Duża radość w oświacie

2 października 2018r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zaakceptował wniosek Miasta i Gminy Serock pn. „Kluby Kluczowych Kompetencji” złożony na konkurs nr RPMA 10.01.01-IP.01-14-061/17 dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja Ogólna” (w tym w szkołach zawodowych)” RPOWM 2014-2020.

Przyznana kwota dofinansowania wynosi - 1.173.657,60 zł.

Wartość projektu Kluby Kluczowych Kompetencji - 1.256.217,60 zł; 82.560,00 zł stanowi wkład własny w formie rzeczowej – wynajęcie sal.

Realizacja projektu ma podnieść kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi cyfrowych TIK w nauczaniu nie tylko na zajęciach komputerowych, czy informatycznych, ale także w nauczaniu innych przedmiotów. Podnieść jakość i efekty nauczania w szkołach. W tym celu będą prowadzone zajęcia dla uczniów w Klubach Naukowca, Informatyka, Poligloty – zajęcia językowe.

W projekcie przewidziano także zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas II i III mających problemy z czytaniem, pisaniem i umiejętnościami matematycznymi.

Przeprowadzone zostaną szkolenia dla nauczycieli podnoszące ich kompetencje w zakresie korzystania z narzędzi TIK, nauczanie metodą eksperymentu, efektywnego nauczania języków obcych.

Szkoły zostaną wyposażone w zestawy sprzętu komputerowego, w tym:

- komputery przenośne

- tablety                                     z szafami do przechowywania i ładowania komputerów

- roboty edukacyjne,

- tablice interaktywne,

- projektory.        

Doposażone zostaną także szkolne pracownie do nauczania przedmiotów przyrodniczych (metodą eksperymentu, doświadczeń, obserwacji) i matematyki (kształcenie logiczno – pojęciowe, analityczne), utworzona zostanie międzyszkolna pracownia przyrodnicza.

Zaplanowana w projekcie kwota na wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne stanowi ponad 600.000,00 zł.

Okres realizacji projektu - dwuletni do 30.06.2020r.

 

A.Melion

Dyrektor ZOSiP     

wstecz

Powrót do topu strony