„Wyprawka szkolna” 2019

Zgodnie z programem wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, składa się do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczało dziecko.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ostateczny termin składania wniosków o przyznanie pomocy został ustalony Zarządzeniem Nr 119/B/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 21.08.2019r. i podany do publicznej wiadomości tj. 12.09.2019r.

Kwoty pomocy, wynikające  z treści rozporządzenia:

225 zł  – dla  ucznia:

a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

– uczęszczających do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

390 zł  – dla ucznia:

a) słabowidzącego

b) niesłyszącego,

c) słabosłyszącego,

d) z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

– uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia;

445 zł  – dla ucznia:

a) słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) słabosłyszącego

d) z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

– uczęszczających do: klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum;

Aby uzyskać pomoc w ramach programu, niezbędny jest wniosek złożony do dyrektora szkoły. Przedmiotowe pismo mogą złożyć rodzice, rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. Pełnoletni uczeń może złożyć wniosek samodzielnie. Za zgodą tych osób dokument może zostać złożony również przez nauczyciela, pracownika socjalnego i innych osób.

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest sporządzenie listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy (imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły oraz klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020).

Dyrektor szkoły zwraca środki przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych po otrzymaniu dowodu zakupu, na rachunek bankowy.

Co może stanowić taki dowód? MEN wymienia tu imienną fakturę VAT, rachunek, paragon, oświadczenie o zakupie podręczników. Istotnym jest, by takie potwierdzenie zawierało imię i nazwisko ucznia, wskazywało szkołę i klasę, do której będzie on uczęszczał oraz wykaz zakupionych podręczników oraz materiałów edukacyjnych, a także kwotę zakupu, datę oraz podpis osoby kupującej.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

 

ZOSiP Serock

wstecz

Powrót do topu strony