyjne i techniczne”,

- nowych technologii i ich wpływu na metodykę nauczania.

Jednym z ważnych obszarów tematycznych było  poszukiwani odpowiedzi na pytania:  Jak mierzyć jakość w edukacji i wyciągać wnioski? Czy samorządy mają narzędzia do kreowania polityki edukacyjnej?

 Stałym punktem ogólnopolskich spotkań są debaty nt. finansowania edukacji, a zwłaszcza jak racjonalizować koszty funkcjonowania oświaty. Tym razem analizowano sposób naliczania środków dla oświaty i ich zadaniowe wydatkowanie. 

Wnioski z dwudniowego spotkania zostaną przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Pierwszy dzień zamykała gala, podczas której wyróżniono samorządy otwarte na inwestycje.

Miasto i Gmina Serock otrzymało tytuł laureata.