Główna treść strony 2024 rok

Informacje dotyczące Samorządowego Żłobka w Zegrzu

Szanowni Państwo,

uchwałą Nr 871/LXXX/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2024r. ustalono wysokość opłat za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Zegrzu.

Opłatę stałą za pobyt dziecka do 10 godzin dziennie – ustalono w wysokości 23% minimalnego wynagrodzenia za pracę, aktualnie jest to 976 zł miesięcznie.

Jeżeli Rodzic / prawny opiekun będzie potrzebował opieki powyżej 10 godzin dziennie, to za 1 godzinę dodatkowej opieki ustalono opłatę w wysokości 0,1% minimalnego wynagrodzenia za pracę, (kwotę opłaty zaokrągla się w górę do pełnych złotych), aktualnie jest to 5 złotych za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Żłobku w danym dniu.

Zgodnie z art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r.  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2024r. poz. 338) rodzicom przysługuje dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 400 zł miesięcznie. Postępowanie w sprawie dofinansowania opłaty za Żłobek prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Procedura wnioskowania do ZUS dostępna na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej / wsparcie dla rodzin z dziećmi.

Dofinansowanie przysługuje rodzicom dziecka / opiekunom prawnym; jeżeli dziecko uczęszcza do Żłobka, o ile nie otrzymuje na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO). Na dane dziecko, za ten sam okres, można otrzymać albo dofinansowanie do opłaty za Żłobek, albo RKO.      

Ustalono maksymalną wysokość opłaty dziennej za wyżywienie dziecka w Żłobku, obejmującą koszt produktów do sporządzania posiłków - w wysokości 0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że dyrektor żłobka kalkulując wysokość opłaty, nie będzie mógł jej przekroczyć, tylko ustalić niższą adekwatną do kalkulacji kosztów.

Aktualnie szacuje się, iż dzienna opłata za wyżywienie w Żłobku w Zegrzu będzie  wynosić od 10,00 zł do 12,00 zł dziennie.

Jeśli chodzi o godziny pracy Żłobka, to aktualnie rodzice dzieci zakwalifikowanych do Żłobka w Zegrzu, składając potwierdzenie przyjęcia dziecka deklarują potrzeby w tym zakresie. Na tej podstawie Dyrektor Żłobka będzie ustalał godziny pracy Żłobka, które będą uwzględniać te potrzeby.

Szczegółowa organizacja wewnętrzna pracy Żłobka, zostanie określona przez Dyrektora Żłobka w regulaminie organizacyjnym.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2024r. poz. 338).

 

                                                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                                                     Alicja Melion

                                                                                                                          Dyrektor ZOSiP w Serocku             

wstecz