Główna treść strony 2022 rok

Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka - edycja 2022/2023

Miasto i Gmina Serock po raz kolejny zgłosiła swój udział w V Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Czerniaka w edycji 2022/2023,  realizowanym we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowym Instytutem Badawczym (SKN ONKOMA).

W roku szkolnym 2022/2023 w programie będą brali udział uczniowie klas 7 szkół podstawowych znajdujących się na terenie naszej Gminy.

Niniejsza inicjatywa realizuje cele zawarte w Narodowej Strategii Onkologicznej przyjętej Uchwałą nr 10 Rady Ministrów z dn. 4 lutego 2020 roku tj. poprawa świadomości dzieci i młodzieży w zakresie wpływu postaw prozdrowotnych na choroby nowotworowe. Zakłada się, iż uczniowie po skończonych zajęciach będą znać złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobędą umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry czy też różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE („czerniakowe abecadło”). Dzięki zdobytej wiedzy, dzieci z naszych szkół mogą stać się ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając rodzinę i znajomych do podjęcia tych niezwykle prostych, ale skutecznych działań profilaktycznych.

 

ZOSiP

Zakup sprzętu sportowego w ramach programu „Gimnastyka w gminie Serock 2022” i „Umiem pływać w gminie Serock 2022”

W ramach projektu „Gimnastyka w gminie Serock” i „Umiem pływać w gminie Serock” dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, zakupiono sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej i nauki pływania.

Zakupione akcesoria m.in. maty podłogowe, dyski sensoryczne do balansowania, maty masujące, piłki do skakania, materace, mini szczudła, piłeczki sensoryczne i deski do pływania-  zostały przekazane szkołom.

 

ZOSiP Serock

 • IMG_20220919_102207 (002)
 • IMG_20221019_090600 (002)
 • IMG_20221019_091208 (002)

Kongres OSE

13 września 2022 r. odbyła się konferencja dla przedstawicieli środowiska szkolnego na temat bezpieczeństwa w sieci, w której uczestniczyli także dyrektorzy szkół podstawowych z gminy Serock. Poruszone zostały tematy dotyczące umiejętności cyfrowych polskiej młodzieży, walce z dezinformacją w sieci, fake newsami i teoriami spiskowymi.  Swoją wiedzą dzielili się nie tylko ekspercie NASK, ale także praktycy.

Odbyła się także debata, podczas której próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie umiejętności są niezbędne we współczesnym świecie kształtowanym przez cyfrowe środki komunikacji i sztuczną inteligencję oraz dlaczego tradycyjna edukacja już nie wystarcza i w jakim kierunku powinna rozwijać się szkoła przyszłości.

 

Całe wydarzenie dostępne jest pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=XVtJyb2PKYE

II etap zajęć sportowych dla uczniów

Z nowym rokiem szkolnym 2022/2023 rozpoczął się II etap zająć sportowych dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów:

- w programie „Umiem pływać w gminie Serock 2022” bierze udział 87 uczniów z klas trzecich, którzy do tej pory nie uczestniczyli w programie. Utworzonych zostało 6 grup ze szkół: w Serocku i w Zegrzu. Zajęcia odbywają się na basenie w Hotelu Warszawianka w Jachrance. Każda grupa realizuje w programie 20 godzin zajęć, podczas których dzieci oswajają się z wodą, uczą się podstawowych technik pływackich i doskonalą nabyte już umiejętności. Ćwiczenia w wodzie to jeden ze sposobów zapobiegania otyłości i korygowania wad postawy. Udział ucznia w zajęciach jest bezpłatny. Organizator  zapewnia:  bezpłatny przewóz z opieką w autokarze, opiekę w szatni basenowej, opiekę instruktora pływania i bilety wstępu.

- w  programie „Gimnastyka w gminie Serock 2022” uczestniczy 90 uczniów, podzielonych na 5 grup ze szkół: w Serocku, w Woli Kiełpińskiej i w Zegrzu. Każda grupa zrealizuje 20 godzin zajęć. W programie tym biorą udział dzieci z klas najmłodszych, u których stwierdzono wady postawy. Program zawiera m.in. treści propagujące sportową postawę wśród uczniów, ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia korygujące istniejące wady postawy.

 

ZOSiP Serock

 

Mobilne Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej w Serocku

Z początkiem roku szkolnego 22/23 w całym kraju rusza akcja mająca na celu aktywne i kreatywne wykorzystanie sprzętu objętego projektem i wzbudzenie zainteresowania nowoczesnymi technologiami wśród nauczycieli, uczniów i ich rodziców. 2-osobowe zespoły Edukatorów będą jeździć po podstawowych szkołach państwowych jako Mobilne Laboratoria Przyszłości i prowadzić prezentacje z zakresu:

 1. elektronika – mikrokontrolery,
 2. druk 3D,
 3. rękodzieło,
 4. multimedia.

20 września 2022 r. mobilne Laboratorium zawita do Szkoły Podstawowej w Serocku;

w godz. 9.50 - 13.30 będą prowadzone zajęcia dla uczniów. W zajęciach wezmą udział 4 grupy uczniów po około 15 osób każda. Na potrzeby prowadzenia zajęć szkoła udostępni 2 sale, w których Edukatorzy poprowadzą ćwiczenia.

Jednocześnie informujemy, iż Szkoła Podstawowa w Serocku z programu Laboratoria Przyszłości zakupiła:

- drukarki 3D z akcesoriami,

- specjalistyczne urządzenia z zakresu robotyki: mikrokontrolery z akcesoriami, roboty edukacyjne, google VR z oprogramowaniem, zestawy klocków edukacyjnych,

- sprzęt do nagrań – nauki prezentacji swoich osiągnięć: kamery, mikroporty, oświetlenie, aparaty fotograficzne, miksery i konsole, słuchawki studyjne.

 

A. Melion

Dyrektor ZOSiP

Od 1 września 2022 r. zmiana wysokości opłaty za przedszkole

Od 1 września 2022 r. wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1,14 zł

w związku z obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, oraz maksymalnej wysokości kwoty opłaty, po waloryzacji informujemy, iż od 1 września 2022 r. wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock  , w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, wynosi  1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w  przedszkolu przekraczającą czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

 

ZOSiP Serock

Ślubowanie Nauczycieli mianowanych

Dnia 30 sierpnia 2022r. nauczycielki zatrudnione w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Serock złożyły ślubowanie w związku z nadaniem im stopnia nauczyciela mianowanego oraz odebrały akt awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Do grona nauczycieli mianowanych dołączyły:

Pani Emilia Grzegorczyk – nauczyciel przedszkola w Samorządowym Przedszkolu im. Krasnala Hałabały w Serocku,

Pani Lidia Jaskułowska – nauczyciel informatyki i matematyki w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku,

Pani Agnieszka Szymańska – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku.

Nauczycielkom, które uzyskały kolejny awans zawodowy serdecznie gratulujemy  i życzymy wielu sukcesów w dalszej pracy zawodowej.

 

ZOSiP Serock

 • mianowanie

Co nowego w roku szkolnym 2022/2023

Od września 2022r. Miasto i Gmina Serock - organ prowadzący, działając na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, przeznaczył po 2 dodatkowe godziny tygodniowo dla klas V i VI na zwiększenie wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Zgodnie z preferencjami szkół, planowane wzmocnienie edukacyjne obejmuje przedmioty egzaminacyjne tj. matematykę, język polski, język angielski oraz dodatkowo biologię. Zakładamy, iż zajęcia te będą prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technik i narzędzi edukacyjnych oraz niestandardowych metod pracy z uczniem, co przyczyni się do uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego i zwiększy efektywność nauczania.

Od nowego roku szkolnego, na mocy art. 42d  ustawy Karta Nauczyciela katalog specjalistów zatrudnionych w szkołach/przedszkolach rozszerzono o pedagoga specjalnego. Pedagodzy specjalni mają stanowić wsparcie dla pozostałych nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi i uczniami w sposób uwzględniający zróżnicowanie ich potrzeb, a także realizować specjalistyczne zajęcia bezpośrednio z uczniami i udzielać porad i konsultacji rodzicom uczniów. Do zadań pedagoga specjalnego należy także m.in. prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły/przedszkola.

Od nowego roku planujemy dalsze wprowadzanie narzędzi cyfrowych do edukacji, z wykorzystaniem pomocy i sprzętu zakupionego z programu „Laboratoria przyszłości” (m.in. roboty edukacyjne Photon EDU, gogle wirtualnej rzeczywistości VR, Pen 3D z akcesoriami, klocki Lego Education, drukarki 3D) oraz z programu Aktywna Tablica (monitory interaktywne). Celem działań jest budowanie u uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Na wyposażeniu szkół znajdzie się także sprzęt do nagrań oraz do nauki prezentacji swoich osiągnieć tj. kamery, mikroporty, oświetlenie, aparaty fotograficzne, miksery i konsole oraz słuchawki studyjne. W programie udział biorą wszystkie 4 szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto i Gminę Serock. Sprzęt zamówiony przez szkoły w ramach Laboratoriów Przyszłości już został dostarczony do placówek przez wybrane firmy.

Wyposażenie zakupione z programu „Laboratoria Przyszłości” ma być wykorzystywane przez szkoły na obowiązkowych oraz dodatkowych zajęciach edukacyjnych, podczas średnio co najmniej 3 godzin zajęć w każdym tygodniu nauki. Dyrektor szkoły ma wyznaczyć szkolnego koordynatora, którego zadaniem będzie popularyzacja wykorzystania tego wyposażenia oraz wsparcie osób prowadzących zajęcia w szkole w jego stosowaniu.

Organy prowadzące  mają zapewnić szkołom techniczne szkolenia dla osób prowadzących zajęcia w szkole z wykorzystaniem wyposażenia zakupionego w ramach tego programu.

Od września wchodzimy z realizacją drugiej tury   Programów:  „ Umiem pływać w gminie Serock 2022” oraz „ Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” dofinansowywanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Program „ Umiem pływać” kierowany jest dla uczniów klas I-III i obejmuje 20 godzin bezpłatnej nauki pływania. W drugiej turze programu od września do 8 grudnia 2022r.  uczestniczą uczniowie szkół, którzy nie byli objęci zajęciami w pierwszej turze programu.

Kolejnym projektem w nadchodzącym roku szkolnym jest Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - realizowany w Szkole Podstawowej w Zegrzu. Gmina otrzymała dofinansowanie w oparciu o złożony wniosek w wysokości 3.600,00 zł na zakup nowości czytelniczych, elementów wyposażenia do biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Przyznane dofinansowanie stanowi 80% wartości programu, pozostałe 20% zapewnia Miasto Gmina Serock.

 

Z poważaniem

A. Melion

 

Dowożenie zbiorowe uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2022/2023

W oparciu o postępowanie przetargowe z dnia 15 lipca 2022r. wybrano Firmę Przetargową TRANS-TOM Tomasz Zieliński
ul. Dworcowa 4, 05-126 Nieporęt
do świadczenia usługi dowożenia uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2022/2023 zamieszkałych na terenie gminy Serock do następujących szkół i placówek: 

- Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie (Linia 1),

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Pod Fiołkami” w Nasielsku ul. Ogrodowa 9 i Niepublicznego Przedszkola „Pod Fiołkami” w Nasielsku ul. Kościelna 21 (Linia 2),

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pułtusku, Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkowie oraz Szkoły Podstawowej w Wyszkowie (Linia 3),

- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno- Wychowawczego w Warszawie, ul. Krasińskiego, Zespołu Placówek Szkolno – Rewalidacyjno-Wychowawczych w Warszawie, ul. Bełska, Zespołu Szkół Specjalnych w Warszawie, ul. Namysłowska, LO z oddziałami integracyjnymi w Warszawie.

Harmonogram dowożenia i odwożenia uczniów ustali Przewoźnik w oparciu o uzgodnienia z rodzicami.

 

 

A.Melion

Dyrektor ZOSiP w Serocku

Aktywna Tablica 2022

Miasto i Gmina Serock otrzymało wsparcie dla Szkoły Podstawowej im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie oraz Szkoły Podstawowej im. W. Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”. 

Dofinansowanie zostało przyznane dla każdej ze szkół w wysokości wnioskowanej 14.000,00 zł, ogółem 28.000,00 zł dla gminy. Środki zostaną przeznaczone na zakup interaktywnych monitorów dotykowych.

Udział własny gminy w kosztach zadania to 7.000,00 zł.

 

 

ZOSiP Serock

Powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zegrzu

20 czerwca 2022r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock wręczył powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu Pani Małgorzacie Paliszewskiej, która została wyłoniona na to stanowisko w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego.

Okres kadencji dyrektora obejmuje 5 lat szkolnych, tj. od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2027 r.

Gratulujemy i życzymy sukcesów oraz zadowolenia z pracy zawodowej.

 

ZOSiP Serock

Od nowego roku szkolnego więcej godzin zajęć z przedmiotów egzaminacyjnych - finansowanych z budżetu gminy

Pandemia jako doświadczenie kryzysowe zmusiła nas do natychmiastowego wdrożenia nowych strategii działania. W obszarze edukacji  było to przejście na  nauczanie zdalne, które znacząco przyspieszyło posługiwanie się nowoczesnymi technologiami, ale nie zawsze przynosiło najlepsze efekty edukacyjne. 

Z myślą o wzmocnieniu kompetencji uczniów z przedmiotów wybranych przez szkoły, w roku szkolnym 2022/2023 dla klas V i VI decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock przyznano po 2 dodatkowe godziny tygodniowo na obowiązkowe zajęcia edukacyjne. W praktyce to oznacza, że np. klasa V miała 3 godziny tygodniowo zajęć  języka angielskiego/ a będzie miała 4 godziny.

O wyborze przedmiotu decydowali Dyrektorzy z radami pedagogicznymi. Wszystkie szkoły postawiły na przedmioty objęte egzaminem ósmoklasisty tj. matematyka, język polski i język angielski. 

Poczynione plany już na etapie majowego arkusza organizacyjnego pozwolą szkołom na zaprojektowanie działań wspomagających, bez nadmiernego przeciążenia uczniów klasycznym sposobem sprawdzania wiedzy i umiejętności.

A. Melion

Zwrot kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych

Szanowni Państwo,

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku zwraca się z prośbą do rodziców/prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych, którzy zamierzają ubiegać się o zwrot kosztów przewozu do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 o złożenie stosownej dokumentacji.

Informujemy, iż zwrot kosztów dowożenia ucznia przez Miasto i Gminę Serock realizowany jest na podstawie art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

Aby otrzymać pomoc dla dziecka /ucznia niepełnosprawnego w formie zwrotu kosztów przewozu  do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w roku szkolnym 2022/2023 należy złożyć wniosek wraz z dokumentacją (w terminie możliwie najkrótszym) do Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku przy ul. Tadeusza  Kościuszki 15 w Serocku.  

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną (w przypadku, gdy wniosek jest składany po raz pierwszy lub gdy kończy się ważność orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego),
 • potwierdzenie danych o uczniu przez dyrektora przedszkola/szkoły/ośrodka w zależności od tego gdzie dziecko Państwa będzie w danym roku szkolnym realizowało roczne przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,
 • skierowanie do kształcenia specjalnego wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, w sytuacji gdy dziecko Państwa będzie uczęszczać do szkoły specjalnej lub ośrodka specjalnego,
 • kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu (w przypadku dowozu samochodem).
 • średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

Informacje w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych można uzyskać w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku lub pod numerem telefonu 22 768 35 65 wew. 22.

Więcej informacji TUTAJ

 

ZOSiP

Wnioski do programu rządowego – „Posiłek w szkole i w domu”

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, złożył zbiorczy wniosek do wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, w ramach którego ubiega się o środki na doposażenie w sprzęt i wyposażenie stołówek szkolnych w trzech szkołach podstawowych prowadzących żywienie zbiorowe.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednostki szkół w programie wynosi 80.000,00 zł., udział własny gminy 20% wartości zadania tj. 20.000,00 zł. Zbiorczy wniosek złożono na ogólna kwotę zadania w wysokości 282.250,00 zł., wnioskowana kwota dofinasowania 225.203,00 zł., udział własny gminy 57.047,00 zł.

Program przewidziany jest do realizacji na lata 2019-2023. W ubiegłych latach gmina też składała wniosek, ale kryteria według których przyznawane jest dofinansowanie oraz liczba otrzymanych punktów spowodowała, że w latach 2020/2021 gmina nie została zakwalifikowana do programu. Jednym z kryteriów oceny jest zamożność gminy oraz liczba uczniów w szkole – im niższe wskaźniki, tym większa szansa na dofinansowanie.

 

ZOSiP Serock

Akcja „Paczka na Kresy – Wielkanoc 2022” .

W związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi obchodzonymi przez kościół wschodni w dniach 24-25 kwietnia 2022r., Polska Fundacja Narodowa zorganizowała akcję  „Paczka na Kresy – Wielkanoc 2022”. Skierowana jest ona do ofiar wojny w Ukrainie.
W ramach tej akcji zostały przygotowane paczki świąteczne, które Kuratorium Oświaty w Warszawie przekazało dla dzieci z Ukrainy. W dniu 21 kwietnia 2022r. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu otrzymała 72 paczki dla swoich uczniów.

 

ZOSiP

 • WhatsApp Image 2022-04-21 at 14.05.54 (3)
 • WhatsApp Image 2022-04-21 at 14.05.55 (2)
 • WhatsApp Image 2022-04-21 at 14.05.56 (3)

Dyżury wakacyjne przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Harmonogram pracy przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

w okresie wakacji lipiec-sierpień 2022 roku  

 

W okresie lipiec-sierpień 2022 roku samorządowe przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą pracowały według załączonego harmonogramu.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z opieki pracującego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej składają wniosek w danej placówce w terminie do 31 maja 2022r.

Wnioski mogą składać rodzice dzieci, które uczęszczają do samorządowych przedszkoli / oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock w roku szkolnym 2021/2022.

 

Lp

Nazwa Placówki

Miesiąc

lipiec

sierpień

 

1

 

Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku

 

przedszkole pracujące

 

przerwa wakacyjna

 

2

 

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

 

przerwa wakacyjna

 

przedszkole pracujące

 

3

 

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

 

przedszkole pracujące

 

przerwa wakacyjna

 

4

 

Przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej

 

przerwa wakacyjna

 

przedszkole pracujące

 

Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

UWAGA rodzice dzieci nieprzyjętych w rekrutacji do przedszkoli

Dzieciom nieprzyjętym w rekrutacji do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wskazanych we wniosku, Burmistrz Miasta i Gminy Serock wskaże w formie pisemnej miejsce wychowania przedszkolnego w placówce oświatowej prowadzonej przez gminę, posiadającej wolne miejsca, znajdującej  się najbliżej placówki, do której dziecko nie zostało przyjęte.

 

ZOSiP Serock

 

Rekrutacja do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

Od 31 marca 2022 r. od godziny 12:00 rodzic logując się w systemie rekrutacji elektronicznej, ma możliwość uzyskać informację, czy zgłoszone w rekrutacji dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w formie papierowej wywieszone zostały również w przedszkolach i w szkołach podstawowych prowadzących oddział przedszkolny.

Po zakwalifikowaniu dziecka do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego rodzic dokonuje potwierdzenia woli zapisu dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane. Potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej winno nastąpić w terminie od 1 kwietnia 2022 r. od godz. 8:00 do 5 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00  w systemie rekrutacji elektronicznej  lub przez złożenie w placówce oświadczenia podpisanego przez obojga rodziców w wersji papierowej  – wzór oświadczenia do pobrania

W środę 6 kwietnia do godz. 15.00 w siedzibach przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock  zostaną wywieszone w formie papierowej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.                                 Informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do placówki oświatowej będzie też dostępna dla rodzica po zalogowaniu w systemie rekrutacji elektronicznej. 

Od 6 kwietnia w terminie siedmiu dni, rodzic dziecka nieprzyjętego do przedszkola/oddziału przedszkolnego może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Następnie w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Narada oświatowa z udziałem psychologa międzykulturowego

W dniu 22 marca 2022r. w Urzędzie Miasta i Gminy Serock odbyła się narada dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock z dyrektorem Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku oraz Panią Michaliną Jarmuż – psychologiem międzykulturowym.

Tematem narady była organizacja i funkcjonowanie dzieci z Ukrainy (przebywających na terenie gminy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) – w gminnych placówkach oświatowych.

Przyjęte przez gminę Serock rozwiązania – tworzenie oddziałów przygotowawczych dla dzieci z Ukrainy w klasach łączonych I-III oraz IV-VI w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu mają na celu stworzenie dla dzieci szkolnych warunków do nauki adekwatnych do sytuacji i ich potrzeb. Dzieci z Ukrainy pozostaną w swoich grupach klasowych, ale jednocześnie będą integrowały się z dziećmi polskimi. Kształcenie polskich uczniów będzie odbywało się bez większych zaburzeń, ale w kontakcie rówieśniczym z dziećmi z Ukrainy.

Podczas narady zwrócono uwagę na:

I. sytuację dziecka z Ukrainy, które znajdzie się w polskiej szkole, wynikającą z:

 - poziomu znajomości języka polskiego,

- różnic między systemami edukacji w Polsce i w Ukrainie, 

- uwarunkowań psychologicznych i rozwojowych dziecka,

- różnic kulturowych i procesu adaptacji.

II. przygotowanie kadry pedagogicznej – nowe zadania związane z dostosowaniem programów nauczania w zakresie treści nauczania oraz metod i form ich realizacji do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Zrealizowanie nauczania języka polskiego dla uczniów z Ukrainy, którzy nie znają go na poziomie wystarczającym, do korzystania z nauki. W oddziale przygotowawczym prowadzi się naukę języka polskiego wg programu nauczania opracowanego np. programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców.

III. zaplanowanie integracji i procesu adaptacji w polskiej szkole.

Wymienione czynniki sprawiają, iż środowiska szkolne potrzebują wsparcia w zakresie włączenia nowej grupy uczniów do szkoły oraz poprowadzenia procesu nauczania dziecka.

Zaproszenie na naradę specjalisty, który ma wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, ma za zadanie – nawiązanie współpracy, której efektem ma być wspieranie dyrektorów, nauczycieli, uczniów - w planowaniu, wdrażaniu i ewaluacji edukacji międzykulturowej. 

Zarządzenie Burmistrza Nr 31/B/2022  TUTAJ

 

Alicja Melion  

Dyrektor ZOSiP w Serocku

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock będzie prowadzona od 7 marca 2022 r. do 21 marca 2022 r. do godz. 15:00 z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Logowanie do systemu rekrutacyjnego możliwe będzie od dnia 7 marca 2022 r. od godz. 8:00 (za pomocą nr PESEL dziecka – kandydata do przedszkola), pod adresem: https://serock.formico.pl

Pod adresem: https://serock.formico.pl znajdziecie też Państwo informacje dotyczące sposobu wypełniania i przesyłania dokumentów drogą elektroniczną.

Informacje ogólne

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2016-2019 oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy Serock
 2. Rekrutację prowadzi komisja powołana przez dyrektora przedszkola lub szkoły.
 3. Przydział do poszczególnych oddziałów odbywa się po zakończeniu rekrutacji.
 4. Dzieci urodzone w 2020 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat. Decyzję podejmuje dyrektor przedszkola lub szkoły.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2016 r.) muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Na wniosek rodziców dziecko sześcioletnie może rozpocząć również naukę w klasie I.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2017 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2018 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone od stycznia do grudnia 2019 r.) mogą korzystać z wychowania przedszkolnego. Aby zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole należy wziąć udział w rekrutacji. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych wskazanych przez rodziców we wniosku burmistrz skieruje dziecko do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie wniosku:

 1. Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w terminach określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/B/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 27 stycznia 2022 r.
 2. Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie nie zostaną uwzględnione
  w rekrutacji.
 3. Zgodnie z art. 156 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej można złożyć* do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru ze wskazaniem przedszkola/szkoły drugiego i trzeciego wyboru, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku, w tym do:
 1. Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Serocku,
 2. Samorządowego Przedszkola w Zegrzu,
 3. Przedszkola w Woli Kiełpińskiej zorganizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej,
 4. Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie,
 5. Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu,

Placówka wskazana jako pierwsza to przedszkole/oddział przedszkolny pierwszego wyboru.

 1. Aby poprawnie złożyć wniosek rodzice mogą skorzystać z następujących możliwości:
  a) wypełnić wniosek w elektronicznym systemie i podpisać profilem zaufanym

         w tym celu należy:

 • wypełnić w systemie informatycznym wniosek,
 • dołączyć w systemie skany (zdjęcia) dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,
 • podpisać wniosek profilem zaufanym

        b) wypełnić wniosek w elektronicznym systemie i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru

        w tym celu należy:

 • wypełnić w systemie informatycznym wniosek,
 • wydrukować wypełniony wniosek i po podpisaniu złożyć, razem
  z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,
  w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

      c) wypełnić odręcznie papierowy wniosek i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru

      w tym celu należy:

 • wypełnić papierowy wniosek i po podpisaniu złożyć, razem
  z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,
  w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
 • informacje zawarte we wniosku wprowadzi do systemu informatycznego dyrektor przedszkola lub szkoły.
 1. Rodzice dzieci, które nie posiadają nr PESEL:
 • występują do dyrektora przedszkola czy szkoły pierwszego wyboru z wnioskiem o wydanie numeru identyfikacyjnego do systemu informatycznego
 • następnie postępują jak w pkt 4- w polu nr PESEL wpisując nr identyfikacyjny oraz podają serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka.
 1. Podpisy obojga rodziców dziecka są potwierdzeniem zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku.
 2. Gdy jeden z rodziców nie może podpisać wniosku należy dołączyć do wniosku oświadczenie wyjaśniające, dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje i/lub oświadczenie, że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji oraz uzgodnili dane zawarte we wniosku zgodnie z art. 97 § 1 oraz  2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359), w których określono odpowiednio: 

- § 1. „Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania

- § 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

 1. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia muszą zawierać klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 obowiązują:

 • kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082)  tzw. kryteria ustawowe,

           oraz

 • kryteria określone w uchwale NR 315/XXX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto i Gmina Serock,  tzw. kryteria samorządowe.

W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).

Zgodnie z art. 131 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość. 
Na potrzeby rekrutacji elektronicznej każdemu z niżej wymienionych kryteriów ustawowych nadano wartość 200 pkt

 1. Wielodzietność rodziny kandydata
 2. Niepełnosprawność kandydata
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Liczba punktów za spełnienie kryterium samorządowego (brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego) przedstawia się  następująco:

 1. Dziecko (sześcioletnie) objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, które ma siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka – 60 pkt,
 1. Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 20 pkt,
 2. Dziecko 5-letnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, które ma siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka – 25 pkt,
 3. Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny rozliczając podatek dochodowy, wskazuje adres zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock  - 6 pkt,
 4. Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat – 2 pkt,
 5. Wysokość (kryterium)* dochodu na osobę w rodzinie dziecka – od 0 do 1 pkt, przy czym:

a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 90% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) – 1 pkt;

b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 90% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

UWAGA

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.

Deklaracje o kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego przyjmowane będą w terminie od 25 lutego do 4 marca 2022 r. do godz. 15:00. Wzór deklaracji do pobrania będzie dostępny od dnia 24.02.2022 r. w sekretariatach poszczególnych przedszkoli/szkół oraz na ich stronach internetowych.

Załączniki :

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Szanowni Państwo,

w  oparciu o zatwierdzony harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023 w gminie Serock, uprzejmie informuję, iż składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego będzie możliwe od 7 marca 2022r. do 21 marca 2022r.

Rejestracja wniosków, tak jak w ubiegłych latach będzie odbywać się w systemie elektronicznym. 

Placówki przedszkolne oraz Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku w miarę potrzeby będą udzielać pomocy przy wypełnianiu wniosków. O miejsce w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Serock.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzanej rekrutacji i dostępności do programu rejestracji elektronicznej wniosków zamieścimy po 15 lutym 2022r.

 

 

A. Melion

Dyrektor ZOSiP
w Serocku

7 stycznia 2022 r. ZOSiP będzie nieczynny

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 7 stycznia 2022 roku (piątek) Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku będzie nieczynny.

 

ZOSiP

Wnioski o dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów w 2022r.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock złożył wnioski do Ministra Sportu i Turystyki na dofinansowanie w 2022r. organizacji zajęć sportowych dla uczniów: programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” oraz zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

W programie „Umiem pływać” zaplanowano udział 180 uczniów tj. 13 grup zajęciowych z czterech szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto  i Gminę Serock. Program zajęć sportowych z elementami gimnastyki ma być realizowany również we wszystkich szkołach podstawowych, łącznie przewiduje się udział 162 uczniów w 9 grupach.

Ogółem w projektach w 2022 roku będzie uczestniczyło 342 dzieci tj. ok. 60% wszystkich uczniów klas I-III. Projekty przewidują przeprowadzenie 20 godzin zajęć na każdą grupę i są bezpłatne dla ucznia.    

Rozstrzygnięcie wniosków i rozpoczęcie zajęć planowane jest w drugiej połowie marca 2022r.

ZOSiP Serock

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Burmistrz Miasta i Gminy Serock podpisał Zarządzenie Nr 3/B/2022 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.

Zasady rekrutacji zostaną podane w drugiej połowie lutego 2022 r.

Treść Zarządzenia i harmonogramy TUTAJ