Główna treść strony 2022 rok

Zwrot kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych

Szanowni Państwo,

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku zwraca się z prośbą do rodziców/prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych, którzy zamierzają ubiegać się o zwrot kosztów przewozu do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 o złożenie stosownej dokumentacji.

Informujemy, iż zwrot kosztów dowożenia ucznia przez Miasto i Gminę Serock realizowany jest na podstawie art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

Aby otrzymać pomoc dla dziecka /ucznia niepełnosprawnego w formie zwrotu kosztów przewozu  do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w roku szkolnym 2022/2023 należy złożyć wniosek wraz z dokumentacją (w terminie możliwie najkrótszym) do Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku przy ul. Tadeusza  Kościuszki 15 w Serocku.  

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną (w przypadku, gdy wniosek jest składany po raz pierwszy lub gdy kończy się ważność orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego),
 • potwierdzenie danych o uczniu przez dyrektora przedszkola/szkoły/ośrodka w zależności od tego gdzie dziecko Państwa będzie w danym roku szkolnym realizowało roczne przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,
 • skierowanie do kształcenia specjalnego wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, w sytuacji gdy dziecko Państwa będzie uczęszczać do szkoły specjalnej lub ośrodka specjalnego,
 • kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu (w przypadku dowozu samochodem).
 • średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

Informacje w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych można uzyskać w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku lub pod numerem telefonu 22 768 35 65 wew. 22.

Więcej informacji TUTAJ

 

ZOSiP

Wnioski do programu rządowego – „Posiłek w szkole i w domu”

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, złożył zbiorczy wniosek do wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, w ramach którego ubiega się o środki na doposażenie w sprzęt i wyposażenie stołówek szkolnych w trzech szkołach podstawowych prowadzących żywienie zbiorowe.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednostki szkół w programie wynosi 80.000,00 zł., udział własny gminy 20% wartości zadania tj. 20.000,00 zł. Zbiorczy wniosek złożono na ogólna kwotę zadania w wysokości 282.250,00 zł., wnioskowana kwota dofinasowania 225.203,00 zł., udział własny gminy 57.047,00 zł.

Program przewidziany jest do realizacji na lata 2019-2023. W ubiegłych latach gmina też składała wniosek, ale kryteria według których przyznawane jest dofinansowanie oraz liczba otrzymanych punktów spowodowała, że w latach 2020/2021 gmina nie została zakwalifikowana do programu. Jednym z kryteriów oceny jest zamożność gminy oraz liczba uczniów w szkole – im niższe wskaźniki, tym większa szansa na dofinansowanie.

 

ZOSiP Serock

Akcja „Paczka na Kresy – Wielkanoc 2022” .

W związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi obchodzonymi przez kościół wschodni w dniach 24-25 kwietnia 2022r., Polska Fundacja Narodowa zorganizowała akcję  „Paczka na Kresy – Wielkanoc 2022”. Skierowana jest ona do ofiar wojny w Ukrainie.
W ramach tej akcji zostały przygotowane paczki świąteczne, które Kuratorium Oświaty w Warszawie przekazało dla dzieci z Ukrainy. W dniu 21 kwietnia 2022r. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu otrzymała 72 paczki dla swoich uczniów.

 

ZOSiP

 • WhatsApp Image 2022-04-21 at 14.05.54 (3)
 • WhatsApp Image 2022-04-21 at 14.05.55 (2)
 • WhatsApp Image 2022-04-21 at 14.05.56 (3)

Dyżury wakacyjne przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Harmonogram pracy przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

w okresie wakacji lipiec-sierpień 2022 roku  

 

W okresie lipiec-sierpień 2022 roku samorządowe przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą pracowały według załączonego harmonogramu.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z opieki pracującego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej składają wniosek w danej placówce w terminie do 31 maja 2022r.

Wnioski mogą składać rodzice dzieci, które uczęszczają do samorządowych przedszkoli / oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock w roku szkolnym 2021/2022.

 

Lp

Nazwa Placówki

Miesiąc

lipiec

sierpień

 

1

 

Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku

 

przedszkole pracujące

 

przerwa wakacyjna

 

2

 

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

 

przerwa wakacyjna

 

przedszkole pracujące

 

3

 

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

 

przedszkole pracujące

 

przerwa wakacyjna

 

4

 

Przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej

 

przerwa wakacyjna

 

przedszkole pracujące

 

Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

UWAGA rodzice dzieci nieprzyjętych w rekrutacji do przedszkoli

Dzieciom nieprzyjętym w rekrutacji do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wskazanych we wniosku, Burmistrz Miasta i Gminy Serock wskaże w formie pisemnej miejsce wychowania przedszkolnego w placówce oświatowej prowadzonej przez gminę, posiadającej wolne miejsca, znajdującej  się najbliżej placówki, do której dziecko nie zostało przyjęte.

 

ZOSiP Serock

 

Rekrutacja do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

Od 31 marca 2022 r. od godziny 12:00 rodzic logując się w systemie rekrutacji elektronicznej, ma możliwość uzyskać informację, czy zgłoszone w rekrutacji dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w formie papierowej wywieszone zostały również w przedszkolach i w szkołach podstawowych prowadzących oddział przedszkolny.

Po zakwalifikowaniu dziecka do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego rodzic dokonuje potwierdzenia woli zapisu dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane. Potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej winno nastąpić w terminie od 1 kwietnia 2022 r. od godz. 8:00 do 5 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00  w systemie rekrutacji elektronicznej  lub przez złożenie w placówce oświadczenia podpisanego przez obojga rodziców w wersji papierowej  – wzór oświadczenia do pobrania

W środę 6 kwietnia do godz. 15.00 w siedzibach przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock  zostaną wywieszone w formie papierowej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.                                 Informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do placówki oświatowej będzie też dostępna dla rodzica po zalogowaniu w systemie rekrutacji elektronicznej. 

Od 6 kwietnia w terminie siedmiu dni, rodzic dziecka nieprzyjętego do przedszkola/oddziału przedszkolnego może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Następnie w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Narada oświatowa z udziałem psychologa międzykulturowego

W dniu 22 marca 2022r. w Urzędzie Miasta i Gminy Serock odbyła się narada dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock z dyrektorem Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku oraz Panią Michaliną Jarmuż – psychologiem międzykulturowym.

Tematem narady była organizacja i funkcjonowanie dzieci z Ukrainy (przebywających na terenie gminy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) – w gminnych placówkach oświatowych.

Przyjęte przez gminę Serock rozwiązania – tworzenie oddziałów przygotowawczych dla dzieci z Ukrainy w klasach łączonych I-III oraz IV-VI w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu mają na celu stworzenie dla dzieci szkolnych warunków do nauki adekwatnych do sytuacji i ich potrzeb. Dzieci z Ukrainy pozostaną w swoich grupach klasowych, ale jednocześnie będą integrowały się z dziećmi polskimi. Kształcenie polskich uczniów będzie odbywało się bez większych zaburzeń, ale w kontakcie rówieśniczym z dziećmi z Ukrainy.

Podczas narady zwrócono uwagę na:

I. sytuację dziecka z Ukrainy, które znajdzie się w polskiej szkole, wynikającą z:

 - poziomu znajomości języka polskiego,

- różnic między systemami edukacji w Polsce i w Ukrainie, 

- uwarunkowań psychologicznych i rozwojowych dziecka,

- różnic kulturowych i procesu adaptacji.

II. przygotowanie kadry pedagogicznej – nowe zadania związane z dostosowaniem programów nauczania w zakresie treści nauczania oraz metod i form ich realizacji do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Zrealizowanie nauczania języka polskiego dla uczniów z Ukrainy, którzy nie znają go na poziomie wystarczającym, do korzystania z nauki. W oddziale przygotowawczym prowadzi się naukę języka polskiego wg programu nauczania opracowanego np. programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców.

III. zaplanowanie integracji i procesu adaptacji w polskiej szkole.

Wymienione czynniki sprawiają, iż środowiska szkolne potrzebują wsparcia w zakresie włączenia nowej grupy uczniów do szkoły oraz poprowadzenia procesu nauczania dziecka.

Zaproszenie na naradę specjalisty, który ma wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, ma za zadanie – nawiązanie współpracy, której efektem ma być wspieranie dyrektorów, nauczycieli, uczniów - w planowaniu, wdrażaniu i ewaluacji edukacji międzykulturowej. 

Zarządzenie Burmistrza Nr 31/B/2022  TUTAJ

 

Alicja Melion  

Dyrektor ZOSiP w Serocku

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock będzie prowadzona od 7 marca 2022 r. do 21 marca 2022 r. do godz. 15:00 z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Logowanie do systemu rekrutacyjnego możliwe będzie od dnia 7 marca 2022 r. od godz. 8:00 (za pomocą nr PESEL dziecka – kandydata do przedszkola), pod adresem: https://serock.formico.pl

Pod adresem: https://serock.formico.pl znajdziecie też Państwo informacje dotyczące sposobu wypełniania i przesyłania dokumentów drogą elektroniczną.

Informacje ogólne

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2016-2019 oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy Serock
 2. Rekrutację prowadzi komisja powołana przez dyrektora przedszkola lub szkoły.
 3. Przydział do poszczególnych oddziałów odbywa się po zakończeniu rekrutacji.
 4. Dzieci urodzone w 2020 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat. Decyzję podejmuje dyrektor przedszkola lub szkoły.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2016 r.) muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Na wniosek rodziców dziecko sześcioletnie może rozpocząć również naukę w klasie I.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2017 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2018 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone od stycznia do grudnia 2019 r.) mogą korzystać z wychowania przedszkolnego. Aby zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole należy wziąć udział w rekrutacji. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych wskazanych przez rodziców we wniosku burmistrz skieruje dziecko do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie wniosku:

 1. Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w terminach określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/B/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 27 stycznia 2022 r.
 2. Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie nie zostaną uwzględnione
  w rekrutacji.
 3. Zgodnie z art. 156 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej można złożyć* do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru ze wskazaniem przedszkola/szkoły drugiego i trzeciego wyboru, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku, w tym do:
 1. Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Serocku,
 2. Samorządowego Przedszkola w Zegrzu,
 3. Przedszkola w Woli Kiełpińskiej zorganizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej,
 4. Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie,
 5. Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu,

Placówka wskazana jako pierwsza to przedszkole/oddział przedszkolny pierwszego wyboru.

 1. Aby poprawnie złożyć wniosek rodzice mogą skorzystać z następujących możliwości:
  a) wypełnić wniosek w elektronicznym systemie i podpisać profilem zaufanym

         w tym celu należy:

 • wypełnić w systemie informatycznym wniosek,
 • dołączyć w systemie skany (zdjęcia) dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,
 • podpisać wniosek profilem zaufanym

        b) wypełnić wniosek w elektronicznym systemie i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru

        w tym celu należy:

 • wypełnić w systemie informatycznym wniosek,
 • wydrukować wypełniony wniosek i po podpisaniu złożyć, razem
  z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,
  w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

      c) wypełnić odręcznie papierowy wniosek i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru

      w tym celu należy:

 • wypełnić papierowy wniosek i po podpisaniu złożyć, razem
  z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,
  w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
 • informacje zawarte we wniosku wprowadzi do systemu informatycznego dyrektor przedszkola lub szkoły.
 1. Rodzice dzieci, które nie posiadają nr PESEL:
 • występują do dyrektora przedszkola czy szkoły pierwszego wyboru z wnioskiem o wydanie numeru identyfikacyjnego do systemu informatycznego
 • następnie postępują jak w pkt 4- w polu nr PESEL wpisując nr identyfikacyjny oraz podają serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka.
 1. Podpisy obojga rodziców dziecka są potwierdzeniem zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku.
 2. Gdy jeden z rodziców nie może podpisać wniosku należy dołączyć do wniosku oświadczenie wyjaśniające, dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje i/lub oświadczenie, że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji oraz uzgodnili dane zawarte we wniosku zgodnie z art. 97 § 1 oraz  2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359), w których określono odpowiednio: 

- § 1. „Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania

- § 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

 1. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia muszą zawierać klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 obowiązują:

 • kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082)  tzw. kryteria ustawowe,

           oraz

 • kryteria określone w uchwale NR 315/XXX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto i Gmina Serock,  tzw. kryteria samorządowe.

W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).

Zgodnie z art. 131 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość. 
Na potrzeby rekrutacji elektronicznej każdemu z niżej wymienionych kryteriów ustawowych nadano wartość 200 pkt

 1. Wielodzietność rodziny kandydata
 2. Niepełnosprawność kandydata
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Liczba punktów za spełnienie kryterium samorządowego (brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego) przedstawia się  następująco:

 1. Dziecko (sześcioletnie) objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, które ma siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka – 60 pkt,
 1. Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 20 pkt,
 2. Dziecko 5-letnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, które ma siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka – 25 pkt,
 3. Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny rozliczając podatek dochodowy, wskazuje adres zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock  - 6 pkt,
 4. Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat – 2 pkt,
 5. Wysokość (kryterium)* dochodu na osobę w rodzinie dziecka – od 0 do 1 pkt, przy czym:

a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 90% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) – 1 pkt;

b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 90% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

UWAGA

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.

Deklaracje o kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego przyjmowane będą w terminie od 25 lutego do 4 marca 2022 r. do godz. 15:00. Wzór deklaracji do pobrania będzie dostępny od dnia 24.02.2022 r. w sekretariatach poszczególnych przedszkoli/szkół oraz na ich stronach internetowych.

Załączniki :

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Szanowni Państwo,

w  oparciu o zatwierdzony harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023 w gminie Serock, uprzejmie informuję, iż składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego będzie możliwe od 7 marca 2022r. do 21 marca 2022r.

Rejestracja wniosków, tak jak w ubiegłych latach będzie odbywać się w systemie elektronicznym. 

Placówki przedszkolne oraz Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku w miarę potrzeby będą udzielać pomocy przy wypełnianiu wniosków. O miejsce w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Serock.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzanej rekrutacji i dostępności do programu rejestracji elektronicznej wniosków zamieścimy po 15 lutym 2022r.

 

 

A. Melion

Dyrektor ZOSiP
w Serocku

7 stycznia 2022 r. ZOSiP będzie nieczynny

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 7 stycznia 2022 roku (piątek) Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku będzie nieczynny.

 

ZOSiP

Wnioski o dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów w 2022r.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock złożył wnioski do Ministra Sportu i Turystyki na dofinansowanie w 2022r. organizacji zajęć sportowych dla uczniów: programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” oraz zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

W programie „Umiem pływać” zaplanowano udział 180 uczniów tj. 13 grup zajęciowych z czterech szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto  i Gminę Serock. Program zajęć sportowych z elementami gimnastyki ma być realizowany również we wszystkich szkołach podstawowych, łącznie przewiduje się udział 162 uczniów w 9 grupach.

Ogółem w projektach w 2022 roku będzie uczestniczyło 342 dzieci tj. ok. 60% wszystkich uczniów klas I-III. Projekty przewidują przeprowadzenie 20 godzin zajęć na każdą grupę i są bezpłatne dla ucznia.    

Rozstrzygnięcie wniosków i rozpoczęcie zajęć planowane jest w drugiej połowie marca 2022r.

ZOSiP Serock

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Burmistrz Miasta i Gminy Serock podpisał Zarządzenie Nr 3/B/2022 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.

Zasady rekrutacji zostaną podane w drugiej połowie lutego 2022 r.

Treść Zarządzenia i harmonogramy TUTAJ